Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal doradczych i szkoleniowych_FRL/1/2017/MnS!

21 kwi 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/460/17                                                                                                             Lublin, 20 kwietnia 2017 roku

Znak sprawy: FRL/1/2017/MnS!

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal  doradczych i  szkoleniowych

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sal doradczych i szkoleniowych.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Młodzi na start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty  na wynajem sal doradczych i szkoleniowych, w celu:

przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego po 5 godzin dla 120 uczestników i uczestniczek projektu. Łącznie 600 godzin indywidulanego poradnictwa zawodowego.

przeprowadzenia usług grupowego poradnictwa zawodowego 10 grup po 12 godzin dla 120 uczestników i uczestniczek projektu. Łącznie 120 godzin grupowego poradnictwa zawodowego.

przeprowadzenia szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu: 1 grupa 80 godzin, 1 grupa 180 godzin i 1 grupa 104 godziny dla 36 uczestników i uczestniczek szkoleń. Łącznie 364 godziny szkoleń.

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

 • część I (Lubartów)– sala doradcza 180 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 140 godzin,
 • część II (Lublin) – sala doradcza 180 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 216 godzin
 • część III (Łuków)– sala doradcza 240 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 128 godzin

 

Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego i grupowego wynosi 60 minut.

Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi  45 minut.

Wynajmujący podaje cenę netto i brutto za wynajem jednej godziny realizacji usługi.

 

Wynajmujący może złożyć ofertę cenową tylko  na jedną wybraną część zamówienia.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal doradczych i szkoleniowych, w celu:

przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego po 5 godzin dla 120 uczestników i uczestniczek projektu. Łącznie 600 godzin indywidulanego poradnictwa zawodowego.

przeprowadzenia usług grupowego poradnictwa zawodowego 10 grup po 12 godzin dla 120 uczestników i uczestniczek projektu. Łącznie 120 godzin grupowego poradnictwa zawodowego.

przeprowadzenia szkoleń dla uczestników i uczestniczek projektu: 1 grupa 80 godzin, 1 grupa 180 godzin i 1 grupa 104 godziny dla 36 uczestników i uczestniczek szkoleń. Łącznie 364 godziny szkoleń.

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

 • część I (Lubartów)– sala doradcza 180 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 140 godzin,
 • część II (Lublin) – sala doradcza 180 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 216 godzin,
 • część III (Łuków)– sala doradcza 240 godzin, sala szkoleniowa i doradztwa grupowego 128 godzin.

 

Łączny wymiar wynajmu sal doradczych (doradztwo indywidualne) maksymalnie 600 godzin.

Usługa poradnictwa zawodowego dla 1 uczestnika realizowana będzie w ramach 3 spotkań (1 spotkanie x 1 godzina i 2 spotkania x 2 godziny).

Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego i grupowego wynosi 60 minut.

Czas trwania 1 godziny szkolenia wynosi  45 minut.

Wynajmujący podaje cenę netto i brutto za wynajem jednej godziny realizacji usługi.

 

 • Część I – Lubartów – wynajem sal doradczych i szkoleniowych w Lubartowie.

Maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi  180 godzin, maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń wynosi  140 godzin.

Planowane miejsce świadczenia usług: Lubartów.

 

 • Część II – Lublin – wynajem sal doradczych i szkoleniowych w Lublinie.

Maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi  180 godzin, maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń wynosi  216 godzin.

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin.

 

 • Część III – Łuków – wynajem sal doradczych i szkoleniowych w Łukowie.

Maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi  240 godzin, maksymalna liczba godzin wynajmu sali na usługę grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń wynosi  128 godzin.

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w zależności wyników procesu rekrutacji.  Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Usługa wynajmu sali na poradnictwo zawodowe indywidualne – sala przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 2 osób jednorazowo, wyposażona w ławkę/ stolik lub biurko i krzesła oraz sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu – minimum 2 stanowiska.

Usługa wynajmu sali na poradnictwo zawodowe grupowe i szkolenia – sala przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób jednorazowo, wyposażona  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala jest wyposażona w sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu – minimum 13 stanowisk.

Każda z sal za zajęcia grupowe (szkolenie i doradztwo grupowe) musi mieć zapewnione miejsce na przygotowanie przerwy kawowej. Wynajmujący zapewni salę, w której uczestnicy i uczestniczki będą mogły spożyć dostarczony posiłek podczas zajęć grupowych.

Wszystkie sale muszą znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-20.00, w okresie od 28 kwietnia 2017 do 28 lutego 2018 roku  wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług oraz liczby godzin planowanego wynajmu sal w  zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu lub przypadku zmiany  liczby uczestników.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wynajmowane sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są usługi doradztwa/szkolenia. Powinny być utrzymane w czystości.
 2. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić w salach oświetlenie dzienne i sztuczne, odpowiednią i regulowalną temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, z dostęp do toalet damskiej oraz męskiej (w pobliżu).
 3. Wynajmujący powinien udostępniać sale w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 4. Wynajmujący oznaczy sale zgodnie z wymogami PO WER 2014-2020, za pomocą plakatów/innych informacji dostarczonych przez Zamawiające.
 5. Wynajmujący ponosi koszty związane z realizacją usługi (ogrzewanie, sprzątanie itp.)
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

702000000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: od 28 kwietnia 2017 do 28 lutego 2018 roku wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników i uczestniczek projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, godzin i terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego a także szkoleń.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają tytuł prawny do wynajmowanych sal doradczych i szkoleniowych.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wynajmującym, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty  w oparciu o cenę i złożone oświadczenia.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  takie same ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z rozeznaniem rynku Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Zał. nr 1_Formularz oferty MNS
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
 5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz.12.00 w formie:

–  pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/1/2017/MnS!”,

 – elektronicznej na adres m.osuch@fudnacja.lublin.pl w tytule z dopiskiem „Zapytanie ofertowe FRL/1/2017/MnS!”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

IX  Osoby do kontaktów:

 

Anna Poterucha-Radomska– Kierownik projektu

Tel.: 516 283 429, e-mail: a.poterucha-radomska@fundacja.lublin.pl

Marta Osuch – Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu

Tel.: 516 283 455, e-mail: m.osucha@fundacja.lublin.pl

 

X Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Zał. nr 1_Formularz oferty MNS
 2. Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań