Zapytanie ofertowe – znak sprawy: IV/OUT/2021

27 Kwi 2021


L.dz. FRL/37/21

Lublin, dnia 26.04.2021 r.

Znak sprawy: IV/OUT/2021

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy  wraz z egzaminami dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 240 godz.).

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia:
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.fundacja.lublin.pl
 3. Strona internetowa: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) wraz z egzaminami dla 10 Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca”, w 1 grupie x 10 osób.

Miejsce realizacji zamówienia Lublin.

Szkolenie musi kończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy oraz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy.  

Uczestnikami szkoleń będą osoby bezrobotne  oraz osoby zwolnione /przewidziane do zwolnienia/zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, nie wyklucza się osób z niepełnosprawnościami z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Łączna ilość godzin  kursu teoretycznego i praktycznego, zakończona egzaminami uprawniającymi do wykonywania zawodu przypadająca na 1 uczestnika szkolenia wynosi 240 godz. Zakłada się, że zajęcia będą trwały do 8 godzin dziennie.  

Kurs musi kończyć się egzaminami wewnętrznymi z teorii i  praktyki, przygotowującymi do odbycia egzaminów zewnętrznych – państwowych na kierowcę kat. C, C+E  w WORD oraz egzaminu państwowego uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Proces uzyskania kwalifikacji musi zawierać: proces walidacji sprawdzający, czyli kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację) oraz proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczestnika/czki zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawane i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzić walidacje (w takiej sytuacji  proces walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać je do instytucji walidujących np. centrów egzaminacyjnych.    

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Organizację i przeprowadzenie kursu, przygotowującego do uzyskania kwalifikacji Kompleksową organizację przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji.
 • Kompleksową organizację przeprowadzenia walidacji i certyfikacji tj. egzaminów.
 • Organizację i przeprowadzenie kursu, w tym zapewnienie sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą być architektonicznie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (gdyby takie były w danej grupie szkoleniowej)
 • Zapewnienie kadry szkoleniowej posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zapytania, potwierdzone dokumentami wykazującymi doświadczenie zawodowe, posiadane kalifikacje (uprawnienia, certyfikaty), referencje
 • Zapewnienie właściwego sprzętu do przeprowadzenia zajęć praktycznych, symulacyjnych, teoretycznych w ilościach niezbędnych do należytego wykonania programu szkolenia, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał możliwość samodzielnego wykonania ćwiczeń podczas zajęć, a w razie awarii sprzętu zastępczego.
 • Zapewnienie materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika niezbędnych do realizacji przedmiotowego kursu. Materiały te powinny być opatrzone logotypami – zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie serwisu kawowego w takcie zajęć grupowych w przypadku, gdy trwają one do 6 godz. dziennie oraz ciepłego posiłku w przypadku zajęć trwających ponad 6 godz. dziennie.
 • Zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego.
 • Zapewnienie środków ochrony osobistej przeciwko COVID-19 (maseczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, mydło) i przeprowadzenie wszystkich zajęć zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i wytycznymi.
 • Ochronę danych osobowych oraz współpracę z personelem.
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej podczas szkoleń.
 • Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu programu szkolenia.
 • Zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych.
 • Organizację i przeprowadzenie egzaminu oraz egzaminów poprawkowych wewnętrznych i organizację egzaminów w uprawnionej do tego firmie zewnętrznej.
 • Monitorowanie zdawalności i wydania przez firmę uprawnioną dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji.
 • Przeniesienie praw majątkowych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach projektu na potrzeby realizacji szkoleń. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 • Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji kursu muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność.

Wymagania dotyczące realizacji kursu:

 • Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku do 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkoleń należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową, w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godz. dziennie. W celu przyspieszenia realizacji kursu dopuszcza się prowadzenie zajęć praktycznych również w weekendy.
 • Wykonawca powinien prowadzić szkolenia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego i zaakceptowanego harmonogramu przez Zmawiającego (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający). Jakiekolwiek zmiany harmonogramu muszą być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkoleń) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będą szkolenia.
 • Wykonawca min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, celem akceptacji przedstawia Zamawiającemu przykładowe harmonogramy, programy szkoleń oraz życiorysy zawodowe wykładowców/instruktorów. 
 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia o wskazanym zakresie tematycznym z zachowaniem należytej staranności oraz dążenia do tego, aby wskaźnik ukończenia szkolenia przez uczestników projektu osiągnął poziom 100% oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia. 
 • Szkolenia realizowane będą na terenie miasta Lublin.
 • Realizacja szkoleń powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając niepełnosprawność, a także zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników).
 • Wykonawca powinien dążyć do zapewnienia jak najwyższej zdawalności. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia terminów egzaminów poprawkowych oraz poniesie koszt jednego egzaminu poprawkowego.
 • Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej, ochrony osobistej, cateringu i inne związane z realizacją szkoleń oraz koszty wszystkich egzaminów zewnętrznych z jednym egzaminem poprawkowym włącznie.
 • Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 • Wszystkie szkolenia muszą kończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra.
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację z kursu.
 • Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników kursu.
 • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wymagania dotyczące realizacji zajęć praktycznych i teoretycznych:

1)   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji kursu, zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

2)   Sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku. Sala nie powinny posiadać barier architektonicznych tzn. muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

3) Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę samochodów do praktycznej nauki zawodu w stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy w trakcie szkolenia teoretycznego oraz do odpowiedniego auta, umożliwiającego nabycie umiejętności praktycznych w harmonogramu jazd ustalonych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego.. Wykonawca ma obowiązek wykazać przed rozpoczęciem danego szkolenia szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych. Sale nie powinny posiadać barier architektonicznych tzn. muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących sali do zajęć praktycznych i teoretycznych ma prawo na etapie oceny dokumentacji ofertowej wezwać Wykonawców  do przedstawienia dokumentacji fotograficznej pomieszczeń i środków trwałych.

 • Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów.
 • Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pomieszczeń do zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone wyłącznie przez uprawnioną kadrę szkoleniową posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć (posiadają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w danej dziedzinie oraz mają ukończony min. 60 godz. kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub posiadają min.750 godz. doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych). Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia oraz możliwości zgłaszania uwag i wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich uwag i wątpliwości oraz niezwłocznego wskazania Zmawiającemu nowych (innych) trenerów spełniających wymagane kryteria.
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców i instruktorów pokrywa Wykonawca.

Wymagania dotyczące egzaminów:

 • Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wymaganych przepisami  egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych danego szkolenia  przez Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego.
 • Każde szkolenie musi zakończyć się obowiązkowym egzamin (najlepiej bezpośrednio po szkoleniu) przed właściwą komisją egzaminacyjną dla wszystkich uczestników.
 • Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminów przed właściwą komisją po zakończonym szkoleniu i poinformowania zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 • W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu/egzaminów i opłaty za jeden egzamin poprawkowy oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.
 • Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów. Należność za przeszkolenie każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu. Dopuszcza się odstąpienie od powyższej zasady w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej:

 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów wykładowców i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (np. posiłki, materiały dydaktyczne, środki ochrony osobistej przeciw COVID-19).
 • Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oznakowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, kopie zaświadczeń/świadectw oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór, protokoły z egzaminów.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.
 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 1. VTermin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: maj 2021 – wrzesień 2012 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych szkoleń będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali usługę/ usługi polegającą/ce na kursów na kat. C, C+E dla co najmniej 120 osób (ocena na podstawie Załącznika nr 2 oraz kopii referencji/umów/protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób),
 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3),
 • Posiadają lub dysponują na terenie miasta Lublin salami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością (ocena na podstawie Załącznika nr 3),
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że przedmiotowe środki na rachunku bankowych nie mogą pochodzić z dotacji, przeznaczonych na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu. Podstawę do oceny tego warunku będą stanowiły przedłożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych na rachunku bankowym w wymaganej wysokości (np. zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) oraz (dotyczy posiadanych środków na rachunku bankowym) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe środki nie pochodzą z dotacji, przeznaczonej na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu.
 • Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 złotych. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia również dowodu opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, bez wezwania Zamawiającego dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji usługi.
 • Posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub złożą oświadczenie o niezaleganiu z tyt. podatków, zobowiązując się w nim do przedłożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego przed ewentualnym podpisaniem umowy (zał. 5).
 • Posiadają aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub złożą oświadczenie o niezaleganiu z tyt. składek ZUS czy KRUS, zobowiązując się w nim do przedłożenia zaświadczenia z ZUS lub KRUS przed ewentualnym podpisaniem umowy (zał. 5).
 • Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VII.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 • Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 • Odrzucenie oferty:

        Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

 • Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VIII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie w prowadzeniu kursów kat. C, C+E, kwalifikacji wstępnej lat- 40%   (40 pkt.)
 3. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

                 C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeszkolonych osób w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie (ocena na podstawie zał. nr. 2). Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Ocenie podlegać będzie wykazana liczba przeszkolonych osób ponad wymagane 120 osób.

                                                              Liczba przeszkolonych osób oferty ocenianej

          Doświadczenie  =                            —————————————————-      x 40

              (liczba przeszkolonych osób)                 Liczba  przeszkolonych osób  oferty

                                                                                     z największym doświadczeniem   

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji/ umów/ protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób).

Wykazane doświadczenie nieudokumentowane należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez Wykonawcę.zał. nr 1 zał. nr 2 zał. nr 3 zał. nr 4 zał. nr 5

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail:  tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: 
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) dla 10 Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Panu/Pani:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4,
 5. Wykaz przeszkolonych osób stanowiący Załącznik nr 2,
 6. Kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2                                                                 (kopie referencji/ umów/ protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób).
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych /100) (np. zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) oraz (dotyczy posiadanych środków na rachunku bankowym) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe środki nie pochodzą z dotacji, przeznaczonej na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu.
 9. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności wraz z potwierdzeniem zapłaty za okres realizacji zamówienia.
 10. Oświadczenia/Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS.
 11. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 14. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 15. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 17. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 18. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 19. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 07.05.2021 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe IV/OUT/2021”

Nie otwierać przed dniem 07.05.2021 r. do godz. 10.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XIII.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIV.  Osoba do kontaktów:

Irmina Pawlik, adres e-mail:  

 1. Warunki zmiany umowy:
 2. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę przeszkolonych Uczestników Projektów, którzy pozytywnie zdali egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji bądź uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.
 5. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 6. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 8. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
 9. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
  w umowie na wykonanie usługi,
 10. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników
  z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XVI. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz przeszkolonych osób.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z tytułu podatków i w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5


print
 tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana\/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;<\/li>\n
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie \u2013 e-mail: <\/li>\n
 • Pana\/Pani dane osobowe przetwarzane b\u0119d\u0105 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi\u0105zanym z post\u0119powaniem o udzielenie zam\u00f3wienia na przeprowadzenie organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu na kierowc\u0119 kategorii C, C+E z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 przewozu rzeczy oraz  materia\u0142\u00f3w niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) dla 10 Uczestnik\u00f3w Projektu \u201eOutplacement \u2013 to si\u0119 op\u0142aca\u201d<\/em> realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<\/li>\n
 • podanie Pana\/Pani danych osobowych jest wymogiem okre\u015blonym w obowi\u0105zuj\u0105cych Wytycznych dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym zwi\u0105zanym z udzia\u0142em w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia;<\/li>\n
 • odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundacj\u0119 Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie b\u0119d\u0105 osoby lub podmioty, kt\u00f3rym udost\u0119pniona zostanie dokumentacja post\u0119powania zgodnie z Wytycznymi dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.<\/li>\n
 • dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane w zwi\u0105zku realizacj\u0105 projektu przez okres dw\u00f3ch lat od dnia 31 grudnia roku nast\u0119pnego po z\u0142o\u017ceniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatk\u00f3w, w kt\u00f3rym uj\u0119to ostateczne wydatki dotycz\u0105ce zako\u0144czonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych mo\u017ce zosta\u0107 ka\u017cdorazowo przed\u0142u\u017cony o okres przedawnienia roszcze\u0144, je\u017celi przetwarzanie danych osobowych b\u0119dzie niezb\u0119dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze\u0144 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane b\u0119d\u0105 przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowo\u015bci.<\/li>\n
 • stosowanie do art. 22 RODO Pana\/Pani dane osobowe nie b\u0119d\u0105 podlega\u0107 decyzji, kt\u00f3ra opiera\u0107 si\u0119 b\u0119dzie wy\u0142\u0105cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.<\/li>\n
 • posiada Pan\/Pani :<\/li>\n<\/ol>\n

  \u2212 na podstawie art. 15 RODO prawo dost\u0119pu do danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani\/Pana danych osobowych[1]<\/a>;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 18 RODO prawo \u017c\u0105dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze\u017ceniem przypadk\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2]<\/a>;<\/p>\n

  \u2212 w zwi\u0105zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni\u0119cia danych osobowych;<\/p>\n

  \u2212 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\/Pan, \u017ce przetwarzanie danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych narusza przepisy RODO;<\/p>\n

  Nie przys\u0142uguje Panu\/Pani:<\/p>\n

  \u2212 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt\u00f3rym mowa w art. 20 RODO;<\/p>\n

  \u2212 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy\u017c podstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania Pani\/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<\/p>\n

   \n
  1. Je\u017celi Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo \u017c\u0105da\u0107 udokumentowania przekazanych informacji, jak r\u00f3wnie\u017c weryfikowa\u0107 je w oparciu o informacje ze \u017ar\u00f3de\u0142 otwartych.<\/li>\n
  2. Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

    \n
   1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/li>\n
   2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
   3. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/li>\n
   4. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 4,<\/li>\n
   5. Wykaz przeszkolonych os\u00f3b stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2,<\/li>\n
   6. Kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em aktualnego za\u015bwiadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.<\/li>\n
   7. Kopie dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie zaj\u0119\u0107 wymienionych w Za\u0142\u0105czniku Nr 2                                                                 (kopie referencji\/ um\u00f3w\/ protoko\u0142\u00f3w odbioru, potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em przez Wykonawc\u0119 kt\u00f3re konkretnie musz\u0105 potwierdza\u0107 termin oraz liczb\u0119 przeszkolonych os\u00f3b).<\/li>\n
   8. Dokumenty potwierdzaj\u0105ce posiadanie zdolno\u015bci kredytowej lub \u015brodk\u00f3w finansowych na rachunku bankowym w wysoko\u015bci co najmniej 40 000,00 z\u0142 (s\u0142ownie: czterdzie\u015bci tysi\u0119cy z\u0142otych \/100) (np. za\u015bwiadczenie z banku potwierdzaj\u0105ce zdolno\u015b\u0107 kredytow\u0105 lub wysoko\u015b\u0107 posiadanych \u015brodk\u00f3w finansowych w okresie nie wcze\u015bniejszym ni\u017c 1 miesi\u0105c przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert) oraz (dotyczy posiadanych \u015brodk\u00f3w na rachunku bankowym) o\u015bwiadczenie Wykonawcy, \u017ce przedmiotowe \u015brodki nie pochodz\u0105 z dotacji, przeznaczonej na realizacj\u0119 \u015bci\u015ble okre\u015blonego umow\u0105 o dofinansowanie celu.<\/li>\n
   9. Kopi\u0119 aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC dzia\u0142alno\u015bci wraz z potwierdzeniem zap\u0142aty za okres realizacji zam\u00f3wienia.<\/li>\n
   10. O\u015bwiadczenia\/Za\u015bwiadczenia z Urz\u0119du Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w op\u0142atach podatk\u00f3w i sk\u0142adek ZUS.<\/li>\n
   11. Oferta Wykonawcy i za\u0142\u0105czniki powinny by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
   12. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert wariantowych.<\/li>\n
   13. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert cz\u0119\u015bciowych.<\/li>\n
   14. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
   15. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
   16. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
   17. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
   18. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n
   19. Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 07.05.2021 r. do godziny 10.00 <\/u><\/strong>w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem:<\/strong><\/p>\n

    \u201eZapytanie ofertowe IV\/OUT\/2021\u201d<\/strong><\/p>\n

    Nie otwiera\u0107 przed dniem 07.05.2021 r. do godz. 10.00\u201d<\/strong><\/p>\n

    W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na w\/w adres.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym<\/p>\n

    XII.  Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/li>\n
    2. Wszelkie informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.<\/li>\n
    3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.<\/li>\n
    4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 www.fundacja.lublin.pl \u2013 zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem.<\/li>\n<\/ol>\n

     XIII.  <\/strong>Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Zamawiaj\u0105cy dokona oceny ofert pod wzgl\u0119dem formalnym i zgodno\u015bci z niniejszym zapytaniem ofertowym.<\/li>\n
     2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy wezwie niezw\u0142ocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Je\u015bli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
      umowy, Zamawiaj\u0105cy uzna, i\u017c odm\u00f3wi\u0142 on podpisania umowy i w\u00f3wczas mo\u017ce zawrze\u0107 umow\u0119
      z Oferentem, kt\u00f3rego oferta by\u0142a nast\u0119pna w kolejno\u015bci, pod warunkiem, \u017ce nie up\u0142yn\u0105\u0142 termin zwi\u0105zania ofert\u0105.<\/li>\n
     3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wybra\u0107 najkorzystniejszej oferty ze wzgl\u0119du na to, \u017ce z\u0142o\u017cone oferty w wyniku oceny otrzyma\u0142y t\u0119 sam\u0105 liczb\u0119 punkt\u00f3w, Zamawiaj\u0105cy przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.<\/li>\n
     4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekrocz\u0105 kwot\u0119 jak\u0105 Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce przeznaczy\u0107 na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia, Zamawiaj\u0105cy, mo\u017ce podj\u0105\u0107 negocjacje z wybranym zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci Wykonawc\u0105.<\/li>\n
     5. Wykonawcy nie mog\u0105 zaoferowa\u0107 cen wy\u017cszych ni\u017c zaoferowane w z\u0142o\u017conych ofertach.<\/li>\n
     6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy zawiadomi wykonawc\u00f3w za po\u015brednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesy\u0142ki kurierskiej lub telefonicznie.<\/li>\n<\/ol>\n

      XIV.  Osoba do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

      Irmina Pawlik, adres e-mail:  <\/a><\/p>\n

       \n
      1. Warunki zmiany umowy:<\/strong><\/li>\n
      2. Zamawiaj\u0105cy zastrzega  sobie  prawo  uniewa\u017cnienia  zapytania  ofertowego  na  ka\u017cdym  etapie post\u0119powania bez podania przyczyny. Zamawiaj\u0105cy uniewa\u017cnieni post\u0119powanie, je\u017celi w toku 
       post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
      3. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego w wysoko\u015bci 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z Wykonawc\u0105 w nast\u0119pstwie niniejszego post\u0119powania, w przypadku wyst\u0105pienia stosownych przes\u0142anek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/li>\n
      4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczn\u0105 liczb\u0119 przeszkolonych Uczestnik\u00f3w Projekt\u00f3w, kt\u00f3rzy pozytywnie zdali egzamin potwierdzaj\u0105cy nabycie kwalifikacji b\u0105d\u017a uzyskanie uprawnie\u0144 do wykonywania zawodu.<\/li>\n
      5. Zamawiaj\u0105cy informuje, i\u017c w umowie b\u0119d\u0105 zapisy:<\/li>\n
      6. przewiduj\u0105ce kar\u0119 umown\u0105 w wysoko\u015bci 10% warto\u015bci zam\u00f3wienia \u2013 w przypadku niewykonania lub nienale\u017cytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc\u0119, lub odst\u0105pienia od umowy przez Zamawiaj\u0105cego z winy Wykonawcy,<\/li>\n
      7. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 potr\u0105cania naliczonych kar umownych
       z wynagrodzenia Wykonawcy,<\/li>\n
      8. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenosz\u0105cego wysoko\u015b\u0107 kar umownych na zasadach og\u00f3lnych,<\/li>\n
      9. zastrzegaj\u0105ce wyp\u0142at\u0119 pe\u0142nego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku nale\u017cytego zrealizowania obowi\u0105zk\u00f3w okre\u015blonych w opisie przedmiotu zam\u00f3wienia i zawartych
       w umowie na wykonanie us\u0142ugi,<\/li>\n
      10. zastrzegaj\u0105ce prawo rozwi\u0105zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania us\u0142ugi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.<\/li>\n
      11. Zamawiaj\u0105cy przewiduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania istotnych zmian postanowie\u0144 umowy
       z powodu:<\/li>\n<\/ol>\n