Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży. Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!

20 lip 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

L.dz.FRL/792/17                                                                                                             Lublin, 20 lipca 2017 roku

Znak sprawy: FRL/11/2017/MnS!

 

 

Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku dotyczące badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży

 

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Młodzi na start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży, w celu:

przeprowadzenia specjalistycznych  badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla uczestników szkolenia „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz „Spawanie MAG”  (średnio 36 osób)

przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich przed rozpoczęciem staży zawodowych oraz wydania orzeczeń lekarskich (średnio 96 osób).

Badania będą odbywały się w zależności od potrzeb, od dnia 25.07.2017 roku do dnia 28.02.2018 roku.

 

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

 • część I (Lublin)– specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkolenia „Spawanie MAG”  (średnio 12 osób) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 29 osób).
 • część II (Lubartów) – specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkoleń „Spawanie MAG” „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 29 osób).
 • część III (Łuków)– specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkoleń „Spawanie MAG” „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 38 osób).

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych częściach w zależności  od wyników procesu rekrutacji w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych.

Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka  części zamówienia.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń i staży, w celu:

przeprowadzenia specjalistycznych  badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich przed rozpoczęciem usług dla uczestników szkolenia „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz „Spawanie MAG”  (średnio 36 osób)

przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich przez rozpoczęciem staży zawodowych oraz wydania orzeczeń lekarskich (średnio 96 osób).

Badania będą odbywały się w zależności od potrzeb, od dnia 25.07.2017 roku do dnia 28.02.2018 roku.

 

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

 • część I (Lublin) – specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkolenia „Spawanie MAG”  (średnio 12 osób) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 29 osób)
 • część II (Lubartów) – specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkoleń „Spawanie MAG” „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 29 osób)
 • część III (Łuków) – specjalistyczne badania lekarskie dla uczestników szkoleń „Spawanie MAG” „Kucharz małej gastronomii” (średnio 24 osoby) oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych (średnio 38 osób)

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych częściach w zależności  od wyników procesu rekrutacji w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych.

Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka  części zamówienia

 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) Wykonania usług wskazanych w zapytaniu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.

2) Badania objęte przedmiotem zamówienia przeprowadzane będą na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Zamawiającego i obejmować będą badania wynikające w szczególności z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, a także z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie dla określonego w skierowaniu rodzaju zawodu/prac szkolenia/stażu, w ramach których osoby będą kierowane, ewentualnych czynników szkodliwych i warunków uciążliwych na danym stanowisku.

3) Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu w dwu egzemplarzach (np. zaświadczenia, orzeczenia, opinii), zwanego „zaświadczeniem”, w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów, w celu:

 1. a) stwierdzenia zdolności osoby do uczestnictwa w szkoleniu i wykonywania pracy w danym zawodzie;
 2. b) stwierdzenia zdolności osoby do odbywania stażu;
 3. c) określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych, wymaganych do wykonywania zawodu i umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, jeżeli odpowiednie przepisy takich opinii wymagają.

4) Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań lekarskich, stanowiących przedmiot zamówienia oraz wydanie stosownych zaświadczeń, opinii, orzeczeń i skierowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzenia badań i wydania stosownych zaświadczeń.

5) Badania lekarskie należy przeprowadzić na terenie miasta Lublina, Lubartowa i Łukowa (zgodnie z przedmiotem zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bazę lokalową, gwarantującą pełny zakres usług medycznych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Pomieszczenia przeznaczone i wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz dostępem dla osób z niepełnosprawnością. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych badań.

6) W przypadku zmiany adresu placówki bądź miejsca wykonywania badań Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zmiany adresu.

7) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy.

8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę osób zdolnych do wykonywania zamówienia, posiadających niezbędne kwalifikacje do jego wykonania. W tym celu Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 lekarzem medycyny pracy. W razie nieobecności lekarza wykonującego badania musi zostać zapewnione zastępstwo.

11) Wykonawca zapewni ciągłość w świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez cały czas trwania umowy, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach od 7:00 do 15:00.

12) O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Badania diagnostyczne i specjalistyczne, określone odrębnymi przepisami należy przeprowadzić w placówkach, posiadających niezbędne uprawnienia w tym zakresie.

15) Należności za świadczone usługi będą regulowane przelewem do 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku (nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej projekt) w układzie miesięcznym za poprzedni miesiąc. Wykonawca wystawi faktury oddzielnie w zależności od rodzaju usług oraz dla każdej grupy kierowanych osób, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

16) Do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz przebadanych osób uprawnionych, zawierający w szczególności: imię, nazwisko i numer PESEL.

17) Zamawiający pokryje koszty badań zgodnie z cenami, określonymi w formularzu ofertowym. Kwota wskazana w w/wym. formularzu będzie stanowić maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby skierowanych osób oraz ceny za ich przebadanie, zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy.

 

III  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: od 25 lipca 2017 do 28 lutego 2018 roku.

 

IV  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi
 5. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 6. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

V   Informacje o wykluczeniu:

 1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/firmy, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wynajmującym, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty  w oparciu o cenę i złożone oświadczenia.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  takie same ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z rozeznaniem rynku Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie.

 

VI     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr3,
 5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

VII    Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do dnia 25 lipca 2017 r.  do godz. 12.00 w formie:

–  pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/11/2017/MnS!”,

 – elektronicznej na adres m.osuch@fudnacja.lublin.pl w tytule z dopiskiem „Zapytanie ofertowe FRL/11/2017/MnS!”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres, w przypadku poczty elektronicznej datę wpływu na adres wskazany przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

VIII  Osoby do kontaktów:

 

Marta Osuch – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 455, e-mail: m.osuch@fundacja.lublin.pl

 

Dorota Niewęgłowska – Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu

Tel.:  25 797 20 75, e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

 

IX Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 

 

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.