Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego przygotowującego do roli coacha (Szkolenie ICC I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

11 wrz 2015


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: 81 710 19 00, fax: 81 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Dz. FRL/1591/15                                 Lublin, dnia 11 września 2015 roku

 

Znak sprawy: KK/2015/COACH

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy
na organizację i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego przygotowującego do roli coacha (Szkolenie ICC I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, zaprasza
do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia International Coaching Certification
I stopnia dla 10 uczestników projektu.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej
z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia narzędziowo-rozwojowego dla 10 uczestników/uczestniczek projektu przygotowującego do roli coacha (Szkolenie International Coaching Certification I stopnia) umożliwiającego uzyskanie certyfikatu International Coach ICC.

 

Ramowy program szkolenia powinien obejmować następujące moduły:

 1. Definicja i typy coachingu.
 2. Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 3. Narzędzia używane w coachingu.
 4. Zasady sesji inicjującej i sposoby zawierania kontraktu na coaching.
 5. Standardy etyczne.
 6. Czynniki budowania kontaktu i zaufania.
 7. Aktywne słuchanie, praca z celami, feedback, klaryfikacja, wartości, używanie metafory.
 8. Spojrzenie systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik
  w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku – zasada dźwigni.
 9. Rodzaje pytań używanych w coachingu – m.in. „mocne pytania”.
 10. Cztery poziomy słuchania.
 11. Zasady konstruowania zadań coachingowych.
 12. Wpływ przekonań na zachowania.
 13. Narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań.
 14. Nawyki w myśleniu i w działaniu.
 15. Specyficzne umiejętności coacha: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing.
 16. Sposoby zmiany stanu klienta.
 17. Wyczerpanie energii osobistej.
 18. Praca z dialogiem wewnętrznym.
 19. Wzorce językowe.
 20. Zasady „logistyczne” coachingu. Zawieranie kontraktu, proces coachingowy w czasie, różne sposoby prowadzenia coachingu, itp.
 21. Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.

 

Szkolenie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez zamawiającego – odległość do 100 km od Lublina.

 

Przewidziany okres realizacji szkolenia: październik-listopad 2015 roku.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z dokładnym programem zajęć,
a osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin teoretyczny i praktyczny uzyskają certyfikat International Coach ICC.

 

Wymagania dotyczące realizacji kursów:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 10 uczestników/uczestniczek projektu w łącznym wymiarze minimum 96 godz., w tym zapewnienie dla każdego uczestnika minimum jednej sesji coachingowej z trenerem prowadzącym szkolenie i/lub z superwizorami.
 2. Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia bezpłatnego dostępu do badania Extended DISC.
 3. Pokrycie kosztów członkowstwa uczestników szkolenia, który przeszedł pozytywnie proces certyfikacji, w International Coaching Community (dożywotnie).
 4. Opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i po zakończeniu ostatnich zajęć potwierdzających nabytą wiedzę oraz opracowanie wyników testów.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zajęć zawierającego m.in. listę obecności, listę odbioru materiałów szkoleniowych, listę odbioru zaświadczeń i certyfikatów.
 2. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał dziennika zajęć oraz kopię wydanych zaświadczeń i certyfikatów.
 1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu/przygotowania autorskich materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia.
 2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera/wykładowcy.
 3. Wykonawca pokrywa koszt dojazdu trenera/wykładowcy do miejsca realizacji szkolenia.
 4. Wykonawca pokrywa koszt zakwaterowanie trenera/wykładowcy wraz z wyżywieniem.
 5. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia certyfikacji oraz wydania certyfikatów.
 1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 1. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. zgodnie
  z uzgodnionym harmonogramem i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.
 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na kurs przez Zamówionego uczestników/uczestniczek.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończenia szkolenia – oznakowanie zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi.
 1. Wykonawca nie może zlecić innemu Wykonawcy realizacji części lub całości zamówienia.
 1. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorys wykładowcy/trenera, który będzie prowadził zajęcia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa
  w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wykładowca/trener musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia.

W przypadku zmiany wykładowcy/trenera Wykonawca zobowiązany jest zgłosić życiorys zawodowy nowego wykładowcy/trenera o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
  z realizowanym szkoleniem, w tym dokumentów finansowych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zapewnienie sali szkoleniowej – wybór i pokrycie kosztów wynajmu.
 2. Zapewnienie oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia zgodnego
  z obowiązującymi Wytycznymi.
 3. Zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników/uczestniczek kursu, w tym: śniadania, obiadu, kolacji i przerw kawowych każdego dnia szkolenia.
 4. Zapewnienie zakwaterowania uczestników szkolenia.
 5. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV  Termin wykonania zamówienia:

Zajęcia będą realizowane w terminie: październik-listopad 2015 roku.

Szkolenie odbędzie się zgodnie z modelem czasowym:

I część kursu – 5 dni (5-9.10.2015 r.),

II część kursu – 5 dni (2-6.11.2015 r.),

III część kursu – warsztaty case study – 2 dni (23-24.11.2015 r.)

Certyfikacja – 1 dzień (25.11.2015 r.).

Ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 

 

V    Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń ICC oraz do prowadzenia procesu certyfikacji i do wystawiania certyfikatów International Coach ICC.
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
 1. Dysponują odpowiednią kadrą szkoleniową tj. osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących tematykę wskazaną w treści zapytania ofertowego lub posiadają co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty należy dołączyć życiorysy wykładowcy/trenera potwierdzający wymagane doświadczenie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) -Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r. (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 70 % (70 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty ocenianej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 30 % (30 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami, według wzoru:

 

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 30

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji / innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w Załączniku nr 8,
w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

VII    Opis sposobu przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykaz – opis doświadczenia wykładowców/trenerów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 6. Do oferty należy dołączyć: egzemplarz życiorysu zawodowego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklarację uczestnictwa
  w projekcie stanowiąca Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia wykładowców/trenerów Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 8. Wykaz zorganizowanych kursów Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego (udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi).
 9. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.
 10. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą
  i podpisane przez wykonawcę.
 11. Oferta oraz załączniki muszą być czytelne i złożone w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

 

 1. Znak sprawy: KK/2015/COACH
 2. dane prowadzącego postępowanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin),
 3. tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „KOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny”,
 4. dane składającego ofertę (nazwa firmy, adres)

a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 28.09.2015 r.”

 

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

 1. Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 28.09.2015 r. do godz. 16.00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

 

IX   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.

 

X    Osoby do kontaktów:

Magdalena Dąbek – Asystent koordynatora

tel: 516-283-460 e-mail: m.dabek@fundacja.lublin.pl

Dorota Grabowska – Koordynator projektu

tel: + 48 81 710 19 00 we. 15, e-mail: d.grabowska@fundacja.lublin.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Zapytania ofertowe_ Coaching_10-11.2015
 2. Załącznik nr 2 Wykaz -opis doświadczenia_COACHING
 3. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o braku powiązań_COACHING
 4. Załącznik nr 4 – Formatka CV_trener
 5. Załącznik nr 5- Deklaracja_trener
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia_COACHING
 7. Załącznik nr 7 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_COACHING.
 1. Załącznik nr 8 Wykaz zorganizowanych szkoleń_COACHING

Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V