Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM

15 lis 2017


Lublin, dnia  15 listopada 2017 roku

 

Znak sprawy: 1/11/2017/OWES/ITM

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM

 

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizująca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący), projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym, osobowym i finansowym z podziałem na części.

 

 1. Zamawiający:

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o., ul. Bramowa 6, 20-111 Lublin, REGON 060123322, NIP 563-229-42-63, KRS 0000254180, tel.: 697 170 170.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone również na stronie www.fundacja.lublin.pl, www.eslubelskie.pl oraz w bazie https://zamowienia.rpo.lubelskie.pl.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa specjalistycznego zgodnie
  ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej określonymi w załączniku do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 w zakresie:

 

CZĘŚĆ I: Prawnym (zakres tematyczny: aspekty prawne zakładania PS i PES, rejestrowanie działalności PES, prowadzenie działalności statutowej PES, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS), prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES), obowiązki pracodawcy względem pracowników,  konsultacje w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej przy zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (m.in.: statut, KRS, regulaminy), polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, wsparcie istniejących PES/PS w zakresie m.in.: zmiany w KRS, zmiany w statucie, dokumentacja walnych zebrań członków podmiotów ekonomii społecznej, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych, działalność nieodpłatna, działalność odpłatna statutowa, działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego, przekształcanie formy organizacyjnej podmiotu ekonomii społecznej, prawo cywilne, prawo pracy, prawo wspólnotowe oraz funduszy unijnych,  postępowania windykacyjne oraz inne dziedziny prawa zgodnie ze specyfiką działania podmiotu ekonomii społecznej, umowy woluntarystyczne, umowy użyczenia, umowy najmu, inne umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, współpraca jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej, opracowanie i/lub opiniowanie wniosku o status OPP dla PES, ubiegania się o pozwolenie (np. sanepid) dla PES/PS, pomoc w przygotowaniu do kontroli, przygotowanie pism do urzędów).

 

 

CZĘŚĆ II: Księgowo-podatkowym (zakres tematyczny: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne).

 

CZĘŚĆ III: Marketingowym (zakres tematyczny: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług).

 

CZĘŚĆ IV: Osobowym (zakres tematyczny: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów).

 

CZĘŚĆ V: Finansowym (zakres tematyczny: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl) .

 

dla uczestników/uczestniczek projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, a w szczególności:

 1. Grup inicjatywnych/osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej (PES) i/lub przedsiębiorstwo społeczne (PS) zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”,
 2. Przedsiębiorstw społecznych działających i tworzących nowe miejsce pracy,
 3. Podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą,
 4. Podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej ale planujących przekształcenie się w przedsiębiorstwa społeczne.

 

 1. Liczba godzin doradztwa w poszczególnych wskazanych specjalnościach (Częściach), będzie kontraktowana/ustalana na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników/uczestniczki projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”. Ze względu na powyższe i założoną w projekcie indywidualną ścieżkę wsparcia dla uczestników/-czek projektu Zamawiający nie jest w stanie określić choćby przybliżonej miesięcznej, czy łącznej, liczby godzin doradztwa w poszczególnych specjalnościach (Częściach). Zamawiający zakłada, że łączna liczba godzin doradztwa we wszystkich wskazanych specjalności wyniesie średnio 25 godzin miesięcznie.

 

Zamawiający wybierze po dwóch Wykonawców do każdej części zamówienia.

 

 1. Osoby pełniące obowiązki doradcy specjalistycznego będą wchodziły w skład zespołu doradców Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Zamościu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o.

 

 1. Zasady świadczenia usług doradczych/obowiązki doradców:
 • Doradztwo świadczone będzie zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej określonymi w załączniku do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014, sadowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
 • Doradztwo świadczone będzie w formie indywidualnej, bezpośrednio (doradca – podmiot ekonomii społecznej i/lub grupa inicjatywna). W uzasadnionych przypadkach, i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (tzw. e-wsparcie z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej),

 

 

 • Proces udzielania doradztwa winien rozpocząć się w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę  przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje tym samym swoją dyspozycyjność w odniesieniu do świadczenia usługi doradztwa w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą.  Termin świadczenia usług doradczych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających,
 • Czas trwania 1 godziny doradztwa wynosi 60 minut. Liczba godzin doradztwa świadczona jednorazowo nie może przekroczyć 8 godzin,
 • Doradca wykazuje gotowość do świadczenia usług w godz. 8.00 do 20.00 w dni powszednie, a w przypadku uzasadnionych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu również w weekendy.
 • Doradca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług,
 • Doradca podczas świadczenia usługi korzysta z narzędzi diagnozy, oceny dostarczonych przez Zamawiającego lub wykorzystuje własne, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego,
 • Doradca po wykonaniu usługi doradczej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi doradczej.
 • Doradca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Doradca współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających z usług doradczych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt,
 • Doradców specjalistycznych na spotkania doradcze kieruje doradca kluczowy OWES,
 • Doradca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania doradcy kluczowego, eksperta działań doradczych i kierownika OWES o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
 • Doradca może być również poproszony o konsultacje z doradcą kluczowym i biznesowym OWES,
 • Doradca Informuje w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,
 • Doradca prowadzi i na bieżąco przekazuje Zamawiającemu dokumentację związaną z prowadzonym doradztwem,
 • Praca doradcy specjalistycznego będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania doradcy. W przypadku gdy wybrany do  realizacji  zamówienia  Wykonawca  od    10% adresatów doradztwa, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi doradczej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia

 

 1. Miejsce realizacji wszystkich części zamówienia:

Doradztwo świadczone będzie na terenie 7 powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz M. Chełm i M. Zamość w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uzależnionym od potrzeb uczestników/uczestniczek projektu, np.  w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu i Chełmie i/lub w miejscu zamieszkania/siedziby uczestników/czek projektu na obszarze subregionu chełmsko/zamojskiego.

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

79100000-5 Usługi prawnicze

79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne

 

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 2. Doradztwo świadczone będzie od momentu podpisania umowy do września 2020 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Posiadają odpowiednie wykształcenie (wymagane wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie świadczonego doradztwa – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie).
 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiotem złożonej oferty prowadzonego dla podmiotów ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstw społecznych.
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Z zamówienia wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym.
 7. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne (samodzielnie i osobiście realizujące przedmiot zamówienia) oraz osoby prawne zatrudniające doradców pod warunkiem wskazania konkretnej osoby mającej świadczyć usługę doradztwa z danego zakresu specjalistycznego spełniającej warunki udziału w postępowaniu – przy ocenie oferty pod uwagę będzie brane doświadczenie tej osoby i z nią zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

VII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do

 

Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę doradztwa brutto w zł – 40% (40 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie doradztwa zgodnego
  z przedmiotem złożonej oferty – 10% (10 pkt.)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – 20% (20 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 40

C oferty badanej

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę lat/godzin przeprowadzonego doradztwa, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty,  na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstw społecznych. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 1. za doświadczenie w prowadzeniu doradztwa, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty, dla podmiotów ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstw społecznych przyznane zostaną następujące punkty:

 

 • 3-letnie ciągłe doświadczenie lub 300 godzin doradztwa – 0 pkt.
 • od 3 do 4 lat ciągłego doświadczenia lub 300-400 godz. doradztwa – 10 pkt.

 

 

 • od 4 do 5 lat ciągłego doświadczenia lub 400-500 godz. doradztwa – 20 pkt.
 • powyżej 5 lat ciągłego doświadczenia lub powyżej 500 godz. – 30 pkt.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie doradztwa wymienionego w Załączniku nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).    

 

Wykazane godziny doradcze nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie. Zaznacza się, iż prowadzenie szkoleń nie jest równoznaczne z faktycznym udzielaniem usługi doradczej.

 

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe zgodne z przedmiotem złożonej oferty, w oparciu o kserokopie załączonych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 • za zrealizowanie do 5 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje – 0 pkt.
 • za zrealizowanie 6-10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje – 5 pkt.
 • powyżej 10 dodatkowych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje – 10 pkt.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

Ad. 4 W ramach kryterium „Rozmowa kwalifikacyjna” Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 20 punktów w następujący sposób:

 • znajomość specyfiki sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego – od 1 do 5 pkt.
 • znajomość standardów pracy doradcy specjalistycznego na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego – od 1 do 5 pkt.
 • koncepcja pracy doradcy specjalistycznego na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego – od 1 do 5 pkt.
 • autoprezentacja (przedstawienie w czasie 120 sekund swojej osoby i dotychczasowej kariery zawodowej) – od 1 do 5 pkt.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

Zamawiający wybierze po dwóch Wykonawców do każdej części zamówienia, którzy uzyskali łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu  o ustalone wyżej kryteria.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,

 

 

 

 

 

 1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w biurze OWES w Chełmie, ul. Pl. Niepodległości 1, pok. nr 47 (parter), 22-100 Chełm, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/OWES/ITM”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Chełmie na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 

XII.  Osoby do kontaktów:

Marcin Futyma – Ekspert działań doradczych

tel.: 697 170 170

e-mail: marcinfutyma@gmail.com

 

XIII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

 

 

 1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 2. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIV. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie udzielone godziny doradztwa.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi.
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 • zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

 Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2.
 3. Życiorys zawodowy doradcy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 5.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 8. Załącznik nr 6 – Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2014 pt. „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

W imieniu Zamawiającego,

Marcin Futyma

Prezes Zarządu Grupy Medialnej ITM Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe