ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

05 Lut 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

Tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl, e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz. FRL/69/2018

Lublin, dnia 05.02.2018 roku

ZAPYTANIE CENOWE ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usługi transportu dla śr. 16 uczestników projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych.

 Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu dla śr. 16 uczestników projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 Szczegółowa specyfikacja: 

 1. Przewidzianych jest dwanaście 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych, które będą realizowane w okresie od lutego 2018 r. do 30 września 2020 r. dla uczestników projektu, tj. przedstawicieli grup inicjatywnych, osób fizycznych i prawnych, JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społ Mogą to być zarówno dni robocze, jak i weekendy.
 2. Liczba pasażerów (bez kierowcy): ś 16 osób. Wykonawca będzie odbierał grupy osób z jednego lub kilku powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, następnie przewoził je do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji będącej miejscem warsztatów animacyjnych. W trakcie warsztatów Wykonawca będzie miał postój a po zakończeniu będzie odwoził grupy osób z powrotem.
 3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników projektu mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne, które mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
 4. Transport na terenie całej Polski w zależności od potrzeb uczestników projektu zainteresowanych udziałem w warsztatach animacyjnych.
 5. Kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę.
 6. Wykonawca zapewni punktualność kierowców
 7. Średni wymiar ilości przejechanych km w trakcie jednego warsztatu animacyjnego wynosi 1300 km. Łączna liczba km w przeciągu całego okresu realizacji usługi, od lutego 2018 r. do 30 września 2020 r. wynosi śr. 15 600 km (12 warsztatów x śr. 1300 km).
 8. W cenę  kilometra  i  opłatę  stałą  Wykonawca  powinien  wliczyć  ewentualne:  opłaty  postojowe, parkingowe i drogowe.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, tj. kosztów związanych z: noclegami i wyżywieniem kierowcy, mandatami, opłatami drogowymi, parkingowymi itp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych czynności administracyjno-biurowych związanych z zarządzaniem transportem oraz logistyką w tym wyznaczenia osoby do kontaktu.

Wymagania dotyczące pojazdu:

 1. Pojazd przygotowany do transportu ś 16 osób (bez kierowcy), wyposażony w sprawne ogrzewanie i klimatyzację, ABS, ASR oraz jeśli możliwe ESP. Pojazd musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną regulację foteli.
 2. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z póź zm.), a ponadto musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW.
 3. Pojazd musi być zarejestrowany, posiadać ważne badania techniczne oraz być w pełni sprawny do wykonywania przewozu osób, spełniając wymogi bezpieczeństwa, higieny i wygody dla podróż
 4. W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczego
 5. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.
 6. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczestników projektu podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenia ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością
 7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz w razie potrzeby jednostki Policji i pogotowia ratunkowego o każdej awarii lub wypadku pojazdu na trasie w czasie wykonywania przewozu uczestników projektu.

Wynagrodzenie za usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu będzie wypłacone Wykonawcy po wystawieniu faktury VAT/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów. Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca oraz terminu realizacji usług w zależności od  wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczających 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Termin i miejsce wykonania zamówienia: od  lutego 2018 roku do września  2020 roku (średnio 1300 km/wyjazd x 4 wyjazdy/rok x 3 lata).

Miejsce wykonania zamówienia: teren całej Polski, w zależności od potrzeb uczestników projektu zainteresowanych udziałem w 2-dniowych wyjazdowych warsztatach animacyjnych.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca oraz terminu realizacji usług w zależności od  wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na warsztaty.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 4. dysponują środkami transportu i osobami odpowiednio wykwalifikowanymi zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, stosowne prawo jazdy, oraz sprawność psycho-fizyczną, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.(ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Kryterium wyboru:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 80% (80 pkt.)
 2. Doświadczenie – 20% (20 pkt.)

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad.2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 20 za liczbę przeprowadzonych usług w zakresie transportu dla grup zorganizowanych liczących minimum 10 osób w okresie ostatnich 3 lat od daty ukazania się niniejszego zapytania cenowego,  w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego według następującej punktacji:

 • realizacja 3 usług – 0 pkt.
 • realizacja 4-5 usług – 5 pkt.
 • realizacja 6-7 usług – 10 pkt.
 • realizacja 8-9 usług – 15 pkt.
 • realizacja powyżej 10 usług – 20 pkt.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających ilość zrealizowanych usług wymienionych w Załączniku nr 2 (np. kopii referencji lub umów, rachunków itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Forma i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić na druku ”Formularz oferty” stanowiącym integralną część zapytania cenowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferta powinna być złożona na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania cenowego osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: do dnia 13.02.2018 r. do godziny 14.00. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BUS/OWES/2018 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

Dodatkowe informacje:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81,  84 627 11 91

e-mail:

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. informacji, promocji i szkoleń

tel.: 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail:

Załączniki:

 1. Formularz oferty  Załącznik nr 1 .
 2. Wykaz – opis doświadczenia  Załącznik nr 2 .
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Załącznik nr 3 .
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym  Załącznik nr 4 .
 5.  ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU

print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz. FRL\/69\/2018<\/p>\n

Lublin, dnia 05.02.2018 roku<\/p>\n

ZAPYTANIE CENOWE <\/strong>\u2013<\/strong> ROZEZNANIE RYNKU <\/strong>NR 1\/BUS\/OWES\/2018<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiod\u0105cy) w partnerstwie z Grupa Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d dofinansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia Spo\u0142eczna, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na \u015bwiadczenie us\u0142ugi transportu dla \u015br. 16 uczestnik\u00f3w projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES\/PS i partnerstwach w szczeg\u00f3lno\u015bci tr\u00f3jsektorowych.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Tryb udzielania zam<\/strong>\u00f3<\/strong>wienia:<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie poni\u017cej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo zam\u00f3wie\u0144 Publicznych.<\/p>\n

Niniejsze zapytanie jest dost\u0119pne na stronie internetowej zamawiaj\u0105cego oraz www.eslubelskie.pl<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Opis przedmiotu zam<\/strong>\u00f3<\/strong>wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest \u015bwiadczenie us\u0142ugi transportu dla \u015br. 16 uczestnik\u00f3w projektu na 2-dniowe wyjazdowe warsztaty animacyjne w PES\/PS i partnerstwach w szczeg\u00f3lno\u015bci tr\u00f3jsektorowych w ramach projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Szczeg<\/strong>\u00f3\u0142<\/strong>owa specyfikacja:\u00a0 <\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Przewidzianych jest dwana\u015bcie 2-dniowych wyjazdowych warsztat\u00f3w animacyjnych, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 realizowane w okresie od lutego 2018 r. do 30 wrze\u015bnia 2020 r. dla uczestnik\u00f3w projektu, tj. przedstawicieli grup inicjatywnych, os\u00f3b fizycznych i prawnych, JST, przedstawicieli podmiot\u00f3w ekonomii spo\u0142ecznej i przedsi\u0119biorstw spo\u0142 Mog\u0105 to by\u0107 zar\u00f3wno dni robocze, jak i weekendy.<\/li>\n
 2. Liczba pasa\u017cer\u00f3w (bez kierowcy): \u015b 16 os\u00f3b. Wykonawca b\u0119dzie odbiera\u0142 grupy os\u00f3b z jednego lub kilku powiat\u00f3w subregionu che\u0142msko-zamojskiego, nast\u0119pnie przewozi\u0142 je do wskazanej przez Zamawiaj\u0105cego lokalizacji b\u0119d\u0105cej miejscem warsztat\u00f3w animacyjnych. W trakcie warsztat\u00f3w Wykonawca b\u0119dzie mia\u0142 post\u00f3j a po zako\u0144czeniu b\u0119dzie odwozi\u0142 grupy os\u00f3b z powrotem.<\/li>\n
 3. Wykonawca przyjmuje do wiadomo\u015bci, i\u017c w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w projektu mog\u0105 znale\u017a\u0107 si\u0119 osoby niepe\u0142nosprawne, kt\u00f3re maj\u0105 prawo do korzystania z bezp\u0142atnej pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.<\/li>\n
 4. Transport na terenie ca\u0142ej Polski w zale\u017cno\u015bci od potrzeb uczestnik\u00f3w projektu zainteresowanych udzia\u0142em w warsztatach animacyjnych.<\/li>\n
 5. Kierowcy zapewni\u0105 trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawc\u0119.<\/li>\n
 6. Wykonawca zapewni punktualno\u015b\u0107 kierowc\u00f3w<\/li>\n
 7. \u015aredni wymiar ilo\u015bci przejechanych km w trakcie jednego warsztatu animacyjnego wynosi 1300 km. \u0141\u0105czna liczba km w przeci\u0105gu ca\u0142ego okresu realizacji us\u0142ugi, od lutego 2018 r. do 30 wrze\u015bnia 2020 r. wynosi \u015br. 15 600 km (12 warsztat\u00f3w x \u015br. 1300 km).<\/li>\n
 8. W cen\u0119\u00a0 kilometra\u00a0 i\u00a0 op\u0142at\u0119\u00a0 sta\u0142\u0105\u00a0 Wykonawca\u00a0 powinien\u00a0 wliczy\u0107\u00a0 ewentualne:\u00a0 op\u0142aty\u00a0 postojowe, parkingowe i drogowe.<\/li>\n
 9. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do skalkulowania i uwzgl\u0119dnienia w cenie za wykonanie ca\u0142ej us\u0142ugi wszelkich koszt\u00f3w dodatkowych, kt\u00f3re mog\u0105 powsta\u0107 przy jej realizacji, tj. koszt\u00f3w zwi\u0105zanych z: noclegami i wy\u017cywieniem kierowcy, mandatami, op\u0142atami drogowymi, parkingowymi itp.<\/li>\n
 10. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do wykonywania dodatkowych czynno\u015bci administracyjno-biurowych zwi\u0105zanych z zarz\u0105dzaniem transportem oraz logistyk\u0105 w tym wyznaczenia osoby do kontaktu.<\/li>\n<\/ol>\n

