Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK

28 cze 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 28.06.2016 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali doradczej w Łukowie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 

Zamówienie obejmuje:

Najem sali przystosowanej do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażonej w stół, krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostępem do Internetu – minimum 2 stanowiska. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji zamówienia: lipiec 2016 – styczeń 2017.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji wynajmu w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

Planowana liczba godzin: 338 godzin.

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo[1].

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 01 lipca 2016 roku do godziny 16.00 w wybranej formie:

 

  • drogą elektroniczną na adres: potocka@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/PD/1/2016/ŁUK

[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie_Łuków_pokój doradczy