Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1

12 Lut 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

                                                                         Lublin, dnia 12 lutego 2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUB/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali warsztatowej w Lublinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

Zamówienie obejmuje:

Najem sali przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 15 osób jednorazowo, wyposażonej  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji zamówienia: marzec 2017.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 24 godziny (1 godzina = 60 minut).

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 22 lutego 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie_sala warsztatowa_LUBLIN_2017

Oferta_sala warsztatowa_LUBLIN


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 12 lutego 2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr SW\/LUB\/1<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9. 1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 wynajmu sali warsztatowej <\/strong>w\u00a0Lublinie.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

70200000-3 <\/strong>Us\u0142ugi wynajmu lub leasingu nieruchomo\u015bci stanowi\u0105cych w\u0142asno\u015b\u0107<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Najem sali przystosowanej do prowadzenia zaj\u0119\u0107 dla minimum 15 os\u00f3b jednorazowo, wyposa\u017conej\u00a0 w \u0142awki lub stoliki, krzes\u0142a, tablic\u0119 (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala winna znajdowa\u0107 si\u0119 w budynku przystosowanym do potrzeb os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105.<\/p>\n

 <\/p>\n

Okres realizacji zam\u00f3wienia: <\/strong>marzec 2017.<\/p>\n

Planowana liczba godzin: maksymalnie 24 godziny (1 godzina = 60 minut).<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie mo\u017ce udzieli\u0107 zam\u00f3wienia pomiotom, z kt\u00f3rymi jest powi\u0105zany osobowo lub kapita\u0142owo.[i]<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i\u00a0z\u0142o\u017cenia jej w\u00a0terminie do 22 lutego 2017 roku do godziny 10.00<\/u><\/strong> w wybranej formie:<\/p>\n

 <\/p>\n