Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/WSO2/OWES/2018

24 sie 2018


Znak sprawy: FRL/3/WSO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 24.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że postępowanie FRL/3/WSO2/OWES/2018 pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie_FRL_3_WSO2_OWES_2018