Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/10/Pus/2017 usługa szkoleniowa/doradztwo grupowe

25 sie 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 25 sierpnia 2017 roku

L.dz.: FRL/930/17

Znak sprawy: FRL/10/Pus/2017

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usługi szkoleniowej.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usługi szkoleniowej/doradztwa grupowego dla poszczególnych części zamówienia:

 

1. Szkolenie/doradztwo grupowe w Lublinie i Łukowie

Liczba godzin dla jednej grupy: 8 godzin, 1 dzień

Liczba grup: 3

Łączny planowany wymiar wynosi 24 godziny

2. Szkolenie/doradztwo grupowe w woj. Lubelskim (miejsce określone w terminie późniejszym)

Liczba godzin dla jednej grupy: 8 godzin, 1 dzień

Liczba grup: 2

Łączny planowany wymiar wynosi 16 godzin.

 

Usługą zostaną objęte 77 uczestniczki/uczestnicy projektu. Szkolenie/doradztwo grupowe odbywać się będzie w 14 – 17 osobowych grupach.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

 • Część I – Lublin i Łuków (planowana liczba godzin: 24).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 24 godziny (3 usługi x 8 godzin) Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 1 usługa, Łuków 2 usługi

 

 • Część II – Lubelskie – miejsce określone w terminie późniejszym – (planowana liczba godzin: 16).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 16 godzin (3 usługi x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: woj. Lubelskie – miejsce określone w terminie późniejszym.

 

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie jednego lub dwóch trenerów w celu przeprowadzenia 40 godzin usług szkoleniowych/doradztwa grupowego dla 77 uczestników/-czek projektu.

 

Planowana liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego wynosi: część I – 24 godziny, część II – 16 godzin usług szkoleniowych/doradztwa grupowego. Łączna planowana liczba godzin na wszystkie części wynosi 40 godzin.

 

 • Część I – Lublin i Łuków (planowana liczba godzin: 24).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 24 godziny (3 usługi x 8 godzin) Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin 1 usługa, Łuków 2 usługi

 

 • Część II – Lubelskie – miejsce określone w terminie późniejszym – (planowana liczba godzin: 16).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia/doradztwa grupowego przypadająca na 1-go trenera wynosi 16 godzin (3 usługi x 8 godzin). Planowane miejsce świadczenia usług: woj. Lubelskie – miejsce określone w terminie późniejszym.

 

Zakres usługi szkolenia/doradztwa grupowego: planowanie działalności gospodarczej wg modelu biznesowego CANVAS.

Usługi świadczone będą dla uczestników/czek projektu zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin.

 

Usługi szkolenia/doradztwa grupowego wykonywane będą w okresie od 27 września do 29 września 2017 roku (część I zapytania) oraz w listopadzie 2017 roku (część II zapytania) w godzinach 8.00-18.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie, zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, uczestników/czek projektu i Wykonawcy.

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia/doradztwa grupowego służących do potwierdzenia udziału uczestników/czek projektu oraz zapewnia także zaplecze lokalowe.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/czek do projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego szkolenia/doradztwa grupowego w przypadku zmiany liczby uczestników/czek projektu.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych/doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług:

Usługi szkolenia/doradztwa grupowego wykonywane będą w okresie od 27 września do 29 września 2017 roku (część I zapytania) oraz w listopadzie 2017 roku (część II zapytania).

 

Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin szkolenia i doradztwa grupowego.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu) oraz

posiadają zrealizowane min. 3 szkolenia/warsztaty z zakresu metodologii CANVAS (ocena na podstawie Załącznika nr 2).

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 70% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za:

liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)         Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

 

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2,
 6. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 7. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 8. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 9. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone podpisem Wykonawcy.
 10. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 4 września 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w Biurze projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/10/Pus/2017”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura projektu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XIII  Osoby do kontaktów:

Piotr Kowalewski – Koordynator projektu

tel.: 516-283-334, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl

 

XIV Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników/czek projektu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu proporcjonalnego wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzają
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 6. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 7. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 8. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkolenia/doradztwa grupowego
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów, poświadczające posiadane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Dokumenty do pobrania

Postepowanie 10-PUS-17
10-PUS-17-Zal_1-formularz
10-PUS-17-Zal_2-doswiadczenie
10-PUS-17-Zal_3-cv
10-PUS-17-Zal_4-oswiadczenie
10-PUS-17-Zal_5-osw. powiazania