Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/1/2016/TLS

22 sie 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/354/16                                                                                  Lublin, dnia 22 sierpnia 2016 roku

Znak sprawy: FRL/1/2016/TLS

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego, w łącznym wymiarze maksymalnie 920 godzin (160 osób x 2 godziny + 150 osób x 4  godziny).

Usługa poradnictwa zawodowego dla 1 uczestnika realizowana będzie w ramach 3 spotkań.

Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 • Część I – Chełm.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 276 godzin (48 uczestników x 2 godziny + 45 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Chełm

 • Część II – Lublin/Lubartów.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 184 godziny (32 uczestników x 2 godziny + 30 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin, Lubartów.

 • Część III – Łuków.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 276 godzin (48 uczestników x 2 godziny + 45 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 • Część IV – Zamość.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi 184 godziny (32 uczestników x 2 godziny + 30 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Zamość.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 część zamówienia.

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 8 doradców zawodowych w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu. Łączna liczba godzin wynosi maksymalnie 920 godzin indywidulanego poradnictwa zawodowego:

 • Część I – Chełm.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi łącznie 276 godzin (48 uczestników x 2 godziny + 45 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Chełm

 • Część II – Lublin/Lubartów.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi łącznie 184 godziny (32 uczestników x 2 godziny + 30 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin, Lubartów.

 • Część III – Łuków.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi łącznie 276 godzin (48 uczestników x 2 godziny + 45 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 • Część IV – Zamość.

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego wynosi łącznie 184 godziny (32 uczestników x 2 godziny + 30 uczestników x 4 godziny). Planowane miejsce świadczenia usług: Zamość.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca realizacji usług w zależności od procesu wyników procesu rekrutacji.  Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Usługa poradnictwa obejmuje identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów metodycznych do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych.

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-19.00, w okresie: wrzesień 2016 roku – luty 2017 roku  wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień  publicznych  uzupełniających,  w  wysokości  nieprzekraczającej  50%  wartości zamówienia   publicznego   określonej   w   umowie   zawartej   z   wykonawcą,   o ile   te zamówienia     publiczne     są     zgodne     z     przedmiotem     zamówienia     publicznego podstawowego.

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: wrzesień 2016 – luty 2017 roku. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub kursu z zakresu doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).
 3. Posiadają minimum 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa zawodowego lub 2 letni staż pracy w agencji zatrudnienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII       Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2. Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 1. W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4)
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

IX    Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 30.08.2016 r.”

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 30.08.2016 r. do godz. 16.00.

X  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

XI Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 452, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania indywidualnych spotkań doradztwa zawodowego.
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).


 

                                                   

                                     Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego

 

   Dr inż Henryk Łucjan

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zapytanie ofertowe_FRL_1_2016_TLS

Zał. nr 1_Formularz oferty

Zał. nr 2__Wykaz i opis doświadczenia

Zał. nr 3_ CV

Zał. nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 5_Oświadczenie o braku powiązań