Zapytanie ofertowe -FRL/1/SZB/OWES/2019

15 Lut 2019


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 15 lutego 2019 roku

 

Znak sprawy: FRL/1/SZB/OWES/2019

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ceny brutto przypadającej na jednego Uczestnika Projektu.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych
i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego.

Szkolenia zawodowe i branżowe mają na celu poprawę jakości usług świadczonych przez spółdzielnie socjalne (SpS)/ przedsiębiorstwa społeczne (PS), poznanie zasad funkcjonowania podobnych SpS/PS, zdobycie wiedzy ze specjalistycznych zakresów potrzebnych do pracy w SpS/PS, poszerzenie umiejętności, zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności SpS/PS, stworzenia miejsca pracy oraz zwiększenia wachlarza usług.

Rodzaj szkolenia zostanie dobrany na etapie diagnozy potrzeb z uwzględnieniem profilu działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych.

Programy szkoleń muszą bazować na uznanych/ certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji.  Szkolenia/ kursy zawodowe i branżowe muszą być zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte kompetencje lub kwalifikacje uczestników, rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zasugerowania tematów szkolenia zgodnych z diagnozą potrzeb Uczestników Projektu i profilem działalności SpS/PS oraz opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego programu kursu. Ilość godzin szkolenia uzależniona jest od rodzaju i programu szkolenia. Podstawowym standardem wsparcia jest określenie czasu trwania kursu/ szkolenia podanego w godzinach. Przy czym jako 1 godzinę kursu/ szkolenia należy rozumieć godzinę lekcyjną (45 minut).

Usługa musi być realizowana zgodnie z Podstawowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik nr 5). W programach szkoleń Wykonawca zobowiązany jest dokonać opisu formy i/lub rodzaju planowanych systemów certyfikacji ze wskazaniem ich zgodności z załącznikiem nr 5.

 

Wymagania dotyczące usługi:

 1. Kompleksowa organizacja i/lub przeprowadzenie szkoleń zawodowych i branżowych lub zapewnienie miejsca szkoleniowego na szkoleniu otwartym/ szkoleniach otwartych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestnika Projektu oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych,
 2. Kompleksowa organizacja i/lub przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji,
 3. Zapewnienie sal szkoleniowych/ pracowni/ warsztatów do zajęć praktycznych, wyposażonych odpowiednio do specyfiki szkolenia (sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka szkolenia. Sale powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia),
 4. Zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu oraz odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,
 5. Zapewnienie materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych,
 6. Zapewnienie sal egzaminacyjnych wyposażonych odpowiednio do specyfiki egzaminu (sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu. Sale powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w egzaminie będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia),
 7. Pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenie NNW uczestników kursu oraz zapewnienie odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP.
 8. Zapewnienie przerw regeneracyjnych podczas szkoleń (przerwa kawowa, gdy szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne oraz dodatkowo obiad, gdy szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych),
 9. Zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczników lub materiałów powielanych) dla Uczestników Projektu oraz dodatkowy egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiającego, oznaczonych zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i uzgodnionych z Zamawiającym,
 10. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry wykładowców/ instruktorów, przygotowanych do prowadzenia zajęć, których doświadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego wynosi minimum 3 lata lub minimum 200 godzin szkoleń w danym obszarze merytorycznym. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców/ instruktorów pod kątem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań stawianych wykładowcom/ instruktorom). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. W przypadku, gdy kadra wykładowców/ instruktorów w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań Uczestników Projektu lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry wykładowców/ instruktorów,
 11. Organizacja zajęć szkoleniowych w dni robocze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb Uczestników Projektu również w weekendy, po 8 godzin lekcyjnych dziennie (z możliwością zmniejszenia, celem dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu, zwłaszcza osób
  z niepełnosprawnościami), zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego, przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający). Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie muszą być zgłaszane Zamawiającemu. Czas przerw nie jest wliczany do czasu trwania szkolenia.
 12. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności prowadzenie list obecności, przeprowadzenie przed i post testów, dokumentacji fotograficznej szkoleń, przygotowanie zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przedstawienie Zamawiającemu programu nauczania
  i potwierdzenia odbioru przez uczestników odzieży ochronnej, materiałów dydaktycznych, poczęstunku/ cateringu, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestników,
 13. Informowanie uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wzór wizualizacji do oznaczenia pomieszczeń,
  w których będą odbywały się szkolenia, zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy),
 14. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o uczestnikach, którzy opuszczają szkolenie lub posiadają innego rodzaju zaległości,
 15. Pokrycie kosztu przystąpienia do egzaminu każdemu Uczestnikowi Projektu. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalności. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu, Wykonawca zobowiązany jest do organizacji oraz pokrycia kosztów egzaminów poprawkowych, najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia,
 16. Druk i wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia każdemu Uczestnikowi Projektu, który skutecznie ukończy szkolenie (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest min. 80% obecności na zajęciach, zdanie testu sprawdzającego i przystąpienie do egzaminu certyfikującego),
 17. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia szkolenia, a w trakcie szkolenia przekazywanie zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć, listę obecności na każde wezwanie Zamawiającego,
 18. Poddanie się stałemu monitoringowi prowadzonemu przez OWES oraz uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
 19. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych i branżowych będzie ewaluowane, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia uczestników szkoleń. W przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca od min. 10% adresatów szkolenia, dwukrotnie otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi szkoleniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy,
 20. Ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu,
 21. Obsługa administracyjna podczas szkolenia;
 22. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań,
 23. Przeniesienie praw majątkowych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach projektu na potrzeby realizacji szkoleń. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Miejsce realizacji  zamówienia:

Szkolenia muszą odbywać się na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego w odległości nie większej niż 35 km od miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu (zgodnie z indywidualnymi potrzebami i deklaracją Uczestnika).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem

 1. Termin wykonania zamówienia:

Szkolenia przeprowadzone  będą w okresie: luty 2019 r – wrzesień 2020 r.

Terminarz szkoleń będzie ustalany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a Wykonawcą z obowiązkiem poinformowania i otrzymania akceptacji od Zamawiającego miejsca i terminu/ wymiaru szkolenia.

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu szkolenia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie kopii do RIS potwierdzonej za zgodność z oryginałem),
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali usługę/ usługi polegającą/ce na organizacji certyfikowanych szkoleń zawodowych dla co najmniej 150 osób (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 3. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykładowcami/ instruktorami, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 200 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 • Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

         CMIN

C = —————— x 60

CO

 

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

CMIN – cena minimalna (oferty najkorzystniejszej)

CO – cena oferty badanej

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeszkolonych osób, w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 2). Ocenie podlegać będzie wykazana liczba przeszkolonych osób ponad wymagane 150 osób.

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeszkolonych osób w zakresie certyfikowanych szkoleń zawodowych. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

 

DO

D = ——————- x 40

  DMAX

 

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium doświadczenie

DO – doświadczenie (liczba przeszkolonych osób) oferty badanej

DMAX – maksymalne doświadczenie (liczba przeszkolonych osób) spośród ważnych ofert

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń wymienionych w Załączniku nr 2 (kopii referencji lub umów, protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Wykazane doświadczenie nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane nie będzie podlegało ocenie.

Ocena końcowa (O) stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach, zgodnie z wzorem:

O = C+D

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. kopię wpisu do RIS
 4. wykaz posiadanego doświadczenia stanowiący Załącznik nr 2,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 3,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie (kopie referencji lub umów, protokołów odbioru) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 25 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/1/SZB/OWES/2019”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81, 84 627 11 91

e-mail:

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail:

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę przeszkolonych Uczestników Projektów, którzy pozytywnie zdali egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji bądź uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
 • zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników
  z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 • zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10, e-mail:
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr FRL/1/SZB/OWES/2019 prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1
 3. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Lublin, dnia 15 lutego 2019 roku<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/1\/SZB\/OWES\/2019<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe <\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiod\u0105cy realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia spo\u0142eczna, wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizacj\u0119 i przeprowadzenie indywidualnych szkole\u0144 zawodowych i bran\u017cowych dla min. 130 Uczestnik\u00f3w Projektu, zgodnie z diagnoz\u0105 potrzeb oraz profilem dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych\/ przedsi\u0119biorstw spo\u0142ecznych z terenu subregionu che\u0142msko-zamojskiego.<\/strong><\/p>\n

Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przedstawienia ceny brutto przypadaj\u0105cej na jednego Uczestnika Projektu.<\/p>\n

  \n
 1. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego obowi\u0105zuj\u0105cego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane<\/strong> w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

   \n
  1. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkole\u0144 zawodowych
   i bran\u017cowych dla min. 130 Uczestnik\u00f3w Projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej
   w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zgodnie z diagnoz\u0105 potrzeb oraz profilem dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych\/ przedsi\u0119biorstw spo\u0142ecznych z terenu subregionu che\u0142msko-zamojskiego.<\/p>\n

   Szkolenia zawodowe i bran\u017cowe maj\u0105 na celu popraw\u0119 jako\u015bci us\u0142ug \u015bwiadczonych przez sp\u00f3\u0142dzielnie socjalne (SpS)\/ przedsi\u0119biorstwa spo\u0142eczne (PS), poznanie zasad funkcjonowania podobnych SpS\/PS, zdobycie wiedzy ze specjalistycznych zakres\u00f3w potrzebnych do pracy w SpS\/PS, poszerzenie umiej\u0119tno\u015bci, zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych przyczyniaj\u0105cych si\u0119 do rozwoju, zwi\u0119kszenia konkurencyjno\u015bci SpS\/PS, stworzenia miejsca pracy oraz zwi\u0119kszenia wachlarza us\u0142ug.<\/p>\n

   Rodzaj szkolenia zostanie dobrany na etapie diagnozy potrzeb z uwzgl\u0119dnieniem profilu dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych\/ przedsi\u0119biorstw spo\u0142ecznych.<\/p>\n

   Programy szkole\u0144 musz\u0105 bazowa\u0107 na uznanych\/ certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzi\u0107 do uzyskania uznawanych umiej\u0119tno\u015bci i kompetencji.\u00a0 Szkolenia\/ kursy zawodowe i bran\u017cowe musz\u0105 by\u0107 zako\u0144czone egzaminem zewn\u0119trznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzaj\u0105cego zdobyte kompetencje lub kwalifikacje uczestnik\u00f3w, rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie monitorowania post\u0119pu rzeczowego realizacji program\u00f3w operacyjnych na lata 2014-2020.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy oczekuje od Wykonawcy zasugerowania temat\u00f3w szkolenia zgodnych z diagnoz\u0105 potrzeb Uczestnik\u00f3w Projektu i profilem dzia\u0142alno\u015bci SpS\/PS oraz opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiaj\u0105cego programu kursu. Ilo\u015b\u0107 godzin szkolenia uzale\u017cniona jest od rodzaju i programu szkolenia. Podstawowym standardem wsparcia jest okre\u015blenie czasu trwania kursu\/ szkolenia podanego w godzinach. Przy czym jako 1 godzin\u0119 kursu\/ szkolenia nale\u017cy rozumie\u0107 godzin\u0119 lekcyjn\u0105 (45 minut).<\/p>\n

   Us\u0142uga musi by\u0107 realizowana zgodnie z Podstawowymi informacjami dotycz\u0105cymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego (Za\u0142\u0105cznik nr 5). W programach szkole\u0144 Wykonawca zobowi\u0105zany jest dokona\u0107 opisu formy i\/lub rodzaju planowanych system\u00f3w certyfikacji ze wskazaniem ich zgodno\u015bci z za\u0142\u0105cznikiem nr 5.<\/p>\n

   \u00a0<\/p>\n

   Wymagania dotycz\u0105ce us\u0142ugi:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Kompleksowa organizacja i\/lub przeprowadzenie szkole\u0144 zawodowych i bran\u017cowych lub zapewnienie miejsca szkoleniowego na szkoleniu otwartym\/ szkoleniach otwartych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestnika Projektu oraz profilem dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych\/ przedsi\u0119biorstw spo\u0142ecznych,<\/li>\n
   2. Kompleksowa organizacja i\/lub przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji,<\/li>\n
   3. Zapewnienie sal szkoleniowych\/ pracowni\/ warsztat\u00f3w do zaj\u0119\u0107 praktycznych, wyposa\u017conych odpowiednio do specyfiki szkolenia (sale szkoleniowe musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 wymogi bezpiecze\u0144stwa, wymogi akustyczne, o\u015bwietleniowe, posiada\u0107 instalacj\u0119 grzewcz\u0105 i zaplecze sanitarne, powinny by\u0107 wyposa\u017cone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem \u2013 je\u017celi wymaga\u0107 b\u0119dzie tego tematyka szkolenia. Sale powinny by\u0107 przystosowane do potrzeb os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych \u2013 je\u015bli w szkoleniu b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia),<\/li>\n
   4. Zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika kursu oraz odpowiedniej liczby i typu sprz\u0119tu na potrzeby zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
   5. Zapewnienie materia\u0142\u00f3w i produkt\u00f3w niezb\u0119dnych do prowadzenia zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
   6. Zapewnienie sal egzaminacyjnych wyposa\u017conych odpowiednio do specyfiki egzaminu (sale musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 wymogi bezpiecze\u0144stwa, wymogi akustyczne, o\u015bwietleniowe, posiada\u0107 instalacj\u0119 grzewcz\u0105 i zaplecze sanitarne, powinny by\u0107 wyposa\u017cone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem \u2013 je\u017celi wymaga\u0107 b\u0119dzie tego tematyka egzaminu. Sale powinny by\u0107 przystosowane do potrzeb os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych \u2013 je\u015bli w egzaminie b\u0119d\u0105 bra\u0142y udzia\u0142 osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105 wymagaj\u0105ce takiego u\u0142atwienia),<\/li>\n
   7. Pokrycie koszt\u00f3w bada\u0144 lekarskich, ubezpieczenie NNW uczestnik\u00f3w kursu oraz zapewnienie odzie\u017cy ochronnej podczas wykonywania zaj\u0119\u0107 praktycznych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP.<\/li>\n
   8. Zapewnienie przerw regeneracyjnych podczas szkole\u0144 (przerwa kawowa, gdy szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne oraz dodatkowo obiad, gdy szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych),<\/li>\n
   9. Zapewnienie materia\u0142\u00f3w szkoleniowych (podr\u0119cznik\u00f3w lub materia\u0142\u00f3w powielanych) dla Uczestnik\u00f3w Projektu oraz dodatkowy egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiaj\u0105cego, oznaczonych zgodnie z \u201ePodr\u0119cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta program\u00f3w polityki sp\u00f3jno\u015bci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji\u201d i uzgodnionych z Zamawiaj\u0105cym,<\/li>\n
   10. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry wyk\u0142adowc\u00f3w\/ instruktor\u00f3w, przygotowanych do prowadzenia zaj\u0119\u0107, kt\u00f3rych do\u015bwiadczenie w obszarze merytorycznym danego szkolenia zawodowego wynosi minimum 3 lata lub minimum 200 godzin szkole\u0144 w danym obszarze merytorycznym. Zamawiaj\u0105cy ma prawo do ka\u017cdorazowej weryfikacji os\u00f3b wskazanych przez Wykonawc\u0119, jako kadra wyk\u0142adowc\u00f3w\/ instruktor\u00f3w pod k\u0105tem spe\u0142nienia wymaga\u0144 dotycz\u0105cych kwalifikacji i do\u015bwiadczenia oraz wyra\u017cenia sprzeciwu, co do mo\u017cliwo\u015bci prowadzenia przez nich zaj\u0119\u0107 (w przypadku, gdy Zamawiaj\u0105cy powe\u017amie w\u0105tpliwo\u015bci co do spe\u0142niania przez te osoby wymaga\u0144 stawianych wyk\u0142adowcom\/ instruktorom). W przypadku wyra\u017cenia sprzeciwu Wykonawca zobowi\u0105zany jest do niezw\u0142ocznego wskazania zamawiaj\u0105cemu nowych (innych) os\u00f3b spe\u0142niaj\u0105cych wymagane kryteria. W przypadku, gdy kadra wyk\u0142adowc\u00f3w\/ instruktor\u00f3w w toku realizacji zaj\u0119\u0107 nie b\u0119dzie spe\u0142nia\u0142a oczekiwa\u0144 Uczestnik\u00f3w Projektu lub\/i Zamawiaj\u0105cego, Wykonawca zobowi\u0105zany jest do niezw\u0142ocznego wskazania Zamawiaj\u0105cemu nowej kadry wyk\u0142adowc\u00f3w\/ instruktor\u00f3w,<\/li>\n
   11. Organizacja zaj\u0119\u0107 szkoleniowych w dni robocze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb Uczestnik\u00f3w Projektu r\u00f3wnie\u017c w weekendy, po 8 godzin lekcyjnych dziennie (z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmniejszenia, celem dostosowania do potrzeb Uczestnik\u00f3w Projektu, zw\u0142aszcza os\u00f3b
    z niepe\u0142nosprawno\u015bciami), zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiaj\u0105cego, przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpocz\u0119ciem realizacji szkolenia (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy). Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie musz\u0105 by\u0107 zg\u0142aszane Zamawiaj\u0105cemu. Czas przerw nie jest wliczany do czasu trwania szkolenia.<\/li>\n
   12. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczeg\u00f3lno\u015bci prowadzenie list obecno\u015bci, przeprowadzenie przed i post test\u00f3w, dokumentacji fotograficznej szkole\u0144, przygotowanie zestawienia wynik\u00f3w test\u00f3w wiedzy, prowadzenie dziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, przedstawienie Zamawiaj\u0105cemu programu nauczania
    i potwierdzenia odbioru przez uczestnik\u00f3w odzie\u017cy ochronnej, materia\u0142\u00f3w dydaktycznych, pocz\u0119stunku\/ cateringu, z uwzgl\u0119dnieniem dodatkowych wymaga\u0144 Zamawiaj\u0105cego zg\u0142aszanych podczas zaj\u0119\u0107 dotycz\u0105cych indywidualnych potrzeb Uczestnik\u00f3w,<\/li>\n
   13. Informowanie uczestnik\u00f3w o wsp\u00f3\u0142finansowaniu szkolenia ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej
    w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego (wz\u00f3r wizualizacji do oznaczenia pomieszcze\u0144,
    w kt\u00f3rych b\u0119d\u0105 odbywa\u0142y si\u0119 szkolenia, zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy),<\/li>\n
   14. Niezw\u0142oczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o uczestnikach, kt\u00f3rzy opuszczaj\u0105 szkolenie lub posiadaj\u0105 innego rodzaju zaleg\u0142o\u015bci,<\/li>\n
   15. Pokrycie kosztu przyst\u0105pienia do egzaminu ka\u017cdemu Uczestnikowi Projektu. Szkolenie winno gwarantowa\u0107 100% zdawalno\u015bci. W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu, Wykonawca zobowi\u0105zany jest do organizacji oraz pokrycia koszt\u00f3w egzamin\u00f3w poprawkowych, najp\u00f3\u017aniej w ci\u0105gu 3 tygodni od uko\u0144czenia szkolenia,<\/li>\n
   16. Druk i wydanie za\u015bwiadcze\u0144 o uko\u0144czeniu szkolenia ka\u017cdemu Uczestnikowi Projektu, kt\u00f3ry skutecznie uko\u0144czy szkolenie (warunkiem otrzymania za\u015bwiadczenia jest min. 80% obecno\u015bci na zaj\u0119ciach, zdanie testu sprawdzaj\u0105cego i przyst\u0105pienie do egzaminu certyfikuj\u0105cego),<\/li>\n
   17. Przekazywanie Zamawiaj\u0105cemu wszelkiej dokumentacji zwi\u0105zanej z prowadzeniem szkolenia w terminie nie d\u0142u\u017cszym ni\u017c 5 dni od zako\u0144czenia szkolenia, a w trakcie szkolenia przekazywanie zeskanowanych dokument\u00f3w np.: dziennik zaj\u0119\u0107, list\u0119 obecno\u015bci na ka\u017cde wezwanie Zamawiaj\u0105cego,<\/li>\n
   18. Poddanie si\u0119 sta\u0142emu monitoringowi prowadzonemu przez OWES oraz uczestnictwo w dzia\u0142aniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, wype\u0142nianie sprawozda\u0144, ankiet ewaluacyjnych),<\/li>\n
   19. Organizacja i przeprowadzenie szkole\u0144 zawodowych i bran\u017cowych b\u0119dzie ewaluowane, w tym prowadzone b\u0119dzie badanie zadowolenia uczestnik\u00f3w szkole\u0144. W przypadku gdy wybrany do realizacji zam\u00f3wienia Wykonawca od min. 10% adresat\u00f3w szkolenia, dwukrotnie otrzyma ocen\u0119 wskazuj\u0105c\u0105 na niezadowolenie ze \u015bwiadczonej us\u0142ugi szkoleniowej, Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo rozwi\u0105zania umowy,<\/li>\n
   20. Ochrona danych osobowych oraz wsp\u00f3\u0142praca z personelem projektu,<\/li>\n
   21. Obs\u0142uga administracyjna podczas szkolenia;<\/li>\n
   22. Prawid\u0142owa i efektywna realizacja powierzonych zada\u0144,<\/li>\n
   23. Przeniesienie praw maj\u0105tkowych, \u0142\u0105cznie z prawem do udzielania zezwole\u0144 na wykonywanie zale\u017cnego prawa autorskiego, do wszelkich materia\u0142\u00f3w wytworzonych w ramach projektu na potrzeby realizacji szkole\u0144. Wykonawcy nie b\u0119dzie przys\u0142ugiwa\u0107 dodatkowe wynagrodzenie z tego tytu\u0142u.<\/li>\n<\/ol>\n

    Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego okre\u015blonej w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/p>\n

    Miejsce realizacji\u00a0 zam\u00f3wienia: <\/strong><\/p>\n

    Szkolenia musz\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 na terenie subregionu che\u0142msko-zamojskiego w odleg\u0142o\u015bci nie wi\u0119kszej ni\u017c 35 km od miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu (zgodnie z indywidualnymi potrzebami i deklaracj\u0105 Uczestnika).<\/p>\n

    III. Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144 (CPV)<\/strong><\/p>\n

    80500000-9 – Us\u0142ugi szkoleniowe<\/p>\n

    80530000-8 – Us\u0142ugi szkolenia zawodowego<\/p>\n

    55120000-7 – Us\u0142ugi hotelarskie w zakresie spotka\u0144 i konferencji<\/h3>\n

    55300000-3<\/a> – Us\u0142ugi restauracyjne i dotycz\u0105ce podawania posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

    79820000-8<\/a> – Us\u0142ugi zwi\u0105zane z drukowaniem<\/h1>\n
     \n
    1. Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

     Szkolenia przeprowadzone\u00a0 b\u0119d\u0105 w okresie: luty 2019 r \u2013 wrzesie\u0144 2020 r.<\/p>\n

     Terminarz szkole\u0144 b\u0119dzie ustalany indywidualnie pomi\u0119dzy uczestnikiem a Wykonawc\u0105 z obowi\u0105zkiem poinformowania i otrzymania akceptacji od Zamawiaj\u0105cego miejsca i terminu\/ wymiaru szkolenia.<\/p>\n

     Zamawiaj\u0105cy zastrzega, i\u017c w razie przed\u0142u\u017caj\u0105cego si\u0119 procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezale\u017cnej od Zamawiaj\u0105cego mo\u017cliwa jest zmiana terminu szkolenia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestnik\u00f3w z jednoczesnym zachowaniem pozosta\u0142ych warunk\u00f3w z\u0142o\u017conej oferty.<\/p>\n

      \n
     1. Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      W post\u0119powaniu o udzielenie zam\u00f3wienia mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wymogi:<\/p>\n

       \n
      1. Posiadaj\u0105 aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie kopii do RIS potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em),<\/li>\n
      2. Posiadaj\u0105 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed up\u0142ywem sk\u0142adania ofert (a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie) nale\u017cycie wykonali us\u0142ug\u0119\/ us\u0142ugi polegaj\u0105c\u0105\/ce na organizacji certyfikowanych szkole\u0144 zawodowych dla co najmniej 150 os\u00f3b (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2),<\/li>\n
      3. Dysponuj\u0105 lub b\u0119d\u0105 dysponowa\u0107 osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia, tj. wyk\u0142adowcami\/ instruktorami, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 udokumentowane do\u015bwiadczenie w zakresie realizacji co najmniej 200 godzin szkole\u0144 w danym obszarze tematycznym lub co najmniej 3-letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
      4. Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4). Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
      5. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
      6. posiadaniu co najmniej 10 % udzia\u0142\u00f3w lub akcji, o ile ni\u017cszy pr\u00f3g nie wynika z przepis\u00f3w prawa lub nie zosta\u0142 okre\u015blony przez IZ PO,<\/li>\n
      7. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
      8. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

       Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/p>\n

        \n
       1. Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie ofert:<\/strong><\/li>\n
       2. Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia stanowi\u0105ce za\u0142\u0105czniki do niniejszego zapytania.<\/li>\n
       3. Ocena spe\u0142niania przedstawionych powy\u017cej warunk\u00f3w zostanie dokonana wg formu\u0142y: \u201espe\u0142nia \u2013 nie spe\u0142nia\u201d. W razie w\u0105tpliwo\u015bci co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiaj\u0105cy wyst\u0105pi do Wykonawcy z \u017c\u0105daniem ich wyja\u015bnienia. Udzielone wyja\u015bnienia nie mog\u0105 powodowa\u0107 zmiany z\u0142o\u017conej oferty.<\/li>\n
       4. Odrzucenie oferty:<\/li>\n<\/ol>\n

        Zamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:<\/p>\n