Drukuj Drukuj

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BP/EZ/OWES/2018

23 sty 2018


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 23.01.2018 roku

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BP/EZ/OWES/2018

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wyłonienie dwóch ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch ekspertów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Ekspert zewnętrzny będzie miał za zadanie:

 • przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wraz z załącznikami, tj. biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych (zapoznanie się z biznesplanem, ocena biznesplanu, w tym analiza: celowości przedsięwzięcia, wykonalności przedsięwzięcia, operatywności, wielowariantowości, kompletności, niezbędności i racjonalności finansowa, wiedzy i doświadczenia zgodnie z kartą oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem, przygotowanie opisu podsumowania oceny) oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków, zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Regulaminie świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z karta oceny merytorycznej oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie wniosków, zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Regulaminie świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • uczestniczenie w pracach Komisji Oceny Wniosków,
 • sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów,
 • wyłonienie wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego i przedstawienie Zmawiającemu protokołu z posiedzenia Komisji.

Każdy wniosek podlegać będzie ocenie merytorycznej i finansowej dokonywanej przez dwóch losowo wybranych członków KOW.

Maksymalna liczba wniosków do oceny przypadająca na 1 eksperta zewnętrznego wynosi: 20.

Utworzone zostanie łącznie 100 miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych tworzonych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne poprzez wsparcie finansowe w formie dotacji.

Wykonawca podaje cenę brutto za ocenę 1 sztuki wniosku i biznesplanu na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Warunki wykonania usługi:

 1. Wykonawca pokrywa koszty związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usługi.
 2. Wynagrodzenie obejmuje wyłącznie część merytoryczną.
 3. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi,
 4. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania kierownika projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu oraz złożenia oświadczenia o nieprzepracowaniu 276 godzin w danym miesiącu w okresie świadczenia usługi i przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu.
 6. Kompletna dokumentacja przekazana kierownikowi projektu stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie płatne po uzyskaniu rachunku i wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku braku środków na koncie projektu wynikających z opóźnień w płatnościach ze strony IZ RPO WL, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w terminie późniejszym.

 Dodatkowe obowiązki Oferenta:

 • terminowa realizacja powierzonych zadań,
 • informowanie Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o problemach w realizacji zadań,
 • przestrzeganie Regulaminu świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Kodeksu etycznego OWES,
 • dokumentowanie swojej pracy zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego
  w tym z regulaminem pracy komisji,
 • prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy w projekcie i poza nim (protokół).

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zadanie będzie realizowane na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego, województwo lubelskie,
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oferenci wyłonieni w ramach zapytania cenowego będą wykonywali usługę zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem prac.

Termin realizacji zamówienia: dokładny termin zostanie ustalony z Zamawiającym ale świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż od lutego 2018 r. i zakończy nie później niż 31 sierpnia 2019 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wniosków i biznesplanów na zakładanie przedsiębiorstw społecznych/spółdzielni socjalnych i/lub indywidualnej działalności gospodarczej (ocena na podstawie Załącznika nr 2 i nr 3),
 2. Posiadają wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne oraz prawne (ocena na podstawie kserokopii dyplomu),
 3. Posiadają udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do tematyki świadczonej usługi,
 4. Posiadają znajomość specyfiki prowadzenia przedsiębiorstw społecznych,
 5. Posiadają biegłą znajomość przepisów dotyczących działalności PS i PES,
 6. Biegle posługują się pojęciami związanymi z ekonomią społeczną,
 7. Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia bądź wsparcia PES/PS i/lub analizy przedsięwzięć ekonomicznych, minimum od 3 lat,
 8. Są dyspozycyjni – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w określonym czasie
  i miejscu,
 9. Posiadają wysokie umiejętności interpersonalne oraz pracy pod presją czasu i stresu,
 10. Dobra organizacja w samodzielnych zadaniach,
 11. Wnikliwość i staranność w ocenie przedsięwzięcia.

 Informacje na temat wykluczenia

 1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia osobom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo (ocena na podstawie Załącznika nr 5). Przez powiązania kapitałowo lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Zamawiający może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał zamówienie
  z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie.
 7. Oferent nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub złożył po upływie terminu składania ofert.
 8. Osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” nie mogą złożyć oferty.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu.

 Kryterium wyboru:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za 1 sztukę ocenionego wniosku i biznesplanu w zł brutto – 70%  (70 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt)

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ———————— x 70 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 (30%) za liczbę ocenionych wniosków i biznesplanów na zakładanie przedsiębiorstw społecznych/spółdzielni socjalnych i/lub indywidualnej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 3 lat, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i z przedmiotem złożonej oferty. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 według następującej punktacji:

 • 0 pkt – w przypadku udokumentowania min. 9 ocenionych wniosków i biznesplanów,
 • 10 pkt – w przypadku udokumentowania 10 -20 ocenionych wniosków i biznesplanów,
 • 20 pkt – w przypadku udokumentowania 21-30 ocenionych wniosków i biznesplanów,
 • 30 pkt – w przypadku udokumentowania powyżej 31 ocenionych wniosków i biznesplanów.


Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny wniosków i biznesplanów wymienionych w Załączniku
nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Wykazane doświadczenie nie poparte referencjami, należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik
  nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

Forma i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: m.gil@fundacja.lublin.pl do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz.11.00. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU NR 1/BP/EZ/OWES/2018w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

 Uwaga! Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje: Marian Gil, tel.: 84-627 11 81; 84-627 11 91, e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl.

Załączniki:

 1. Formularz oferty Wykonawcy  Załącznik nr 1.
 2. Wykaz – opis doświadczenia  Załącznik nr 2.
 3. Życiorys zawodowy trenera zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Załącznik nr 4.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  Załącznik nr 5.
 6. Zapytanie cenowe