Zaproszenie do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w BiłgorajuFRL/5/2017/SDM

11 Maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz. FRL/516/17                                                                                 Lublin, dnia 11 maja  2017 roku

Znak sprawy: FRL/5/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w Biłgoraju.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w Biłgoraju dla 1 grupy szkoleniowej (12 osób), w łącznym wymiarze 104 godzin.

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Łączny czas trwania szkolenia wynosi 13 dni (13 dni x 8 h/dziennie).

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy w celu opracowania materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w łącznym wymiarze 104 godzin dla 1 grupy szkoleniowej w Biłgoraju.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 

Zajęcia teoretyczne (min.40 godzin):

 1. elementy prawa
 2. profesjonalna obsługa klienta
 3. wybrane zagadnienia z towaroznawstwa
 4. organizacja sprzedaży w jednostkach handlowych
 5. wybrane zagadnienia z rachunkowości sklepowej
 6. sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych
 7. zawód – sprzedawca
 8. prawa i obowiązki pracownika
 9. podstawowe przepisy bhp
 10. podstawowe zasady ochrony ppoż. oraz postępowanie w razie pożaru
 11. podstawowe zagadnienia higieny
 12. podejmowanie działalności gospodarczej
 13. komputer w pracy sprzedawcy

 

Zajęcia praktyczne (min.64 godziny)

 

 • obsługa komputerowych programów użytkowych
 • obsługa kas fiskalnych

 

Szkolenie realizowane będzie w godzinach 8.00-16.00 (w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), po 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut). Do czasu szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową).

 

Planowany termin realizacji szkolenia: czerwiec/lipiec 2017 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Wykonawca na potrzeby realizacji szkolenia zapewnia niezbędny sprzęt tj. kasy fiskalne i sprzęt współpracujący z kasami, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. Zamawiający zapewni dostęp do sprzętu komputerowego w ramach zajęć.
 2. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy konspekt zajęć oraz wykaz niezbędnego sprzętu (kasy fiskalne i sprzęt współpracujący z kasami).
 3. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzający uzyskana wiedzę uczestników szkolenia.
 4. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 5. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności)
 6. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 8. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 9. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80500000-9           Usługi szkoleniowe

IV Termin wykonania zamówienia:

Szkolenie rozpocznie się w czerwcu 2017 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie min. średnie (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/świadectwa).
 2. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

VI Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicząc