Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/7/2017/TLS

29 mar 2017


Lublin, dnia 29 marca 2017 roku

L.dz.FRL/ 399/17

Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS

 Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C”.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” dla 15 uczestników szkolenia w Łukowie (190 godz.).

Wykonawca przedstawia cenę brutto i netto za przeszkolenie:

–  jednego uczestnika (cena za 1 osobę)

– za 15 osobowej grupy szkoleniowej (cena za 15 osobową grupę).

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C  z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” dla 15 uczestników projektu (1 grupa x 15 osób) w Łukowie.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy, umiejętności, a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdami  samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t celem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania ww. pojazdami przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz przygotowanie do testu kwalifikacyjnego uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę.

Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową (30 minut).

Zamawiający zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia poczęstunek (dwie przerwy kawowe i ciepły posiłek), zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

Program szkolenia powinien obejmować tematykę obowiązującą na egzaminie państwowym dla prawa jazdy kat. C oraz na teście kwalifikacyjnym zgodnie ze standardami wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę programem szkolenia obejmującym:

 1. prawo jazdy kat. C (minimum 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych w formie tradycyjnych wykładów i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów    i wykładowców (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280),
 2. kwalifikacja wstępna przyspieszona (minimum 130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych w formie tradycyjnej i 10 godzin zajęć praktycznych) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005).

Godzina zegarowa zajęć liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Dzień szkolenia nie może kończyć się przerwą oraz nie ma możliwości rezygnacji z przerw kosztem skrócenia zajęć  w danym dniu szkolenia.

Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin szkolenia. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz z części praktycznej.

Program szkolenia powinien zawierać zagadnienia obejmujące m.in.:

 1. budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego,
 2. zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami,
 3. ocena warunków na drodze – warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach,
 4. przewożenie towarów – załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku,
 5. czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf,
 6. dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa,
 7. ekonomia jazdy,
 8. mocowanie i zabezpieczenie ładunku,
 9. jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie,
 10. umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem.

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 1. zapewnienie sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych,
 2. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 3. zapewnienie co najmniej 2 pojazdów określonych dla kat. C do przeprowadzania zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy,
 4. zapewnienie placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy,
 5. zapewnienie materiałów szkoleniowych w postaci: podręcznika, skryptu adekwatnego do omawianej tematyki notatnika, długopisu, teczki itp. Pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikom w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 6. zapewnienie oznakowania sal i miejsca realizacji zajęć praktycznych, w których realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zajęć powinny być oznaczone przy pomocy logo RPO, logo promocyjne województwa lubelskiego oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFS wraz z informacją o organizowanym szkoleniu – format minimum A-3,
 7. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego,
 8. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia,
 9. organizację i opłacenie egzaminu państwowego i testu kwalifikacyjnego.

Wymagania dotyczące sali:

 1. zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 15 osób i wykładowcy/instruktora wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 2. sala do zajęć teoretycznych powinna spełniać wymogi BHP oraz być wyposażona w odpowiedni sprzęt dydaktyczny o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu pojazdów, który będzie udostępniony uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych,
 3. wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków dostarczanych przez firmę wskazaną przez Zamawiającego: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników szkolenia bez dostępu dla osób trzecich.

 Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. zajęcia powinny być prowadzone przez instruktorów oraz wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia i przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia (min. 2 wykładowców/instruktorów posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia Wykładowców/Instruktorów, którzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia,
 2. instruktor prowadzący zajęcia praktyczne na prawo jazdy kat. C nie może szkolić jednocześnie więcej niż jedną osobę.
 3. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie „Prawo jazdy kat. C” należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się         o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280) zakończonego egzaminem państwowym,
 2. szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005),
 3. szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu z wyjątkiem szkoleń, których niższy niż 25 godzin w tygodniu wymiar trwania określają odrębne przepisy. Zajęcia mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 (w przypadku oczekiwań uczestników szkolenia również w dni wolne od pracy), max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową (30 minut),
 4. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia:
 5. zajęcia teoretyczne: Łuków
 6. zajęcia praktyczne:
 • prawo jazdy kat. C – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie powiatu łukowskiego, m. Łukowa oraz m. Siedlce – w którym uczestnicy będą zdawali egzamin państwowy,
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona – należy zapewnić miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych składające się z elementów infrastruktury zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapewnienia transportu uczestników z Łukowa do miejsca odbywania zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Koszt transportu należy uwzględnić w koszcie szkolenia,
 1. wykonawca pokrywa koszty dowozu na zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych (tor poślizgowy w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej) podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej. Koszt przejazdu z ośrodka szkoleniowego do miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych musi zostać ujęty w kalkulacji kosztów szkolenia,
 2. wymagane jest aby szkolenie miało charakter aktywny wymagający zaangażowania wszystkich uczestników szkolenia. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje oraz zastosowane metody i techniki nauczania dostosowane do tematyki prowadzonych zajęć,
 3. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 4. wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników szkolenia na badania lekarskie uprawniające do uzyskania prawa jazdy kat. C oraz na badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne muszą być przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wskazanych przez Zamawiającego, aż do wyłonienia 15 uczestników szkolenia. Koszt badań lekarskich oraz psychologicznych pokrywa Wykonawca,
 5. wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia,
 6. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 7. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia,
 8. weryfikowanie obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia,
 9. warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika szkolenia jest minimum 80% frekwencja na zajęciach. W przypadku choroby wymagane jest zwolnienie lekarskie na druku L4, wówczas nieobecność będzie traktowania jako nieobecność usprawiedliwiona,
 10. wykonawca jest zobowiązany do monitorowania obecności uczestnika szkolenia na każdej godzinie szkolenia oraz prowadzenia ewidencji wyjść uczestnika szkolenia, odnotowując na liście obecności czas opuszczania zajęć z uwzględnieniem godziny wyjścia lub ewentualnego powrotu. Zamawiający wypłaca stypendium szkoleniowe na podstawie rejestru obecności uczestnika na każdej godzinie szkolenia,
 11. po przeprowadzonym szkoleniu prawo jazdy kat. C, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewnętrznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania części praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.) oraz świadectwa kwalifikacji zawodowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1005),
 12. po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przystąpią w przypadku modułu prawo jazdy kat. C do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zaś w przypadku modułu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę,
 13. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń, świadectw kwalifikacji oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór,
 14. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projekt wśród uczestników szkolenia.

 Wymagania dotyczące egzaminów:

 1. na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowania i opłacenia egzaminu) związanych z egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym we właściwym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla osób, które zdały egzamin wewnętrzny. Wykonawca pokryje koszt pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. C uczestnikom szkolenia. Koszt egzaminu należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Na Wykonawcy będzie spoczywał również obowiązek odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego i uczestników szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,
 2. na Wykonawcy będzie spoczywał także obowiązek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowanie i opłacenie testu) związanych z testem kwalifikacyjnym przed Komisją powołaną przez Wojewodę. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo do sfinansowania testu po raz drugi. Koszt testu należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Na Wykonawcy będzie spoczywał również obowiązek odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego i uczestników szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,
 3. każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu państwowego i testu kwalifikacyjnego,
 4. egzamin państwowy (część teoretyczna) i test kwalifikacyjny powinny zostać zorganizowane bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
 5. Wykonawca zapewni właściwą jakość i skuteczność prowadzonych zajęć. Przez zapewnienie właściwej jakości i skuteczności prowadzonych zajęć Zamawiający rozumie przygotowanie uczestników szkolenia gwarantujące, że co najmniej 80 procent z nich pomyślnie zda egzaminy państwowe na prawo jazdy kat. C i kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 Wykonawca będzie miał obowiązek:

 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
 3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 4. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 Warunki płatności:

 1. wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie płatne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie oraz liczby uczestników szkolenia, którzy pozytywnie zdali egzamin uzyskując prawo jazdy kat. C oraz test kwalifikacyjny uzyskując Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usługi: od kwietnia do 20 maja 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia zgodnie z art. 39 g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) jako potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 39 g ust. 2 tej ustawy, prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej  (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 3. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t min. 2 wykładowcami/instruktorami posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia min. 2 wykładowców/instruktorów, którzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 6 do zapytania ofertowego).
 7. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 VI Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • złożona oferta obejmuje więcej niż 1 (jedną ) część zamówienia,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 VII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Certyfikat jakości -10% (10 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ———————————— x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę przeprowadzonych szkoleń dla grupy szkoleniowej liczącej minimum 8 osób w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat liczone od daty ukazania się zapytania ofertowego.

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ——————————————————     x 30

(liczba szkoleń)                              Liczba  szkoleń oferty
z największym doświadczeniem

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

Ad. 3 W ramach kryterium „certyfikat jakości” Zamawiający będzie przyznawał punkty – 10 punków za posiadanie ważnego certyfikatu jakości. W celu udokumentowania certyfikatu jakości do oferty należy dołączyć kserokopię certyfikatu.

W przypadku, jeśli dany Wykonawca:

 • posiada certyfikat jakości otrzyma 10 pkt.
 • nie posiada certyfikatu jakości otrzyma 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu  o ustalone wyżej kryteria.

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 • wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4,
 • wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5,
 • wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 • ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 • oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem,
 • kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia,
 • kserokopia certyfikatu jakości.
 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 3. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

IX  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/7/2017/TLS”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

X Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

XI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 452, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

Ewelina Jabłońska – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail: e.jablonska@fundacja.lublin.pl

XIII Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)
 7. Ramowy program szkolenia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego)

Zapytanie ofertowe FRL/7/2017/TLS

Zał. nr 1

Zał. 1_Formularz oferty Wykonawcy

Zał. nr 2

Zał. 2_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3

Zał. 3_Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 4

Zał. 4_Wykaz wykonanych usług szkoleniowych

Zał. nr 5

Zał. 5_Wykaz i opis miejsca prowadzenia

Zał. nr 6

Zał. 6_Wykaz kadry dydaktycznej

Zał. nr 6_CV

Zał. 6 CV

Zał. nr 7

Zał. 7_Ramowy program szkolenia