Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego przygotowującego do roli coacha (Szkolenie ICC I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

11 Wrz 2015


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: 81 710 19 00, fax: 81 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Dz. FRL/1591/15                                 Lublin, dnia 11 września 2015 roku

 

Znak sprawy: KK/2015/COACH

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy
na organizację i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego przygotowującego do roli coacha (Szkolenie ICC I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, zaprasza
do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia International Coaching Certification
I stopnia dla 10 uczestników projektu.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej
z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego dla 10 uczestników/uczestniczek projektu przygotowującego do roli coacha (Szkolenie International Coaching Certification I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

 

Ramowy program szkolenia powinien obejmować następujące moduły:

 1. Definicja i typy coachingu.
 2. Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 3. Narzędzia używane w coachingu.
 4. Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.
 5. Standardy etyczne.
 6. Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 7. Aktywne słuchanie, praca z celami, feedback, klaryfikacja, wartości, używanie metafory.
 8. Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik
  w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku – zasada dźwigni.
 9. Rodzaje pytań używanych w coachingu – m.in. „mocne pytania”.
 10. Cztery poziomy słuchania.
 11. Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 12. Wpływ przekonań na zachowania.
 13. Narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań.
 14. Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 15. Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 16. Sposoby zmiany stanu klienta.
 17. Wyczerpanie energii osobistej.
 18. Praca z dialogiem wewnętrznym.
 19. Wzorce językowe.
 20. Zasady „logistyczne” coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 21. Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.

 

Szkolenie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez zamawiającego – odległość do 100 km od Lublina.

 

Przewidziany okres realizacji szkolenia: październik-listopad 2015 roku.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z dokładnym programem zajęć,
a osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin teoretyczny i praktyczny uzyskają certyfikat International Coach ICC.

 

Wymagania dotyczące realizacji kursów:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 10 uczestników/uczestniczek projektu w łącznym wymiarze minimum 96 godz., w tym zapewnienie dla każdego uczestnika minimum jednej sesji coachingowej z trenerem prowadzącym szkolenie i/lub z superwizorami.
 2. Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia bezpłatnego dostępu do badania Extended DISC.
 3. Pokrycie kosztów członkowstwa uczestników szkolenia, który przeszedł pozytywnie proces certyfikacji, w International Coaching Community (dożywotnie).
 4. Opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i po zakończeniu ostatnich zajęć potwierdzających nabytą wiedzę oraz opracowanie wyników testów.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zajęć zawierającego m.in. listę obecności, listę odbioru materiałów szkoleniowych, listę odbioru zaświadczeń i certyfikatów.
 2. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał dziennika zajęć oraz kopię wydanych zaświadczeń i certyfikatów.
 1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu/przygotowania autorskich materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia.
 2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera/wykładowcy.
 3. Wykonawca pokrywa koszt dojazdu trenera/wykładowcy do miejsca realizacji szkolenia.
 4. Wykonawca pokrywa koszt zakwaterowanie trenera/wykładowcy wraz z wyżywieniem.
 5. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia certyfikacji oraz wydania certyfikatów.
 1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 1. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. zgodnie
  z uzgodnionym harmonogramem i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na kurs przez Zamówionego uczestników/uczestniczek.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończenia szkolenia – oznakowanie zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi.
 1. Wykonawca nie może zlecić innemu Wykonawcy realizacji części lub całości zamówienia.
 1. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorys wykładowcy/trenera, który będzie prowadził zajęcia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa
  w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wykładowca/trener musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia.

W przypadku zmiany wykładowcy/trenera Wykonawca zobowiązany jest zgłosić życiorys zawodowy nowego wykładowcy/trenera o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
  z realizowanym szkoleniem, w tym dokumentów finansowych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zapewnienie sali szkoleniowej – wybór i pokrycie kosztów wynajmu.
 2. Zapewnienie oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia zgodnego
  z obowiązującymi Wytycznymi.
 3. Zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników/uczestniczek kursu, w tym: śniadania, obiadu, kolacji i przerw kawowych każdego dnia szkolenia.
 4. Zapewnienie zakwaterowania uczestników szkolenia.
 5. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV  Termin wykonania zamówienia:

Zajęcia będą realizowane w terminie: październik-listopad 2015 roku.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z modelem czasowym:

I część kursu – 5 dni (5-9.10.2015 r.),

II część kursu – 5 dni (2-6.11.2015 r.),

III część kursu – warsztaty case study – 2 dni (23-24.11.2015 r.)

Certyfikacja – 1 dzień (25.11.2015 r.).

Ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 

 

V    Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń ICC oraz do prowadzenia procesu certyfikacji i do wystawiania certyfikatów International Coach ICC.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
 1. Dysponują odpowiednią kadrą szkoleniową tj. osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących tematykę wskazaną w treści zapytania ofertowego lub posiadają co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty należy dołączyć życiorysy wykładowcy/trenera potwierdzający wymagane doświadczenie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) -Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r. (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 70 % (70 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty ocenianej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 30 % (30 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami, według wzoru:

 

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 30

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji / innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w Załączniku nr 8,
w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

VII    Opis sposobu przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykaz – opis doświadczenia wykładowców/trenerów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 6. Do oferty należy dołączyć: egzemplarz życiorysu zawodowego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklarację uczestnictwa
  w projekcie stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia wykładowców/trenerów Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 8. Wykaz zorganizowanych kursów Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego (udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi).
 9. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.
 10. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą
  i podpisane przez wykonawcę.
 11. Oferta oraz załączniki muszą być czytelne i złożone w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

 

 1. Znak sprawy: KK/2015/COACH
 2. dane prowadzącego postępowanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin),
 3. tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „KOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny”,
 4. dane składającego ofertę (nazwa firmy, adres)

a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 28.09.2015 r.”

 

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

 1. Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 28.09.2015 r. do godz. 16.00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

 

IX   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.

 

X    Osoby do kontaktów:

Magdalena Dąbek – Asystent koordynatora

tel: 516-283-460 e-mail:

Dorota Grabowska – Koordynator projektu

tel: + 48 81 710 19 00 we. 15, e-mail:

 

Wykaz załączników:

 1. Zapytania ofertowe_ Coaching_10-11.2015
 2. Załącznik nr 2 Wykaz -opis doświadczenia_COACHING
 3. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o braku powiązań_COACHING
 4. Załącznik nr 4 – Formatka CV_trener
 5. Załącznik nr 5- Deklaracja_trener
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia_COACHING
 7. Załącznik nr 7 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_COACHING.
 1. Załącznik nr 8 Wykaz zorganizowanych szkoleń_COACHING

Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

Dz. FRL\/1591\/15 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 11 wrze\u015bnia 2015 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: KK\/2015\/COACH<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu wy\u0142onienia wykonawcy
\nna organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia narz\u0119dziowo-rozwojowego przygotowuj\u0105cego do roli coacha (Szkolenie ICC I stopnia) umo\u017cliwiaj\u0105cego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuj\u0105ca projekt \u201e<\/strong>KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny<\/strong>\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia\u0142ania 8.1 Rozw\u00f3j pracownik\u00f3w i przedsi\u0119biorstw w regionie, Poddzia\u0142anie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsi\u0119biorstw, zaprasza
\ndo przedstawienia oferty na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia International Coaching Certification
\nI stopnia dla 10 uczestnik\u00f3w projektu.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

I\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci,
\nna podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane
\nw toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 przekracza wyra\u017con\u0105 w z\u0142otych r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 kwoty wynikaj\u0105cej
\nz umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotycz\u0105cym konkurencyjno\u015bci.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia narz\u0119dziowo-rozwojowego dla 10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu przygotowuj\u0105cego do roli coacha (Szkolenie International Coaching Certification I stopnia) umo\u017cliwiaj\u0105cego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.<\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

Ramowy program szkolenia powinien obejmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce modu\u0142y:<\/u><\/p>\n

  \n
 1. Definicja i typy coachingu.<\/li>\n
 2. Korzy\u015bci dla jednostki i organizacji wynikaj\u0105ce z coachingu.<\/li>\n
 3. Narz\u0119dzia u\u017cywane w coachingu.<\/li>\n
 4. Zasady sesji inicjuj\u0105cej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.<\/li>\n
 5. Standardy etyczne.<\/li>\n
 6. Czynniki budowania kontaktu i zaufania.<\/li>\n
 7. Aktywne s\u0142uchanie, praca z celami, feedback, klaryfikacja, warto\u015bci, u\u017cywanie metafory.<\/li>\n
 8. Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki spos\u00f3b dzia\u0142a\u0107, by uzyska\u0107 po\u017c\u0105dany wynik
  \nw najkr\u00f3tszym mo\u017cliwym czasie i przy minimalnym wysi\u0142ku – zasada d\u017awigni.<\/li>\n
 9. Rodzaje pyta\u0144 u\u017cywanych w coachingu – m.in. \u201emocne pytania\u201d.<\/li>\n
 10. Cztery poziomy s\u0142uchania.<\/li>\n
 11. Zasady konstruowania zada\u0144 coachingowych.<\/li>\n
 12. Wp\u0142yw przekona\u0144 na zachowania.<\/li>\n
 13. Narz\u0119dzia do zmiany nieu\u017cytecznych przekona\u0144.<\/li>\n
 14. Nawyki w my\u015bleniu i w dzia\u0142aniu.<\/li>\n
 15. Specyficzne umiej\u0119tno\u015bci coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.<\/li>\n
 16. Sposoby zmiany stanu klienta.<\/li>\n
 17. Wyczerpanie energii osobistej.<\/li>\n
 18. Praca z dialogiem wewn\u0119trznym.<\/li>\n
 19. Wzorce j\u0119zykowe.<\/li>\n
 20. <\/li>\n
 21. <\/li>\n
 22. Zasady \u201elogistyczne\u201d coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, r\u00f3\u017cne sposoby prowadzenia coachingu, itp.<\/li>\n
 23. Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  Szkolenie realizowane b\u0119dzie w miejscu wskazanym przez zamawiaj\u0105cego \u2013 odleg\u0142o\u015b\u0107 do 100 km od Lublina.<\/u><\/p>\n

   <\/p>\n

  Przewidziany okres realizacji szkolenia: pa\u017adziernik-listopad 2015 roku.<\/strong><\/p>\n

   <\/p>\n

  Uczestnicy szkolenia otrzymaj\u0105 za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu szkolenia z dok\u0142adnym programem zaj\u0119\u0107,
  \na osoby, kt\u00f3re pozytywnie zalicz\u0105 egzamin teoretyczny i praktyczny uzyskaj\u0105 certyfikat International Coach ICC.<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Wymagania dotycz\u0105ce realizacji kurs\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

  Wykonawca b\u0119dzie odpowiedzialny za:<\/p>\n

   \n
  1. Organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia dla 10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu w \u0142\u0105cznym wymiarze minimum 96 godz., w tym zapewnienie dla ka\u017cdego uczestnika minimum jednej sesji coachingowej z trenerem prowadz\u0105cym szkolenie i\/lub z superwizorami.<\/li>\n
  2. Zapewnienie ka\u017cdemu uczestnikowi szkolenia bezp\u0142atnego dost\u0119pu do badania Extended DISC.<\/li>\n
  3. Pokrycie koszt\u00f3w cz\u0142onkowstwa uczestnik\u00f3w szkolenia, kt\u00f3ry przeszed\u0142 pozytywnie proces certyfikacji, w International Coaching Community (do\u017cywotnie).<\/li>\n
  4. Opracowanie i przeprowadzenie test\u00f3w wiedzy przed rozpocz\u0119ciem pierwszych zaj\u0119\u0107 i po zako\u0144czeniu ostatnich zaj\u0119\u0107 potwierdzaj\u0105cych nabyt\u0105 wiedz\u0119 oraz opracowanie wynik\u00f3w test\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
    \n
   1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zaj\u0119\u0107 zawieraj\u0105cego m.in. list\u0119 obecno\u015bci, list\u0119 odbioru materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, list\u0119 odbioru za\u015bwiadcze\u0144 i certyfikat\u00f3w.<\/li>\n
   2. Po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiaj\u0105cemu orygina\u0142 dziennika zaj\u0119\u0107 oraz kopi\u0119 wydanych za\u015bwiadcze\u0144 i certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
     \n
    1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu\/przygotowania autorskich materia\u0142\u00f3w dydaktycznych dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki szkolenia.<\/li>\n
    2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera\/wyk\u0142adowcy.<\/li>\n
    3. Wykonawca pokrywa koszt dojazdu trenera\/wyk\u0142adowcy do miejsca realizacji szkolenia.<\/li>\n
    4. Wykonawca pokrywa koszt zakwaterowanie trenera\/wyk\u0142adowcy wraz z wy\u017cywieniem.<\/li>\n
    5. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia certyfikacji oraz wydania certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
     1. Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w\/uczestniczek szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n
       \n
      1. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. zgodnie
       \nz uzgodnionym harmonogramem i jest zobowi\u0105zany do zg\u0142aszania Zamawiaj\u0105cemu wszelkich zmian w harmonogramie.<\/li>\n
      2. Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na kurs przez Zam\u00f3wionego uczestnik\u00f3w\/uczestniczek.<\/li>\n
      3. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zamieszczania logotyp\u00f3w Unii Europejskiej i KAPITA\u0141 LUDZKI oraz informacji o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, na wszystkich dokumentach zwi\u0105zanych ze szkoleniem, m.in. na materia\u0142ach szkoleniowych, za\u015bwiadczeniach o uko\u0144czenia szkolenia – oznakowanie zgodnego z obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
       1. Wykonawca nie mo\u017ce zleci\u0107 innemu Wykonawcy realizacji cz\u0119\u015bci lub ca\u0142o\u015bci zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ol>\n
         \n
        1. Wykonawca wraz z ofert\u0105 przedk\u0142ada Zamawiaj\u0105cemu \u017cyciorys wyk\u0142adowcy\/trenera, kt\u00f3ry b\u0119dzie prowadzi\u0142 zaj\u0119cia (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklaracj\u0119 uczestnictwa
         \nw projekcie (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz o\u015bwiadczenia (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wyk\u0142adowca\/trener musi posiada\u0107 do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144\/kurs\u00f3w w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 szkolenia w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

         W przypadku zmiany wyk\u0142adowcy\/trenera Wykonawca zobowi\u0105zany jest zg\u0142osi\u0107 \u017cyciorys zawodowy nowego wyk\u0142adowcy\/trenera o kwalifikacjach co najmniej r\u00f3wnych wyk\u0142adowcy zg\u0142oszonego przy sk\u0142adaniu oferty Zamawiaj\u0105cemu, w terminie 7 dni przed rozpocz\u0119ciem szkolenia.<\/p>\n

          \n
         1. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji PO KL
          \nw sytuacji, gdy wyst\u0119puje konflikt interes\u00f3w o kt\u00f3rym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatk\u00f3w w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki (Rozdzia\u0142\u00a0 4, podrozdzia\u0142 5) obowi\u0105zuj\u0105cych od dnia 01.05.2014 r.<\/li>\n<\/ol>\n
           \n
          1. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo wgl\u0105du do dokument\u00f3w Wykonawcy zwi\u0105zanych
           \nz realizowanym szkoleniem, w tym dokument\u00f3w finansowych.<\/li>\n
          2. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do przechowywania dokumentacji dotycz\u0105cej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.<\/li>\n<\/ol>\n

           Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie odpowiedzialny za:<\/strong><\/p>\n

            \n
           1. Zapewnienie sali szkoleniowej \u2013 wyb\u00f3r i pokrycie koszt\u00f3w wynajmu.<\/li>\n
           2. Zapewnienie oznaczenia pomieszcze\u0144, w kt\u00f3rych odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 zaj\u0119cia zgodnego
            \nz obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/li>\n
           3. Zapewnienie pe\u0142nego wy\u017cywienia dla uczestnik\u00f3w\/uczestniczek kursu, w tym: \u015bniadania, obiadu, kolacji i przerw kawowych ka\u017cdego dnia szkolenia.<\/li>\n
           4. Zapewnienie zakwaterowania uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
           5. Zwrot koszt\u00f3w dojazdu na szkolenie uczestnik\u00f3w\/uczestniczek do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem.<\/li>\n<\/ol>\n

            III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144: <\/strong>80000000-4 Us\u0142ugi edukacyjne i szkoleniowe<\/p>\n

            IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

            Zaj\u0119cia b\u0119d\u0105 realizowane w terminie: pa\u017adziernik-listopad 2015 roku.<\/p>\n

            Szkolenie odb\u0119dzie si\u0119 zgodnie z modelem czasowym:<\/u><\/p>\n

            I cz\u0119\u015b\u0107 kursu – 5 dni (5-9.10.2015 r.),<\/p>\n

            II cz\u0119\u015b\u0107 kursu – 5 dni (2-6.11.2015 r.),<\/p>\n

            III cz\u0119\u015b\u0107 kursu – warsztaty case study – 2 dni (23-24.11.2015 r.)<\/p>\n

            Certyfikacja – 1 dzie\u0144 (25.11.2015 r.).<\/p>\n

            Ewentualne zmiany w harmonogramie zaj\u0119\u0107 musz\u0105 zosta\u0107 zatwierdzone przez Zamawiaj\u0105cego.<\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            V\u00a0\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

            W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze warunki:<\/p>\n

             \n
            1. Posiadaj\u0105 uprawnienia do prowadzenia szkole\u0144 ICC oraz do prowadzenia procesu certyfikacji i do wystawiania certyfikat\u00f3w International Coach ICC.<\/li>\n
            2. Posiadaj\u0105 uprawnienia do wykonywania przedmiotu zam\u00f3wienia (Za\u0142\u0105cznik nr 7 do zapytania ofertowego).<\/li>\n<\/ol>\n
              \n
             1. Dysponuj\u0105 odpowiedni\u0105 kadr\u0105 szkoleniow\u0105 tj. osobami posiadaj\u0105cymi co najmniej 2 letnie do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144 obejmuj\u0105cych tematyk\u0119 wskazan\u0105 w tre\u015bci zapytania ofertowego lub posiadaj\u0105 co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 \u017cyciorysy wyk\u0142adowcy\/trenera potwierdzaj\u0105cy wymagane do\u015bwiadczenie (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklaracj\u0119 uczestnictwa w projekcie (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz o\u015bwiadczenia (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
             2. Znajduj\u0105 si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia.<\/li>\n
             3. Nie zosta\u0142a otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie zosta\u0142a og\u0142oszona upad\u0142o\u015b\u0107, a tak\u017ce nie zalegaj\u0105 z op\u0142acaniem podatk\u00f3w, ani sk\u0142adek na ubezpieczenie spo\u0142eczne lub zdrowotne
              \n(z wyj\u0105tkiem przypadk\u00f3w, kiedy uzyskane zosta\u0142o przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz\u0142o\u017cenie na raty zaleg\u0142ych p\u0142atno\u015bci lub wstrzymanie w ca\u0142o\u015bci wykonania decyzji w\u0142a\u015bciwego organu) -Za\u0142\u0105cznik nr 7 do Zapytania ofertowego.<\/li>\n
             4. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji PO KL
              \nw sytuacji, gdy wyst\u0119puje konflikt interes\u00f3w, o kt\u00f3rym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatk\u00f3w w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki (Rozdzia\u0142\u00a0 4, podrozdzia\u0142 5) obowi\u0105zuj\u0105cych od dnia 01.05.2014 r. (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
             5. Z post\u0119powania wykluczone s\u0105 podmioty powi\u0105zane z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Beneficjenta czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
             6. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
             7. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
             8. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
             9. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

              Wykonawca zobowi\u0105zany jest do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty o\u015bwiadczenie o braku ww. powi\u0105za\u0144 (Za\u0142\u0105cznik nr 3
              \ndo Zapytania ofertowego).<\/p>\n

               <\/p>\n

              Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia. Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do oceny.<\/p>\n

               <\/p>\n

              VI\u00a0 Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
              \no nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

               <\/p>\n

              Cena<\/u><\/strong> – 70 % (70 pkt)<\/p>\n

              Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena<\/u> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

              C minimalna<\/p>\n

              Cena = ————————- x 70<\/p>\n

              C oferty ocenianej<\/p>\n

              Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Do\u015bwiadczenie<\/u><\/strong> – 30 % (30 pkt)<\/p>\n

              Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie<\/u> otrzyma oferta, w kt\u00f3rej zostanie wykazana najwi\u0119ksza liczba zrealizowanych szkole\u0144 zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia potwierdzonych referencjami, wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

               <\/p>\n

              D (oferty ocenianej)<\/p>\n

              Do\u015bwiadczenie = ————————————————————————— x 30<\/p>\n

              D (oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 wykazanych szkole\u0144)<\/p>\n

               <\/p>\n

              Oferty bez referencji \/ innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych do\u015bwiadczenie, wykazane w Za\u0142\u0105czniku nr 8,
              \nw kryterium do\u015bwiadczenie otrzymaj\u0105 0 pkt.<\/u><\/p>\n

               <\/p>\n

              VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania oferty:<\/strong><\/p>\n

              W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

               \n
              1. Jeden wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 tylko jedn\u0105 ofert\u0119.<\/li>\n
              2. Zamawiaj\u0105cy nie dopuszcza sk\u0142adania ofert cz\u0119\u015bciowych.<\/li>\n
              3. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
              4. Wykaz – opis do\u015bwiadczenia wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w z zakresu zgodnego z przedmiotem zam\u00f3wienia Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
              5. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych Za\u0142\u0105cznik nr 3 do Zapytania ofertowego<\/u><\/em>.<\/li>\n
              6. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107: egzemplarz \u017cyciorysu zawodowego na wzorze stanowi\u0105cym Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/em> do Zapytania ofertowego<\/u><\/em> (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklaracj\u0119 uczestnictwa
               \nw projekcie stanowi\u0105ca Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/em> do Zapytania ofertowego<\/u><\/em> oraz o\u015bwiadczenia wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w Za\u0142\u0105cznik nr 6 <\/u><\/em>do Zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
              7. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu Za\u0142\u0105cznik nr 7 do zapytania ofertowego.<\/u><\/em><\/li>\n
              8. Wykaz zorganizowanych kurs\u00f3w Za\u0142\u0105cznik nr 8 do zapytania ofertowego<\/u><\/em> (udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzaj\u0105cymi nale\u017cyte wykonanie us\u0142ugi).<\/li>\n
              9. Inne wymagane dokumenty, o kt\u00f3rych mowa w pkt. V.<\/li>\n
              10. Kserokopie dokument\u00f3w musz\u0105 by\u0107 potwierdzone za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em, opatrzone dat\u0105
               \ni podpisane przez wykonawc\u0119.<\/li>\n
              11. Oferta oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
              12. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty lub za\u0142\u0105cznik\u00f3w (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) musz\u0105 by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
              13. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
              14. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert, Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
              15. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
              16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

               VIII\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

               Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c:<\/p>\n

                <\/p>\n

                \n
               1. Znak sprawy: KK\/2015\/COACH<\/li>\n
               2. dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin),<\/li>\n
               3. tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie: \u201eKOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny\u201d,<\/li>\n
               4. dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (nazwa firmy, adres)<\/li>\n<\/ol>\n

                a tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 28.09.2015 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

                \u00a0<\/strong><\/p>\n

                Koperty, kt\u00f3re nie zostan\u0105 oznaczone zgodnie z powy\u017cszym opisem, nie b\u0119d\u0105 podlega\u0142y ocenie.<\/u><\/p>\n

                 \n
                1. Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/li>\n<\/ol>\n

                  <\/p>\n

                 Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 28.09.2015 r. do godz. 16.00.<\/strong><\/p>\n

                 Wyniki post\u0119powania zostan\u0105 zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl<\/a> w zak\u0142adce \u201eZapytania ofertowe\u201d.<\/p>\n

                  <\/p>\n

                 IX\u00a0\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

                 Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

                  \n
                 1. Wszystkie oferty, kt\u00f3re wp\u0142yn\u0119\u0142y w danym post\u0119powaniu by\u0142y wadliwe i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
                 2. W toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
                 3. W post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zada\u0144 okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                  X\u00a0\u00a0\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                  Magdalena D\u0105bek \u2013 Asystent koordynatora<\/p>\n

                  tel: 516-283-460 e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                  Dorota Grabowska – Koordynator projektu<\/p>\n

                  tel: + 48 81 710 19 00 we. 15, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                   <\/p>\n

                  Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                   \n
                  1. Zapytania ofertowe_ Coaching_10-11.2015<\/a><\/li>\n
                  2. Za\u0142\u0105cznik nr 2 Wykaz -opis do\u015bwiadczenia_COACHING<\/a><\/li>\n
                  3. Za\u0142\u0105cznik nr 3 Oswiadczenie o braku powi\u0105za\u0144_COACHING<\/a><\/li>\n
                  4. Za\u0142\u0105cznik nr 4 – Formatka CV_trener<\/a><\/li>\n
                  5. Za\u0142\u0105cznik nr 5- Deklaracja_trener<\/a><\/li>\n
                  6. Za\u0142\u0105cznik nr 6 – O\u015bwiadczenia_COACHING<\/a><\/li>\n
                  7. Za\u0142\u0105cznik nr 7 Oswiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu_COACHING<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n
                    \n
                   1. Za\u0142\u0105cznik nr 8 Wykaz zorganizowanych szkole\u0144_COACHING<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

                    Inne wymagane dokumenty, o kt\u00f3rych mowa w pkt. V<\/p>\n

                     <\/p>\n

                     <\/p>\n

                    \n
                    <\/i>
                    \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                    '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                    ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });