Drukuj Drukuj

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KOMP/OWES/2018

19 mar 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 19.03.2018 rok

L.dz. FRL/145/2018

 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/KOMP/OWES/2018

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji  projektu.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zakupu wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowania wg poniższego wykazu:

 1. Laptopy z systemem operacyjnym Windows 10  – 3 szt.
 • Matryca: 15,6″; rozdzielczość minimalna: 1920 x 1080; matowa podświetlenie LED,
 • Procesor: co najmniej Intel Core i3-6006U,
 • Karta graficzna: zintegrowana w procesorze,
 • Łączność bezprzewodowa: karta WiFi obsługująca standard 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth,
 • Dysk twardy: co najmniej 1 TB,
 • Pamięć zainstalowana (pojemność): 4 GB,
 • Wymagane złącza zewnętrzne: USB 2.0 Typ-A – 1 szt., USB 3.0 Type – A – 2szt.,
  HDMI – 1 szt., VGA – 1 szt., RJ-45 – 1 szt. Audio – 1 szt.,
 • Napęd optyczny: DVD-RW,
 • Akumulator: co najmniej 3 komorowy o pojemności 4600mAh, typ: litowo-polimerowa,
 • System operacyjny: preinstalowany przez producenta urządzenia 64 bitowy system operacyjny,
 • Maksymalne wymiary zewnętrzne: wysokość: 24,00mm / szerokość: 381mm / głębokość: 261 mm,
 • Maksymalna waga urządzenia: 2,2 kg (wraz z baterią),
 • Dołączone akcesoria: torba na ramię, mysz optyczna rozdz. min 1000 dpi,
 1. Urządzenie multimedialne wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) – sztuk 1.
 • Urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 ze skanerem płaskim i dwustronnym ADF’em technologia druku: laser / LED,
 • druk w kolorze: nie
 • złącza: USB, RJ-45 szybkość druku w mono: co najmniej 40 str./min, rozdzielczość druku: 1200×1200 dpi, Wi-Fi b/g/n,
 • dodatkowe wymagania: waga maksymalna 23 kg; wbudowany moduł druku dwustronnego; funkcja faxu; drukowanie i skanowanie z / do pamięci flash (na wbudowanym złączu USB); toner zintegrowany z bębnem; procesor taktowany częstotliwością 800MHz; zainstalowana pamięć: 256 MB; kolorowy dotykowy wyświetlacz LED.
 1. Oprogramowanie – pakiet antywirusowy na 3 ww. laptopy na okres min. 36 miesięcy:
 • Antywirus
 • Antyspyware
 • Kontrola dostępu do stron www
 • Antyphishing
 • Dwukierunkowy firewall
 • Ochrona przed botnetami
 • Antyspam
 • Kontrola urządzeń

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający określa maksymalną kwotę zamówienia na 10 500 zł brutto.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

30213100-6 Komputery przenośne

30232110-8 Drukarki laserowe

48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia powiadomienia dostawcy o wyborze oferty. Miejsce wykonania zamówienia: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9; 22-400 Zamość.  

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy  nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Kryterium wyboru:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena brutto całego zamówienia – 80%  (80 pkt.)
 2. Gwarancja na sprzęt w miesiącach – max. 20% (max. 20 pkt) – weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania cenowego.

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 Kryterium „Gwarancja na sprzęt w miesiącach ” przyznane będą punkty w następujący sposób:

– oferta, której gwarancja na sprzęt wynosi 12 miesięcy otrzyma 5 pkt.

– oferta , której gwarancja na sprzęt wynosi 24 miesiące otrzyma 10 pkt.

– oferta , której gwarancja na sprzęt wynosi 36  miesięcy otrzyma 20 pkt

– oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0  pkt.

Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu oraz faktury VAT lub rachunku,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia i prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłat zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 Dostawa sprzętu

Sprzęt wraz z  oprogramowaniem  powinien być dostarczony w ciągu 10 dni od wyboru Wykonawcy do Zamawiającego na adres:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu,
ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9; 22-400 Zamość. Przy dostawie sprzętu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

Forma i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl  do dnia 30 marca 2018 r. do godz.14.00. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KOMP/OWES/2018w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES
w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

Uwaga! Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

Pozostałe istotne postanowienia

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • W przypadku zmiany wysokości zamówienia ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do starannego wykonania zamówienia
  z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu.
 • Dostarczany sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone) oraz zaopatrzony w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada), opisy techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim.
 • Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dodatkowe informacje: Marian Gil, tel.: 84-627 11 81; 84-627 11 91.

Załączniki:

 1. Formularz oferty Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o terminie udzielonej gwarancji Załącznik nr 4.