Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi szkolenia zawodowego ,,Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Chełmie dla 1 (jednego) uczestnika.

30 Lis 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/    /16                                                                            Lublin, dnia 29 listopada 2016 roku

 

Znak sprawy: FRL/13/2016/TS

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego ,,Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Chełmie dla 1(jednego) uczestnika.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup usługi szkolenia zawodowego ,,Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Chełmie dla 1 (jednego) uczestnika, w łącznym wymiarze 180 godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut.

Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie więcej niż 8 h/dziennie.

 

Wykonawca podaje cenę brutto jednego uczestnika kursu.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkolenia zawodowego „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” dla 1 uczestnika w Chełmie. Wymiar godzinowy szkolenia wynosi 180 godzin (1 godzina=45 min.).

 

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny czeladnika                               w zawodzie kucharz oraz nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywanie zadań w zakresie przygotowania potraw, napojów oraz ich przechowywania

 

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny czeladnika

w zawodzie kucharz małej gastronomii i przygotowanie do wykonywania pracy w tym zawodzie.

 

Czas trwania szkolenia: max. 23 dni szkoleniowych + egzamin czeladniczy.

Zamawiający zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia wymagane badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW  oraz stypendium szkoleniowe.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

Program szkolenia powinien obejmować tematykę obowiązującą na egzaminie czeladniczym
w zawodzie kucharza małej gastronomii zgodnie ze standardami  wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Program szkolenia powinien zawierać m.in.:

 1. podstawy prawne,
 2. planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej,
 3. przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej,
 4. technologia gastronomiczna,
 5. planowanie posiłków,
 6. menu,
 7. zajęcia praktyczne (minimum 144 godziny).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 1. zapewnienie wymaganych badań lekarskich,
 2. zapewnienie sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych,
 3. zapewnienie wykładowców/instruktorów (min. 2 wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia, posiadających co najmniej
  2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 4. zapewnienie surowców i produktów spożywczych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
  w ilościach niezbędnych do należytego wykonania programu szkolenia, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń podczas tych zajęć,
 5. zapewnienie materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników/skryptów oraz odzież ochronną zgodnie z przepisami bhp (tj. fartuch, czepek, itp.). Pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikom w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 6. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia (na 1 uczestnika szkolenia przypadać winno co najmniej 1,5 m2 powierzchni użytkowej),
 7. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów POWER, flagi UE, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
 8. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 9. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego,
 10. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia,
 11. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,
 12. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego.

 

Wymagania dotyczące sali:

 1. zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc
  i stolików wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 2. sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w sprzęt gastronomiczny oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę sprzętu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom/uczestniczkom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych,

 

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/ praktyczne związane z przedmiotem zamówienia (min. 2 wykładowców/instruktorów posiadających kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyką szkolenia, posiadających co najmniej
  2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
 2. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 2. wykonawca obowiązany jest opracować program szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi
  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
 3. zajęcia muszą trwać co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo, mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.
 4. zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Chełmie według wskazanej części,
 5. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 6. wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane
  z realizacją szkolenia,
 7. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
  i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 8. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia,
 9. weryfikowanie obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika
  podczas szkolenia,
 10. szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z późn. zm.) wraz z suplementem, który powinien zawierać następujące dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych, numer z rejestru zaświadczeń, do których suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę przeprowadzającego szkolenie),
 11. po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, który powinien zakończyć się otrzymaniem przez uczestników szkolenia świadectwa czeladniczego.
 12. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia,
  dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń i świadectw czeladniczych oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór.
 13. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych wśród uczestników szkolenia.

 

Wymagania dotyczące egzaminów czeladniczych:

 1. wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej po zakończonym szkoleniu i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 2. Egzaminy będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz.U. 2012 poz. 1117).
 3. każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu czeladniczego,
 4. egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
 5. szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu państwowego najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.

 

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
 3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego
  o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 4. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
  z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 

Warunki płatności:

 1. wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie płatne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie oraz liczby uczestników szkolenia, którzy pozytywnie zdali egzaminów uzyskując książeczkę uprawniającą do wykonywania zawodu kucharza,
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie,
  inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu
  lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

IV Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji usługi: II połowa grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej  (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika
  nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Certyfikat jakości -10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = —————- x 60 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30
za liczbę przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ——————————————————     x 30 pkt.

(liczba szkoleń)                Liczba  szkoleń oferty
z największym doświadczeniem

 

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp. ) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Ad. 3 W ramach kryterium „certyfikat jakości” Zamawiający będzie przyznawał punkty – 10 punków za posiadanie certyfikatu jakości. W celu udokumentowania certyfikatu jakości do oferty należy dołączyć kserokopię certyfikatu.

 

W przypadku, jeśli dany Wykonawca:

 • posiada certyfikat jakości otrzyma 10 pkt.
 • nie posiada certyfikatu jakości otrzyma 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone wyżej kryteria.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 7. wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 8. ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 9. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 10. kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 11. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 09.12.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty:

siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (sekretariat)

ul Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

 

Termin złożenia oferty do dnia: 09.12.2016 r. do godz. 16.00.

 

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 452, e-mail:

 

Eliza Potocka – Specjalista ds. organizacji i monitoringu

Tel.: 516 283 463, e-mail:

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 

 1. Formularz Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (załącznik nr 4)
 5. Wykaz kadry  wraz z zal-nr_cv kadry (załącznik nr 5)
 6. Ramowy program kursu (załącznik nr 6)
 7. Dokument potwierdzający status instytucji szkoleniowej (wpis do RIS) (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/\u00a0\u00a0\u00a0 \/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 29 listopada 2016 roku<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/13\/2016\/TS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu zakupu us\u0142ugi szkolenia zawodowego ,,Kucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym\u201d<\/strong> w Che\u0142mie dla 1(jednego) uczestnika. <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b\u00a0priorytetowa I. Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zakup us\u0142ugi szkolenia zawodowego ,,Kucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym\u201d w Che\u0142mie dla 1 (jednego) uczestnika, w\u00a0\u0142\u0105cznym wymiarze 180 godzin. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut.<\/p>\n

Przerwy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych. Dzienny czas trwania kursu nie wi\u0119cej ni\u017c 8\u00a0h\/dziennie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto jednego uczestnika kursu.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest zakup us\u0142ugi szkolenia zawodowego \u201eKucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym<\/strong>\u201d dla 1 uczestnika w Che\u0142mie. Wymiar godzinowy szkolenia wynosi 180 godzin (1 godzina=45 min.).<\/p>\n

 <\/p>\n

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestnik\u00f3w do egzaminu na tytu\u0142 kwalifikacyjny czeladnika\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 w zawodzie kucharz oraz nabycie umiej\u0119tno\u015bci do samodzielnego wykonywanie zada\u0144 w zakresie przygotowania potraw, napoj\u00f3w oraz ich przechowywania<\/p>\n

 <\/p>\n

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestnik\u00f3w do egzaminu na tytu\u0142 kwalifikacyjny czeladnika<\/p>\n

w zawodzie kucharz ma\u0142ej gastronomii i przygotowanie do wykonywania pracy w tym zawodzie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Czas trwania szkolenia: max. 23 dni szkoleniowych + egzamin czeladniczy.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia wymagane badania lekarskie, zwrot koszt\u00f3w dojazd\u00f3w, ubezpieczenie NNW\u00a0 oraz stypendium szkoleniowe.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

