Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: I/OUT/2020

28 Lip 2020


 

L.dz. 178/2020 Lublin, dnia  27.07.2020 r.

Znak sprawy: I/OUT/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 60 Uczestników Projektu. Łącznie 360 godz. (śr. 6 godz. na osobę).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się  przerw. Wykonawca podaje cenę brutto[1] za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie 360 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznych dla 60 Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca.

Miejsce realizacji zamówienia Lublin/ teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uczestnikami wsparcia będą osoby zwolnione/ przewidziane do zwolnienia / zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Indywidualne poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w formie indywidulanych spotkań i będzie obejmować m.in. zagadnienia z zakresu motywacji, samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomocy w identyfikacji ograniczających przekonań i złych nawyków, pomoc w przechodzeniu przez proces zmiany oraz wyjścia poza strefę komfortu. Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidulnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 6 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji poradnictwa godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji z poradnictwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach zostaną przekazane Zamawiającemu.
 4. Oznakowania miejsca realizacji spotkań.
 5. Pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług.
 6. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 7. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/poradnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji poradnictwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, powinny zostać zachowane zostały ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie będą odbywać się zajęcia (wyłączanie oświetlenia w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 Usługi doradztwa  

IV. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: sierpień 2020 r. – październik 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoba wskazana do wykonania zamówienia osobiście, wymieniona w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 2. Posiadają uprawnienia psychologa (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 3. Posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 4. Posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi utartą pracy lub zwolnionymi z pracy z winy pracodawcy (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 5. Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu indywidulanych usług psychologicznych lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin usług psychologicznych w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami/ innymi dokumentami  nie będzie podlegało ocenie.
 6. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako psychologa w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). 
 7. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
   Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
 8. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 9. Nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym.

VI. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  1. jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
  2. gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
  5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  6. formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
  7. zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
  8. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.
   Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 
 4. Badanie oferty:
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. 

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

– Cena brutto w zł – 60%  (60 pkt.)

– Doświadczenie – 40%   (40 pkt.)

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru:
  Cena = (C minimalna / C oferty badanej) x 60                 
  Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
 2. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych indywidulanych godzin usług psychologicznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).
  Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin usług psychologicznych. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru 

  Doświadczenie (liczba godzin)  = (Liczba godzin oferty ocenianej  /  Największa liczba godzin spośród ważnych ofert) x 40 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane doświadczenie  nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia , 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail:
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [3];
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  Nie przysługuje Panu/Pani:
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert: 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
  2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
  3. życiorys Psychologa zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 14. Gwarancja ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 15. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe I/OUT/2020”. Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 09.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Osoby do kontaktów: 

Marta Osuch, adres e-mail:

 XIV. Warunki zmiany umowy: 

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
   z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
   w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
  2. zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
  3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
  4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego).Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 3
 4. Życiorys zawodowy Psychologa zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 5

[1] Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


print
tel. (+ 48) 81\u00a0710 19 00 przetwarza Pana\/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;<\/li>\n
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie \u2013 e-mail: <\/li>\n
 • Pana\/Pani dane osobowe przetwarzane b\u0119d\u0105 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi\u0105zanym z post\u0119powaniem o udzielenie zam\u00f3wienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu \u201eOutplacement \u2013 to si\u0119 op\u0142aca\u201d, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<\/li>\n
 • podanie Pana\/Pani danych osobowych jest wymogiem okre\u015blonym w obowi\u0105zuj\u0105cych Wytycznych dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym zwi\u0105zanym z udzia\u0142em w post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia;<\/li>\n
 • odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundacj\u0119 Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie b\u0119d\u0105 osoby lub podmioty, kt\u00f3rym udost\u0119pniona zostanie dokumentacja post\u0119powania zgodnie z Wytycznymi dotycz\u0105cych kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.<\/li>\n
 • dane osobowe b\u0119d\u0105 przechowywane w zwi\u0105zku realizacj\u0105 projektu przez okres dw\u00f3ch lat od dnia 31 grudnia roku nast\u0119pnego po z\u0142o\u017ceniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatk\u00f3w, w kt\u00f3rym uj\u0119to ostateczne wydatki dotycz\u0105ce zako\u0144czonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych mo\u017ce zosta\u0107 ka\u017cdorazowo przed\u0142u\u017cony o okres przedawnienia roszcze\u0144, je\u017celi przetwarzanie danych osobowych b\u0119dzie niezb\u0119dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze\u0144 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane b\u0119d\u0105 przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowo\u015bci.<\/li>\n
 • stosowanie do art. 22 RODO Pana\/Pani dane osobowe nie b\u0119d\u0105 podlega\u0107 decyzji, kt\u00f3ra opiera\u0107 si\u0119 b\u0119dzie wy\u0142\u0105cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.<\/li>\n
 • posiada Pan\/Pani :
  \u2212 na podstawie art. 15 RODO prawo dost\u0119pu do danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych;
  \u2212 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani\/Pana danych osobowych[2]<\/a>;
  <\/span>\u2212 na podstawie art. 18 RODO prawo \u017c\u0105dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze\u017ceniem przypadk\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  [3]<\/a>;
  <\/span>\u2212 w zwi\u0105zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni\u0119cia danych osobowych;
  \u2212 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani\/Pan, \u017ce przetwarzanie danych osobowych Pani\/Pana dotycz\u0105cych narusza przepisy RODO;
  Nie przys\u0142uguje Panu\/Pani:
  \u2212 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt\u00f3rym mowa w art. 20 RODO;
  \u2212 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy\u017c podstaw\u0105 prawn\u0105 przetwarzania Pani\/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.<\/li>\n
 • Je\u017celi Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo \u017c\u0105da\u0107 udokumentowania przekazanych informacji, jak r\u00f3wnie\u017c weryfikowa\u0107 je w oparciu o informacje ze \u017ar\u00f3de\u0142 otwartych.<\/li>\n<\/ol>\n

  IX. Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

  W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

   \n
  1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
  2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:\n
    \n
   1. o\u015bwiadczenie dotycz\u0105ce do\u015bwiadczenia Wykonawcy Za\u0142\u0105cznik\u00a0nr\u00a03<\/u>,<\/li>\n
   2. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2<\/u>,<\/li>\n
   3. \u017cyciorys Psychologa zawieraj\u0105cy do\u015bwiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zam\u00f3wienia Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/li>\n
   4. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu \u2013 Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
   5. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
   6. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
   7. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
   8. Oferta Wykonawcy i za\u0142\u0105czniki powinny by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
   9. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert wariantowych.<\/li>\n
   10. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adanie ofert cz\u0119\u015bciowych.<\/li>\n
   11. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
   12. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
   13. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
   14. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
   15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n
   16. Gwarancja wa\u017cno\u015bci oferty wynosi 30 dni od daty jej z\u0142o\u017cenia.<\/li>\n
   17. Umowa z wybranym Wykonawc\u0105 zostanie sporz\u0105dzona w formie pisemnej i b\u0119dzie zawiera\u0142a warunki dotycz\u0105ce realizacji zam\u00f3wienia okre\u015blone w niniejszym zapytaniu.<\/li>\n<\/ol>\n

    X. Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

    Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 <\/u><\/strong>w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.\u00a0 J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem: <\/strong><\/p>\n

    \u201eZapytanie ofertowe I\/OUT\/2020\u201d. <\/strong>Nie otwiera\u0107 przed dniem 06.08.2020 r.<\/u> do godz. 09.00\u201d<\/strong><\/p>\n

    W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na w\/w adres.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym<\/p>\n

    XI. Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w: <\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/li>\n
    2. Wszelkie informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.<\/li>\n
    3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.<\/li>\n
    4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 www.fundacja.lublin.pl – zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem.<\/li>\n<\/ol>\n

     XII. \u00a0<\/strong>Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Zamawiaj\u0105cy dokona oceny ofert pod wzgl\u0119dem formalnym i zgodno\u015bci z niniejszym zapytaniem ofertowym.<\/li>\n
     2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy wezwie niezw\u0142ocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Je\u015bli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie\u00a0 zawrze
      umowy, Zamawiaj\u0105cy uzna, i\u017c odm\u00f3wi\u0142 on podpisania umowy i w\u00f3wczas mo\u017ce zawrze\u0107 umow\u0119
      z Oferentem, kt\u00f3rego oferta by\u0142a nast\u0119pna w kolejno\u015bci, pod warunkiem, \u017ce nie up\u0142yn\u0105\u0142 termin zwi\u0105zania ofert\u0105.<\/li>\n
     3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wybra\u0107 najkorzystniejszej oferty ze wzgl\u0119du na to, \u017ce z\u0142o\u017cone oferty w wyniku oceny otrzyma\u0142y t\u0119 sam\u0105 liczb\u0119 punkt\u00f3w, Zamawiaj\u0105cy przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.<\/li>\n
     4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekrocz\u0105 kwot\u0119 jak\u0105 Zamawiaj\u0105cy mo\u017ce przeznaczy\u0107 na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia b\u0105d\u017a te\u017c poszczeg\u00f3lne sk\u0142adowe zapytania zgodnie z za\u0142o\u017ceniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi okre\u015blonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiaj\u0105cy, mo\u017ce podj\u0105\u0107 negocjacje z wybranym zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci Wykonawc\u0105.<\/li>\n
     5. Wykonawcy nie mog\u0105 zaoferowa\u0107 cen wy\u017cszych ni\u017c zaoferowane w\u00a0z\u0142o\u017conych ofertach.<\/li>\n
     6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadz\u0105 do zawarcia umowy, zam\u00f3wienie mo\u017ce zosta\u0107 powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, kt\u00f3ry z\u0142o\u017cy\u0142 kolejn\u0105 pod wzgl\u0119dem punktowym ofert\u0119.<\/li>\n
     7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj\u0105cy zawiadomi wykonawc\u00f3w za po\u015brednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesy\u0142ki kurierskiej lub telefonicznie.<\/li>\n<\/ol>\n

      XIII. Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

      Marta Osuch, adres e-mail: \"><\/a><\/u><\/p>\n

      \u00a0<\/strong>XIV. Warunki zmiany umowy:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Zamawiaj\u0105cy zastrzega\u00a0 sobie\u00a0 prawo\u00a0 uniewa\u017cnienia\u00a0 zapytania\u00a0 ofertowego\u00a0 na\u00a0 ka\u017cdym\u00a0 etapie post\u0119powania bez podania przyczyny.\u00a0 Zamawiaj\u0105cy uniewa\u017cnieni post\u0119powanie, je\u017celi w toku\u00a0
       post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
      2. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego w wysoko\u015bci 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z Wykonawc\u0105 w nast\u0119pstwie niniejszego post\u0119powania, w przypadku wyst\u0105pienia stosownych przes\u0142anek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/li>\n
      3. Zamawiaj\u0105cy informuje, i\u017c w umowie b\u0119d\u0105 zapisy:\n
        \n
       1. przewiduj\u0105ce kar\u0119 umown\u0105 w wysoko\u015bci 10% warto\u015bci zam\u00f3wienia \u2013 w przypadku niewykonania lub nienale\u017cytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc\u0119, lub odst\u0105pienia od umowy przez Zamawiaj\u0105cego z winy Wykonawcy,<\/li>\n
       2. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 potr\u0105cania naliczonych kar umownych
        z wynagrodzenia Wykonawcy,<\/li>\n
       3. zastrzegaj\u0105ce Zamawiaj\u0105cemu mo\u017cliwo\u015b\u0107 dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenosz\u0105cego wysoko\u015b\u0107 kar umownych na zasadach og\u00f3lnych,<\/li>\n
       4. zastrzegaj\u0105ce wyp\u0142at\u0119 pe\u0142nego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku nale\u017cytego zrealizowania obowi\u0105zk\u00f3w okre\u015blonych w opisie przedmiotu zam\u00f3wienia i zawartych
        w umowie na wykonanie us\u0142ugi,<\/li>\n
       5. zastrzegaj\u0105ce prawo rozwi\u0105zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania us\u0142ugi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
       6. Zamawiaj\u0105cy przewiduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania istotnych zmian postanowie\u0144 umowy z powodu:\n
         \n
        1. zmiany powszechnie obowi\u0105zuj\u0105cych przepis\u00f3w prawa w zakresie maj\u0105cym istotny wp\u0142yw na realizacj\u0119 przedmiotu umowy<\/li>\n
        2. zmiany terminu realizacji zam\u00f3wienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestnik\u00f3w z przyczyn obiektywnych, niezale\u017cnych od Zamawiaj\u0105cego,<\/li>\n
        3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wp\u0142ywaj\u0105ca na harmonogram wykonania us\u0142ugi obj\u0119tej niniejszym zam\u00f3wieniem.<\/li>\n
        4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikaj\u0105ca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu p\u0142atno\u015bci).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        5. Zmiany zostan\u0105 wprowadzone w drodze aneksu do umowy b\u0105d\u017a zmiany za\u0142\u0105cznik\u00f3w do umowy.<\/li>\n
        6. Ka\u017cda ze stron mo\u017ce rozwi\u0105za\u0107 umow\u0119 z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia<\/li>\n<\/ol>\n

         XV. Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

          \n
         1. Formularz oferty Wykonawcy (Za\u0142\u0105cznik nr 1<\/em> Zapytania ofertowego).Za\u0142\u0105cznik nr 1<\/a><\/em><\/li>\n
         2. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych z Zamawiaj\u0105cym (Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Za\u0142\u0105cznik nr 2<\/a><\/em><\/li>\n
         3. O\u015bwiadczenie dotycz\u0105ce do\u015bwiadczenia Wykonawcy (Za\u0142\u0105cznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Za\u0142\u0105cznik nr 3<\/a><\/em><\/li>\n
         4. \u017byciorys zawodowy Psychologa zawieraj\u0105cy do\u015bwiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zam\u00f3wienia (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego). Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/a><\/em><\/li>\n
         5. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu \u2013 (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego).<\/em> Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

          [1]<\/a> Cena obejmuje wszystkie nale\u017cne podatki, obci\u0105\u017cenia i koszty.<\/p>\n

          <\/a>2 Wyja\u015bnienie:<\/em><\/strong> skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo\u017ce skutkowa\u0107 zmian\u0105 wyniku post\u0119powania o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego ani zmian\u0105 postanowie\u0144 umowy w zakresie niezgodnym z ustaw\u0105 Pzp oraz nie mo\u017ce narusza\u0107 integralno\u015bci protoko\u0142u oraz jego za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/em><\/p>\n

          [3]<\/a> Wyja\u015bnienie:<\/em><\/strong> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do <\/em>przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze \u015brodk\u00f3w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa\u017cne wzgl\u0119dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego<\/em><\/p>\n