Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert zakupu usługi kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień w Chełmie i Łukowie.Znak sprawy: FRL/12/2016/TS

30 lis 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/      /16                                                                          Lublin, dnia 29 listopada 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/12/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert zakupu usługi kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w zakresie III klasy uprawnień w Chełmie i Łukowie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup usługi kurs ,,Operator koparko-ładowarki klasa III” w wymiarze 202 godzin (1 godzina = 45 minut):

 

 • Część 1 – 8 uczestników w Chełmie.
 • Część 2 – 11 uczestników w Łukowie

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

W przypadku składania oferty na I i II część należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem obu części.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kursu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III uprawnień” w wymiarze 202 godzin:

 

 • Część 1 – dla 8 uczestników w Chełmie.
 • Część 2 – dla 11 uczestników w Łukowie

 

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

 

Zamawiający zapewni uczestnikowi badania medyczne orzekające o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operator koparko-ładowarki stypendium szkoleniowe (za każdą godzinę obecności na szkoleniu), zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW .

 

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki, technologia robót, zajęcia praktyczne.

 

Szczegółowy opis odpowiedzialności Wykonawcy:

 

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu ,,Operator koparko-ładowarki klasa III uprawnień” w wymiarze 202 godzin dla 8 uczestników w Chełmie i 11 w Łukowie . Program kursu powinien być zgodny z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 2. Program kursu musi obejmować 202 godziny szkoleniowe podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną (minimum 60 godzin na grupę). Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w grupach maksymalnie 5 osobowych na jedną maszynę. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.
 3. Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników) oraz być zgodna z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 4. Kurs powinien być realizowany według programu w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolejno następujące po sobie), nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.
 5. Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
 6. W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia). Zamawiający wymaga, aby każdy kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia),

 

Sala wykładowa

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa

i higieny pracy i nauki:

 

 1. zajęcia teoretyczne – sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku;

 

 1. miejsce odbywania zajęć praktycznych z odpowiednią liczbą maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis wyposażenia używanego podczas zajęć praktycznych (z uwzględnieniem liczby i typu maszyn) oraz dokładnym adresem i opisem miejsca realizacji zajęć praktycznych.

 

Wykładowcy i instruktorzy

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu ( 2 wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,
 3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/trenerów pokrywa Wykonawca,
 4. W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

 

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

 1. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 2. Wykonawca obowiązany jest opracować program szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 3. Zajęcia muszą trwać co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo, mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie,
 4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Chełmie,
 5. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia,
 7. Przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia, lista obecności potwierdzająca obecność na każdej godzinie szkolenia, rejestr wyjść/spóźnień),
 9. Weryfikowanie obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia
 10. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem przez uczestnika szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z późn. zm.) wraz z suplementem, który powinien zawierać następujące dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie,
 11. po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa,
 12. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia (dziennika zajęć, listy obecności, zaświadczenia i świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zakresie obsługi koparko-ładowarki kl. III oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór przez uczestnika szkolenia,
 13. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dot. szkolenia.

 

Warsztat szkoleniowy

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby i typu maszyn, które będą dostarczone uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.

 

Koszty egzaminu

Kurs musi się zakończyć egzaminem przeprowadzonym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz wydaniem książeczki uprawniającej do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

 

Wykonawca pokrywa koszt przystąpienia do egzaminu państwowego dla każdego uczestnika i koszt ewentualnego dowiezienia uczestników na egzamin oraz koszt ewentualnego pierwszego egzaminu poprawkowego dla każdego uczestnika. Wykonawca wyda również świadectwo wyniku egzaminu w języku polskim.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 17.02.2012, poz. 186);

 

Dobór i opłacenie odpowiednich materiałów dydaktycznych (podręczniki)

Wykonawca zakupi materiały dydaktyczne (podręczniki) dla każdego uczestnika kursu oraz dostarczy je na zajęcia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.

 

Zapewnienie wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu niezbędną/wymaganą odzież ochronną oraz będzie zobowiązany do nadzorowania przestrzegania przez uczestników projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.

 

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

 

 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zrekrutowanie grupy 8 uczestników/uczestniczek kursu w Chełmie i 11 uczestników/uczestniczek w Łukowie.
 2. Ubezpieczenie uczestników/uczestniczek projektu od NNW.
 3. Zwrot kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (dot. zamieszkania poza granicami administracyjnymi miejsca realizacji szkolenia) za każdy dzień kursu, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów przejazdu uczestników/uczestniczek projektu.
 4. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów opieki nad osobą zależną.
 5. Wypłatę stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji szkolenia: II połowa grudnia 2016 – 15 lutego 2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:

 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę dydaktyczną oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne (ocena na podstawie zał. Nr 5);
 3. Dysponuje kadrą instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu (ocena na podstawie Załącznika nr 6).
 4. Nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 5. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 6. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 2)
 7. Posiada 2-letnie doświadczenie w realizacji kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 4).

 

 

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII       Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej

w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 60 % (60 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 40 % (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 2 lat od daty ogłoszenia zapytania, według wzoru:

 

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = —————————        x 40 pkt.

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w załączniku

nr 2, w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. W odpowiedzi na zamówienie ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy”
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3).
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4).
 5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu (załącznik nr 5).
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu wraz z CV(załącznik nr 6).
 7. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS).
 8. ramowy program kursu (załącznik nr 7).
 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 10. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 1. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 2. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

IX    Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 09.12.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty:

siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – sekretariat

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

 

Termin złożenia oferty do dnia: 09.12.2016 r. do godz. 16.00

(decyduje data i godzin wpływu oferty)

 

X  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail: e.potocka@fundacja.lublin.pl

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: zapytanie_12):

 1. Formularz Oferty Wykonawcy stanowiący (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3).
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4).
 5. Wykaz i opis miejsca prowadzenia kursu (załącznik nr 5).
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji kursu wraz z CV  i zal-nr_cv (załącznik nr 6).
 7. Ramowy program kursu  (załącznik nr 7).
 8. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS).
 9. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,