Program szkolenia powinien obejmowa\u0107 tematyk\u0119 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 na egzaminie czeladniczym
\nw zawodzie kucharza ma\u0142ej gastronomii zgodnie ze standardami\u00a0 wymaga\u0144 b\u0119d\u0105cych podstaw\u0105 przeprowadzania egzamin\u00f3w potwierdzaj\u0105cych kwalifikacje zawodowe.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Program szkolenia powinien zawiera\u0107 m.in.:<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. podstawy prawne,<\/li>\n
 2. planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej,<\/li>\n
 3. przechowywanie surowc\u00f3w i przygotowanie do obr\u00f3bki wst\u0119pnej,<\/li>\n
 4. technologia gastronomiczna,<\/li>\n
 5. planowanie posi\u0142k\u00f3w,<\/li>\n
 6. menu,<\/li>\n
 7. zaj\u0119cia praktyczne (minimum 144 godziny).<\/li>\n<\/ol>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 szkolenia, w tym:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. zapewnienie wymaganych bada\u0144 lekarskich,<\/li>\n
  2. zapewnienie sali szkoleniowej i sali do zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
  3. zapewnienie wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w (min. 2 wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyk\u0105 szkolenia, posiadaj\u0105cych co najmniej
   \n2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z\u00a0przedmiotem zam\u00f3wienia),<\/li>\n
  4. zapewnienie surowc\u00f3w i produkt\u00f3w spo\u017cywczych do przeprowadzenia zaj\u0119\u0107 praktycznych
   \nw ilo\u015bciach niezb\u0119dnych do nale\u017cytego wykonania programu szkolenia, tak aby ka\u017cdy uczestnik szkolenia mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego wykonywania \u0107wicze\u0144 podczas tych zaj\u0119\u0107,<\/li>\n
  5. zapewnienie materia\u0142\u00f3w szkoleniowych w postaci: podr\u0119cznik\u00f3w\/skrypt\u00f3w oraz odzie\u017c ochronn\u0105 zgodnie z przepisami bhp (tj. fartuch, czepek, itp.). Pomoce dydaktyczne powinny zosta\u0107 dostarczone uczestnikom w chwili rozpocz\u0119cia szkolenia,<\/li>\n
  6. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika szkolenia (na 1 uczestnika szkolenia przypada\u0107 winno co najmniej 1,5 m2 powierzchni u\u017cytkowej),<\/li>\n
  7. odpowiedniego oznakowania pomieszcze\u0144, gdzie b\u0119d\u0105 realizowane zaj\u0119cia (plakat formatu A3), materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i za\u015bwiadcze\u0144 o uko\u0144czeniu szkolenia (umieszczenie logotyp\u00f3w POWER, flagi UE, nazwy projektu oraz informacji o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu ze \u015brodk\u00f3w Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego),<\/li>\n
  8. przechowywania dokumentacji zwi\u0105zanej z realizacj\u0105 szkolenia w ramach projektu w spos\u00f3b zapewniaj\u0105cy dost\u0119pno\u015b\u0107, poufno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo oraz informowa\u0107 Zamawiaj\u0105cego o miejscu archiwizacji ww. dokument\u00f3w,<\/li>\n
  9. zapewnienie dost\u0119pu do zaplecza sanitarnego,<\/li>\n
  10. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu szkolenia,<\/li>\n
  11. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprz\u0119tu na potrzeby zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
  12. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego.<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   Wymagania dotycz\u0105ce sali:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. zaj\u0119cia teoretyczne powinny si\u0119 odbywa\u0107 w sali wyposa\u017conej w\u00a0odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc
    \ni stolik\u00f3w wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i\u00a0ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku,<\/li>\n
   2. sala do zaj\u0119\u0107 praktycznych powinna by\u0107 wyposa\u017cona w sprz\u0119t gastronomiczny oraz spe\u0142nia\u0107 wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 liczb\u0119 sprz\u0119tu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom szkolenia. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia powinien mie\u0107 dost\u0119p do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowi\u0105zek wykaza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z uwzgl\u0119dnieniem liczby, jako\u015bci i typu sprz\u0119tu, kt\u00f3ry b\u0119dzie udost\u0119pniony uczestnikom\/uczestniczkom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne powinny by\u0107 prowadzone przez uprawnionych wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych udokumentowane do\u015bwiadczenie dydaktyczne\/ praktyczne zwi\u0105zane z przedmiotem zam\u00f3wienia (min. 2 wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych kwalifikacje zawodowe zgodne z tematyk\u0105 szkolenia, posiadaj\u0105cych co najmniej
     \n2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z\u00a0przedmiotem zam\u00f3wienia),<\/li>\n
    2. koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

     \u00a0<\/strong><\/p>\n

     Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkolenia:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. szkolenie powinno zosta\u0107 przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporz\u0105dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w oraz trybu i sposob\u00f3w prowadzenia us\u0142ug rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),<\/li>\n
     2. wykonawca obowi\u0105zany jest opracowa\u0107 program szkolenia, zgodnie z wymaganiami okre\u015blonymi
      \nw Rozporz\u0105dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczeg\u00f3\u0142owych warunk\u00f3w oraz trybu i sposob\u00f3w prowadzenia us\u0142ug rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),<\/li>\n
     3. zaj\u0119cia musz\u0105 trwa\u0107 co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo, mog\u0105 by\u0107 przeprowadzane od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 8.00 – 18.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.<\/li>\n
     4. zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Che\u0142mie wed\u0142ug wskazanej cz\u0119\u015bci,<\/li>\n
     5. wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie,<\/li>\n
     6. wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane
      \nz realizacj\u0105 szkolenia,<\/li>\n
     7. przeprowadzenia szkolenia z nale\u017cyt\u0105 staranno\u015bci\u0105, zgodnie z zasadami wsp\u00f3\u0142czesnej wiedzy
      \ni obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppo\u017c.,<\/li>\n
     8. wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji szkolenia,<\/li>\n
     9. weryfikowanie obecno\u015bci uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiaj\u0105cego w przypadku wyst\u0105pienia wi\u0119cej ni\u017c dopuszczalna ilo\u015b\u0107 nieobecno\u015bci uczestnika na zaj\u0119ciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zg\u0142aszanych przez uczestnika
      \npodczas szkolenia,<\/li>\n
     10. szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym i uzyskaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu szkolenia wydanego na podstawie \u00a718 ust. 2 Rozporz\u0105dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta\u0142cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186 z p\u00f3\u017an. zm.) wraz z suplementem, kt\u00f3ry powinien zawiera\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzinowy zaj\u0119\u0107 edukacyjnych, numer z rejestru za\u015bwiadcze\u0144, do kt\u00f3rych suplement jest dodatkiem oraz podpis osoby upowa\u017cnionej przez Wykonawc\u0119 przeprowadzaj\u0105cego szkolenie),<\/li>\n
     11. po zako\u0144czeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przyst\u0105pi\u0105 do egzaminu czeladniczego przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej, kt\u00f3ry powinien zako\u0144czy\u0107 si\u0119 otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia \u015bwiadectwa czeladniczego.<\/li>\n
     12. po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji szkolenia,
      \ndziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, list obecno\u015bci, za\u015bwiadcze\u0144 i \u015bwiadectw czeladniczych oraz dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych ich odbi\u00f3r.<\/li>\n
     13. wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i ewaluacyjnych w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Wymagania dotycz\u0105ce egzamin\u00f3w czeladniczych:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. wykonawca zobowi\u0105zany jest do zorganizowania i op\u0142acenia egzaminu czeladniczego przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej po zako\u0144czonym szkoleniu i poinformowania Zamawiaj\u0105cego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.<\/li>\n
      2. Egzaminy b\u0119d\u0105 przeprowadzane zgodnie z Rozporz\u0105dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 wrze\u015bnia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzaj\u0105cego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemie\u015blniczych. (Dz.U. 2012 poz. 1117).<\/li>\n
      3. ka\u017cdy uczestnik szkolenia ma przyst\u0105pi\u0107 do egzaminu czeladniczego,<\/li>\n
      4. egzamin czeladniczy przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej <\/strong>powinien zosta\u0107 zorganizowany bezpo\u015brednio po zako\u0144czeniu szkolenia,<\/li>\n
      5. szkolenie winno gwarantowa\u0107 100% zdawalno\u015b\u0107. W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej, Wykonawca zobowi\u0105\u017ce si\u0119 do koordynowania dzia\u0142a\u0144 dotycz\u0105cych ustalenia poprawkowego egzaminu pa\u0144stwowego najp\u00f3\u017aniej w ci\u0105gu 3 tygodni od uko\u0144czenia szkolenia<\/strong> oraz poinformowania uczestnik\u00f3w i Zamawiaj\u0105cego o terminie egzaminu\/-\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

       \u00a0<\/strong><\/p>\n

       Wykonawca b\u0119dzie mia\u0142 obowi\u0105zek:<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawart\u0105 umow\u0105 na realizacj\u0119 us\u0142ugi,<\/li>\n
       2. odpowiedniego oznakowania pomieszcze\u0144, gdzie b\u0119d\u0105 realizowane zaj\u0119cia (plakat formatu\u00a0A3), materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i za\u015bwiadcze\u0144 o\u00a0uko\u0144czeniu szkolenia (umieszczenie logotyp\u00f3w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego
        \n2014-2020, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, nazwy projektu oraz informacji o\u00a0wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu ze \u015brodk\u00f3w Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego),<\/li>\n
       3. przechowywania dokumentacji zwi\u0105zanej z realizacj\u0105 szkolenia w ramach projektu w spos\u00f3b zapewniaj\u0105cy dost\u0119pno\u015b\u0107, poufno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo oraz informowa\u0107 Zamawiaj\u0105cego
        \no miejscu archiwizacji ww. dokument\u00f3w,<\/li>\n
       4. ochrony danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy
        \nz dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z p\u00f3\u017an.zm.) oraz do zawarcia z zamawiaj\u0105cym odr\u0119bnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        Warunki p\u0142atno\u015bci:<\/strong><\/p>\n

         \n
        1. wykonawcy za realizacj\u0119 us\u0142ugi przys\u0142uguje wynagrodzenie p\u0142atne jako iloczyn wynagrodzenia jednej osoby, tj. kwoty brutto wskazanej w z\u0142o\u017conej ofercie oraz liczby uczestnik\u00f3w szkolenia, kt\u00f3rzy pozytywnie zdali egzamin\u00f3w uzyskuj\u0105c ksi\u0105\u017ceczk\u0119 uprawniaj\u0105c\u0105 do wykonywania zawodu kucharza,<\/li>\n
        2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie,
         \ninn\u0105 prac\u0119 zarobkow\u0105 lub dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i nie mo\u017ce dalej uczestniczy\u0107 w szkoleniu
         \nlub z powodu choroby lub innej uzasadnionej d\u0142ugotrwa\u0142ej niezdolno\u015bci nie mo\u017ce kontynuowa\u0107 szkolenia lub przerwie i nie uko\u0144czy szkolenia lub nie przyst\u0105pi do egzaminu, Zamawiaj\u0105cy zobowi\u0105zany jest do pomniejszenia wynagrodzenia nale\u017cnego Wykonawcy za t\u0119 osob\u0119 o koszty zmienne,<\/li>\n
        3. zamawiaj\u0105cy pokryje koszt udzia\u0142u tej osoby w szkoleniu w wysoko\u015bci wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawc\u0119 koszty zmienne. Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do przed\u0142o\u017cenia Zmawiaj\u0105cemu jedynie pisemnej informacji o wysoko\u015bci zmienionych koszt\u00f3w oraz o sposobie ich obliczenia.<\/li>\n<\/ol>\n

          <\/p>\n

         III\u00a0 Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

          <\/p>\n

         80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego<\/p>\n

          <\/p>\n

         IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

          <\/p>\n

         Planowany termin realizacji us\u0142ugi: II po\u0142owa grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 r.<\/strong><\/p>\n

         Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w.<\/p>\n

          <\/p>\n

         V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

         W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

          \n
         1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej \u00a0(ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
         2. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         3. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia
          \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         4. posiadaj\u0105cy min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         5. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         6. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika
          \nnr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

          Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

           \n
          1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
          2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
          3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
          4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
           \nw stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

           Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u
           \nw post\u0119powaniu<\/p>\n

           \u00a0<\/strong><\/p>\n

           VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

           Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
           \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Cena \u2013 60% \u00a0(60 pkt.)<\/li>\n
           2. Do\u015bwiadczenie \u2013 30% (30 pkt.)<\/li>\n
           3. Certyfikat jako\u015bci -10% (10 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            Ad. 1 Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

            C minimalna<\/p>\n

            Cena = —————- x 60 pkt.<\/p>\n

            C oferty badanej<\/p>\n

             <\/p>\n

            Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Ad. 2 W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 30
            \nza liczb\u0119 przeprowadzonych szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w ci\u0105gu ostatnich 2 lat.<\/u><\/p>\n

             <\/p>\n

            Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w za\u0142\u0105czniku nr 4 do zapytania ofertowego.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Liczba szkole\u0144 oferty ocenianej<\/p>\n

            Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 30 pkt.<\/p>\n

            (liczba szkole\u0144)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Liczba\u00a0 szkole\u0144 oferty
            \nz najwi\u0119kszym do\u015bwiadczeniem<\/p>\n

             <\/p>\n

            Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych przeprowadzenie wszystkich szkole\u0144 wykazanych w za\u0142\u0105czniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, um\u00f3w, itp. ) potwierdzonych za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em. Oferty bez referencji\/innych dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych do\u015bwiadczenie w kryterium do\u015bwiadczenie otrzymaj\u0105 0 pkt.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Ad. 3 W ramach kryterium \u201ecertyfikat jako\u015bci\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty \u2013 10 punk\u00f3w za posiadanie certyfikatu jako\u015bci. W celu udokumentowania certyfikatu jako\u015bci do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 kserokopi\u0119 certyfikatu.<\/p>\n

             <\/p>\n

            W przypadku, je\u015bli dany Wykonawca:<\/p>\n