Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM

11 lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 11 lipca 2016 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

Zamówienie obejmuje:

Wynajem sali szkoleniowej w cel przeprowadzenia grupowego poradnictwa, treningu umiejętności społecznych oraz szkoleń dla uczestniczek/uczestników Projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób jednorazowo, wyposażonej  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala musi znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Sala jest wyposażona w sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu – minimum 13 stanowisk.

 

Okres realizacji zamówienia: lipiec 2016 – marzec 2017.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do dnia 14 lipca 2016 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

  • drogą elektroniczną na adres: j.sosinska@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową lub osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM).