Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” dla 2 grup szkoleniowych w Zamościu i Chełmie (dla 24 osób) znak sprawy FRL/3/2017/SDM

04 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/497/17                                                                                                                       Lublin, dnia 4 maja  2017 roku

 

Znak sprawy: FRL/3/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” dla 2 grup szkoleniowych w Zamościu i Chełmie (dla 24 osób).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do wykonywania zawodu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” (2 grupy szkoleniowe: 1 grupa  w Zamościu  i 1 grupa w Chełmie), w wymiarze 202 godzin dla jednej grupy. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 godzin dziennie.

Wykonawca podaje cenę brutto/netto za 1 uczestnika kursu.

Wykonawca podaje cenę brutto/netto za 12 uczestników kursu.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenia kursu ,,Operator koparko-ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego” w łącznym wymiarze 202 godzin dla 1 grupy 12 osobowej w Zamościu oraz  1 grupy 12 osobowej w Chełmie.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub 2 części zamówienia.

 

 

Część I – Zamość –  1 grupa x 202 godziny dla 12 uczestników.

 

Część II – Chełm – 1 grupa x 202 godziny dla 12 uczestników.

 

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarki, technologia robót, zajęcia praktyczne.

 

Szczegółowy opis odpowiedzialności Wykonawcy:

 

Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego kursu – Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne (zgodnie z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) z zakresu:

 1. użytkowania eksploatacyjnego,
 2. dokumentacji technicznej,
 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. podstaw elektrotechniki,
 5. silników spalinowych,
 6. elementów hydrauliki,
 7. budowy koparko-ładowarek,
 8. technologii robót,
 9. zajęć praktycznych.

Program kursu powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę i zakres kursu,
 2. czas trwania i sposób organizacji kursu,
 3. szczegółowy plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej kursu (suma zajęć teoretycznych i praktycznych musi być równa ilości godzin programowych ogółem),
 4. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 5. sposób sprawdzenia efektów kursu (postępów w procesie kształcenia).

 

 • Program kursu musi obejmować 202 godziny szkoleniowe podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną (minimum 60 godzin na grupę). Zajęcia praktyczne mogą się odbywać w grupach maksymalnie 5 osobowych na jedną maszynę. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu.
 • Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników) oraz być zgodna z zaleceniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs powinien być realizowany według programu w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolejno następujące po sobie), nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie plus 2 przerwy kawowe 10-minutowe oraz jedna przerwa obiadowa 20-minutowa.
 • Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian
  w harmonogramie.
 • W harmonogramie zajęć należy wskazać faktyczny czas przebywania uczestników kursu na zajęciach w pełnych godzinach zegarowych (od godziny rozpoczęcia zajęć do godziny ich zakończenia z uwzględnieniem przerw). Zamawiający wymaga, aby każdy kursant czytelnym podpisem potwierdzał fakt uczestnictwa w kursie (każdego dnia),

 

 

 

 1. Sala wykładowa

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy i nauki:

 • zajęcia teoretyczne – sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 13 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny.

Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku;

 • miejsce odbywania zajęć praktycznych z odpowiednią liczbą maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis wyposażenia używanego podczas zajęć praktycznych (z uwzględnieniem liczby
  i typu maszyn) oraz dokładnym adresem i opisem miejsca realizacji zajęć praktycznych.
 • Warunki sal szkoleniowych i miejsca realizacji zajęć praktycznych będą oceniane przez uczestników/uczestniczki poprzez ankiety monitorujące dostarczone przez Zamawiającego.
 • Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków: przerwy kawowej oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

 

 1. Wykładowcy i instruktorzy
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu,
 • Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu wykaz kadry przewidzianej do realizacji kursu,
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/trenerów pokrywa Wykonawca,
 • W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów trenera/trenerów i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (posiłki, podręczniki). Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu – oznakowania projektowego zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

 

 

 1. Warsztat szkoleniowy

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę maszyn do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi o szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby i typu maszyn, które będą dostarczone uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.

 

 1. Wymagania dotyczące kosztów egzaminów

Końcowym elementem kursu jest obowiązkowy egzamin dla uczestników przeprowadzony przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz wydaniem książeczki uprawniającej do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminu przed komisją IMBiGS po zakończonym szkoleniu

i poinformowania zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu.
 2. Egzamin czeladniczy przed komisją IMBiGS powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu

szkolenia.

 1. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia

negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.

 1. Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów. Należność za przeszkolenie

każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu IMBiGS. Należność za całość szkolenia stanowi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby do pozytywnie zdanych egzaminów przez uczestników szkolenia.

 

 1. F. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – IMBiGS, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

 

 

 

 

 1. Dobór i opłacenie odpowiednich materiałów dydaktycznych (podręczniki)

Wykonawca zakupi materiały dydaktyczne (podręczniki) dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu oraz dostarczy je na zajęcia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.

 

 1. Zapewnienie wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie
  z przepisami BHP.

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu niezbędną/wymaganą odzież ochronną oraz będzie zobowiązany do nadzorowania przestrzegania przez uczestników projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.

 

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

Planowany termin realizacji kursu: maj/wrzesień 2017 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem. Dokładne terminy wskazane zostaną przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi w terminie min. 10 dni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Zrekrutowanie 2 grup szkoleniowych: 1 grupa w Zamościu  i 1 grupa w Chełmie łącznie 24 osoby,
 2. Sfinansowanie i przeprowadzenie obowiązkowych badań medycznych orzekających o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operator koparko-ładowarki.
 3. Ubezpieczenie uczestników/uczestniczek projektu od NNW.
 4. Zwrot kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń za każdy dzień kursu, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów przejazdu uczestników/uczestniczek projektu.
 5. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, zgodnie z Procedurą rozliczenia kosztów opieki nad osobą zależną.
 6. Wypłatę stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu.

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji kursu: maj-październik 2017 r.

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:

 1. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 2. Posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów, park maszynowy wraz z placem manewrowym, kadrę dydaktyczną oraz warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne (ocena na podstawie zał. Nr 5);
 1. Dysponuje kadrą instruktorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów w dziedzinie zgodnej z tematyką kursu (ocena na podstawie Załącznika nr 6).
 2. Nie jest powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).
 3. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (ocena na podst. kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 4. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 2)
 5. Posiada 2-letnie doświadczenie w realizacji kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie zał. Nr 4).

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 60 % (60 pkt)

 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 40 % (40 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych kursów zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami w ciągu ostatnich 2 lat, według wzoru:

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 40

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykazane w załączniku
nr 2, w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 • wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4,
 • wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5,
 • wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 • ramowy program kursu Załącznik nr 7,
 • oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
  w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 3. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty
  po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/3/2017/SDM”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 3. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 5. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

 1. Osoby do kontaktów:

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. organizacji

Tel.: 84 627 18 32, e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

 

XII. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIII. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Ofertę składa się na Zal. nr 1_Formularz oferty_SDM, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 2. Zal. nr 2_oswiadczenie SDM (załącznik nr 2)
 3. Zal. nr 3_Oswiadczenie SDM (załącznik nr 3)
 4. Zal. nr 4_SDM (załącznik nr 4)
 5. zal. nr 5_opis miejsca prowadzenia kursu, sprzetu i zaplecza technicznego_SDM (załącznik nr 5)
 6. Zal.nr 6_wykaz kadry_SDM (załącznik nr 6)
 7. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem potwierdzająca posiadanie statusu instytucji szkoleniowej (wpis do RIS)
 8. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia kursu „Operator koparko-ładowarki” w zakresie III kl. uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 9. Zalacznik_7_program kursu_SDM (załącznik nr 7)