  Wymagania dotycz<\/strong>\u0105<\/strong>ce pojazdu:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. Pojazd przygotowany do transportu \u015b 16 os\u00f3b (bez kierowcy), wyposa\u017cony w sprawne ogrzewanie i klimatyzacj\u0119, ABS, ASR oraz je\u015bli mo\u017cliwe ESP. Pojazd musi posiada\u0107 niezb\u0119dn\u0105 dokumentacj\u0119 i przygotowanie techniczne, by\u0107 czysty i posiada\u0107 sprawn\u0105 regulacj\u0119 foteli.<\/li>\n
  2. Wykonawca musi posiada\u0107 wszelkie uprawnienia do wykonywania odp\u0142atnego transportu drogowego, stosownie do tre\u015bci ustawy z dnia 06 wrze\u015bnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z p\u00f3\u017a zm.), a ponadto musi posiada\u0107 aktualn\u0105 i wa\u017cn\u0105 polis\u0119 ubezpieczenia OC i NW.<\/li>\n
  3. Pojazd musi by\u0107 zarejestrowany, posiada\u0107 wa\u017cne badania techniczne oraz by\u0107 w pe\u0142ni sprawny do wykonywania przewozu os\u00f3b, spe\u0142niaj\u0105c wymogi bezpiecze\u0144stwa, higieny i wygody dla podr\u00f3\u017c<\/li>\n
  4. W przypadku awarii pojazdu przewo\u017c\u0105cego Uczestnik\u00f3w projektu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemo\u017cliwiaj\u0105cej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowi\u0105zek bezzw\u0142ocznie zapewni\u0107 na w\u0142asny koszt i ryzyko transport zast\u0119pczego<\/li>\n
  5. W przypadku nie zapewnienia zast\u0119pczego transportu, o kt\u00f3rym mowa wy\u017cej Zamawiaj\u0105cy zapewni transport na koszt Wykonawcy.<\/li>\n
  6. Wykonawca gwarantuje bezpiecze\u0144stwo uczestnik\u00f3w projektu podczas wykonywania us\u0142ug przewozu. Zamawiaj\u0105cy nie bierze \u017cadnej odpowiedzialno\u015bci za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku kt\u00f3rych nast\u0105pi uszkodzenia cia\u0142a, \u015bmier\u0107 czy szkoda materialna spowodowana dzia\u0142alno\u015bci\u0105<\/li>\n
  7. Wykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119 niezw\u0142ocznie powiadomi\u0107 Zamawiaj\u0105cego oraz w razie potrzeby jednostki Policji i pogotowia ratunkowego o ka\u017cdej awarii lub wypadku pojazdu na trasie w czasie wykonywania przewozu uczestnik\u00f3w projektu.<\/li>\n<\/ol>\n

   Wynagrodzenie za us\u0142ug\u0119 transportow\u0105 \u015bwiadczon\u0105 dla uczestnik\u00f3w projektu b\u0119dzie wyp\u0142acone Wykonawcy po wystawieniu faktury VAT\/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych kilometr\u00f3w. P\u0142atno\u015b\u0107 za us\u0142ug\u0119 nast\u0105pi przelewem w ci\u0105gu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj\u0105cego faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze. Podstaw\u0105 do wystawienia faktury b\u0119dzie podpisany protok\u00f3\u0142 odbioru us\u0142ugi.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b i\/lub miejsca oraz terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od\u00a0 wynik\u00f3w przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w na warsztaty.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cych 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego okre\u015blonej w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/p>\n

   Nazwa i kod okre<\/strong>\u015b<\/strong>lone we Wsp<\/strong>\u00f3<\/strong>lnym S<\/strong>\u0142<\/strong>owniku Zam<\/strong>\u00f3<\/strong>wie<\/strong>\u0144<\/strong>:<\/strong><\/p>\n

   60172000-4 Wynajem autobus\u00f3w i autokar\u00f3w wraz z kierowc\u0105<\/p>\n

   60170000-0 – Wynajem pojazd\u00f3w przeznaczonych do transportu os\u00f3b wraz z kierowc\u0105<\/p>\n

   Termin i miejsce wykonania zam<\/strong>\u00f3<\/strong>wienia:<\/strong> od\u00a0 lutego 2018 roku do wrze\u015bnia\u00a0 2020 roku (\u015brednio 1300 km\/wyjazd x 4 wyjazdy\/rok x 3 lata).<\/p>\n

   Miejsce wykonania zam\u00f3wienia: teren ca\u0142ej Polski, w zale\u017cno\u015bci od potrzeb uczestnik\u00f3w projektu zainteresowanych udzia\u0142em w 2-dniowych wyjazdowych warsztatach animacyjnych.<\/p>\n

   Wykonanie zam\u00f3wienia b\u0119dzie odbywa\u0142o si\u0119 zgodnie z harmonogramem okre\u015blonym \u015bci\u015ble przez Zamawiaj\u0105cego (zmiany harmonogramu mog\u0105 by\u0107 dokonywane wy\u0142\u0105cznie przez Zamawiaj\u0105cego).<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b i\/lub miejsca oraz terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od\u00a0 wynik\u00f3w przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w na warsztaty.<\/p>\n

   Opis warunk<\/strong>\u00f3<\/strong>w udzia<\/strong>\u0142<\/strong>u w post<\/strong>\u0119<\/strong>powaniu:<\/strong><\/p>\n

   W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

    \n
   1. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
   2. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
   3. posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
   4. dysponuj\u0105 \u015brodkami transportu i osobami odpowiednio wykwalifikowanymi zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia, kt\u00f3re posiadaj\u0105 wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, stosowne prawo jazdy, oraz sprawno\u015b\u0107 psycho-fizyczn\u0105, je\u017celi ustawy nak\u0142adaj\u0105 obowi\u0105zek posiadania takich uprawnie\u0144.(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n
   5. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4). Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania miedzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
   6. a)uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
   7. b)posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
   8. c)pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
   9. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

    Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/p>\n

    Kryterium wyboru:<\/strong><\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryteria:<\/p>\n

     \n
    1. Cena \u2013 80% (80 pkt.)<\/li>\n
    2. Do\u015bwiadczenie \u2013 20% (20 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

     Ad. 1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201e<\/strong>cena<\/strong>\u201d<\/strong> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

     C minimalna<\/p>\n

     Cena = \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014- x 80 pkt.<\/p>\n

     C oferty badanej<\/p>\n

     Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

     Ad.2 W ramach kryterium \u201edo<\/strong>\u015b<\/strong>wiadczenie<\/strong>\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 20 za liczb\u0119 przeprowadzonych us\u0142ug w zakresie transportu dla grup zorganizowanych licz\u0105cych minimum 10 os\u00f3b w okresie ostatnich 3 lat od daty ukazania si\u0119 niniejszego zapytania cenowego,\u00a0 w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zam\u00f3wienia i z przedmiotem z\u0142o\u017conej oferty. Punkty liczone b\u0119d\u0105 zgodnie z danymi przedstawionymi w\u00a0za\u0142\u0105czniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wed\u0142ug nast\u0119puj\u0105cej punktacji:<\/p>\n