Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM

11 Lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 11 lipca 2016 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

Zamówienie obejmuje:

Wynajem sali szkoleniowej w cel przeprowadzenia grupowego poradnictwa, treningu umiejętności społecznych oraz szkoleń dla uczestniczek/uczestników Projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób jednorazowo, wyposażonej  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala musi znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Sala jest wyposażona w sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do Internetu – minimum 13 stanowisk.

 

Okres realizacji zamówienia: lipiec 2016 – marzec 2017.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do dnia 14 lipca 2016 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

  • drogą elektroniczną na adres:
  • drogą pocztową lub osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SSZ/2016/CM).

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 11 lipca 2016 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr FRL\/SSZ\/2016\/CM<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eCzas dla m\u0142odych \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

70200000-3 <\/strong>Us\u0142ugi wynajmu lub leasingu nieruchomo\u015bci stanowi\u0105cych w\u0142asno\u015b\u0107<\/a><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Wynajem sali szkoleniowej w cel przeprowadzenia grupowego poradnictwa, treningu umiej\u0119tno\u015bci spo\u0142ecznych oraz szkole\u0144 dla uczestniczek\/uczestnik\u00f3w Projektu \u201eCzas dla m\u0142odych \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d <\/strong>przystosowanej do prowadzenia zaj\u0119\u0107 dla minimum 12 os\u00f3b jednorazowo, wyposa\u017conej\u00a0 w \u0142awki lub stoliki, krzes\u0142a, tablic\u0119 (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny. Sala musi znajdowa\u0107 si\u0119 w budynku przystosowanym do potrzeb os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105. Sala jest wyposa\u017cona w sprz\u0119t komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dost\u0119p do Internetu \u2013 minimum 13 stanowisk.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Okres realizacji zam\u00f3wienia:<\/strong> lipiec 2016 \u2013 marzec 2017.<\/p>\n

 <\/p>\n

Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i z\u0142o\u017cenia jej w terminie do dnia 14 lipca 2016 roku do godziny 10.00<\/u><\/strong> w wybranej formie:<\/p>\n

 <\/p>\n