Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń „Techniki sprzedaży” i „Negocjacje z elementami NLP” w Lublinie.

16 mar 2015


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZN

Lubartowska 74 A, I p.

20-094 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 1. Dz. FRL/586/15                                 Lublin, dnia 16 marca 2015 roku

Znak sprawy: KK/2015/TSiNLP

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń „Techniki sprzedaży” i „Negocjacje z elementami NLP”
w Lublinie.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, zaprasza
do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie w Lublinie:

Część I – szkolenia „Techniki sprzedaży dla 12 osób.

Część II –                szkolenia „Negocjacje z elementami NLP” dla 12 osób.

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej
z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w Lublinie:

Część I – szkolenia „Techniki sprzedaży” w wymiarze min. 30 godzin łącznie dla
12 uczestników/uczestniczek projektu.

Celem szkolenia jest przygotowanie do certyfikacji Vocational Competence Certificate (VCC), stanowiącej jednolity system edukacji i certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia.

 

Program szkolenia:

 1. Nawiązywanie kontaktów handlowych.
 2. Zdobywanie zaufania klientów.
 3. Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami.
 4. Poznanie potrzeb klientów.
 5. Skuteczne prezentowanie ofert handlowych.
 6. Skuteczne słowa argumentacji handlowej.
 7. Odpieranie obiekcji klienta.
 8. Skuteczne przedstawienie cen.
 9. Negocjacje cenowe.
 10. Finalizowanie sprzedaży.
 11. Podsumowanie rozmowy sprzedażowej.

 

Przewidziany okres realizacji szkolenia: kwiecień-maj 2015 roku.

Część IIszkolenie „Negocjacje z elementami NLP ” w wymiarze min. 30 godzin dla 12 uczestników/uczestniczek projektu.

Celem szkolenia jest przygotowanie do certyfikacji Vocational Competence Certificate (VCC), stanowiącej jednolity system edukacji i certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Istota negocjacji.
 2. Podstawowe zasady negocjacji.
 3. Typowe błędy w negocjacjach.
 4. Etapy negocjacji.
 5. Style negocjacji.
 6. Język ciała w negocjacjach.
 7. Wykorzystanie przestrzeni w negocjacjach.
 8. Pojęcia podstawowe NLP.
 9. Założenia operacyjne NLP.
 10. Strategia budowania kontaktu-raport.
 11. Systemy reprezentacji.
 12. Submodalności.
 13. Pozycje percepcyjne.
 14. Kotwiczenie stanów emocjonalnych.
 15. Podstawy języka perswazji.

 

Przewidziany okres realizacji szkolenia: maj-czerwiec 2015 roku.

Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 1. Organizację i przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń w Lublinie:

Część I – dla 12 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze min. 30 godz.

Część II – dla 12 uczestników/uczestniczek projektu w  wymiarze min. 30 godz.

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć: sala wykładowa wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i nauki.
 2. Opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i po zakończeniu ostatnich zajęć potwierdzających nabytą wiedzę oraz opracowanie wyników testów.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zajęć zawierającego: listę obecności, program szkolenia, harmonogram szkolenia z uwzględnieniem liczby godzin i tematów zajęć edukacyjnych, listę odbioru posiłków, listę odbioru materiałów szkoleniowych, listę odbioru zaświadczeń, kopię wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 2. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał dziennika zajęć oraz kopię wydanych certyfikatów.
 1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu/przygotowania autorskich materiałów dydaktycznych oraz przepisów dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia.
 2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera.
 3. Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej.
 4. Wykonawca pokrywa koszt przeprowadzenia egzaminu.
 5. Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej na egzamin.
 6. Wykonawca pokrywa koszt udostępnienia platformy egzaminacyjnej.
 7. Wykonawca pokrywa koszt wydania certyfikatów.
 8. Wykonawca zapewni autoryzowane podręczniki VCC.
 1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 1. Wykonawca będzie prowadził szkolenie w sposób ustalony z Zamawiającym, tj. zgodnie
  z uzgodnionym harmonogramem i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
 1. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi możliwość podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikatu Vocational Competence Certificate (VCC).
 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na szkolenie przez Zamówionego uczestników/uczestniczek. Zapłata wynagrodzenia uzależniona będzie
  od osiągniętego efektu szkolenia potwierdzonego uzyskaniem przez wszystkich uczestników/uczestniczki certyfikatów Vocational Competence Certificate (VCC).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach szkoleniowych.
 1. Wykonawca nie może zlecić innemu Wykonawcy realizacji części lub całości zamówienia.
 1. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorysy wykładowców/trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa
  w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wykładowcy/trenerzy muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia.

Wykładowca musi być certyfikowanym trenerem VCC w zakresie przedmiotowego zamówienia.

W przypadku zmiany wykładowcy/trenera, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić życiorys zawodowy nowego wykładowcy/trenera o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
  z realizowanym szkoleniem, w tym dokumentów finansowych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zapewnienie oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie
  z obowiązującymi Wytycznymi.
 2. Zapewnienie cateringu dla uczestników/uczestniczek szkolenie, w tym przerw kawowych i ciepłego posiłku.
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek spoza Lublina.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Zajęcia będą realizowane w dni wolne od pracy (weekendy) po 8 godz. dziennie:

Część I – szkolenie „Techniki sprzedaży”.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

18-19.04.2015; 16-17.05.2015.

 

Część II – szkolenie „Negocjacje z elementami NLP”.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

30-31.05.2015; 20-21.06.2015.

Ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 

V    Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają akredytację akademii edukacyjnej VCC i partnera egzaminacyjnego VCC w zakresie  kształcenia  w dziedzinie „Technik sprzedaży” i „Negocjacji z elementami NLP”.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
 1. Dysponują odpowiednią kadrą szkoleniową tj. osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących tematykę wskazaną w treści zapytania ofertowego lub posiadają co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty należy dołączyć życiorysy wykładowców/trenerów potwierdzające wymagane doświadczenie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) -Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r. (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

Cena – 70 % (70 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Doświadczenie – 30 % (30 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami, według wzoru:

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 30

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

VII    Opis sposobu przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. W odpowiedzi na zamówienie:
  1. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
  4. Wykaz – opis doświadczenia wykładowców/trenerów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
  5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
  6. Do oferty należy dołączyć: egzemplarz życiorysu zawodowego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklarację uczestnictwa
   w projekcie stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia wykładowców/trenerów Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
  7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
  8. Wykaz zorganizowanych szkoleń  Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
  9. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.
  10. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą
   i podpisane przez wykonawcę.
  11. Oferta oraz załączniki muszą być czytelne i złożone w języku polskim.
  12. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
  13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
  14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
  15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

 1. Znak sprawy: KK/2015/TSiNLP
 2. dane prowadzącego postępowanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p.,

20-094 Lublin),

 1. tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „KOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny”,
 2. dane składającego ofertę (nazwa firmy, adres)

a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 31.03.2015 r.”

 

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p., 20-094 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 31.03.2015 r. do godz. 16.00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

IX   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.

X    Osoby do kontaktów:

Magdalena Dąbek – Asystent koordynatora

tel: + 48 81 710 19 03, e-mail: m.dabek@fundacja.lublin.pl

Dorota Grabowska – Koordynator projektu

tel: + 48 81 710 19 11, e-mail: d.grabowska@fundacja.lublin.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Formularz oferty_TSiNLP).
 2. Wykaz-opis doświadczenia kadry dydaktycznej (Załącznik nr 2 Wykaz -opis doświadczenia).
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 Oswiadczenie o braku powiązań_).
 4. Wzór życiorysu zawodowego (Załącznik nr 4 – Formatka CV).
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5- Deklaracja).
 6. Oświadczenia kadry dydaktycznej (Załącznik nr 6 – Oświadczenia).
 7.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-1-1).
 1. Wykaz zorganizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 8 Wykaz zorganizowanych szkoleń) udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
 1. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.