Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

04 Maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, 4 maja 2017 r.

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju.

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 Zamówienie obejmuje:

Wynajem sal szkoleniowych przystosowanych do prowadzenia szkoleń dla 12 osób jednorazowo, wyposażona w stoły, krzesła oraz komputery z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu, dla 13 stanowisk rzutnik multimedialny oraz flipchart. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: maj  – październik 2017

Planowana liczba godzin:

Biłgoraj – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie  – 104 godziny

Zamość – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie – 155 godzin

Chełm  – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie –    70 godzin

Tomaszów Lubelski – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie – 120 godzin

1 godzina = 60 minut.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 10 maja 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres:
  • drogą pocztową/osobiście w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość z dopiskiem: SS/SDM/17

                                                    

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Formularz oferty_sala szkoleniowa


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, 4 maja 2017 r.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr SS\/SDM\/17<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt\u00a0\u201eSzansa dla m\u0142odych\u201d<\/strong>\u00a0w ramach<\/p>\n

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b\u00a0priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego,\u00a0zaprasza do\u00a0<\/strong>z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na\u00a0us\u0142ug\u0119 wynajmu sali szkoleniowej w\u00a0<\/strong>Zamo\u015bciu, Che\u0142mie, Tomaszowie Lubelskim i Bi\u0142goraju.<\/p>\n

\u00a0Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV):<\/strong><\/p>\n

70200000-3\u00a0<\/strong>Us\u0142ugi wynajmu lub leasingu nieruchomo\u015bci stanowi\u0105cych w\u0142asno\u015b\u0107<\/a><\/p>\n

\u00a0Zam\u00f3wienie obejmuje:<\/strong><\/p>\n

Wynajem sal szkoleniowych przystosowanych do prowadzenia szkole\u0144 dla 12 os\u00f3b jednorazowo, wyposa\u017cona w sto\u0142y, krzes\u0142a oraz komputery z systemem Windows i\u00a0oprogramowaniem biurowym (MS Office), dost\u0119pem do Internetu, dla 13 stanowisk rzutnik multimedialny oraz flipchart. Sala winna znajdowa\u0107 si\u0119 w budynku przystosowanym do potrzeb os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105.<\/p>\n

Okres realizacji zam\u00f3wienia:\u00a0<\/strong>maj\u00a0 \u2013 pa\u017adziernik 2017<\/p>\n

Planowana liczba godzin:<\/p>\n

Bi\u0142goraj \u2013 szkolenie 1 grupa 12 os\u00f3b maksymalnie\u00a0 \u2013 104 godziny<\/p>\n

Zamo\u015b\u0107 \u2013 szkolenie 1 grupa 12 os\u00f3b maksymalnie \u2013 155 godzin<\/p>\n

Che\u0142m\u00a0 \u2013 szkolenie 1 grupa 12 os\u00f3b maksymalnie \u2013\u00a0\u00a0\u00a0 70 godzin<\/p>\n

Tomasz\u00f3w Lubelski \u2013 szkolenie 1 grupa 12 os\u00f3b maksymalnie \u2013 120 godzin<\/p>\n

1 godzina = 60 minut.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie mo\u017ce udzieli\u0107 zam\u00f3wienia pomiotom, z kt\u00f3rymi jest powi\u0105zany osobowo lub kapita\u0142owo.<\/a>[i]<\/a><\/p>\n

Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105.<\/p>\n

Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i\u00a0z\u0142o\u017cenia jej w\u00a0terminie do\u00a010 maja\u00a02017 roku do godziny 10.00<\/u><\/strong>\u00a0w wybranej formie:<\/p>\n