Zaproszenie osób fizycznych do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie_znak sprawy: FRL/3_A/2016/TS

13 Lip 2016


Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/214/16                                                                                  Lublin, dnia 12 lipca 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/3_A/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie dla 1 grupy szkoleniowej, w łącznym wymiarze 104 godzin.

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Łączny czas trwania szkolenia wynosi 13 dni (13 dni x 8 h/dziennie).

Zamawiający zastrzega, że do współpracy zaangażowany zostanie 1 wykładowca do każdej z dwóch Części zaplanowanej do realizacji w ramach szkolenia.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

Część I – wyłonienie 1 wykładowcy do przeprowadzenia 80 godzin zajęć w ramach szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”. Zakres tematyczny:

 1. organizacja pracy biurowej,
 2. przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
 3. zasady efektywnej komunikacji,
 4. organizacja i zarządzanie,
 5. kultura zawodu,
 6. zagadnienia prawne,
 7. obsługa urządzeń biurowych.

Część II – wyłonienie 1 wykładowcy do przeprowadzenia 24 godzin zajęć w ramach szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych”. Zakres tematyczny: obsługa komputera, w tym edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Power Point.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 wykładowcy/ów, po 1 wykładowcy w każdej części, w celu przeprowadzenia szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” w Chełmie dla 1 grupy szkoleniowej (12 osób) w łącznym wymiarze 104 godzin. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zlecenie albo umowy o wykonanie usługi przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i realizująca szkolenie osobiście.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. organizacja pracy biurowej, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacja i zarządzanie, kultura zawodu, zagadnienia prawne, obsługa urządzeń biurowych komputera.

Szkolenie realizowane będzie w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00 w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu, po 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut). Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową.

Planowany termin realizacji szkolenia: sierpień/wrzesień 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i godzin realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy konspekt zajęć wraz z programem.
 2. Wykonawca zobligowany jest do opracowania dodatkowych materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia.
 3. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzający uzyskaną wiedzę uczestników szkolenia.
 4. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 5. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności)
 6. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 9. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 10. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 11. Zamawiający zapewnia sale szkoleniową i niezbędne wyposażenie do realizacji szkolenia oraz catering dla uczestników szkolenia.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80500000-9           Usługi szkoleniowe

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: sierpień 2016 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po  zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie min. wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/świadectwa).
 2. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII       Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena za 1 godzinę brutto w zł” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat (1.06.2013 – 30.06.2016). Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)                        największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 1. W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, dodatkowe kwalifikacje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kursy /szkolenia /studia podyplomowe odbyte w ciągu ostatnich 3 lat (1.06.2013 – 30.06.2016) i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dołączone dokumenty. Sposób przyznawania punktów:

– 5 pkt. za 1 do 3 dodatkowe kursy/szkolenia

– 10 pkt. za 4 i więcej niż 4 dodatkowe kursy/szkolenia.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4)
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. Proponowany konspekt zajęć
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

IX    Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: z podaniem numeru zamówienia w temacie maila; poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisana, podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 22.07.2016 r.”

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 22.07.2016 r. do godz. 16.00 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).

X  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

 

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail:

 

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy
 2. Załącznik nr 2__Wykaz i opis doświadczenia
 3. Załacznik nr 3 CV
 4. Załacznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 5_Oswiadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 8. Proponowany konspekt zajęć.
 9. ZAPYTANIE OFERTOWE

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/214\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 12 lipca 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/3_A\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do sk\u0142adania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1]<\/strong><\/a> szkolenia \u201ePracownik administracyjno-biurowy z obs\u0142ug\u0105 komputera i urz\u0105dze\u0144 biurowych\u201d w Che\u0142mie. <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b\u00a0priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie szkolenia \u201ePracownik administracyjno-biurowy z obs\u0142ug\u0105 komputera i urz\u0105dze\u0144 biurowych\u201d w Che\u0142mie dla 1\u00a0grupy szkoleniowej<\/strong>, w\u00a0\u0142\u0105cznym wymiarze 104\u00a0godzin.<\/p>\n

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych.<\/p>\n

\u0141\u0105czny czas trwania szkolenia wynosi 13 dni (13 dni x 8 h\/dziennie).<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega, \u017ce do wsp\u00f3\u0142pracy zaanga\u017cowany zostanie 1 wyk\u0142adowca do ka\u017cdej z dw\u00f3ch Cz\u0119\u015bci zaplanowanej do realizacji w ramach szkolenia.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za jedn\u0105 godzin\u0119 realizacji us\u0142ugi.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I<\/strong> \u2013 wy\u0142onienie 1 wyk\u0142adowcy do przeprowadzenia 80 godzin<\/strong> zaj\u0119\u0107 w ramach szkolenia \u201ePracownik administracyjno-biurowy z obs\u0142ug\u0105 komputera i urz\u0105dze\u0144 biurowych\u201d. Zakres tematyczny:<\/p>\n

  \n
 1. organizacja pracy biurowej,<\/li>\n
 2. przep\u0142yw informacji w zarz\u0105dzaniu biurem,<\/li>\n
 3. zasady efektywnej komunikacji,<\/li>\n
 4. organizacja i zarz\u0105dzanie,<\/li>\n
 5. kultura zawodu,<\/li>\n
 6. zagadnienia prawne,<\/li>\n
 7. obs\u0142uga urz\u0105dze\u0144 biurowych.<\/li>\n<\/ol>\n

  Cz\u0119\u015b\u0107 II<\/u><\/strong> – wy\u0142onienie 1 wyk\u0142adowcy do przeprowadzenia 24 godzin <\/strong>zaj\u0119\u0107 w ramach <\/u>szkolenia \u201ePracownik administracyjno-biurowy z obs\u0142ug\u0105 komputera i urz\u0105dze\u0144 biurowych\u201d. Zakres tematyczny: obs\u0142uga komputera, w tym edytor tekst\u00f3w, arkusz kalkulacyjny, Power Point.<\/p>\n

   <\/p>\n

  I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

   <\/p>\n

  II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wy\u0142onienie 2 wyk\u0142adowcy\/\u00f3w, po 1 wyk\u0142adowcy w ka\u017cdej cz\u0119\u015bci, w celu przeprowadzenia szkolenia \u201ePracownik administracyjno-biurowy z obs\u0142ug\u0105 komputera i\u00a0urz\u0105dze\u0144 biurowych\u201d w Che\u0142mie dla 1\u00a0grupy szkoleniowej (12 os\u00f3b) <\/strong>w \u0142\u0105cznym wymiarze 104 godzin. Zam\u00f3wienie realizowane b\u0119dzie na podstawie umowy zlecenie albo umowy o wykonanie us\u0142ugi przez osob\u0119 fizyczn\u0105 prowadz\u0105c\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i realizuj\u0105ca szkolenie osobi\u015bcie.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. organizacja pracy biurowej, przep\u0142yw informacji w zarz\u0105dzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacja i zarz\u0105dzanie, kultura zawodu, zagadnienia prawne, obs\u0142uga urz\u0105dze\u0144 biurowych komputera.<\/p>\n

  Szkolenie realizowane b\u0119dzie w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00 w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu, po 8 godzin zaj\u0119\u0107 szkoleniowych dziennie (1\u00a0godzina zaj\u0119\u0107 = 45 minut). Do czasu trwania szkolenia nale\u017cy doliczy\u0107 2 przerwy kawowe i 1\u00a0przerw\u0119 obiadow\u0105.<\/p>\n

  Planowany termin realizacji szkolenia: sierpie\u0144\/wrzesie\u0144 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramu.<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu i godzin realizacji us\u0142ugi szkoleniowej w\u00a0zale\u017cno\u015bci od\u00a0przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

  Wymagania dotycz\u0105ce realizacji us\u0142ugi:<\/p>\n

   \n
  1. Wykonawca przedstawia zamawiaj\u0105cemu szczeg\u00f3\u0142owy konspekt zaj\u0119\u0107 wraz z programem.<\/li>\n
  2. Wykonawca zobligowany jest do opracowania dodatkowych materia\u0142\u00f3w szkoleniowych niezb\u0119dnych do realizacji szkolenia.<\/li>\n
  3. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzaj\u0105cy uzyskan\u0105 wiedz\u0119 uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
  4. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 us\u0142ugi w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu.<\/li>\n
  5. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dostarczon\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego dokumentacj\u0119 us\u0142ug szkoleniowych (m.in. dziennik zaj\u0119\u0107, list\u0119 obecno\u015bci)<\/li>\n
  6. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 ewidencj\u0119 godzin i zada\u0144 realizowanych w ramach projektu. \u0141\u0105czne zaanga\u017cowanie zawodowe w realizacj\u0119 wszystkich projekt\u00f3w finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci oraz dzia\u0142a\u0144 finansowych z innych \u017ar\u00f3de\u0142, w tym \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych i innych podmiot\u00f3w nie przekracza 276 godzin miesi\u0119cznie.<\/li>\n
  7. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do sporz\u0105dzenia i prowadzenia dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiaj\u0105cego.<\/li>\n
  8. Wykonawca musi posiada\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 realizacji szkolenia w wojew\u00f3dztwie lubelskim.<\/li>\n
  9. Wykonawca powinien wykazywa\u0107 si\u0119 innowacyjno\u015bci\u0105, kreatywno\u015bci\u0105 i umiej\u0119tno\u015bci\u0105 pracy z grup\u0105, a tak\u017ce wysok\u0105 kultur\u0105 osobist\u0105 i doskona\u0142ymi umiej\u0119tno\u015bciami komunikacyjnymi.<\/li>\n
  10. Wykonawca ponosi koszty zwi\u0105zane z realizacj\u0105 us\u0142ugi (dojazd, nocleg, wy\u017cywienie itp.).<\/li>\n
  11. Zamawiaj\u0105cy zapewnia sale szkoleniow\u0105 i niezb\u0119dne wyposa\u017cenie do realizacji szkolenia oraz catering dla uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
  12. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

   80500000-9\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Us\u0142ugi szkoleniowe<\/p>\n

   IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

   Planowany termin rozpocz\u0119cia szkolenia: sierpie\u0144 2016 r.<\/strong><\/p>\n

   Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0 zako\u0144czeniu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

    <\/p>\n

   V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

   W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

    \n
   1. Posiadaj\u0105 wykszta\u0142cenie min. wy\u017csze (ocena na podstawie kserokopii dyplomu\/\u015bwiadectwa).<\/li>\n
   2. Posiadaj\u0105 minimum 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
   3. Posiadaj\u0105 niezb\u0119dn\u0105 wiedz\u0119 i do\u015bwiadczenie do wykonywania zada\u0144 okre\u015blonych w Opisie Przedmiotu Zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4).<\/li>\n
   4. Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 5).<\/li>\n<\/ol>\n

    VI Informacje o wykluczeniu:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie.<\/li>\n
    2. Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wy\u0142\u0105czone s\u0105 osoby, kt\u00f3re powi\u0105zane s\u0105 z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w\u00a0imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a\u00a0Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
    3. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
    4. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
    5. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
    6. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

     \u00a0<\/strong><\/p>\n

     VII\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

     Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
     \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

      <\/p>\n

      \n
     1. Cena za 1 godzin\u0119 brutto w z\u0142 – 60% (60 pkt.)<\/li>\n
     2. Do\u015bwiadczenie – 30% (30 pkt.)<\/li>\n
     3. Dodatkowe kursy\/szkolenia podnosz\u0105ce kwalifikacje – 10% (10 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

       \n
      1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena <\/strong>za 1 godzin\u0119 brutto w z\u0142\u201d <\/strong>otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

       C minimalna<\/p>\n

       Cena = ————————- x 60<\/p>\n

       C oferty badanej<\/p>\n

       Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

        <\/p>\n

        \n
       1. W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d<\/strong> Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty za liczb\u0119 godzin przeprowadzonych zaj\u0119\u0107 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w\u00a0ci\u0105gu ostatnich 3\u00a0lat <\/u>(1.06.2013 – 30.06.2016)<\/u>. Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w\u00a0za\u0142\u0105czniku nr 2.<\/li>\n<\/ol>\n

        Wymagane jest dostarczenie kopii dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie zaj\u0119\u0107 wymienionych w Za\u0142\u0105czniku Nr 2 (kopii referencji lub um\u00f3w, potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z\u00a0orygina\u0142em).<\/p>\n

         <\/p>\n

        Liczba godzin oferty ocenianej<\/p>\n

        Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ————————————————————–\u00a0\u00a0\u00a0 x 30<\/p>\n

        (liczba godzin)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 najwi\u0119ksza liczba godzin w\u015br\u00f3d nades\u0142anych ofert<\/p>\n

         <\/p>\n

         \n
        1. W ramach kryterium \u201edodatkowe kursy\/szkolenia podnosz\u0105ce kwalifikacje<\/strong>\u201d,<\/strong> dodatkowe kwalifikacje w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, tak\u017ce studia podyplomowe. Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty za kursy \/szkolenia \/studia podyplomowe odbyte w\u00a0ci\u0105gu ostatnich 3 lat (1.06.2013 – 30.06.2016) i ich zgodno\u015b\u0107 z przedmiotem zam\u00f3wienia<\/u>, w oparciu o do\u0142\u0105czone dokumenty. Spos\u00f3b przyznawania punkt\u00f3w:<\/li>\n<\/ol>\n

         – 5 pkt. za 1 do 3 dodatkowe kursy\/szkolenia<\/p>\n

         – 10 pkt. za 4 i wi\u0119cej ni\u017c 4 dodatkowe kursy\/szkolenia.<\/p>\n

          <\/p>\n

         Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplom\u00f3w\/za\u015bwiadcze\u0144 potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em.<\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
         \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria. O wyborze oferty Zamawiaj\u0105cy poinformuje na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra w\u0142a\u015bciwego ds. rozwoju regionalnego.<\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         VIII\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

         W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

          \n
         1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
         2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
         3. wykaz-opis do\u015bwiadczenia w zakresie przedmiotu zam\u00f3wienia w\u00a0ci\u0105gu ostatnich 3 lat stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2,<\/u><\/li>\n
         4. \u017cyciorys zawodowy z opisem do\u015bwiadczenia w prowadzeniu podobnych zaj\u0119\u0107 (max. 5\u00a0kartek, wydruk dwustronny) w\u00a02 jednobrzmi\u0105cych egzemplarzach stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
         5. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik\u00a0nr\u00a04) <\/u><\/li>\n
         6. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 5,<\/u><\/li>\n
         7. kopie dokument\u00f3w po\u015bwiadczaj\u0105cych posiadane wykszta\u0142cenie i do\u015bwiadczenie, potwierdzone za zgodno\u015b\u0107 z\u00a0orygina\u0142em, opatrzone dat\u0105 oraz ewentualnie rekomendacje i\u00a0referencje.<\/li>\n
         8. Proponowany konspekt zaj\u0119\u0107<\/li>\n
         9. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
         10. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
         11. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
         12. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
         13. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
         14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          IX\u00a0\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

          Forma oferty: oferta powinna by\u0107 przes\u0142ana za po\u015brednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres: \"><\/a> z podaniem numeru zam\u00f3wienia w temacie maila; poczty tradycyjnej, kuriera lub te\u017c dostarczona osobi\u015bcie w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisana, podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (imi\u0119 i nazwisko, adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 22.07.2016 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

          Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

          Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 22.07.2016 r. do godz. 16.00 (decyduje data otrzymania przez Zamawiaj\u0105cego).<\/strong><\/p>\n

          X\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

          Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

           \n
          1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
          2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
          3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

           XI Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

            <\/p>\n

           Ma\u0142gorzata Petrusewicz \u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

           Tel.: 516\u00a0283 484, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

            <\/p>\n

           Eliza Potocka \u2013 Specjalista ds. organizacji i monitoringu<\/p>\n

           Tel.: 516\u00a0283 463, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

           XII Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

            \n
           1. Formularz oferty Wykonawcy <\/a><\/li>\n
           2. Za\u0142\u0105cznik nr 2__Wykaz i opis do\u015bwiadczenia<\/a><\/li>\n
           3. Za\u0142acznik nr 3 CV<\/a><\/li>\n
           4. Za\u0142acznik nr 4 O\u015bwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/a><\/li>\n
           5. Za\u0142\u0105cznik nr 5_Oswiadczenie o braku powiaza\u0144 osobowych i kapita\u0142owych<\/a><\/li>\n
           6. Kopie dokument\u00f3w (um\u00f3w, referencji, potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em) potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie wymienionych zaj\u0119\u0107 wymienionych w Za\u0142\u0105czniku Nr 2.<\/li>\n
           7. Kopie uzyskanych dyplom\u00f3w\/za\u015bwiadcze\u0144, po\u015bwiadczaj\u0105ce posiadane wykszta\u0142cenie\/ uprawnienia (potwierdzone za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
           8. Proponowany konspekt zaj\u0119\u0107.<\/li>\n
           9. ZAPYTANIE OFERTOWE<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

            [1]<\/a> W rozumieniu \u201eWytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020\u201d<\/p>\n

             <\/p>\n