Drukuj Drukuj

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

05 lut 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

Tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz. FRL/69/2018

Lublin, dnia 05.02.2018 roku

ZAPYTANIE CENOWE ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usługi transportu dla śr. 16 uczestników projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych.

 Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla śr. 16 uczestników projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 Szczegółowa specyfikacja: 

 1. Przewidzianych jest dwanaście 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych, które będą realizowane w okresie od lutego 2018 r. do 30 września 2020 r. dla uczestników projektu, tj. przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych i prawnych, JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społ Mogą to być zarówno dni robocze, jak i weekendy.
 2. Liczba pasażerów (bez kierowcy): ś 16 osób. Wykonawca będzie odbierał grupy osób z jednego lub kilku powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, następnie przewoził je do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji będącej miejscem warsztatów animacyjnych. W trakcie warsztatów Wykonawca będzie miał postój a po zakończeniu będzie odwoził grupy osób z powrotem.
 3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne, które mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
 4. Transport na terenie całej Polski w zależności od potrzeb uczestników projektu zainteresowanych udziałem w warsztatach animacyjnych.
 5. Kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę.
 6. Wykonawca zapewni punktualność kierowców
 7. Średni wymiar ilości przejechanych km w trakcie jednego warsztatu animacyjnego wynosi 1300 km. Łączna liczba km w przeciągu całego okresu realizacji usługi, od lutego 2018 r. do 30 września 2020 r. wynosi śr. 15 600 km (12 warsztatów x śr. 1300 km).
 8. W cenę  kilometra  i  opłatę  stałą  Wykonawca  powinien  wliczyć  ewentualne:  opłaty  postojowe, parkingowe i drogowe.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, tj. kosztów związanych z: noclegami i wyżywieniem kierowcy, mandatami, opłatami drogowymi, parkingowymi itp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych czynności administracyjno-biurowych związanych z zarządzaniem transportem oraz logistyką w tym wyznaczenia osoby do kontaktu.

Wymagania dotyczące pojazdu:

 1. Pojazd przygotowany do transportu ś 16 osób (bez kierowcy), wyposażony w sprawne ogrzewanie i klimatyzację, ABS, ASR oraz jeśli możliwe ESP. Pojazd musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną regulację foteli.
 2. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z póź zm.), a ponadto musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW.
 3. Pojazd musi być zarejestrowany, posiadać ważne badania techniczne oraz być w pełni sprawny do wykonywania przewozu osób, spełniając wymogi bezpieczeństwa, higieny i wygody dla podróż
 4. W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczego
 5. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.
 6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczestników projektu podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenia ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością
 7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie potrzeby jednostki Policji i pogotowia ratunkowego o każdej awarii lub wypadku pojazdu na trasie w czasie wykonywania przewozu uczestników projektu.

Wynagrodzenie za usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu będzie wypłacone Wykonawcy po wystawieniu faktury VAT/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów. Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca oraz terminu realizacji usług w zależności od  wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczających 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Termin i miejsce wykonania zamówienia: od  lutego 2018 roku do września  2020 roku (średnio 1300 km/wyjazd x 4 wyjazdy/rok x 3 lata).

Miejsce wykonania zamówienia: teren całej Polski, w zależności od potrzeb uczestników projektu zainteresowanych udziałem w 2-dniowych wyjazdowych warsztatach animacyjnych.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca oraz terminu realizacji usług w zależności od  wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 4. dysponują środkami transportu i osobami odpowiednio wykwalifikowanymi zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, stosowne prawo jazdy, oraz sprawność psycho-fizyczną, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.(ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Kryterium wyboru:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 80% (80 pkt.)
 2. Doświadczenie – 20% (20 pkt.)

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad.2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 20 za liczbę przeprowadzonych usług w zakresie transportu dla grup zorganizowanych liczących minimum 10 osób w okresie ostatnich 3 lat od daty ukazania się niniejszego zapytania cenowego,  w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego według następującej punktacji:

 • realizacja 3 usług – 0 pkt.
 • realizacja 4-5 usług – 5 pkt.
 • realizacja 6-7 usług – 10 pkt.
 • realizacja 8-9 usług – 15 pkt.
 • realizacja powyżej 10 usług – 20 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających ilość zrealizowanych usług wymienionych w Załączniku nr 2 (np. kopii referencji lub umów, rachunków itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Forma i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na druku ”Formularz oferty” stanowiącym integralną część zapytania cenowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta powinna być złożona na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania cenowego osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl do dnia 13.02.2018 r. do godziny 14.00. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

Dodatkowe informacje:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81,  84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. informacji, promocji i szkoleń

tel.: 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

Załączniki:

 1. Formularz oferty  Załącznik nr 1 .
 2. Wykaz – opis doświadczenia  Załącznik nr 2 .
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Załącznik nr 3 .
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym  Załącznik nr 4 .
 5.  ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU