Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku PP/CH/SDM/17

30 cze 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

                                                                                                         Lublin, dnia 30 czerwca  2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku PP/CH/SDM/17

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do  złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu w następującym wymiarze:

Chełm

– wyłonienie jednego pośrednika pracy, maksymalnie 144 godziny pośrednictwa pracy (36 uczestników x 4 godziny indywidualnego pośrednictwa pracy).

Łączny wymiar maksymalnie 144 godziny.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

 

Zamówienie obejmuje:

Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy wśród uczestników projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i możliwości zatrudnienia danego uczestnika na określonym miejscu pracy),
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 6. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami,
 7. współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania

 

Czas trwania usługi przypadający na 1 uczestnika wynosi śr. 4 godziny na osobę, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (2 godzina/uczestnika/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawcą (2 godzina/uczestnika).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut.

 

Założony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi:

– minimum 1 osoba z niepełnosprawnością,

– minimum 4 osoby długotrwale bezrobotne,

– minimum 24 osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3),

– minimum 19 osób nie należących do żadnej z ww. grup

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Dla spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wymagane są następujące warunki:

 1. stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.
 2. umowa cywilnoprawna – umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów o dzieło, w której nie określono czasu trwania, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 3. samozatrudnienie – prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).

Okres realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do 31 października 2017 roku (w godzinach 8.00-20.00).

 

Planowana liczba uczestników: maksymalnie 36 osób.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 144.

Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla danej kategorii.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Wymagania dla Wykonawcy:

 1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa pracy.
 2. Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług pośrednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin usług pośrednictwa pracy.
 3. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz i załączniki w załączeniu) i złożenia jej w terminie z tytułem PP/CH/SDM/17 do 07 lipca 2017 roku do godziny  10.00 w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres: a.goreczny@fundacja.lublin.pl
 • drogą pocztową/osobiście: ul. Pereca 2, 22- 400 Zamość
 • W imieniu Zamawiającego

Formularz oferty (zal. nr 1) chełm

Wykaz – opis doswiadczenia (za. nr 2)

CV (zał. nr 3)

Oswiadczenie (zał. nr 4)

Oswiadczenie (zał. nr 5)