Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

31 mar 2017


Lublin, dnia 30.03.2017 roku

 Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SD/DDS/17/TL

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali doradczej w Tomaszowie Lubelskim.

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 Zamówienie obejmuje:

Wynajem sali przystosowanej do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonej w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: czerwiec 2017 – sierpień 2018

Planowana liczba godzin: 120 godzin doradztwa poszkoleniowego (czerwiec/lipiec 2017 r.) oraz 216 godzin doradztwa specjalistycznego (sierpień 2017 r.– sierpień 2018 r.), łącznie: 336 godzin. 1 godzina = 60 minut.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 10 kwietnia 2017 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: s,czerwinski@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową/osobiście w Biurze Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość z dopiskiem: SD/DDS/17/TL

 

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku sala doradcza Tomaszów Lubelski

oferta_sala doradcza Tomaszów Lubelski