Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych, Znak sprawy: I/ANC/2019

19 mar 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43
  20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

L.dz. 68/2019                                                                                                                         Lublin, dnia 18.03.2019 r.

Znak sprawy: I/ANC/2019

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników Projektu zgodnie z opracowaną dla nich w projekcie Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń  dla 37 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień”  zgodnie z opracowaną dla nich w Projekcie Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Szkolenia mogą być organizowane indywidulnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki  lub w grupach max. 12- 13 osobowych (jeżeli kilka osób będzie zainteresowanych tą sama tematyką szkolenia). Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu hrubieszowskiego, chełmskiego i lubelskiego.

Wszystkie szkolenia muszą kończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra.

Uczestnikami szkoleń będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego.

Rodzaj szkolenia zostanie dobrany na etapie opracowywania Indywidulnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) oraz indywidualnych predyspozycji i preferencji uczestników Projektu z uwzględnieniem zapotrzebowania rynku pracy, z katalogu szkoleń (obszaru tematycznego) m.in.:

 • obsługa biura,
 • gastronoma i turystyka,
 • informatyczne/komputerowe,
 • handel i usługi
 • lub inne wskazane na etapie indywidulanych potrzeb z IŚR dla Uczestnika/ Uczestniczki Projektu.

Programy szkoleń muszą bazować na uznawanych certyfikatach zawodowych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zasugerowania tematów szkoleń zgodnych z IŚR Uczestnika/Uczestniczki Projektu, przygotowania tematyki szkoleń z możliwością wprowadzenia nieznacznych modyfikacji tematycznych, które nie zmienią kierunku kształcenia a umożliwią zrealizowanie przyjętego programu szkolenia zgodnie z założeniami Instytucji Certyfikującej. Wykonawca zobowiązuje się dostosować program szkolenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ilość godzin poszczególnych szkoleń uzależniona będzie od programu konkretnego szkolenia i wynosi średnio 180 godz./1 szkolenie. Zakłada się, że zajęcia będą trwały średnio 8 godzin dziennie z możliwością zmniejszenia w uzasadnionych przypadkach. Wskazane jest aby zajęcia rozpoczynały się w godzinach porannych (tj. 8.00-9.00). Czas trwania jednego szkolenia powinien wynosić średnio 23 dni szkoleniowe.

Każde szkolenie musi kończyć się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra. Proces uzyskania kwalifikacji musi zawierać: proces walidacji sprawdzający, czyli kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację) oraz proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczeni się zostały osiągnięte. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawane i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzić walidacje (w takiej sytuacji  proces walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać je do instytucji walidujących np. centrów egzaminacyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Organizację i przeprowadzenie szkoleń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami Uczestnika Projektu wynikającymi z IŚR.
 • Kompleksową organizację przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji.
 • Organizację i przeprowadzenie szkoleń, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych.
 • Zapewnienie kadry szkoleniowej posiadającej uprawnienia (jeśli wymagane) i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zapytania.
 • Zapewnienie surowców i produktów (jeśli wymagane) do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ilościach niezbędnych do należytego wykonania programu szkolenia, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał możliwość samodzielnego wykonania ćwiczeń podczas zajęć.
 • Zapewnienie podręczników dla każdego uczestnika niezbędnych do realizacji przedmiotowego szkolenia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami – zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie oznakowanych materiałów szkoleniowych (zeszyt, długopis i teczka) dla każdego uczestnika. Materiały powinny być opatrzone logotypami – zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP ( jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania i przestrzegania przez uczestników projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.
 • Zapewnienie wyżywienia (ciepłego posiłku) oraz 2 przerw kawowych w trakcie trwania zajęć.
 • Zapewnienie badań lekarskich niezbędnych (jeśli są wymagane) do uczestnictwa w szkoleniu dla każdego Uczestnika/Uczestniczki szkolenia.
 • Objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników szkoleń.
 • Zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego.
 • Ochronę danych osobowych oraz współpracę z personelem.
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej podczas szkoleń.
 • Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu programu szkolenia.
 • Zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych.
 • Organizację i przeprowadzenie egzaminu oraz kolejnych egzaminów poprawkowych.
 • Wydanie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji.
 • Przeniesienie praw majątkowych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach projektu na potrzeby realizacji szkoleń. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 • Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji szkoleń muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność.

Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:

 • Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, średnio po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkoleń należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową.
 • Wykonawca powinien prowadzić szkolenia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego i zaakceptowanego harmonogramu przez Zmawiającego (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający). Jakiekolwiek zmiany harmonogramu muszą być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkoleń) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będą szkolenia.
 • Wykonawca min. 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń celem akceptacji przedstawia Zamawiającemu przykładowe harmonogramy, programy szkoleń oraz życiorysy zawodowe wykładowców/instruktorów.
 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia o wskazanym zakresie tematycznym z zachowaniem należytej staranności oraz dążenia do tego, aby wskaźnik ukończenia szkolenia przez uczestników projektu osiągnął poziom 100% oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia.
 • Szkolenia realizowane będą na terenie lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu hrubieszowskiego, chełmskiego i lubelskiego. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymaganej odzieży ochronnej (jeśli dotyczy) podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP.
 • Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkoleń, koszt badań lekarskich (jeśli dotyczy) oraz koszt wyżywienia.
 • Realizacja szkoleń powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając niepełnosprawność a także zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników).
 • Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 • Wszystkie szkolenia muszą kończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniach właściwego ministra.
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację ze szkoleń.
 • Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkoleń.
 • Wykonawca powinien dążyć do jak najwyższej zdawalności. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowych egzaminów oraz poniesie ich koszt.
 • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Wymagania dotyczące sali do zajęć praktycznych i teoretycznych:

1)   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji szkolenia zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

2)   Sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku. Sala nie powinny posiadać barier architektonicznych tzn. musza być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

3) Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę sprzętu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowiązek wykazać przed rozpoczęciem danego szkolenia szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych. Sale nie powinny posiadać barier architektonicznych tzn. muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących sali do zajęć praktycznych i teoretycznych ma prawo na etapie oceny dokumentacji ofertowej wezwać Wykonawców  do przedstawienia dokumentacji fotograficznej sal.

 • Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów.
 • Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sal do zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone wyłącznie przez uprawnioną kadrę szkoleniową posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć (posiadają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w danej dziedzinie). Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia oraz możliwości zgłaszania uwag i wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich uwag i wątpliwości oraz niezwłocznego wskazania Zmawiającemu nowych (innych) trenerów spełniających wymagane kryteria.
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców pokrywa Wykonawca.

Wymagania dotyczące egzaminów:

 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych danego szkolenia oraz pokrycia kosztów dojazdu Uczestników na ten egzamin.
 • Wykonawca zapewnienia sale egzaminacyjne (jeżeli są wymagane) wyposażone w odpowiedni do specyfiki egzaminu. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku. Sala nie powinny posiadać barier architektonicznych tzn. musza być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Każde szkolenie musi zakończyć się obowiązkowym egzamin (najlepiej bezpośrednio po szkoleniu) przed właściwą komisją egzaminacyjną dla wszystkich uczestników.
 • Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminów przed właściwą komisją po zakończonym szkoleniu i poinformowania zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 • W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu/egzaminów i pokrycia jego/ich kosztów oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.
 • Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów. Należność za przeszkolenie każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu. Dopuszcza się odstąpienie od powyższej zasady tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej:

 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów wykładowców i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (np. posiłki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne).
 • Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oznakowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Po zakończeniu szkoleń Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, kopie zaświadczeń/świadectw oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór, protokoły z egzaminów.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-4– Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: kwiecień 2019 – lipiec 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych szkoleń będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali usługę/ usługi polegającą/ce na organizacji certyfikowanych szkoleń zawodowych dla co najmniej 80 osób (ocena na podstawie Załącznika nr 2 oraz kopii referencji/umów/protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób),
 • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3),
 • Posiadają lub dysponują na terenie woj. lubelskiego salami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością (ocena na podstawie Załącznika nr 3),
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że przedmiotowe środki na rachunku bankowych nie mogą pochodzić z dotacji, przeznaczonych na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu. Podstawę do oceny tego warunku będą stanowiły przedłożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych na rachunku bankowym w wymaganej wysokości (np. zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) oraz (dotyczy posiadanych środków na rachunku bankowym) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe środki nie pochodzą z dotacji, przeznaczonej na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu.
 • Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VI Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 • Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 • Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień
  w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 • Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)
 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeszkolonych osób w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie (ocena na podstawie zał. nr. 2). Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 2 do zapytania ofertowego. Ocenie podlegać będzie wykazana liczba przeszkolonych osób ponad wymagane 80 osób.

Liczba przeszkolonych osób oferty ocenianej

Doświadczenie  =                            —————————————————-      x 40

(liczba przeszkolonych osób)                 Liczba  przeszkolonych osób  oferty

z największym doświadczeniem

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji/ umów/ protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób).

Wykazane doświadczenie nieudokumentowane należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Panu/Pani:

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

IX        Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4,
 5. Wykaz przeszkolonych osób stanowiący Załącznik nr 2,
 6. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4 (kopie referencji/ umów/ protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę przeszkolonych osób).
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych /100) (np. zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) oraz (dotyczy posiadanych środków na rachunku bankowym) oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowe środki nie pochodzą z dotacji, przeznaczonej na realizację ściśle określonego umową o dofinansowanie celu.
 9. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

X      Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 29.03.2019 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe FRL/I/2019/ANC”

Nie otwierać przed dniem 29.03.2019 r. do godz. 10.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII Osoby do kontaktów:

Marta Osuch, adres e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Elżbieta Zalewska, adres e-mail: e.zalewska@fundacja.lublin.pl

 

XIV Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę przeszkolonych Uczestników Projektów, którzy pozytywnie zdali egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji bądź uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
  w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników
  z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz przeszkolonych osób.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego