Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” Znak sprawy: FRL/9/2017/TLS

17 Maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

Lublin, dnia 17 maja 2017 roku

L.dz.FRL/   542  /17

 

Znak sprawy: FRL/9/2017/TLS

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C”.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” dla 15 uczestników szkolenia w Łukowie (190 godz.).

 

Wykonawca przedstawia cenę brutto i netto za przeszkolenie:

–  jednego uczestnika (cena za 1 osobę)

– 15 osobowej grupy szkoleniowej (cena za 15 osobową grupę).

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C                     z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C” dla 15 uczestników projektu              (1 grupa x 15 osób) w Łukowie.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy, umiejętności, a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdami  samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t celem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego uprawniającego do kierowania ww. pojazdami przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz przygotowanie do testu kwalifikacyjnego uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę.

 

Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową (30 minut).

 

Zamawiający zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia poczęstunek (dwie przerwy kawowe       i ciepły posiłek), zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

Program szkolenia powinien obejmować tematykę obowiązującą na egzaminie państwowym dla prawa jazdy kat. C oraz na teście kwalifikacyjnym zgodnie ze standardami wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę programem szkolenia obejmującym:

 1. prawo jazdy kat. C (minimum 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych w formie tradycyjnych wykładów i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r.               w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów    i wykładowców (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280),
 2. kwalifikacja wstępna przyspieszona (minimum 130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych w formie tradycyjnej i 10 godzin zajęć praktycznych) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005).

 

Godzina zegarowa zajęć liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Dzień szkolenia nie może kończyć się przerwą oraz nie ma możliwości rezygnacji z przerw kosztem skrócenia zajęć         w danym dniu szkolenia.

 

Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin szkolenia. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz z części praktycznej.

 

Program szkolenia powinien zawierać zagadnienia obejmujące m.in.:

 1. budowa, obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego,
 2. zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami,
 3. ocena warunków na drodze – warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach,
 4. przewożenie towarów – załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku,
 5. czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf,
 6. dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa,
 7. ekonomia jazdy,
 8. mocowanie i zabezpieczenie ładunku,
 9. jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie,
 10. umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 1. zapewnienie sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych,
 2. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 3. zapewnienie co najmniej 2 pojazdów określonych dla kat. C do przeprowadzania zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy,
 4. zapewnienie placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy,
 5. zapewnienie materiałów szkoleniowych w postaci: podręcznika, skryptu adekwatnego do omawianej tematyki, notatnika, długopisu, teczki itp. Pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikom w chwili rozpoczęcia szkolenia,
 6. zapewnienie oznakowania sal i miejsca realizacji zajęć praktycznych, w których realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zajęć powinny być oznaczone przy pomocy logo RPO, logo promocyjne województwa lubelskiego oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFS wraz z informacją o organizowanym szkoleniu – format minimum A-3,
 7. zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego,
 8. organizację i opłacenie egzaminu państwowego i testu kwalifikacyjnego.

 

Wymagania dotyczące sali:

 1. zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 15 osób i wykładowcy/instruktora wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 2. sala do zajęć teoretycznych powinna spełniać wymogi BHP oraz być wyposażona w odpowiedni sprzęt dydaktyczny o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu pojazdów, który będzie udostępniony uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych,
 3. wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków dostarczanych przez firmę wskazaną przez Zamawiającego: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników szkolenia bez dostępu dla osób trzecich.

 

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. zajęcia powinny być prowadzone przez instruktorów oraz wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia (min. 2 wykładowców/instruktorów posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia Wykładowców/Instruktorów, którzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia,
 2. instruktor prowadzący zajęcia praktyczne na prawo jazdy kat. C nie może szkolić jednocześnie więcej niż jedną osobę.
 3. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. szkolenie „Prawo jazdy kat. C” należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się         o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280) zakończonego egzaminem państwowym,
 2. szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005),
 3. szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu z wyjątkiem szkoleń, których niższy niż 25 godzin w tygodniu wymiar trwania określają odrębne przepisy. Zajęcia mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku (w przypadku oczekiwań uczestników szkolenia również w dni wolne od pracy), max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową (30 minut).
 4. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia:
 5. zajęcia teoretyczne: Łuków
 6. zajęcia praktyczne:
 • prawo jazdy kat. C – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie powiatu łukowskiego, m. Łukowa oraz m. Siedlce – w którym uczestnicy będą zdawali egzamin państwowy,
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona – należy zapewnić miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych składające się z elementów infrastruktury zgodnie                          z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapewnienia transportu uczestników        z Łukowa do miejsca odbywania zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Koszt transportu należy uwzględnić w koszcie szkolenia,
 1. wykonawca pokrywa koszty dowozu na zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych  podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej. Koszt przejazdu z ośrodka szkoleniowego do miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych musi zostać ujęty w kalkulacji kosztów szkolenia,
 2. wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 3. wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników szkolenia na badania lekarskie uprawniające do uzyskania prawa jazdy kat. C oraz na badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne muszą być przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wskazanych przez Zamawiającego, aż do wyłonienia 15 uczestników szkolenia. Koszt badań lekarskich oraz psychologicznych pokrywa Wykonawca,
 4. wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane      z realizacją szkolenia,
 5. przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 6. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia,
 7. weryfikowanie obecności uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż dopuszczalna ilość nieobecności uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas szkolenia,
 8. warunkiem ukończenia szkolenia przez uczestnika szkolenia jest minimum 80% frekwencja na zajęciach. W przypadku choroby wymagane jest zwolnienie lekarskie na druku L4, wówczas nieobecność będzie traktowania jako nieobecność usprawiedliwiona,
 9. wykonawca jest zobowiązany do monitorowania obecności uczestnika szkolenia na każdej godzinie szkolenia oraz prowadzenia ewidencji wyjść uczestnika szkolenia, odnotowując na liście obecności czas opuszczania zajęć z uwzględnieniem godziny wyjścia lub ewentualnego powrotu. Zamawiający wypłaca stypendium szkoleniowe na podstawie rejestru obecności uczestnika na każdej godzinie szkolenia,
 10. po przeprowadzonym szkoleniu prawo jazdy kat. C, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewnętrznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania części praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.); po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego każdy uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1005),
 11. po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przystąpią w przypadku modułu prawo jazdy kat. C do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zaś w przypadku modułu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę,
 12. po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia, dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń, świadectw kwalifikacji oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór,
 13. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projekt wśród uczestników szkolenia.

 

Wymagania dotyczące egzaminów:

 1. na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowania i opłacenia egzaminu) związanych z egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym we właściwym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla osób, które zdały egzamin wewnętrzny. Wykonawca pokryje koszt pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. C uczestnikom szkolenia. Koszt egzaminu należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Na Wykonawcy będzie spoczywał również obowiązek odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego i uczestników szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,
 2. na Wykonawcy będzie spoczywał także obowiązek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowanie i opłacenie testu) związanych z testem kwalifikacyjnym przed Komisją powołaną przez Wojewodę. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo do sfinansowania testu po raz drugi. Koszt testu należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Na Wykonawcy będzie spoczywał również obowiązek odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego i uczestników szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,
 3. każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu państwowego i testu kwalifikacyjnego,
 4. egzamin państwowy (część teoretyczna) i test kwalifikacyjny powinny zostać zorganizowane bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 80 procent efektywności dotyczącej uzyskania prawa jazdy kat. C i Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

 

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),
 3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 4. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz do zawarcia z zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia.

 

Warunki płatności:

 1. wykonawcy za realizację usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% iloczynu kwoty brutto wskazanej w złożonej ofercie przypadającej na 1 uczestnika przy założeniu uzyskania prawa jazdy kat. C oraz Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej przez min. 80% uczestników szkolenia, tj. 12 osób. W przypadku, gdy liczba ta jest mniejsza niż 12 wynagrodzenie zostanie pomniejszone o iloczyn tej różnicy i ceny brutto za 1 uczestnika.
 2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie może dalej uczestniczyć w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej długotrwałej niezdolności nie może kontynuować szkolenia lub przerwie i nie ukończy szkolenia lub nie przystąpi do egzaminu, Zamawiający zobowiązany jest do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę osobę o koszty zmienne,
 3. zamawiający pokryje koszt udziału tej osoby w szkoleniu w wysokości wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawcę koszty zmienne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zmawiającemu jedynie pisemnej informacji o wysokości zmienionych kosztów oraz o sposobie ich obliczenia.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usługi: czerwiec – lipiec 2017 roku

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia zgodnie z art. 39 g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) jako potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 39 g ust. 2 tej ustawy, prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej  (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 3. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t min. 2 wykładowcami/instruktorami posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia min. 2 wykładowców/instruktorów, którzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie załącznika nr 6 do zapytania ofertowego).
 7. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału           w postępowaniu.

 

VI Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • złożona oferta obejmuje więcej niż 1 (jedną ) część zamówienia,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Certyfikat jakości -10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ———————————— x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę przeprowadzonych szkoleń dla grupy szkoleniowej liczącej minimum 8 osób w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat liczone od daty ukazania się zapytania ofertowego.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ——————————————————     x 30

(liczba szkoleń)                              Liczba  szkoleń oferty
z największym doświadczeniem

 

Wymagane jest dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wszystkich szkoleń wykazanych w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego (np. kopii referencji, umów, itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oferty bez referencji/innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kryterium doświadczenie otrzymają 0 pkt.

 

Ad. 3 W ramach kryterium „certyfikat jakości” Zamawiający będzie przyznawał punkty – 10 punków za posiadanie ważnego certyfikatu jakości. W celu udokumentowania certyfikatu jakości do oferty należy dołączyć kserokopię certyfikatu.

 

W przypadku, jeśli dany Wykonawca:

 • posiada certyfikat jakości otrzyma 10 pkt.
 • nie posiada certyfikatu jakości otrzyma 0 pkt.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone wyżej kryteria.

 

 

VIII  Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 • wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4,
 • wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5,
 • wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV Załącznik nr 6,
 • ramowy program szkolenia Załącznik nr 7,
 • oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 • oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem,
 • kserokopie referencji/innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia,
 • kserokopia certyfikatu jakości.
 1. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 2. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 3. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

IX  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 29 maja 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/9/2017/TLS”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

X Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XII  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 452, e-mail:

Ewelina Jabłońska – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

 

XIII Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
 6. Wykaz kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia wraz z CV (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)
 7. Ramowy program szkolenia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego)

 

 

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 17 maja 2017 roku<\/p>\n

L.dz.FRL\/\u00a0\u00a0 542\u00a0 \/17<\/p>\n

 <\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/9\/2017\/TLS<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia zawodowego \u201ePrawo jazdy kat. C z\u00a0kwalifikacja wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 dla prawa jazdy kategorii C\u201d.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9.1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia \u201ePrawo jazdy kat. C z kwalifikacja wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 dla prawa jazdy kategorii C\u201d dla 15 uczestnik\u00f3w szkolenia w \u0141ukowie (190 godz.). <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

Wykonawca przedstawia cen\u0119 brutto i netto za przeszkolenie: <\/u><\/p>\n

– \u00a0jednego uczestnika (cena za 1 osob\u0119)<\/p>\n

– 15 osobowej grupy szkoleniowej (cena za 15 osobow\u0105 grup\u0119).<\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia \u201ePrawo jazdy kat. C\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 z kwalifikacja wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 dla prawa jazdy kategorii C\u201d dla 15 uczestnik\u00f3w projektu\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (1 grupa x 15 os\u00f3b) w \u0141ukowie.<\/p>\n

 <\/p>\n

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy, umiej\u0119tno\u015bci, a tak\u017ce nauczenie zachowa\u0144 umo\u017cliwiaj\u0105cych bezpieczne kierowanie pojazdami\u00a0 samochodowymi o dopuszczalnej masie ca\u0142kowitej przekraczaj\u0105cej 3,5t celem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu pa\u0144stwowego uprawniaj\u0105cego do kierowania ww. pojazdami przeprowadzonego przez Wojew\u00f3dzki O\u015brodek Ruchu Drogowego oraz przygotowanie do testu kwalifikacyjnego uprawniaj\u0105cego do uzyskania \u015awiadectwa Kwalifikacji Zawodowej przeprowadzonego przez w\u0142a\u015bciw\u0105 komisj\u0119 egzaminacyjn\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Wojewod\u0119.<\/p>\n

 <\/p>\n

Do czasu trwania szkolenia nale\u017cy doliczy\u0107 2 przerwy kawowe i 1 przerw\u0119 obiadow\u0105 (30 minut).<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zapewni uczestnikom w trakcie trwania szkolenia pocz\u0119stunek (dwie przerwy kawowe\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i ciep\u0142y posi\u0142ek), zwrot koszt\u00f3w dojazd\u00f3w, ubezpieczenie NNW oraz stypendium szkoleniowe.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

Program szkolenia powinien obejmowa\u0107 tematyk\u0119 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 na egzaminie pa\u0144stwowym dla prawa jazdy kat. C oraz na te\u015bcie kwalifikacyjnym zgodnie ze standardami wymaga\u0144 b\u0119d\u0105cych podstaw\u0105 przeprowadzania egzamin\u00f3w potwierdzaj\u0105cych kwalifikacje zawodowe.<\/p>\n

 <\/p>\n

Szkolenie winno by\u0107 przeprowadzone zgodnie ze sporz\u0105dzonym przez Wykonawc\u0119 programem szkolenia obejmuj\u0105cym:<\/p>\n

  \n
 1. prawo jazdy kat. C (minimum 20 godzin lekcyjnych zaj\u0119\u0107 teoretycznych w formie tradycyjnych wyk\u0142ad\u00f3w i 30 godzin zegarowych zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika szkolenia) zgodnie z przepisami Rozporz\u0105dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w\u00a0\u00a0\u00a0 i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280),<\/li>\n
 2. kwalifikacja wst\u0119pna przyspieszona (minimum 130 godzin lekcyjnych zaj\u0119\u0107 teoretycznych w formie tradycyjnej i 10 godzin zaj\u0119\u0107 praktycznych) zgodnie z Ustaw\u0105 z dnia 6 wrze\u015bnia 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z p\u00f3\u017an. zm.) oraz Rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowc\u00f3w wykonuj\u0105cych przew\u00f3z drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005).<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  Godzina zegarowa zaj\u0119\u0107 liczy 60 minut i obejmuje zaj\u0119cia dydaktyczne licz\u0105ce 45 minut oraz przerw\u0119, licz\u0105c\u0105 \u015brednio 15 minut, gdy\u017c d\u0142ugo\u015b\u0107 przerw mo\u017ce by\u0107 ustalana w spos\u00f3b elastyczny. Dzie\u0144 szkolenia nie mo\u017ce ko\u0144czy\u0107 si\u0119 przerw\u0105 oraz nie ma mo\u017cliwo\u015bci rezygnacji z przerw kosztem skr\u00f3cenia zaj\u0119\u0107\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 w danym dniu szkolenia.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin szkolenia. Szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym z cz\u0119\u015bci teoretycznej oraz z cz\u0119\u015bci praktycznej.<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Program szkolenia powinien zawiera\u0107 zagadnienia obejmuj\u0105ce m.in.:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. budowa, obs\u0142uga i eksploatacja samochodu ci\u0119\u017carowego,<\/li>\n
  2. zasady poruszania si\u0119 po drodze\u00a0samochodem ci\u0119\u017carowym: zachowanie ostro\u017cno\u015bci i w\u0142a\u015bciwej postawy w stosunku do innych uczestnik\u00f3w ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odleg\u0142o\u015bci mi\u0119dzy pojazdami,<\/li>\n
  3. ocena warunk\u00f3w na drodze – warunki atmosferyczne, widoczno\u015b\u0107, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w r\u00f3\u017cnych warunkach,<\/li>\n
  4. przewo\u017cenie towar\u00f3w – za\u0142adunek, rozmieszczenie, mocowanie \u0142adunku,<\/li>\n
  5. czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf,<\/li>\n
  6. dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa,<\/li>\n
  7. ekonomia jazdy,<\/li>\n
  8. mocowanie i zabezpieczenie \u0142adunku,<\/li>\n
  9. jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie,<\/li>\n
  10. umiej\u0119tno\u015b\u0107 zapewnienia bezpiecze\u0144stwa w zwi\u0105zku z przewo\u017conym towarem.<\/li>\n<\/ol>\n

   \u00a0<\/strong><\/p>\n

   Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 szkolenia, w tym:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. zapewnienie sali szkoleniowej do zaj\u0119\u0107 teoretycznych,<\/li>\n
   2. zapewnienie wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w,<\/li>\n
   3. zapewnienie co najmniej 2 pojazd\u00f3w okre\u015blonych dla kat. C do przeprowadzania zaj\u0119\u0107 praktycznych o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom szkolenia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zast\u0119pczy,<\/li>\n
   4. zapewnienie placu manewrowego do praktycznej nauki jazdy,<\/li>\n
   5. zapewnienie materia\u0142\u00f3w szkoleniowych w postaci: podr\u0119cznika, skryptu adekwatnego do omawianej tematyki, notatnika, d\u0142ugopisu, teczki itp. Pomoce dydaktyczne powinny zosta\u0107 dostarczone uczestnikom w chwili rozpocz\u0119cia szkolenia,<\/li>\n
   6. zapewnienie oznakowania sal i miejsca realizacji zaj\u0119\u0107 praktycznych, w kt\u00f3rych realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zaj\u0119\u0107 powinny by\u0107 oznaczone przy pomocy logo RPO, logo promocyjne wojew\u00f3dztwa lubelskiego oraz flagi Unii Europejskiej z odwo\u0142aniem s\u0142ownym do UE i EFS wraz z informacj\u0105 o\u00a0organizowanym szkoleniu \u2013 format minimum A-3,<\/li>\n
   7. zapewnienie dost\u0119pu do zaplecza sanitarnego,<\/li>\n
   8. organizacj\u0119 i op\u0142acenie egzaminu pa\u0144stwowego i testu kwalifikacyjnego.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce sali:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. zaj\u0119cia teoretyczne powinny si\u0119 odbywa\u0107 w sali wyposa\u017conej w\u00a0odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i stolik\u00f3w dla co najmniej 15 os\u00f3b i wyk\u0142adowcy\/instruktora wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i\u00a0ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku,<\/li>\n
    2. sala do zaj\u0119\u0107 teoretycznych powinna spe\u0142nia\u0107 wymogi BHP oraz by\u0107 wyposa\u017cona w odpowiedni sprz\u0119t dydaktyczny o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom szkolenia. Wykonawca ma obowi\u0105zek wykaza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z uwzgl\u0119dnieniem liczby, jako\u015bci i typu pojazd\u00f3w, kt\u00f3ry b\u0119dzie udost\u0119pniony uczestnikom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
    3. wykonawca musi zapewni\u0107 uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spo\u017cywania posi\u0142k\u00f3w dostarczanych przez firm\u0119 wskazan\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego: pocz\u0119stunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiad\u00f3w. W sali lub jej bliskim s\u0105siedztwie powinien znajdowa\u0107 si\u0119 dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniaj\u0105ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania produkt\u00f3w spo\u017cywczych i naczy\u0144 jednorazowych dla uczestnik\u00f3w szkolenia bez dost\u0119pu dla os\u00f3b trzecich.<\/li>\n<\/ol>\n

     \u00a0<\/strong><\/p>\n

     Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. zaj\u0119cia powinny by\u0107 prowadzone przez instruktor\u00f3w oraz wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych odpowiednie uprawnienia oraz do\u015bwiadczenie zwi\u0105zane z przedmiotem zam\u00f3wienia (min. 2 wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych wykszta\u0142cenie umo\u017cliwiaj\u0105ce przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami okre\u015blonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj\u0105cych pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zam\u00f3wienia Wyk\u0142adowc\u00f3w\/Instruktor\u00f3w, kt\u00f3rzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadaj\u0105 co najmniej 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 przedmiotu zam\u00f3wienia,<\/li>\n
     2. instruktor prowadz\u0105cy zaj\u0119cia praktyczne na prawo jazdy kat. C nie mo\u017ce szkoli\u0107 jednocze\u015bnie wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 osob\u0119.<\/li>\n
     3. koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0<\/strong><\/p>\n

      Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkolenia:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. szkolenie \u201ePrawo jazdy kat. C\u201d nale\u017cy przeprowadzi\u0107 zgodnie z przepisami Rozporz\u0105dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz. U z dnia 4 marca 2016 r., poz. 280) zako\u0144czonego egzaminem pa\u0144stwowym,<\/li>\n
      2. szkolenie \u201eKwalifikacja wst\u0119pna przyspieszona\u201d nale\u017cy przeprowadzi\u0107 zgodnie z Ustaw\u0105 z dnia 6 wrze\u015bnia 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z p\u00f3\u017an. zm.) oraz Rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowc\u00f3w wykonuj\u0105cych przew\u00f3z drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005),<\/li>\n
      3. szkolenie powinno by\u0107 realizowane wed\u0142ug planu nauczania obejmuj\u0105cego przeci\u0119tnie nie mniej ni\u017c 25 godzin zegarowych w tygodniu z wyj\u0105tkiem szkole\u0144, kt\u00f3rych ni\u017cszy ni\u017c 25 godzin w tygodniu wymiar trwania okre\u015blaj\u0105 odr\u0119bne przepisy. Zaj\u0119cia mog\u0105 by\u0107 przeprowadzane od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku (w przypadku oczekiwa\u0144 uczestnik\u00f3w szkolenia r\u00f3wnie\u017c w dni wolne od pracy), max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkolenia nale\u017cy doliczy\u0107 2 przerwy kawowe oraz 1 przerw\u0119 obiadow\u0105 (30 minut).<\/li>\n
      4. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia:<\/li>\n
      5. zaj\u0119cia teoretyczne: \u0141uk\u00f3w<\/li>\n
      6. zaj\u0119cia praktyczne:<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
       • prawo jazdy kat. C<\/em> \u2013 zaj\u0119cia praktyczne w ruchu drogowym na terenie powiatu \u0142ukowskiego, m. \u0141ukowa oraz m. Siedlce – w kt\u00f3rym uczestnicy b\u0119d\u0105 zdawali egzamin pa\u0144stwowy,<\/li>\n
       • kwalifikacja wst\u0119pna przyspieszona<\/em> \u2013 nale\u017cy zapewni\u0107 miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 z element\u00f3w infrastruktury zgodnie\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0z Rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowc\u00f3w wykonuj\u0105cych przew\u00f3z drogowy (Dz. U. z 2014 r., 1005). Wykonawca, kt\u00f3rego oferta zostanie wybrana, zobowi\u0105zany b\u0119dzie do zapewnienia transportu uczestnik\u00f3w \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0z \u0141ukowa do miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Koszt transportu nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 w koszcie szkolenia,<\/li>\n<\/ul>\n
         \n
        1. wykonawca pokrywa koszty dowozu na zaj\u0119cia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych \u00a0podczas kt\u00f3rych osoba szkolona powinna odby\u0107 minimum 2 godziny jazdy indywidualnej. Koszt przejazdu z o\u015brodka szkoleniowego do miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych musi zosta\u0107 uj\u0119ty w kalkulacji koszt\u00f3w szkolenia,<\/li>\n
        2. wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie,<\/li>\n
        3. wykonawca zobowi\u0105zany jest do skierowania uczestnik\u00f3w szkolenia na badania lekarskie uprawniaj\u0105ce do uzyskania prawa jazdy kat. C oraz na badania psychologiczne stwierdzaj\u0105ce brak przeciwwskaza\u0144 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne musz\u0105 by\u0107 przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpocz\u0119ciem szkolenia. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do przekazania Zamawiaj\u0105cemu informacji o wynikach bada\u0144 niezw\u0142ocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia kt\u00f3regokolwiek z uczestnik\u00f3w przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania os\u00f3b nast\u0119pnych, wskazanych przez Zamawiaj\u0105cego, a\u017c do wy\u0142onienia 15 uczestnik\u00f3w szkolenia. Koszt bada\u0144 lekarskich oraz psychologicznych pokrywa Wykonawca,<\/li>\n
        4. wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0z realizacj\u0105 szkolenia,<\/li>\n
        5. przeprowadzenia szkolenia z nale\u017cyt\u0105 staranno\u015bci\u0105, zgodnie z zasadami wsp\u00f3\u0142czesnej wiedzy i obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppo\u017c.,<\/li>\n
        6. wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji szkolenia,<\/li>\n
        7. weryfikowanie obecno\u015bci uczestnika na szkoleniu oraz informowania Zamawiaj\u0105cego w przypadku wyst\u0105pienia wi\u0119cej ni\u017c dopuszczalna ilo\u015b\u0107 nieobecno\u015bci uczestnika na zaj\u0119ciach, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach zg\u0142aszanych przez uczestnika podczas szkolenia,<\/li>\n
        8. warunkiem uko\u0144czenia szkolenia przez uczestnika szkolenia jest minimum 80% frekwencja na zaj\u0119ciach. W przypadku choroby wymagane jest zwolnienie lekarskie na druku L4, w\u00f3wczas nieobecno\u015b\u0107 b\u0119dzie traktowania jako nieobecno\u015b\u0107 usprawiedliwiona,<\/li>\n
        9. wykonawca jest zobowi\u0105zany do monitorowania obecno\u015bci uczestnika szkolenia na ka\u017cdej godzinie szkolenia oraz prowadzenia ewidencji wyj\u015b\u0107 uczestnika szkolenia, odnotowuj\u0105c na li\u015bcie obecno\u015bci czas opuszczania zaj\u0119\u0107 z uwzgl\u0119dnieniem godziny wyj\u015bcia lub ewentualnego powrotu. Zamawiaj\u0105cy wyp\u0142aca stypendium szkoleniowe na podstawie rejestru obecno\u015bci uczestnika na ka\u017cdej godzinie szkolenia,<\/li>\n
        10. po przeprowadzonym szkoleniu prawo jazdy kat. C, Wykonawca zobowi\u0105zany jest przeprowadzi\u0107 egzamin wewn\u0119trzny, zgodnie z zasadami okre\u015blonymi dla egzaminu pa\u0144stwowego na prawo jazdy. Je\u017celi osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewn\u0119trznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania cz\u0119\u015bci praktycznej, powt\u00f3rkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewn\u0119trznego ka\u017cdy uczestnik powinien otrzyma\u0107 za\u015bwiadczenie o uko\u0144czeniu szkolenia, o kt\u00f3rym mowa w art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj\u0105cych pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 z p\u00f3\u017an. zm.); po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego ka\u017cdy uczestnik otrzyma \u015bwiadectwo kwalifikacji zawodowej, kt\u00f3rego wz\u00f3r stanowi za\u0142\u0105cznik nr 3 do Rozporz\u0105dzenia Ministra Infrastruktury\u00a0z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowc\u00f3w wykonuj\u0105cych przew\u00f3z drogowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1005),<\/li>\n
        11. po zako\u0144czeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przyst\u0105pi\u0105 w przypadku modu\u0142u prawo jazdy kat. C do egzaminu pa\u0144stwowego przeprowadzonego przez Wojew\u00f3dzki O\u015brodek Ruchu Drogowego, za\u015b w przypadku modu\u0142u kwalifikacji wst\u0119pnej przyspieszonej do testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez w\u0142a\u015bciw\u0105 komisj\u0119 egzaminacyjn\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Wojewod\u0119,<\/li>\n
        12. po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji szkolenia, dziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, list obecno\u015bci, za\u015bwiadcze\u0144, \u015bwiadectw kwalifikacji oraz dokument\u00f3w potwierdzaj\u0105cych ich odbi\u00f3r,<\/li>\n
        13. wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i ewaluacyjnych projekt w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         Wymagania dotycz\u0105ce egzamin\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

          \n
         1. na Wykonawcy b\u0119dzie spoczywa\u0142 obowi\u0105zek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowania i op\u0142acenia egzaminu) zwi\u0105zanych z egzaminem pa\u0144stwowym teoretycznym i praktycznym we w\u0142a\u015bciwym Wojew\u00f3dzkim O\u015brodku Ruchu Drogowego dla os\u00f3b, kt\u00f3re zda\u0142y egzamin wewn\u0119trzny. Wykonawca pokryje koszt pierwszego egzaminu pa\u0144stwowego teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. C uczestnikom szkolenia. Koszt egzaminu nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 w kalkulacji koszt\u00f3w szkolenia. Na Wykonawcy b\u0119dzie spoczywa\u0142 r\u00f3wnie\u017c obowi\u0105zek odpowiednio wcze\u015bniejszego powiadomienia Zamawiaj\u0105cego i uczestnik\u00f3w szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,<\/li>\n
         2. na Wykonawcy b\u0119dzie spoczywa\u0142 tak\u017ce obowi\u0105zek uregulowania wszystkich spraw (zorganizowanie i op\u0142acenie testu) zwi\u0105zanych z testem kwalifikacyjnym przed Komisj\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Wojewod\u0119. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego uczestnikowi szkolenia nie przys\u0142uguje prawo do sfinansowania testu po raz drugi. Koszt testu nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 w kalkulacji koszt\u00f3w szkolenia. Na Wykonawcy b\u0119dzie spoczywa\u0142 r\u00f3wnie\u017c obowi\u0105zek odpowiednio wcze\u015bniejszego powiadomienia Zamawiaj\u0105cego i uczestnik\u00f3w szkolenia o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu oraz jego wynikach,<\/li>\n
         3. ka\u017cdy uczestnik szkolenia ma przyst\u0105pi\u0107 do egzaminu pa\u0144stwowego i testu kwalifikacyjnego,<\/li>\n
         4. egzamin pa\u0144stwowy (cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna) i test kwalifikacyjny powinny zosta\u0107 zorganizowane bezpo\u015brednio po zako\u0144czeniu szkolenia,<\/li>\n
         5. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zapewnienia co najmniej 80 procent efektywno\u015bci dotycz\u0105cej uzyskania prawa jazdy kat. C i \u015awiadectwa Kwalifikacji Zawodowej.<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          Wykonawca b\u0119dzie mia\u0142 obowi\u0105zek:<\/strong><\/p>\n

           \n
          1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawart\u0105 umow\u0105 na realizacj\u0119 us\u0142ugi,<\/li>\n
          2. odpowiedniego oznakowania pomieszcze\u0144, gdzie b\u0119d\u0105 realizowane zaj\u0119cia (plakat formatu\u00a0A3), materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i za\u015bwiadcze\u0144 o\u00a0uko\u0144czeniu szkolenia (umieszczenie logotyp\u00f3w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, nazwy projektu oraz informacji o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu ze \u015brodk\u00f3w Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego),<\/li>\n
          3. przechowywania dokumentacji zwi\u0105zanej z realizacj\u0105 szkolenia w ramach projektu w spos\u00f3b zapewniaj\u0105cy dost\u0119pno\u015b\u0107, poufno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo oraz informowa\u0107 Zamawiaj\u0105cego o miejscu archiwizacji ww. dokument\u00f3w,<\/li>\n
          4. ochrony danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz. 1182 z p\u00f3\u017an.zm.) oraz do zawarcia z zamawiaj\u0105cym odr\u0119bnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

           \u00a0<\/strong><\/p>\n

           Warunki p\u0142atno\u015bci:<\/strong><\/p>\n

            \n
           1. wykonawcy za realizacj\u0119 us\u0142ugi przys\u0142uguje wynagrodzenie w wysoko\u015bci 100% iloczynu kwoty brutto wskazanej w z\u0142o\u017conej ofercie przypadaj\u0105cej na 1 uczestnika przy za\u0142o\u017ceniu uzyskania prawa jazdy kat. C oraz \u015awiadectwa Kwalifikacji Zawodowej przez min. 80% uczestnik\u00f3w szkolenia, tj. 12 os\u00f3b. W przypadku, gdy liczba ta jest mniejsza ni\u017c 12 wynagrodzenie zostanie pomniejszone o\u00a0iloczyn tej r\u00f3\u017cnicy i ceny brutto za 1 uczestnika.<\/li>\n
           2. w przypadku, gdy uczestnik szkolenia w trakcie trwania szkolenia podejmie zatrudnienie, inn\u0105 prac\u0119 zarobkow\u0105 lub dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 i nie mo\u017ce dalej uczestniczy\u0107 w szkoleniu lub z powodu choroby lub innej uzasadnionej d\u0142ugotrwa\u0142ej niezdolno\u015bci nie mo\u017ce kontynuowa\u0107 szkolenia lub przerwie i nie uko\u0144czy szkolenia lub nie przyst\u0105pi do egzaminu, Zamawiaj\u0105cy zobowi\u0105zany jest do pomniejszenia wynagrodzenia nale\u017cnego Wykonawcy za t\u0119 osob\u0119 o koszty zmienne,<\/li>\n
           3. zamawiaj\u0105cy pokryje koszt udzia\u0142u tej osoby w szkoleniu w wysoko\u015bci wskazanego w umowie kosztu szkolenia za jednego uczestnika, pomniejszonego o wyliczone przez Wykonawc\u0119 koszty zmienne. Wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie do przed\u0142o\u017cenia Zmawiaj\u0105cemu jedynie pisemnej informacji o wysoko\u015bci zmienionych koszt\u00f3w oraz o sposobie ich obliczenia.<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            III\u00a0 Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

            80411100-9 Us\u0142ugi w zakresie egzamin\u00f3w na prawo jazdy<\/p>\n

            80411200-0 – us\u0142ugi szk\u00f3\u0142 nauki jazdy<\/p>\n

            80000000-4 Us\u0142ugi edukacyjne i szkoleniowe<\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

            Planowany termin realizacji us\u0142ugi: czerwiec \u2013 lipiec 2017 roku<\/p>\n

             <\/p>\n

            Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

            Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji szkolenia w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

            V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

            W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

             \n
            1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadz\u0105cych o\u015brodki szkolenia zgodnie z art. 39 g ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze\u015bnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z p\u00f3\u017an. zm.) jako potwierdzenie spe\u0142nienia warunk\u00f3w okre\u015blonych w art. 39 g ust. 2 tej ustawy, prowadzonego przez Wojewod\u0119 w\u0142a\u015bciwego ze wzgl\u0119du na miejsce wykonywania dzia\u0142alno\u015bci obj\u0119tej wpisem (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
            2. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej \u00a0(ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
            3. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
            4. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia
             \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
            5. posiadaj\u0105cy min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
            6. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia, t min. 2 wyk\u0142adowcami\/instruktorami posiadaj\u0105cych wykszta\u0142cenie umo\u017cliwiaj\u0105ce przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami okre\u015blonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kieruj\u0105cych pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zam\u00f3wienia min. 2 wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w, kt\u00f3rzy przeprowadzili min. 200 godzin szkoleniowych lub posiadaj\u0105 co najmniej 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 przedmiotu zam\u00f3wienia (ocena na podstawie za\u0142\u0105cznika nr 6 do zapytania ofertowego).<\/li>\n
            7. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

             Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

              \n
             1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
             2. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
             3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
             4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 w post\u0119powaniu.<\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              VI Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie ofert<\/strong><\/p>\n

               \n
              1. Odrzucenie oferty:<\/li>\n<\/ol>\n

               Zamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:<\/p>\n