Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie MAG” (dla 3 grup szkoleniowych). Znak sprawy: FRL/9/2017/MnS!

12 cze 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

L.dz.FRL/684/17                                                                                                                    Lublin, dnia 12 czerwca 2017 roku

Znak sprawy: FRL/9/2017/MnS!

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie MAG” (dla 3 grup szkoleniowych).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Młodzi na start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie MAG” (140 godzin/grupę) dla 3 grup szkoleniowych. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i zakończyć się uzyskaniem uprawnień spawacza.    

Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkolenia to: Lublin, Lubartów i Łuków. Liczba grup w poszczególnych miejscowościach będzie uzależniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza metodą MAG – moduł 135. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 140 godzin/grupę (25 godzin teoria, 115 godzin praktyka). Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 18 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie może trać więcej niż 8 godzin dziennie. Przerwy oraz czas przeznaczony na egzaminy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Jedna grupa szkoleniowa będzie średnio liczyła 12 osób. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych grupach szkoleniowych w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Maksymalna liczba osób do przeszkolenia w ramach trzech grup szkoleniowych wynosi 36 osób.

Za ukończenie szkolenia należy rozumieć uzyskanie uprawnień spawacza.

Nie jest dopuszczalne realizowanie szkolenia w formie e-lerningu.

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

Część I – Lublin (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników)

Część II – Lubartów (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników)

Część III – Łuków (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników)

 

Wykonawca podaje cenę brutto, przypadającą na jednego uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Spawanie MAG” (140 godzin/grupę) dla trzech grup szkoleniowych średnio po 12 osób każda. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i zakończyć się uzyskaniem uprawnień spawacza. Maksymalna liczba osób do przeszkolenia w ramach trzech grup szkoleniowych wynosi 36 osób. Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkolenia to Lublin, Lubartów i Łuków. Liczba grup w poszczególnych miejscowościach będzie uzależniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń oraz liczby osób w poszczególnych grupach szkoleniowych w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza metodą MAG – moduł 135. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 140 godzin/grupę (25 godzin teoria, 115 godzin praktyka). Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi  18 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie może trać więcej niż 8 godzin dziennie. Przerwy oraz  czas przeznaczony na egzaminy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych. Za ukończenie szkolenia należy rozumieć uzyskanie uprawnień spawacza.

Wykonawca nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

 

Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach:

Część I – Lublin (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników),

Część II – Lubartów (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników),

Część III – Łuków (1 grupa x 140 godzin dla średnio 12 uczestników).

Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń oraz liczby osób w poszczególnych częściach zamówienia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Wykonawca podaje cenę brutto, przypadającą na jednego uczestnika/uczestniczkę  szkolenia.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 

 

Szczegółowy opis odpowiedzialności Wykonawcy:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia z zakresu spawania metodą MAG moduł 135 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w wymiarze 140 godzin/grupę. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność.
 • Zapewnienie podręczników dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędnych do realizacji przedmiotowego szkolenia. Podręczniki powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie oznakowanych materiałów szkoleniowych (zeszyt, długopis i teczka) dla każdego uczestnika/uczestniczki. Zeszyt format A4, minimum 30 stron z okładką z przodu i tyłu, długopis automatyczny, niebiesko piszący, teczka tekturowa mieszcząca dokumenty formatu A4. Materiały powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie odzieży ochronnej dla każdego uczestnika/uczestniczki (ubranie robocze, rękawice ochronne przekazane na własność każdemu uczestnikowi kursu, okulary spawalnicze, fartuchy ochronne -skórzane). Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania i przestrzegania przez uczestników/uczestniczki projektu zasad używania odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami BHP.
 • Program szkolenia musi obejmować 140 godzin szkoleniowych/grupę podzielone na część teoretyczną (25 godzin) oraz część praktyczną (115 godzin). Czas przeznaczony na egzamin i przerwy nie jest wliczany do godzin szkolenia.
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych do zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia (np. blachy, próbki spawalnicze i gazy).
 • Opłacenie i przeprowadzenie egzaminów (bezpośrednio po szkoleniu) dla wszystkich uczestników/uczestniczek w celu uzyskania uprawnień spawacza zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do momentu zdania egzaminów przez wszystkich Uczestników/Uczestniczki szkoleń (płatność jest wykonywana za Uczestników, którzy uzyskali uprawnienia).
 • Zapewnienie kadry szkoleniowej posiadającej uprawnienia (jeśli wymagane) i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zapytania
 • Realizacja szkolenia powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników/uczestniczek) zgodnie z zaleceniami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Szkolenie powinno być realizowany według ustalonego programu w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolejno następujące po sobie), nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie plus 2 przerwy kawowe 10-minutowe oraz jedna przerwa obiadowa 20-minutowa.
 • Prowadzenie szkolenia w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. według uzgodnionego harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie oraz
 • Wykonawca jest zobowiązany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestników oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia.
 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia monitoringu szkolenia, w tym przeprowadzenia ankiet oceniających szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu całą kopię dokumentacji

 

Sala wykładowe do zajęć praktycznych i teoretycznych:

 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji szkolenia zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.
 • Sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 13 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku.
 • Miejsce odbywania zajęć praktycznych – każdy uczestnik/uczestniczka zajęć praktycznych musi mieć zapewnione stanowisko ze sprzętem  umożliwiającym pełną realizację programu. Stanowiska do zajęć praktycznych muszą być wyposażone w niezbędne materiały do realizacji ćwiczeń praktycznych oraz sprzęt ochronny.
 • Wykonawca zapewni podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków: przerwy kawowej oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników szkolenia bez dostępu dla osób trzecich.
 • Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sal do zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

 

Wykładowcy i kadra szkoleniowa

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone wyłącznie przez uprawnioną kadrę szkoleniową posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć,
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców pokrywa Wykonawca,
 • W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania kursu (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

 

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów wykładowców i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (np. posiłki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne).
 • Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oznakowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach ukończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, kopie zaświadczeń/świadectw oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór, protokoły z egzaminów oraz kopię książeczek potwierdzających uzyskanie uprawnień spawacza.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

 

Wymagania dotyczące  egzaminów:

 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Każde szkolenie musi zakończyć się obowiązkowym egzamin (bezpośrednio po szkoleniu) dla wszystkich uczestników/uczestniczek w celu uzyskania uprawnień spawacza zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 • Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminu przed komisją po zakończonym szkoleniu i poinformowania zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu.
 • W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu/egzaminów najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia, pokrycia kosztów oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.
 • Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów. Należność za przeszkolenie każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu. Należność za całość szkolenia stanowi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby do pozytywnie zdanych egzaminów przez uczestników szkolenia.

 

Zaświadczenia/świadectwa/uprawnienia  po ukończeniu szkolenia

 • Po ukończeniu szkolenia spawanie metodą MAG Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.
 • Po zdaniu egzaminu, przeprowadzonego przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, każdy uczestnik otrzyma:

-książeczkę spawacza – ważną bezterminowo.

– świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza (także w języku obcym jeśli uczestnik zgłosi taką potrzebę).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Planowany termin realizacji szkolenia: czerwiec – listopad 2017 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi Szkolenia zawodowego

45262680-1 Spawanie

45262670-9 Obróbka metali

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie czerwiec – listopad 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w realizacji grupowych usług (min. 10 osób) będących przedmiotem zamówienia, opisanych w przedmiocie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 

VI Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń grupowych (min. 10 osób)- 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę zorganizowanych szkoleń grupowych).

 

Liczba szkoleń grupowych oferty ocenianej

Doświadczenie  =                            —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń grupowych)                           Liczba  szkoleń grupowych oferty

z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII         Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4,
 6. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 7. kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4 (kopie referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę zorganizowanych szkoleń grupowych)
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

IX     Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 20 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe FRL/9/2017/MnS!

Nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r. do godz. 10.00”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

 

X    Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

 

XI  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

 

XII Osoby do kontaktów:

Anna Poterucha-Radomska– Kierownik projektu

Tel.: 516 283 429, e-mail: a.poterucha-radomska@fundacja.lublin.pl

Marta Osuch – Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu

Tel.: 516 283 455, e-mail: m.osucha@fundacja.lublin.pl

 

 

XIII Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz wykonanych grupowych usług szkoleniowych.