Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

31 Paź 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/579/16                                                                           Lublin, dnia 31 października 2016 roku

 

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę cateringową obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj.  jednodaniowego ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas dwóch przerw kawowych dla uczestników projektu z dowozem we wskazane przez Zamawiającego miejsce w Lublinie.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 1. Zamówienie obejmuje:

Usługę cateringową obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników projektu w Lublinie:

 1. 2 grupy x 8 osób x 3 dni = 48 osobodni
 2. 1 grupa x 12 osób x 3 dni = 36 osobodni
 3. 1 grupa x 12 osób x 9 dni = 108 osobodni

 

Szacowana liczba osobodni: 192.

Łączna liczba osobodni może ulec zmianie.

 

 1. Szczegóły dotyczące zamówienia:
 • ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
 • dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
 • w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawca/Dostawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników,
 • ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 • minimalny zakres poczęstunku podczas każdej przerwy kawowej (dwie przerwy każdego dnia szkolenia): woda mineralna (gazowana i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje,
 • Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP.
 • W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.

 

 1. Okres realizacji zamówienia:

Planowany termin: listopad – grudzień 2016 (dni robocze w godzinach 8.00-17.00). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

 1. Kryteria oceny ofert: 100% cena

 

 1. Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 04 listopada 2016 roku do godziny 12.00 w wybranej formie:

 

 • drogą elektroniczną na adres: 
 • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

 

 

 

 

Formularz oferty dot. zapytania cenowego – rozeznanie rynku nr FRL/RR/4/2016/TS_LUBLIN

 

Oferta cenowa dot. świadczenia usługi cateringu

 

Nazwa Wykonawcy
Adres wykonawcy
Nr telefonu
Adres e-mail
REGON
NIP

Usługa cateringu obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w Lublinie.

Cena usługi dla 1 osoby/dziennie (brutto)  

………………………………………………………………………..zł

Słownie brutto:  

………………….…………………………………………………….zł

 

Niniejszym oświadczam, że (nazwa) …………………………………………………… nie podlega/nie podlegam [1]wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie w ramach Projektu ……………………………………………………………. z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy,  nie występują pomiędzy …………………………………………….. a Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny oraz powyżej wskazanymi osobami żadne wzajemne powiązania, w szczególności polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy i pieczęć firmowa)

 

[1] niepotrzebne skreślić

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/579\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 31 pa\u017adziernika 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr FRL\/RR\/4\/2016\/TS_LUBLIN<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 cateringow\u0105 <\/strong>obejmuj\u0105c\u0105 przygotowanie i\u00a0dostarczenie obiadu, tj. \u00a0jednodaniowego ciep\u0142ego posi\u0142ku oraz zorganizowanie pocz\u0119stunku podczas dw\u00f3ch przerw kawowych dla uczestnik\u00f3w projektu z dowozem we wskazane przez Zamawiaj\u0105cego miejsce w\u00a0Lublinie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikacj\u0119 cen rynkowych.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV):<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  55520000-1 – Us\u0142ugi dostarczania posi\u0142k\u00f3w<\/a><\/p>\n

  55321000-6 – Przygotowywanie posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

   \n
  1. Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Us\u0142ug\u0119 cateringow\u0105 obejmuj\u0105c\u0105 przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciep\u0142ego posi\u0142ku oraz dw\u00f3ch przerw kawowych ka\u017cdego dnia zaj\u0119\u0107 dla uczestnik\u00f3w projektu w\u00a0Lublinie:<\/p>\n

    \n
   1. 2 grupy x 8 os\u00f3b x 3 dni = 48 osobodni<\/li>\n
   2. 1 grupa x 12 os\u00f3b x 3 dni = 36 osobodni<\/li>\n
   3. 1 grupa x 12 os\u00f3b x 9 dni = 108 osobodni<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Szacowana liczba osobodni: 192.<\/p>\n

    \u0141\u0105czna liczba osobodni mo\u017ce ulec zmianie.<\/p>\n

     <\/p>\n

     \n
    1. Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n