Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

31 paź 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/580/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku

 

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę cateringową obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj.  jednodaniowego ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas dwóch przerw kawowych dla uczestników projektu z dowozem we wskazane przez Zamawiającego miejsce w Łukowie.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 1. Zamówienie obejmuje:

Usługę cateringową obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników projektu w Łukowie:

 1. 1 grupa x 16 osób x 3 dni = 48 osobodni

 

Szacowana liczba osobodni: 48.

Łączna liczba osobodni może ulec zmianie.

 

 1. Szczegóły dotyczące zamówienia:
 • ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
 • dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
 • w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca/Dostawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników,
 • ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 • minimalny zakres poczęstunku podczas każdej przerwy kawowej (dwie przerwy każdego dnia szkolenia): woda mineralna (gazowana i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje,
 • Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP.
 • W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.

 

 1. Okres realizacji zamówienia:

Planowany termin: listopad – grudzień 2016 (dni robocze w godzinach 8.00-17.00). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

 1. Kryteria oceny ofert: 100% cena

 

 1. Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 04 listopada 2016 roku do godziny 12.00 w wybranej formie:

 

 • drogą elektroniczną na adres: potocka@fundacja.lublin.pl
 • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

 

 

 

Formularz oferty dot. zapytania cenowego – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_ŁUK

 

Oferta cenowa dot. świadczenia usługi cateringu

 

Nazwa Wykonawcy
Adres wykonawcy
Nr telefonu
Adres e-mail
REGON
NIP

Usługa cateringu obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w Łukowie.

Cena usługi dla 1 osoby/dziennie (brutto)  

………………………………………………………………………..zł

Słownie brutto:  

………………….…………………………………………………….zł

 

Niniejszym oświadczam, że (nazwa) …………………………………………………… nie podlega/nie podlegam [1]wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie w ramach Projektu ……………………………………………………………. z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy,  nie występują pomiędzy …………………………………………….. a Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny oraz powyżej wskazanymi osobami żadne wzajemne powiązania, w szczególności polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy i pieczęć firmowa)

 

[1] niepotrzebne skreślić

 

zapytanie-cenowe-rozeznanie-rynku