Drukuj Drukuj

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/KAT/OWES/2017

06 lis 2017


Zamawiający:

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 06.11.2017 roku

 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/KAT/OWES/2017

 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/KAT/OWES/2017

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas przerwy kawowej dla uczestników projektu.

 • Cześć I – Chełm
 • Cześć II – Hrubieszów
 • Część III – Tomaszów Lubelski
 • Cześć IV – Zamość

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku podczas przerwy kawowej podczas spotkań animacyjnych dla grupy śr. 12 uczestników w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 • Cześć I – Chełm

1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób

Łącznie śr. 12 osobodni

 • Cześć II – Hrubieszów

1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób

Łącznie śr. 12 osobodni

 • Część III – Tomaszów Lubelski

1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób

Łącznie śr. 12 osobodni

 • Cześć IV – Zamość

1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób

Łącznie śr. 12 osobodni

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług
w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na spotkania.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

 

 1. Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki
  o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 2. Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki projektu. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 3. Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło,
  w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 4. Minimalny zakres poczęstunku podczas każdej przerwy kawowej: woda mineralna (gazowana
  i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche
  3 rodzaje.
 5. Przygotowywane przez Dostawcę/Wykonawcę potrawy z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane
  z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.
  W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciastka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę przydatności
  do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług.
 6. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 7. Dostawca/Wykonawca dostarczy posiłki na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej
  15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy obiadowej.
 8. W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego spotkania. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

 

Wynagrodzenie za usługę cateringową świadczoną dla uczestników spotkań będzie wypłacone dostawcy/wykonawcy po wystawieniu faktury VAT/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby wydanych posiłków w trakcie spotkań (osobodni).

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 – Usługi dostarczenia posiłków

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Cześć I –11.2017 r. w Chełmie
 • Cześć II –11.2017 r. w Hrubieszowie
 • Część III –11.2017 r. w Tomaszowie Lubelskim
 • Cześć IV – 11.2017 r. w Zamościu

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy  nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu.

 

Kryterium wyboru:

 Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20% (20 pkt) – weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania cenowego.

 

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 Kryterium „Klauzule społeczne” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

– oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0  pkt.

 

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawcę złożonej w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania
(zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze
min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016. Poz. 645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizacje zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.
W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę
do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz
z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30%
od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Forma i miejsce złożenia oferty:

 

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl do dnia 14 listopada 2017 r. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU
NR 1/KAT/OWES/2017
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

 

Dodatkowe informacje: Marian Gil, tel.: 84-627 11 81; 84-627 11 91.

Zapytanie

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 3).
 4. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych (Załącznik nr 4).
 5. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.