Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/8/Pus/2017

24 Sie 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.Dz. FRL/928/17                                                                    Lublin, dnia 24 sierpnia 2017 roku

Znak sprawy: FRL/8/Pus/2017

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 3 – Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i organizację przerwy kawowej oraz obiadu dla 3 grup uczestników/-czek 7-dniowego szkolenia, 3 grup jednodniowego doradztwa grupowego oraz przygotowanie i organizację przerwy kawowej dla  uczestników/-czek trzydniowego doradztwa indywidualnego.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej dziennie na jednego uczestnika szkolenia i doradztwa.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa cateringowa będzie obejmować: przygotowanie i organizację przerwy kawowej oraz obiadu dla 3 grup uczestników/-czek 7-dniowego szkolenia, 3 grup jednodniowego doradztwa grupowego oraz przygotowanie i organizację przerwy kawowej dla uczestników/-czek trzydniowego doradztwa indywidualnego w Lublinie i Łukowie. Należy przewidzieć 2 napoje ciepłe i 2 napoje zimne na uczestnika, każdego dnia zajęć – dla uczestników szkolenia i doradztwa grupowego oraz należy przewidzieć 1 napój zimny i 1 napój gorący – dla uczestników usług doradztwa indywidualnego każdego dnia zajęć.

 

Część I – Lublin – szkolenie i doradztwo grupowe dla 1 grupy x 8 dni x 17 osób; doradztwo indywidualne dla 17 osób x 3 dni

 

Łącznie maksymalnie 187 osobodni.

 

Część II – Łuków – szkolenie i doradztwo grupowe dla 2 grup x 8 dni x 14-15 osób; doradztwo indywidualne dla 29 osób x 3 dni

 

Łącznie maksymalnie 327 osobodni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w grupie w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Wymagania dotyczące usługi:

 

 1. Ciepły posiłek powinien się składać z: zupy i drugiego dania – porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 2. Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 3. Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 4. Minimalny zakres poczęstunku podczas przerwy kawowej (należy przewidzieć 2 napoje ciepłe i 2 napoje zimne na uczestnika szkolenia i doradztwa grupowego oraz należy przewidzieć 1 napój zimny i 1 napój gorący na uczestnika usług doradztwa indywidualnego każdego dnia zajęć): woda mineralna (niegazowana), sok owocowy, świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje.
 5. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 6. W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia doradztwa grupowego.
 7. Wnioskodawca winien dołączyć do oferty informację dotyczącą średniej gramatury oferowanych posiłków oraz menu obiadowe.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa cateringowa odbywać się będzie w okresie od 7 do 29 września 2017 roku.

Dokładne terminy, miejsca realizacji usług szkolenia, doradztwa grupowego i indywidualnego oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60% (60 pkt.)
 2. Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. Kryterium „Dostawcy/Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o Załącznik nr 4.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowiący Załącznik nr 4,
 6. menu na obiad wraz z gramaturą.
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 1.09.2017 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 01.09.2017 r. do godz. 10.00.

 

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Piotr Kowalewski – Koordynator projektu

Tel.: 516 283 334, e-mail:

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jeżeli dotyczy).
 5. Menu obiadowe wraz z gramaturą dań.

Dokumenty do pobrania

Postepowanie 8-PUS-17
Postepowanie 8-PUS-17-Zal_1-formularz
Postepowanie 8-PUS-17-Zal_2-oswiadczenie
Postepowanie 8-PUS-17-Zal_3-osw. powiazania
Postepowanie 8-PUS-17-Zal_4-osw. niepelnosprawni


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.Dz. FRL\/928\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 24 sierpnia 2017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/8\/Pus\/2017<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia dostawcy\/wykonawcy us\u0142ugi cateringowej.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201ePracuj\u0119 u siebie\u201d w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9. 3 \u2013 Rozw\u00f3j przedsi\u0119biorczo\u015bci, wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie us\u0142ugi cateringowej obejmuj\u0105cej przygotowanie i organizacj\u0119 przerwy kawowej oraz obiadu dla 3 grup uczestnik\u00f3w\/-czek 7-dniowego szkolenia, 3 grup jednodniowego doradztwa grupowego oraz przygotowanie i organizacj\u0119 przerwy kawowej dla \u00a0uczestnik\u00f3w\/-czek trzydniowego doradztwa indywidualnego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej dziennie na jednego uczestnika szkolenia i doradztwa.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na 1 lub kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Us\u0142uga cateringowa b\u0119dzie obejmowa\u0107: przygotowanie i organizacj\u0119 przerwy kawowej oraz obiadu dla 3 grup uczestnik\u00f3w\/-czek 7-dniowego szkolenia, 3 grup jednodniowego doradztwa grupowego oraz przygotowanie i organizacj\u0119 przerwy kawowej dla uczestnik\u00f3w\/-czek trzydniowego doradztwa indywidualnego w Lublinie i \u0141ukowie. Nale\u017cy przewidzie\u0107 2 napoje ciep\u0142e i 2 napoje zimne na uczestnika, ka\u017cdego dnia zaj\u0119\u0107 – dla uczestnik\u00f3w szkolenia i doradztwa grupowego oraz nale\u017cy przewidzie\u0107 1 nap\u00f3j zimny i 1 nap\u00f3j gor\u0105cy – dla uczestnik\u00f3w us\u0142ug doradztwa indywidualnego ka\u017cdego dnia zaj\u0119\u0107.<\/p>\n

 <\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Lublin <\/strong>\u2013 szkolenie i doradztwo grupowe dla 1 grupy x 8 dni x 17 os\u00f3b; doradztwo indywidualne dla 17 os\u00f3b x 3 dni<\/p>\n

 <\/p>\n

\u0141\u0105cznie maksymalnie 187 osobodni.<\/p>\n

 <\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 \u0141uk\u00f3w<\/strong> \u2013 szkolenie i doradztwo grupowe dla 2 grup x 8 dni x 14-15 os\u00f3b; doradztwo indywidualne dla 29 os\u00f3b x 3 dni<\/p>\n

 <\/p>\n

\u0141\u0105cznie maksymalnie 327 osobodni.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b w grupie w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce us\u0142ugi:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Ciep\u0142y posi\u0142ek powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: zupy i drugiego dania – porcji mi\u0119sa lub ryby o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100\u00a0g, dodatk\u00f3w (np. ziemniaki, ry\u017c, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 200 g, oraz sur\u00f3wki o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
 2. Dostawca\/Wykonawca przygotuje i dostarczy posi\u0142ki wegetaria\u0144skie, w przypadku zg\u0142oszenia takiego zapotrzebowania przez uczestnik\u00f3w\/uczestniczki szkole\u0144. Posi\u0142ek wegetaria\u0144ski powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 300 g oraz sur\u00f3wki o\u00a0gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
 3. Ciep\u0142y posi\u0142ek musi by\u0107 wyporcjowany dla ka\u017cdego uczestnika i podany na ciep\u0142o, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztu\u0107c\u00f3w jednorazowych i serwetkami.<\/li>\n
 4. Minimalny zakres pocz\u0119stunku podczas przerwy kawowej (nale\u017cy przewidzie\u0107 2 napoje ciep\u0142e i 2 napoje zimne na uczestnika szkolenia i doradztwa grupowego oraz nale\u017cy przewidzie\u0107 1 nap\u00f3j zimny i 1 nap\u00f3j gor\u0105cy na uczestnika us\u0142ug doradztwa indywidualnego ka\u017cdego dnia zaj\u0119\u0107): woda mineralna (niegazowana), sok owocowy, \u015bwie\u017co parzona herbata (r\u00f3\u017cne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, \u015bmietanka do kawy w postaci p\u0142ynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje.<\/li>\n
 5. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/li>\n
 6. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu, naczy\u0144 oraz odbi\u00f3r zu\u017cytych naczy\u0144 po zako\u0144czeniu ka\u017cdego dnia doradztwa grupowego.<\/li>\n
 7. Wnioskodawca winien do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty informacj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 \u015bredniej gramatury oferowanych posi\u0142k\u00f3w oraz menu obiadowe.<\/u><\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

  55520000-1 – Us\u0142ugi dostarczania posi\u0142k\u00f3w<\/a><\/p>\n

  55321000-6 – Przygotowywanie posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

   <\/p>\n

  IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Us\u0142uga cateringowa odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie od 7 do 29 wrze\u015bnia 2017 roku.<\/p>\n

  Dok\u0142adne terminy, miejsca realizacji us\u0142ug szkolenia, doradztwa grupowego i indywidualnego oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

   <\/p>\n

  V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

  W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

   \n
  1. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  2. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  3. posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji dostaw b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  4. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  5. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

   Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

    \n
   1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
   2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
   3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
   4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
    \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

     <\/p>\n

     \n
    1. Cena – 60% (60 pkt.)<\/li>\n
    2. Dostawcy\/Wykonawcy, u kt\u00f3rych ponad 50% zatrudnionych stanowi\u0105 osoby niepe\u0142nosprawne – 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

      \n
     1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

      C minimalna<\/p>\n

      Cena = ————————- x 60<\/p>\n

      C oferty badanej<\/p>\n

       <\/p>\n

      Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

       <\/p>\n

       \n
      1. Kryterium \u201eDostawcy\/Wykonawcy, u kt\u00f3rych ponad 50% zatrudnionych stanowi\u0105 osoby niepe\u0142nosprawne\u201d w rozumieniu przepis\u00f3w o rehabilitacji zawodowej i spo\u0142ecznej oraz zatrudnianiu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych lub w\u0142a\u015bciwych przepis\u00f3w pa\u0144stw cz\u0142onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty w oparciu o Za\u0142\u0105cznik nr 4.<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

       Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
       \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

        <\/p>\n

       Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

        <\/p>\n

       VII\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

       \u00a0<\/strong><\/p>\n

       W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

        \n
       1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
       2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
       3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
       4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
       5. o\u015bwiadczenie o zatrudnieniu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 4,<\/u><\/li>\n
       6. menu na obiad wraz z gramatur\u0105.<\/li>\n
       7. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
       8. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
       9. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
       10. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
       11. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
       12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

        Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 1.09.2017 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

         <\/p>\n

        Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 01.09.2017 r. do godz. 10.00.<\/strong><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        IX Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

         \n
        1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
        2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
        3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

          <\/p>\n

         X\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

         Piotr Kowalewski \u2013 Koordynator projektu<\/p>\n

         Tel.: 516\u00a0283 334, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

          <\/p>\n

         XI Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

          \n
         1. Formularz oferty Wykonawcy.<\/li>\n
         2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/li>\n
         3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/li>\n
         4. O\u015bwiadczenie o zatrudnieniu os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych (je\u017celi dotyczy).<\/li>\n
         5. Menu obiadowe wraz z gramatur\u0105 da\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n

          Dokumenty do pobrania<\/span><\/p>\n

          Postepowanie 8-PUS-17<\/a>
          \n
          Postepowanie 8-PUS-17-Zal_1-formularz<\/a>
          \n
          Postepowanie 8-PUS-17-Zal_2-oswiadczenie<\/a>
          \n
          Postepowanie 8-PUS-17-Zal_3-osw. powiazania<\/a>
          \n
          Postepowanie 8-PUS-17-Zal_4-osw. niepelnosprawni<\/a>
          \n
          <\/a><\/p>\n