Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” dla 1 uczestnika w wymiarze 80 godz Znak sprawy: FRL/26/2016/TS

30 Gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/784/16                                                                          Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/26/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” dla 1 uczestnika w wymiarze 80 godz..

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup usługi szkoleniowej „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” dla 1 uczestnika w Lublinie w wymiarze 80 godz. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 h/dziennie.

Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

 

Wykonawca podaje cenę brutto przypadającą na jednego uczestnika kursu.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” dla 1 uczestnika w wymiarze 80 godz.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC.

 

Czas trwania szkolenia: 80 godzin + egzamin.

 

Zamawiający zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Program szkolenia powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu

 

 1. czytania rysunku technicznego,

 

 1. mocowania elementu obrabianego na obrabiarce,

 

 1. doboru narzędzi i parametrów obróbki,

 

 1. strategii obróbki,

 

 1. obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie:

 

 1. tokarki CNC,

 

 1. frezarki CNC,

 

 1. programowania obrabiarek CNC,

 

 1. obróbki elementów na podstawie rysunku technicznego,

 

 1. wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych elementów za pomocą narzędzi pomiarowych.

 

 1. Egzamin

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 1. zapewnienie wynajmu sali szkoleniowej zawierającej niezbędny sprzęt; spełniającej wymagania sanitarno-epidemiologiczne, wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku z dostępem do zaplecza sanitarnego
 2. zapewnienie podręcznika/skryptu, który winien zostać dostarczony uczestnikowi w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 3. zapewnienie oznakowania sal i pracowni, w których realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zajęć powinny być oznaczone przy pomocy logo POWER oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFS wraz z informacją o organizowanym szkoleniu – format minimum A-3,
 4. organizacja i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego weryfikującego określone przez Wykonawcę efekty uczenia się (tj. zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje).

 

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (wymagane minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 2. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 2. wykonawca obowiązany jest opracować program szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 3. zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Lublinie,
 4. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia,
 6. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym weryfikowania obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia,
 8. szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z późn. zm.) wraz z suplementem, który powinien zawierać następujące dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie),
 9. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór,
 10. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia.
 11. Wykonawca zapewni przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 12. Wykonawca zapewni ochronę danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 

Warunki płatności:

 1. Wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie płatne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie oraz liczby uczestników szkolenia, którzy ukończyli szkolenie i pozytywnie zdali egzamin.
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. Zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji usługi: II połowa stycznia 2017r. – 28 luty 2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika
  nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena =     ————————-           x 60 pkt

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat od daty ukazania się zapytania.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40 pkt.

(liczba szkoleń)          Liczba  szkoleń oferty

z największym doświadczeniem

 

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp. ) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 7. wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 8. ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 9. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 10. kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 10.01.2017 r.”

 

Miejsce złożenia oferty:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – sekretariat

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

 

Termin złożenia oferty do dnia: 10.01.2017 do godziny. 16.00

 

IX  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik Projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail:

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy  (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych  (załącznik nr 4)
 5. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z cv (załącznik nr 5)
 6. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 7. Ramowy program kursu (załącznik nr 6)

 

 

                                                

                                        

 

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/784\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 30 grudnia 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/26\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu zakupu us\u0142ugi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC\u201d <\/strong>dla 1 uczestnika w\u00a0wymiarze 80 godz.. <\/strong><\/h3>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b\u00a0priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup us\u0142ugi szkoleniowej \u201eOperator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC\u201d <\/strong>dla 1 uczestnika w Lublinie <\/strong>w\u00a0wymiarze 80\u00a0godz. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Dzienny czas trwania kursu nie wi\u0119cej ni\u017c 8\u00a0h\/dziennie.<\/p>\n

Przerwy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto przypadaj\u0105c\u0105 na jednego uczestnika kursu.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest zakup us\u0142ugi szkoleniowej z zakresu ,,Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC\u201d <\/strong>dla 1\u00a0uczestnika w\u00a0wymiarze 80 godz.<\/p>\n

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci niezb\u0119dnych do wykonywania zawodu, Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Czas trwania szkolenia: 80 godzin + egzamin.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia zwrot koszt\u00f3w dojazd\u00f3w, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.<\/p>\n

 <\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/p>\n

 <\/p>\n

Program szkolenia powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu<\/p>\n

 <\/p>\n

  \n
 1. czytania rysunku technicznego,<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

   \n
  1. mocowania elementu obrabianego na obrabiarce,<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    \n
   1. doboru narz\u0119dzi i parametr\u00f3w obr\u00f3bki,<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

     \n
    1. strategii obr\u00f3bki,<\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

      \n
     1. obs\u0142ugi obrabiarek sterowanych numerycznie:<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

       \n
      1. tokarki CNC,<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

        \n
       1. frezarki CNC,<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

         \n
        1. programowania obrabiarek CNC,<\/li>\n<\/ol>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

          \n
         1. obr\u00f3bki element\u00f3w na podstawie rysunku technicznego,<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

           \n
          1. wykonywanie pomiaru kontrolnego wykonywanych element\u00f3w za pomoc\u0105 narz\u0119dzi pomiarowych.<\/li>\n<\/ol>\n

           \u00a0<\/strong><\/p>\n

            \n
           1. Egzamin<\/li>\n<\/ol>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

             <\/p>\n

            Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 szkolenia, w tym:<\/p>\n

             \n
            1. zapewnienie wynajmu sali szkoleniowej zawieraj\u0105cej niezb\u0119dny sprz\u0119t; spe\u0142niaj\u0105cej wymagania sanitarno-epidemiologiczne, wyposa\u017conej w\u00a0odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i stolik\u00f3w wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i\u00a0ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku z dost\u0119pem do zaplecza sanitarnego<\/li>\n
            2. zapewnienie podr\u0119cznika\/skryptu, kt\u00f3ry winien zosta\u0107 dostarczony uczestnikowi w chwili rozpocz\u0119cia szkolenia,<\/li>\n
            3. zapewnienie oznakowania sal i pracowni, w kt\u00f3rych realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zaj\u0119\u0107 powinny by\u0107 oznaczone przy pomocy logo POWER oraz flagi Unii Europejskiej z odwo\u0142aniem s\u0142ownym do UE i EFS wraz z informacj\u0105 o organizowanym szkoleniu \u2013 format minimum A-3,<\/li>\n
            4. organizacja i przeprowadzenie egzaminu wewn\u0119trznego weryfikuj\u0105cego okre\u015blone przez Wykonawc\u0119 efekty uczenia si\u0119 (tj. zdobyt\u0105 wiedz\u0119, umiej\u0119tno\u015bci i kompetencje).<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w:<\/p>\n

              \n
             1. zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne powinny by\u0107 prowadzone przez uprawnionych wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych udokumentowane do\u015bwiadczenie dydaktyczne\/praktyczne zwi\u0105zane z przedmiotem zam\u00f3wienia (wymagane minimum 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w\u00a0zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z\u00a0przedmiotem zam\u00f3wienia),<\/li>\n
             2. koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

