Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

04 maj 2017


Lublin, dnia 04.05.2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/SDM/17

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali doradczej w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju.

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 Zamówienie obejmuje:

Wynajem 2 sal przystosowanych do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonych w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Sale winne znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: maj  – październik 2017

Planowana liczba godzin:

– Biłgoraj – doradztwo psychologiczno zawodowe – 18 godzin

– doradztwo zawodowe                           –  36 godzin

– pośrednictwo pracy                               –  48 godzin

 

–  Zamość – doradztwo psychologiczno zawodowe – 36 godzin

– doradztwo zawodowe                           –  72 godzin

– pośrednictwo pracy                               –  96 godzin

 

–  Chelm  – doradztwo psychologiczno zawodowe –    54 godzin

– doradztwo zawodowe                           –  108 godzin

– pośrednictwo pracy                               –  144 godzin

 

–  Tomaszów Lubelski   – doradztwo psychologiczno zawodowe – 54 godziny

– doradztwo zawodowe                           –  108 godzin

– pośrednictwo pracy                               –  144 godzin

 

1 godzina = 60 minut.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 10 maja 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: goreczny@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową/osobiście w biurze projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość z dopiskiem: SD/SDM/17

                                                    

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Formularz oferty_sala doradcza