Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

04 Maj 2017


Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SS/SDM/17

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju.

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 Zamówienie obejmuje:

Wynajem sal szkoleniowych przystosowanych do prowadzenia szkoleń dla 12 osób jednorazowo, wyposażona w stoły, krzesła oraz komputery z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu, dla 13 stanowisk rzutnik multimedialny oraz flipchart. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: maj  – październik 2017

Planowana liczba godzin:

Biłgoraj – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie  – 104 godziny

Zamość – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie – 155 godzin

Chełm  – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie –    70 godzin

Tomaszów Lubelski – szkolenie 1 grupa 12 osób maksymalnie – 120 godzin

1 godzina = 60 minut.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 10 maja 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres:
 • drogą pocztową/osobiście w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość z dopiskiem: SS/SDM/17

                                                    

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Formularz oferty

 


print
<\/li>\n
 • drog\u0105 pocztow\u0105\/osobi\u015bcie w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamo\u015bciu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamo\u015b\u0107 z dopiskiem:\u00a0SS\/SDM\/17<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n

  <\/a>[i]<\/a>\u00a0Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami\u00a0 wykonuj\u0105cymi w\u00a0imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci\u00a0 zwi\u0105zane z\u00a0 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n