               <\/p>\n

              Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkolenia:<\/p>\n

               \n
              1. szkolenie powinno zosta\u0107 przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w\u00a0Rozporz\u0105dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w oraz trybu i sposob\u00f3w prowadzenia us\u0142ug rynku pracy (Dz.U. z\u00a02014 r. poz. 667),<\/li>\n
              2. wykonawca obowi\u0105zany jest opracowa\u0107 program szkolenia, zgodnie z wymaganiami okre\u015blonymi w Rozporz\u0105dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 14 maja 2014 r. w\u00a0sprawie szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w oraz trybu i sposob\u00f3w prowadzenia us\u0142ug rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),<\/li>\n
              3. zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Lublinie,<\/li>\n
              4. wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie,<\/li>\n
              5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane z\u00a0realizacj\u0105 szkolenia,<\/li>\n
              6. przeprowadzenia szkolenia z nale\u017cyt\u0105 staranno\u015bci\u0105, zgodnie z zasadami wsp\u00f3\u0142czesnej wiedzy i obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppo\u017c.,<\/li>\n
              7. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji szkolenia, w tym weryfikowania obecno\u015bci uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiaj\u0105cego w przypadku wyst\u0105pienia wi\u0119cej ni\u017c dopuszczalna ilo\u015b\u0107 nieobecno\u015bci uczestnika na zaj\u0119ciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zg\u0142aszanych przez uczestnika podczas szkolenia,<\/li>\n
              8. szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym i uzyskaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu szkolenia wydanego na podstawie \u00a718 ust. 2 Rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta\u0142cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z p\u00f3\u017an. zm.) wraz z suplementem, kt\u00f3ry powinien zawiera\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zaj\u0119\u0107 edukacyjnych, numer z rejestru za\u015bwiadcze\u0144, do kt\u00f3rych suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upowa\u017cnionej przez Wykonawc\u0119 przeprowadzaj\u0105cego szkolenie),<\/li>\n
              9. po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji szkolenia, dziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, list obecno\u015bci, za\u015bwiadcze\u0144 oraz dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych ich odbi\u00f3r,<\/li>\n
              10. Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i\u00a0ewaluacyjnych w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
              11. Wykonawca zapewni przechowywanie dokumentacji zwi\u0105zanej z realizacj\u0105 szkolenia w ramach projektu w spos\u00f3b zapewniaj\u0105cy dost\u0119pno\u015b\u0107, poufno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo oraz informowa\u0107 Zamawiaj\u0105cego o miejscu archiwizacji ww. dokument\u00f3w,<\/li>\n
              12. Wykonawca zapewni ochron\u0119 danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia zgodnie z\u00a0postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z p\u00f3\u017an.zm.) oraz do zawarcia z zamawiaj\u0105cym odr\u0119bnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               Warunki p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n

                \n
               1. Wykonawcy za realizacj\u0119 us\u0142ugi przys\u0142uguje wynagrodzenie p\u0142atne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w z\u0142o\u017conej ofercie oraz liczby uczestnik\u00f3w szkolenia, kt\u00f3rzy uko\u0144czyli szkolenie i pozytywnie zdali egzamin.<\/li>\n
               2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inn\u0105 prac\u0119 zarobkow\u0105 lub dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i nie mo\u017ce dalej uczestniczy\u0107 w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej d\u0142ugotrwa\u0142ej niezdolno\u015bci nie mo\u017ce kontynuowa\u0107 szkolenia lub przerwie i nie uko\u0144czy szkolenia lub nie przyst\u0105pi do egzaminu, Zamawiaj\u0105cy zobowi\u0105zany jest do pomniejszenia wynagrodzenia nale\u017cnego Wykonawcy za t\u0119 osob\u0119 o\u00a0koszty zmienne,<\/li>\n
               3. Zamawiaj\u0105cy pokryje koszt udzia\u0142u tej osoby w szkoleniu w wysoko\u015bci wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawc\u0119 koszty zmienne. Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do przed\u0142o\u017cenia Zmawiaj\u0105cemu jedynie pisemnej informacji o wysoko\u015bci zmienionych koszt\u00f3w oraz o sposobie ich obliczenia.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                III\u00a0 Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/p>\n

                 <\/p>\n

                80500000-9 – Us\u0142ugi szkoleniowe<\/p>\n

                 <\/p>\n

                IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/p>\n

                 <\/p>\n

                Planowany termin realizacji us\u0142ugi: II po\u0142owa stycznia 2017r. \u2013 28 luty 2017 r.<\/p>\n

                Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/p>\n

                 <\/p>\n

                W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

                 \n
                1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
                2. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
                3. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia
                 \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
                4. posiadaj\u0105cy min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
                5. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
                6. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika
                 \nnr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

                 Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

                  \n
                 1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
                 2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
                 3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
                 4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                  Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u
                  \nw post\u0119powaniu<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  VI Kryteria oceny ofert:<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
                  \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

                   <\/p>\n

                   \n
                  1. Cena \u2013 60% \u00a0(60 pkt.)<\/li>\n
                  2. Do\u015bwiadczenie \u2013 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

                    <\/p>\n

                   Ad. 1 Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

                   C minimalna<\/p>\n

                   Cena = \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014- \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 60 pkt<\/p>\n

                   C oferty badanej<\/p>\n

                   Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Ad. 2 W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 40 za liczb\u0119 szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w ci\u0105gu ostatnich 3 lat od daty ukazania si\u0119 zapytania<\/u>.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w za\u0142. nr 4 do zapytania ofertowego.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Liczba szkole\u0144 oferty ocenianej<\/p>\n

                   Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 40 pkt.<\/p>\n

                   (liczba szkole\u0144)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Liczba\u00a0 szkole\u0144 oferty<\/p>\n

                   z najwi\u0119kszym do\u015bwiadczeniem<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie wszystkich szkole\u0144 wykazanych w za\u0142\u0105czniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, um\u00f3w, itp. ) potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em. Oferty bez referencji\/innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych do\u015bwiadczenie w kryterium do\u015bwiadczenie otrzymaj\u0105 0 pkt.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

                    <\/p>\n

                   VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/p>\n

                   W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

                    \n
                   1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
                   2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
                   3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
                   4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
                   5. wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych stanowi\u0105cych Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/li>\n
                   6. wykaz \u2013 opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprz\u0119tu i zaplecza technicznego Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/li>\n
                   7. wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Za\u0142\u0105cznik nr 6,<\/u><\/li>\n
                   8. ramowy program szkolenia Za\u0142\u0105cznik nr 7,<\/u><\/li>\n
                   9. orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej,<\/li>\n
                   10. kserokopie referencji\/innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych posiadane do\u015bwiadczenie w zakresie realizacji szkole\u0144 zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia.<\/li>\n
                   11. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
                   12. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
                   13. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
                   14. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
                   15. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
                   16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                    VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/p>\n

                    Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 10.01.2017 r.\u201d<\/em><\/p>\n

                     <\/p>\n

                    Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty:<\/p>\n

                    Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – sekretariat<\/p>\n

                     \n
                    1. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181<\/li>\n<\/ol>\n

                     20-325 Lublin<\/p>\n

                      <\/p>\n

                     Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 10.01.2017 do godziny. 16.00<\/em><\/p>\n

                     \u00a0<\/em><\/p>\n

                     IX\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/p>\n

                     Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

                      \n
                     1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
                     2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
                     3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                      X\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                      Ma\u0142gorzata Petrusewicz \u2013 Kierownik Projektu<\/p>\n

                      Tel.: 516\u00a0283 484, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                      Eliza Potocka \u2013 Specjalista ds. organizacji i monitoringu<\/p>\n

                      Tel.: 516\u00a0283 463, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                      XI Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe):<\/p>\n

                       \n
                      1. Formularz oferty Wykonawcy <\/a>\u00a0(Za\u0142\u0105cznik nr 1).<\/li>\n
                      2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 2)<\/li>\n
                      3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 3)<\/li>\n
                      4. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych <\/a>\u00a0(za\u0142\u0105cznik nr 4)<\/li>\n
                      5. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia<\/a> wraz z cv<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 5)<\/li>\n
                      6. Orygina\u0142 lub kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em potwierdzaj\u0105ca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)<\/li>\n
                      7. Ramowy program kursu<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 6)<\/li>\n<\/ol>\n

                       \u00a0<\/em><\/h1>\n

                       \u00a0<\/em><\/h1>\n

                       \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n

                       \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n

                        <\/p>\n

                        <\/p>\n

                        <\/p>\n

                       \n
                       <\/i>
                       \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                       '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                       ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });