Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Zarządzanie wymaganiami” (znak sprawy: SL/8.1.1./2015/12)

05 maj 2015


L. Dz. FRL/942/15 Lublin, dnia 30 kwietnia 2015 roku

Znak sprawy: SL/8.1.1/2015/12

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia: Zarządzanie wymaganiami.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt „Szkolenia dla eLeader sp. z o. o. i FINANTEQ SA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013., zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Zarządzanie wymaganiami.

Wykonawca podaje cenę brutto za przeszkolenie 1 uczestnika/uczestniczki.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej z umowy
o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Zarządzanie wymaganiami, w wymiarze 32 godzin dla 7 osób w Lublinie.

Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące w firmie w branży technologii mobilnych, skierowane przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że szkolenia będą miały charakter zamknięty, wyłącznie dla uczestników/czek projektu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– przeprowadzenie szkolenia kończącego się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania),

– przygotowanie szkolenia, tj. materiałów szkoleniowych (skrypt/wydruki slajdów prezentacji),

– zapewnienie trenera/wykładowcy posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów w dziedzinie zgodnej z tematyką danego szkolenia (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych) lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

– szkolenie realizowane w weekendy (soboty i/lub niedziele, 2 spotkania w miesiącu), po maksymalnie 8 godzin dziennie, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut),

– zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych,

– organizacja i przeprowadzenie egzaminów,

– wydanie certyfikatów.

III. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: czerwiec 2015 r.

IV. Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

Zajęcia realizowane będą w Lublinie.
Zajęcia muszą odbywać się wyłącznie w dni wolne od pracy (sobota i/lub niedziela) według programu,
2 razy w miesiącu, nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie plus poczęstunek kawowy oraz przerwa obiadowa.
Zajęcia muszą być prowadzone przez akredytowanego trenera/instruktora, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów, itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia, udokumentowane doświadczenie minimum 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia (poświadczone odpowiednimi dokumentami np. umowami, referencjami/stosowanymi oświadczeniami itp.) lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.
Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorysy wykładowców/trenerów/instruktorów, którzy będą prowadzili szkolenie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklaracje uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz ich oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/trenerów/instruktorów pokrywa Wykonawca.
W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić nowy życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Szkolenie musi kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje (z podaniem ośrodka egzaminacyjnego/instytucji uprawnionej do przeprowadzenia egzaminu) lub być prowadzone w oparciu o certyfikowany program nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).
Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu, zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie. W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników/czek szkolenia na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw).
Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik/czka czytelnym podpisem potwierdzał/a fakt uczestnictwa w szkoleniu (każdego dnia) i odbioru posiłków.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu do akceptacji materiałów dydaktycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia.
Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu oryginał dokumentacji szkolenia m.in.: dziennik zajęć, listy obecności, kopię zaświadczeń oraz dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/czek szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS – oznakowania projektu zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, , certyfikatach ukończenia szkolenia (o ile zasady realizacji szkolenia to umożliwiają). Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej kursu do dnia 31.12.2025 r.

V. Zamawiający Zapewnia:

– sale wyposażone w komputery,

– obiad (ciepły posiłek) dla uczestników/czek oraz poczęstunek kawowy.

VI. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-5 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zapewnią realizację szkolenia kończącego się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje (wymagane jest wskazanie instytucji zewnętrznej posiadającej uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanym szkoleniami) lub przeprowadzą szkolenie w oparciu o certyfikowany program nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania; Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego; kopia dokumentu potwierdzającego posiadaną certyfikację oraz program szkolenia).
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kadrą z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w realizacji szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia (zgodnie z zapisem w punkcie IV. Wymagania dotyczące realizacji szkolenia, ppkt. 3).
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim oprogramowaniem (jeżeli jest wymagane) w realizacji szkoleń z zakresu będącego przedmiotem zamówienia tj. wykonali należycie minimum 2 usługi szkoleniowe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 2 w tym okresie, dla średnio 5 osób każda. Wykonanie usług powinno być potwierdzone referencjami/umowami/zleceniami (Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego).
Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział 4 podrozdział 5 pkt. 5) obowiązujących od dnia 01.01.2011 r. (Rozdział 4,5 podrozdział 5 pkt. 6) obowiązujących od dnia 14.08.2012 roku (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Nie mają powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.
Wykonawcy, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – 70 % (70 pkt.)

Kwalifikacje i doświadczenie kadry – 20% (20 pkt.)

Doświadczenie wykonawcy – 10 % (10 pkt.)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

W ramach kryterium „Doświadczenie kadry” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 5 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Liczba przeprowadzonych godz. oferty ocenianej

Doświadczenie = ——————————————————————————————– x 20 pkt.

(liczba godz.) Liczba przeprowadzonych godz. oferty z największym doświadczeniem

Max. ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie kadry” otrzyma oferta, w której wykazano największe doświadczenie trenera (w przypadku przedstawienia kilku trenerów wskazanych do prowadzenia danego szkolenia oceniany będzie trener z wykazanym największym doświadczeniem).

Wykazane 2-letnie doświadczenie będzie liczone jako 200 godzin.

W ramach „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę szkoleń zrealizowanych dla średnio 6 osób o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat, w przedziale od 0 do 10 w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego.

Liczba przeprowadzonych szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie = ——————————————————————————————– x 10 pkt.

(liczba przeprowadzonych szkoleń ) Liczba przeprowadzonych szkoleń oferty z największym doświadczeniem

Max. ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma oferta, w której wykazano największe liczbę zrealizowanych szkoleń dla grup średnio 6- osobowych.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert:
Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

znak sprawy,
dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres),
tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz
dane składającego ofertę (nazwa i adres),

oraz opatrzyć kopertę napisem „Nie otwierać przed dniem 19 maja 2015 r. godz. 13:00”.

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p., 20-094 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty do dnia: 19 maja 2015 r. do godz.13:00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zaproszenia do składania ofert”.

XI. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,

2. cena ofert przekracza wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu,

w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

XII. Osoby do kontaktu:

Piotr Kowalewski – Koordynator projektu
tel: + 48 81 710 19 10, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl

Eliza Potocka – Asystent koordynatora
tel: + 48 81 710 19 00, e-mail: e.potocka@fundacja.lublin.pl

XIII. Wykaz załączników

Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).
Wykaz-opis doświadczenia dydaktycznego (Załącznik nr 2).
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).
Formatka CV (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
Oświadczenia kadry dydaktycznej (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji firmy (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).
Wykaz zorganizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego).
Dodatkowe informacje dotyczące realizacji szkoleń (Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego).