Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC

18 Mar 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/69/19                                                                                                                         Lublin, 18 marca 2019 roku

Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące

przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do złożenia oferty  na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 48 uczestników i uczestniczek projektu na terenie województwa lubelskiego. Łącznie 192 godziny indywidulanego poradnictwa zawodowego, w podziale na części:

 • Cześć I – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć II – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć III – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć IV – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek

 

Czas trwania 1 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub dwie części zamówienia, ze względu na możliwość realizacji wsparcia w tych samych terminach w różnych miejscowościach woj. lubelskiego.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 48 Uczestników/Uczestniczek na terenie województwa lubelskiego w podziale na części:

 • Cześć I – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć II – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć III – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek
 • Cześć IV – Przeprowadzenie 48 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników/Uczestniczek

Łączny wymiar przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego maksymalnie wyniesie 192 godzin. Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 1 uczestnika realizowana będzie w ramach 2 spotkań (2 spotkania x 2 godziny).

 

Uczestnikami spotkań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego. Spotkania będą miały na celu opracowanie Indywidulnej Ścieżki Reintegracji dla Uczestniczek/Uczestników. Indywidulne poradnictwo zawodowe będzie obejmowało także przekazanie informacji o zawodach i kształceniu, umiejętności planowania kariery.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od wyników procesu rekrutacji.  Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji spotkań w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji ze spotkań poradnictwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach przekaże Zamawiającemu.
 4. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 5. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/poradnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: od kwietnia 2019 do 31 lipca 2020 roku wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników i uczestniczek projektu.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują doradcami spełniającymi następujące wymogi (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. posiadają uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/ certyfikatu).
 3. posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług indywidulnego poradnictwa zawodowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin wsparcia zgodnych z zakresem zapytania ofertowego w ciągu 2 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3.
 4. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy doradcy, który realizuje zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).
 5. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę załączniki i oświadczenia.
 3. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.
 4. Wykonawcy, którzy nie przedłożą w terminie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.
 6. Gwarancja ważności oferty 30 dni od daty jej złożenia.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  takie same ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z rozeznaniem rynku Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena -60% (60 pkt)

Doświadczenie – 40% (40 pkt)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradztwa indywidulanego. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru

Liczba godzin oferty ocenianej
Doświadczenie  =      ——————————————————————-       x 40

(liczba godzin)                   Największa liczba godzin spośród ważnych ofert

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (kopii referencji lub umów, protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Wykazane doświadczenie nie nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

 

 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. a) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 3. c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. h) posiada Pan/Pani :

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Panu/Pani:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 

 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
 5. życiorys zawodowy Doradcy zawodowego zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
 6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do dnia  25 marca  2019 r. do godz. 10.00 w formie:

–  pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43,  20-325 Lublin (Sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC”

– elektronicznej na adres: m.osuch@fudnacja.lublin.pl w tytule z dopiskiem „Znak sprawy: FRL/9/2019/ANC”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Osoby do kontaktów:

 

Marta Osuch, adres e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Elżbieta Zalewska, adres e-mail: e.zalewska@fundacja.lublin.pl

 

 1. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):
 1. Formularz oferty Wykonawcy Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3
 4. Życiorys zawodowy Doradcy Zawodowego zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 5