Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

20 maj 2021


Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację  i przeprowadzenie „Zawodowego kursu stylizacji paznokci” w wymiarze łącznym 120 godz. dla 10 uczestniczek projektu pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu określenie ceny rynkowej na podstawie, której zostanie podpisana umowa z Wykonawcą zlecenia, po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku