Zaproszenie do składania ofert (znak sprawy: FRL/9/2016/TS) w celu zakupu kursu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu „Agent Celny” w wymiarze 100 godz. dla 1 (jednego) uczestnika.

26 Wrz 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 26 września 2016 roku

Znak sprawy: FRL/9/2016/TS

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu zakupu kursu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu „Agent Celny” w wymiarze 100 godz. dla 1 (jednego) uczestnika.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup kursu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu „Agent Celny” w wymiarze 100 godz. dla 1 (jednego) uczestnika.

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu „Agent Celny” w wymiarze 100 godz. dla 1 (jednego) uczestnika.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia prawne, w tym regulacje krajowe; procedury celne, zgłoszenia celne, dług celny, INTRASTAT oraz  praktyczne wypełnianie dokumentów w zakresie związanym z tematyką kursu.

Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikowi solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestnika) oraz być zgodna z  Ustawą Prawo Celne z dnia 19 marca 2014 roku oraz Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 19 maja 2014 roku.

 

Planowany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2016 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Usługa realizowana będzie na terenie województwa lubelskiego.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej.

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Wykonawca na potrzeby realizacji szkolenia zapewnia materiały prezentacyjne i szkoleniowe/ćwiczeniowe dla uczestnika szkolenia.
 2. Wykonawca zapewnia sale dydaktyczne, podręcznik oraz uprawnionych instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu.
 3. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,
 4. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy program zajęć.
 5. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzający uzyskana wiedzę uczestnika szkolenia.
 6. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 7. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności).
 8. Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
 9. W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestnika kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw). Zamawiający wymaga, aby kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186) oraz certyfikatu Ośrodka Szkoleniowego
 11. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 12. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 13. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji szkolenia: październik/listopad 2016 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia „Agent celny”
 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, kadrę dydaktyczną.
 3. Nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 4. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 5. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Posiada min. roczne doświadczenie w realizacji kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia.

 

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej

w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – 60 % (60 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 40 % (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 2 lat, według wzoru:

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 40

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w załączniku

nr 2, w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący (Załącznik nr 1).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 6. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 7. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu (załącznik nr 5)
 8. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu wraz z CV(załącznik nr 6)
 9. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 10. ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

IX    Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 04.10.2016 r.”

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 04.10.2016 r. do godz. 16.00.

 

X  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail:

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. zal-nr-5_wykaz-kadry wraz z zal-nr_cv (załącznik nr 5)
 6. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 7. ramowy program kursu (załącznik nr 6)

 

 

 

 

                                                    

                                               

 

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 26 wrze\u015bnia 2016 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/9\/2016\/TS<\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu zakupu kursu zawodowego uprawniaj\u0105cego do wykonywania zawodu \u201eAgent Celny\u201d w wymiarze 100 godz. dla\u00a01\u00a0(jednego) uczestnika.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup kursu zawodowego uprawniaj\u0105cego do wykonywania zawodu \u201eAgent Celny\u201d w wymiarze 100 godz. dla\u00a01\u00a0(jednego) uczestnika.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto za jedn\u0105 godzin\u0119 realizacji us\u0142ugi.<\/u><\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wy\u0142onienie wykonawcy kursu zawodowego uprawniaj\u0105cego do wykonywania zawodu \u201eAgent Celny<\/strong>\u201d w wymiarze 100 godz. dla\u00a01\u00a0(jednego) uczestnika.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia prawne, w tym regulacje krajowe; procedury celne, zg\u0142oszenia celne, d\u0142ug celny, INTRASTAT oraz\u00a0 praktyczne wype\u0142nianie dokument\u00f3w w zakresie zwi\u0105zanym z tematyk\u0105 kursu.<\/p>\n

Realizacja kursu powinna gwarantowa\u0107 uczestnikowi solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzgl\u0119dniaj\u0105c zr\u00f3\u017cnicowany poziom umiej\u0119tno\u015bci i wiedzy uczestnika) oraz by\u0107 zgodna z\u00a0 Ustaw\u0105 Prawo Celne z dnia 19 marca 2014 roku oraz Ustaw\u0105 o u\u0142atwieniu dost\u0119pu do wykonywania niekt\u00f3rych zawod\u00f3w regulowanych z dnia 19 maja 2014 roku.<\/p>\n

 <\/p>\n

Planowany termin realizacji szkolenia: pa\u017adziernik\/listopad 2016 r. wg uzgodnionego z\u00a0Zamawiaj\u0105cym harmonogramu. Us\u0142uga realizowana b\u0119dzie na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ugi szkoleniowej.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce realizacji us\u0142ugi:<\/p>\n

  \n
 1. Wykonawca na potrzeby realizacji szkolenia zapewnia materia\u0142y prezentacyjne i\u00a0szkoleniowe\/\u0107wiczeniowe dla uczestnika szkolenia.<\/li>\n
 2. Wykonawca zapewnia sale dydaktyczne, podr\u0119cznik oraz uprawnionych instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych do\u015bwiadczenie w\u00a0prowadzeniu kurs\u00f3w w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 kursu.<\/li>\n
 3. Wykonawca wraz z ofert\u0105 przedk\u0142ada Zamawiaj\u0105cemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,<\/li>\n
 4. Wykonawca przedstawia zamawiaj\u0105cemu szczeg\u00f3\u0142owy program zaj\u0119\u0107.<\/li>\n
 5. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzaj\u0105cy uzyskana wiedz\u0119 uczestnika szkolenia.<\/li>\n
 6. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 us\u0142ugi w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu.<\/li>\n
 7. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dostarczon\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego dokumentacj\u0119 us\u0142ug szkoleniowych (m.in. dziennik zaj\u0119\u0107, list\u0119 obecno\u015bci).<\/li>\n
 8. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 kurs w spos\u00f3b zatwierdzony przez Zamawiaj\u0105cego, tj. wed\u0142ug uzgodnionego harmonogramu i jest zobowi\u0105zany do zg\u0142aszania Zamawiaj\u0105cemu wszelkich zmian w harmonogramie.<\/li>\n
 9. W harmonogramie zaj\u0119\u0107 nale\u017cy wskaza\u0107 faktyczny czas przebywania uczestnika kursu na zaj\u0119ciach w pe\u0142nych godzinach zegarowych (od godziny rozpocz\u0119cia zaj\u0119\u0107 do godziny ich zako\u0144czenia z uwzgl\u0119dnieniem przerw). Zamawiaj\u0105cy wymaga, aby kursant czytelnym podpisem potwierdza\u0142 fakt uczestnictwa w kursie (ka\u017cdego dnia<\/li>\n
 10. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do wydania za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kszta\u0142cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186) oraz certyfikatu O\u015brodka Szkoleniowego<\/li>\n
 11. Wykonawca ponosi koszty zwi\u0105zane z realizacj\u0105 us\u0142ugi (dojazd, nocleg, wy\u017cywienie itp.).<\/li>\n
 12. Wykonawca musi posiada\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 realizacji szkolenia w wojew\u00f3dztwie lubelskim.<\/li>\n
 13. Wykonawca powinien wykazywa\u0107 si\u0119 innowacyjno\u015bci\u0105, kreatywno\u015bci\u0105 i umiej\u0119tno\u015bci\u0105 pracy z\u00a0grup\u0105, a tak\u017ce wysok\u0105 kultur\u0105 osobist\u0105 i doskona\u0142ymi umiej\u0119tno\u015bciami komunikacyjnymi.<\/li>\n
 14. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

   <\/p>\n

  80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego<\/p>\n

   <\/p>\n

  IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Planowany termin realizacji szkolenia: pa\u017adziernik\/listopad 2016 r.<\/p>\n

  Szczeg\u00f3\u0142owy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiaj\u0105cego po\u00a0rozstrzygni\u0119ciu post\u0119powania i zako\u0144czeniu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

  W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

   \n
  1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia \u201eAgent celny\u201d<\/li>\n
  2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wyk\u0142ad\u00f3w, kadr\u0119 dydaktyczn\u0105.<\/li>\n
  3. Nie jest powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym.<\/li>\n
  4. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
  5. Uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i\u00a0finansowanej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia.<\/li>\n
  6. Posiada min. roczne do\u015bwiadczenie w realizacji kurs\u00f3w zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   VI Informacje o wykluczeniu:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, \u017ce nie zachodzi konflikt interes\u00f3w lub podw\u00f3jne finansowanie.<\/li>\n
   2. Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wy\u0142\u0105czone s\u0105 osoby, kt\u00f3re powi\u0105zane s\u0105 z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w\u00a0imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a\u00a0Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
   3. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
   4. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
   5. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
   6. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    VII Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej<\/p>\n

    w oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

    Cena \u2013 60 % (60 pkt)<\/strong><\/p>\n

    Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

     <\/p>\n

    C minimalna<\/p>\n

    Cena = \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014- x 60<\/p>\n

    C oferty badanej<\/p>\n

    Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Do\u015bwiadczenie \u2013 40 % (40 pkt)<\/strong><\/p>\n

    Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie otrzyma oferta, w kt\u00f3rej zostanie wykazana najwi\u0119ksza liczba zrealizowanych kurs\u00f3w zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia potwierdzonych referencjami w ci\u0105gu ostatnich 2 lat, wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

    D (oferty ocenianej)<\/p>\n

    Do\u015bwiadczenie = \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014 x 40<\/p>\n

    D (oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 wykazanych szkole\u0144)<\/p>\n

     <\/p>\n

    Oferty bez referencji\/innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych do\u015bwiadczenie, wykazane w za\u0142\u0105czniku<\/p>\n

    nr 2, w kryterium do\u015bwiadczenie otrzymaj\u0105 0 pkt.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    VIII\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

    W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

     \n
    1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
    2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
    3. \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy (Za\u0142\u0105cznik nr 1).<\/li>\n
    4. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu (za\u0142\u0105cznik nr 2)<\/li>\n
    5. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym (za\u0142\u0105cznik nr 3)<\/li>\n
    6. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych (za\u0142\u0105cznik nr 4)<\/li>\n
    7. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu (za\u0142\u0105cznik nr 5)<\/li>\n
    8. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu wraz z CV(za\u0142\u0105cznik nr 6)<\/li>\n
    9. Orygina\u0142 lub kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em potwierdzaj\u0105ca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)<\/li>\n
    10. ramowy program kursu (za\u0142\u0105cznik nr 7)<\/li>\n
    11. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
    12. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
    13. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
    14. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
    15. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
    16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

     IX\u00a0\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

     Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (imi\u0119 i nazwisko, adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 04.10.2016 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

     Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

     Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 04.10.2016 r. do godz. 16.00.<\/strong><\/p>\n

      <\/p>\n

     X\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

     Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

      \n
     1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
     2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
     3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      XI Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

      Ma\u0142gorzata Petrusewicz \u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

      Tel.: 516\u00a0283 484, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

      Eliza Potocka \u2013 Specjalista ds. organizacji i monitoringu<\/p>\n

      Tel.: 516\u00a0283 463, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

      XII Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

       \n
      1. Formularz oferty Wykonawcy (Za\u0142\u0105cznik nr 1).<\/a><\/li>\n
      2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu (za\u0142\u0105cznik nr 2)<\/a><\/li>\n
      3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym (za\u0142\u0105cznik nr 3)<\/a><\/li>\n
      4. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych (za\u0142\u0105cznik nr 4)<\/a><\/li>\n
      5. zal-nr-5_wykaz-kadry<\/a> wraz z zal-nr_cv<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 5)<\/li>\n
      6. Orygina\u0142 lub kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em potwierdzaj\u0105ca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)<\/li>\n
      7. ramowy program kursu (za\u0142\u0105cznik nr 6)<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

       \u00a0<\/em><\/h1>\n

       \u00a0<\/em><\/h1>\n

       \u00a0<\/em><\/h1>\n

       \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n

       \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n

        <\/p>\n

        <\/p>\n

        <\/p>\n

       \n
       <\/i>
       \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
       '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
       ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });