Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie_znak sprawy: FRL/3/2016/TS

06 lip 2016


Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/214/16                                                                              Lublin, dnia 04 lipca 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/3/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie dla 1 grupy szkoleniowej, w łącznym wymiarze 104 godzin.

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Łączny czas trwania szkolenia wynosi 13 dni (13 dni x 8 h/dziennie).

Zamawiający zastrzega, że do współpracy zaangażowany zostanie 1 trener w każdej z Części, zaplanowanej do realizacji, usługi.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

Część I – przeprowadzenie 80 godzin zajęć w ramach szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”. Zakres tematyczny:

 1. organizacja pracy biurowej,
 2. przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
 3. zasady efektywnej komunikacji,
 4. organizacja i zarządzanie,
 5. kultura zawodu,
 6. zagadnienia prawne,
 7. obsługa urządzeń biurowych

Część II przeprowadzenie 24 godzin zajęć w ramach szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”. Zakres tematyczny: obsługa komputera, w tym edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Power
Point (24 godziny)

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 wykładowcy/ów, po 1 wykładowcy w każdej części, w celu przeprowadzenia szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie dla 1 grupy szkoleniowej w łącznym wymiarze 104 godzin. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zlecenie albo umowy o wykonanie usługi przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i realizująca szkolenie osobiście.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. organizacja pracy biurowej, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacja i zarządzanie, kultura zawodu, zagadnienia prawne, obsługa urządzeń biurowych komputera.

Szkolenie realizowane będzie w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00 w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu, po 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut). Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową.

Planowany termin realizacji szkolenia: sierpień/wrzesień 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i godzin realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy konspekt zajęć wraz z programem.
 2. Wykonawca zobligowany jest do opracowania dodatkowych materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia.
 3. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzający uzyskaną wiedzę uczestników szkolenia.
 4. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 5. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności)
 6. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 9. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 10. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80500000-9           Usługi szkoleniowe

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia :sierpień 2016 r. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po  zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie min. wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/świadectwa).
 2. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII       Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena za 1 godzinę brutto w zł” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat (1.06.2013 – 30.06.2016). Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)                        największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 1. W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, dodatkowe kwalifikacje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kursy /szkolenia /studia podyplomowe odbyte w ciągu ostatnich 3 lat (1.06.2013 – 30.06.2016) i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dołączone dokumenty. Sposób przyznawania punktów:

– 5 pkt. za 1 do 3 dodatkowe kursy/szkolenia

– 10 pkt. za 4 i więcej niż 4 dodatkowe kursy/szkolenia.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4)
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. Proponowany konspekt zajęć
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

IX    Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: e.potocka@fundacja.lublin.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila; poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisana, podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 13.07.2016 r.”

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 13.07.2016 r. do godz. 16.00 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).

X  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail: e.potocka@fundacja.lublin.pl

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 2. Załacznik nr 2 Wykaz i opis doświadczenia
 3. Załacznik nr 3 Życiorys zawodowy
 4. Załacznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy
 5. Załacznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 8. Proponowany konspekt zajęć.


[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”