Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/2/EmpInno/2017

17 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 16 maja 2017 roku

L.dz.FRL/538/17

Znak sprawy: FRL/2/EmpInno/2017

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług moderowania warsztatów B+R i spotkań studentów z firmami oraz usług szkoleniowych.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „S3-Empowering for innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja, Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie: usług moderowania warsztatów B+R i spotkań studentów z firmami oraz usług szkoleniowych w następującym wymiarze:

 • część I – 18 godzin,
 • część II – 18 godzin,
 • część III – 8 godzin,
 • część IV -8 godzin,
 • część V – 8 godzin,
 • część VI – 8 godzin,
 • część VII – 8 godzin,

Łączny planowany wymiar wynosi 76 godzin.

Czas trwania 1 godziny usługi moderowania warsztatu i 1 godziny przeprowadzenia szkolenia  wynosi 45 minut.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

 • Część I – Moderowanie 3 warsztatów B+R z zakresu energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej (planowana liczba godzin: 18).

Wybór 1 moderatora. Planowana liczba godzin moderowania warsztatów wynosi 18 godzin (3 warsztaty x 6 godzin x 12 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin

 

 • Część II – Moderowanie 3 warsztatów B+R z zakresu żywności (planowana liczba godzin: 18).

Wybór 1 moderatora. Planowana liczba godzin moderowania warsztatów wynosi 18 godzin (3 warsztaty x 6 godzin x 12 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin

 

 • Część III – Moderowanie 2 spotkań studentów z firmami realizującymi działania z zakresu energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej (planowana liczba godzin: 8).

Wybór 1 moderatora. Planowana liczba godzin moderowania spotkań wynosi 8 godzin (2 spotkania x 4 godziny x 5 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: województwo lubelskie

 

 • Część IV – Moderowanie 2 spotkań studentów z firmami z branży żywności (planowana liczba godzin: 8).

Wybór 1 moderatora. Planowana liczba godzin moderowania spotkań wynosi 8 godzin (2 spotkania x 4 godziny x 5 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: województwo lubelskie

 

 • Część V – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji (planowana liczba godzin: 8).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin

 

 • Część VI – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej (planowana liczba godzin: 8).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin

 

 • Część VII – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych w ramach projektu (planowana liczba godzin: 8).

Wybór 1 trenera. Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lublin

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego, obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do moderowania 6 warsztatów i 4 spotkań studentów z firmami oraz do przeprowadzenia 3 szkoleń   w  ramach projektu.

 

Planowana liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego wynosi: część I – 18 godzin, część II – 18 godzin, część III – 8 godzin, część IV – 8 godzin, część V – 8 godzin, część VI – 8 godzin, część VII – 8 godzin.  Łączna planowana liczba godzin na wszystkie części wynosi 76 godzin.

 

 • Część I – Moderowanie 3 warsztatów B+R z zakresu energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej.

Planowana liczba godzin moderowania warsztatów wynosi 18 godzin (3 warsztaty x 6 godzin x 12 osób).

Zakładany okres przeprowadzenia warsztatów:  II połowa czerwca 2017 roku – 1 warsztat; wrzesień 2017 roku – 1 warsztat; październik 2017 roku – 1 warsztat.

Cel warsztatów: prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – energetyki odnawialnej pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych. Warsztaty będą moderowane wg programu przygotowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin

Liczba uczestników jednego warsztatu: 12 przedstawicieli przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Miejsce świadczenia usługi: Lublin, siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

 

 • Część II – Moderowanie 3 warsztatów B+R z zakresu żywności.

Planowana liczba godzin moderowania warsztatów wynosi 18 godzin (3 warsztaty x 6 godzin x 12 osób).

Zakładany okres przeprowadzenia warsztatu:  II połowa czerwca 2017 roku – 1 warsztat; wrzesień 2017 roku – 1 warsztat; październik 2017 roku – 1 warsztat.

Cel warsztatów: prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach branży żywności, będącej częścią integralną inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – biogospodarki pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych. Warsztaty będą moderowane wg programu przygotowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin

Liczba uczestników jednego warsztatu: 12 przedstawicieli przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Miejsce świadczenia usługi: Lublin, siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

 

 • Część III – Moderowanie 2 spotkań studentów z firmami realizującymi działania z zakresu energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej.

Planowana liczba godzin moderowania spotkań wynosi 8 godzin (2 spotkania x 4 godziny x 5 osób).

Zakładany okres realizacji spotkań: czerwiec 2017 roku – 1 spotkanie; październik 2017 roku – 1 spotkanie.

Cel spotkań: prezentacja działalności przedsiębiorstw oraz zidentyfikowanego problemu dot. działalności przedsiębiorstwa oraz próba znalezienia rozwiązania istniejącego problemu podczas „burzy mózgów”.

Czas trwania spotkania: 4 godziny

Liczba uczestników jednego spotkania: 5 studentów i przedstawiciele firmy

Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie (przejazd zapewnia Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny).

 

 • Część IV – Moderowanie 2 spotkań studentów z firmami z branży żywności (planowana liczba godzin: 8).

Planowana liczba godzin moderowania spotkań wynosi 8 godzin (2 spotkania x 4 godziny x 5 osób).

Zakładany okres realizacji spotkań: czerwiec 2017 roku – 1 spotkanie; listopad 2017 roku – 1 spotkanie.

Cel spotkań: prezentacja działalności przedsiębiorstw oraz zidentyfikowanego problemu dot. działalności przedsiębiorstwa oraz próba znalezienia rozwiązania istniejącego problemu podczas „burzy mózgów”.

Czas trwania spotkania: 4 godziny

Liczba uczestników jednego spotkania: 5 studentów i przedstawiciele firmy

Miejsce świadczenia usługi: województwo lubelskie (przejazd zapewnia Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny).

 

 • Część V – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji (planowana liczba godzin: 8).

Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Zakładany okres przeprowadzenia szkolenia:  II kwartał 2018 roku.

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień związanych z komercjalizacją wyników badań (m.in. zagadnienia związane z własnością intelektualną,  innowacyjnością, sposoby komercjalizacji wyników badań, ekosystem innowacji w województwie lubelskim, finansowanie innowacji).

Uczestnicy szkolenia: 10 przedstawicieli/-ek przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

 

 • Część VI – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej.

Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Zakładany okres przeprowadzenia szkolenia:  do 9 czerwca 2017 roku.

Cel szkolenia: prezentacja zagadnień związanych z inicjowaniem współpracy i prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych (m.in. nawiązanie współpracy z przyszłym partnerem kooperacyjnym, strategia eksportowa, strategia komunikacji i promocji na rynkach zagranicznych, strategia dystrybucji,  obór ceny do rynku docelowego, dostosowanie produktu do potrzeb rynku, zarządzanie dystrybucją).

Uczestnicy szkolenia: 10 przedstawicieli/-ek przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

 

 • Część VII – Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaplanowanych w ramach projektu (planowana liczba godzin: 8).

Planowana liczba godzin szkolenia wynosi 8 godzin (1 spotkanie x 8 godzin x 10 osób).

Zakładany okres przeprowadzenia szkolenia:  I kwartał 2018 roku.

Cel szkolenia: prezentacja zagadnień związanych z procesem umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (m.in. korzyści z ekspansji na rynki zagraniczne, analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej możliwości eksportowych, wyznaczanie celów eksportowych, wybór rynków docelowych, formy działalności firmy na rynkach zagranicznych, instrumenty wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw).

Uczestnicy szkolenia: 10 przedstawicieli/-ek przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy Drodze Męczenników Majdanka 181 w Lublinie.

 

Usługi wykonywane będą zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami/czkami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego.

Wykonawca dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, uczestników/czek projektu i Wykonawcy.

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia usług służących do potwierdzenia udziału uczestników/czek projektu oraz zapewnia także zaplecze lokalowe.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/czek do projektu.

 

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 

Dla części I-IV

Do zakresu obowiązków prowadzącego spotkania będzie należało:

 1. Współpraca z Zamawiającym w zakresie merytorycznego przygotowania programu spotkań, w tym identyfikacji dobrych praktyk w zakresie współpracy B+R  przedsiębiorców z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w branży energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i żywności;
 2. Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wprowadzającego w problematykę/zagadnienia poruszane podczas spotkań;
 3. Prowadzenie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem spotkania, moderowanie przebiegu spotkania, puentowanie wypowiedzi prelegentów i uczestników, podsumowanie spotkania;
 4. Dbanie o utrzymanie dynamiki dyskusji i dyscypliny czasowej wśród uczestników spotkania;
 5. Udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony uczestników spotkań;
 6. Sporządzenie protokołu ze spotkania wraz z rekomendacjami w zakresie działalności B+R, które będą mogły być wykorzystane do usprawnienia wdrożenia założeń Regionalnej Strategii Innowacji w branży energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i żywności.
 7. Przeprowadzenie usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 8. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację świadczonych usług.
 9. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie  przekracza 276 godzin miesięcznie.
 10. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).

 

Dla części V-VII

 1. Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia.
 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej i materiałów szkoleniowych dla uczestników/-czek
 3. Przeprowadzenie usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Harmonogram może ulegać modyfikacji w zależności od wynikających na bieżąco potrzeb.
 4. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację świadczonych usług.
 5. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie  przekracza 276 godzin miesięcznie.
 6. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: od 1 czerwca 2017 roku  – do 30 czerwca 2018 roku.

 

Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 

Dla części I-IV

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Przeprowadzili min. 16 godzin warsztatów/spotkań, które moderowali lub posiadają 2 lata doświadczenia zawodowego (w okresie 3 ostatnich lat) związanego z działalnością w zakresie promowania i rozwoju  współpracy B+R  przedsiębiorców z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

Dla części V-VII

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Przeprowadzili min. 40 godzin szkoleń lub posiadają min. 2 lata doświadczenia zawodowego (w okresie 3 ostatnich lat) związanego ze świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Wykształcenie kierunkowe – 10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę godzin przeprowadzonych warsztatów/spotkań, które Wykonawcy moderowali lub liczbę przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się niniejszego zapytania ofertowego.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie warsztatów/spotkań, szkoleń wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)         Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

Ad. 3 W ramach kryterium „wykształcenie kierunkowe”. Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów za wykształcenie wyższe/kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia (dla części I i III – związane z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną, dla części II i IV związane z branżą żywności, dla części V  związane z komercjalizacją, dla części VI i VII związane z prowadzeniem współpracy międzynarodowej i internacjonalizacją), w oparciu o załączone dokumenty/dane zawarte w załączniku nr 3.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność    z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

 

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat, stanowiący Załącznik nr 2,
 6. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 7. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 8. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 9. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone podpisem Wykonawcy.
 10. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 25 maja 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze projektu w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Doga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/2/EmpInno/2017”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura projektu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XIII  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu

tel.: 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl

 

XIV Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzają
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 5. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
 6. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
 7. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia Wykonawcy.
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Pliki do pobrania:

Postępowanie FRL_2_EmpInno_2017

Zał. 1 – formularz oferty

Zał. 2 – doświadczenie

Zał. 3 – CV

Zał. 4 – oświadcz.

Zał. 5 – powiąz. kap.