Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” dla 12 uczestników w Zamościu.Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM

23 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

L.dz.FRL/ 615/17                                                                                                                        Lublin, dnia 22 maja 2017 roku

 

Znak sprawy: FRL/12/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT” dla 12 uczestników w Zamościu.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup usługi szkolenia zawodowego ,,Operator wózka widłowego z egzaminem zewnętrznym UDT” w Zamościu dla 12 uczestników w wymiarze 65 godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 godzin/dziennie.

 

Wykonawca podaje cenę brutto na  jednego uczestnika szkolenia.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkolenia zawodowego ,,Operator wózka widłowego z egzaminem zewnętrznym UDT”  w wymiarze 65 godzin dla 12 uczestników w Zamościu.

 

Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika szkolenia zawodowego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Operator wózka widłowego z egzaminem zewnętrznym UDT”.

 

Czas trwania szkolenia: 65 godzin + egzamin zewnętrzny.

 

Zamawiający zapewni uczestnikowi stypendium szkoleniowe (za każdą godzinę obecności na szkoleniu), zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW, poczęstunek, ciepły posiłek, badania lekarskie.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Program szkolenia powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, które mają na celu przygotowanie do pracy w magazynie oraz przygotowanie do egzaminu UDT – operator wózków widłowych celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 

Program szkolenia powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 

 • Zagadnienia wg programu Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu w Mysłowicach
 • Przepisy PHP i P.POŻ.
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości o dozorze technicznym

 

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz egzaminem teoretycznym i praktycznym sprawdzającym kwalifikacje w zakresie obsługi wózków widłowych przed komisja powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na podstawie Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 z późn.zm).

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 1. zapewnienie sali szkoleniowej i pracowni do zajęć praktycznych wraz z wymaganym programem sprzętem do zajęć praktycznych,
 2. zapewnienie wykładowców/instruktorów ( 2 wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 3. zapewnienie sprzętu i materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ilościach niezbędnych do należytego wykonania programu szkolenia, tak aby uczestnik szkolenia miał możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń podczas tych zajęć,
 4. zapewnienie materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników/skryptów oraz odzieży ochronnej zgodnie z przepisami bhp. Pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikowi w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 5. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla uczestnika szkolenia,
 6. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego,
 7. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,
 8. organizacja i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego UDT.

 

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów ( 2 wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 2. W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.
 3. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 2. wykonawca obowiązany jest opracować program szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 3. zajęcia muszą trwać co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo, mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie,
 4. zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Zamościu,
 5. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia,
 7. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i p.poż.,
 8. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia, lista obecności potwierdzająca obecność na każdej godzinie szkolenia, rejestr wyjść/spóźnień),
 9. weryfikowanie obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach (max. 20%), rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia,
 10. szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem przez uczestnika szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z późn. zm.) wraz z suplementem, który powinien zawierać następujące dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie,
 11. po zakończeniu szkolenia uczestnik szkolenia przystąpi do egzaminu zewnętrznego UDT, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestnika szkolenia zaświadczenia, koszt egzaminu pokrywa Wykonawca,
 12. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia (dziennika zajęć, listy obecności, zaświadczenia i zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w zakresie obsługi wózka widłowego oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór przez uczestnika szkolenia,
 13. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dot. szkolenia.

 

Wymagania dotyczące egzaminów zewnętrznych:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia egzaminu zewnętrznego po zakończonym szkoleniu i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 2. Uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu zewnętrznego UDT.
 3. Egzamin zewnętrzny powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 4. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu zewnętrznego, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu zewnętrznego UDT najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestnika i Zamawiającego o terminie egzaminu.

 

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 1. Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. Odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów POWER, flagi UE, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
 3. Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 4. Ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 

Warunki płatności:

 1. Wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie płatne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie oraz liczby uczestników szkolenia, którzy pozytywnie zdali egzaminy i uzyskali świadectwa umożliwiające wykonywanie zawodu magazyniera z obsługą wózka jezdniowego.
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usługi: czerwiec 2017 r. – październik 2017 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika
  nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie                 =       —————————————————-      x 40 pkt.

(liczba szkoleń)                                     Liczba  szkoleń oferty z największym doświadczeniem

 

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp. ) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ww. ustalone wyżej kryteria.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 7. wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 8. ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 9. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 10. kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 31 maja 2017 r. do

      godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga

Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

      „Zapytanie ofertowe FRL/12/2017/SDM”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin

złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na

w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za

przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Termin złożenia oferty do dnia: 31 maja 2017 r. do godz. 16.00 decyduje data i godzina wpływu

     do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 3. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 5. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

 

 

XI  Osoby do kontaktów:

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk– Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

XII Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej      obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy. (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. Wykaz posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego (załącznik nr 5)
 6. Wykaz kadry Zal nr_CV kadry (załącznik nr 6)
 7. Ramowy program kursu (załącznik nr 7)
 8. Dokument potwierdzający status instytucji szkoleniowej (wpis do RIS) (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).