Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie „Kursu prawo jazdy kat. B” znak sprawy_FRL/7/2016/CDM

11 lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/242/16                                                                              Lublin, dnia 11 lipca 2016 roku

Znak sprawy: FRL/7/2016/CDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie „Kursu prawo jazdy kat. B”.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie „kursu na prawo jazdy kat. B”.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie „Kursu prawo jazdy kat. B”, dla 24 uczestników w ramach 2 grup szkoleniowych (2 grupy x 12 osób). Jedna grup w wymiarze 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba) dla 12 uczestników projektu.

Część I – Biłgoraj – 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba) dla 12 uczestników.

 

Część II – Lublin – 60 godzin (30 godz./grupa + 30 godz./osoba) dla 12 uczestników.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w zależności od przebiegu procesu realizacji projektu.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 1. przepisy ruchu drogowego (25 godz./grupa),
 2. pierwsza pomoc (5 godz./grupa),
 3. część praktyczna (30 godz. x 12 osób).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację kursu na prawo jazdy, w tym:

 1. wynajem sali szkoleniowej,
 2. wynajem placu manewrowego,
 3. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 4. zapewnienie min. 2 instruktorów do części praktycznej,
 5. eksploatację samochodów osobowych, np. zużycia paliwa, oleju i inne,
 6. zajęcia z pierwszej pomocy lekarskiej,
 7. badania lekarskie,
 8. zapewnienie uczestnikom szkolenia wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem kursu tj. podręczników, testów, zeszytów, długopisów,
 9. egzamin wewnętrzny,
 10. jeden egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD dla osoby,
 11. jeden egzamin państwowy poprawkowy na prawo jazdy w WORD dla osoby,
 12. zapewnienie odpowiedniego sprzętu do praktycznej nauki zawodu,
 13. wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów.

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia,
 2. koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji kursu:

 1. zajęcia teoretyczne będą odbywać się 3-4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, max. po 6 godzin lekcyjnych dziennie. Zajęcia praktyczne dostosowywane indywidualnie do potrzeb Uczestników,
 2. jedna godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, natomiast zajęć praktycznych 60 minut,
 3. zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Biłgoraju lub Lublinie w zależności od części zamówienia,
 4. wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
  wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją kursu,
 6. wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu,
 7. po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji kursu m.in.: dzienników zajęć, list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń oraz dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń,
 8. wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet
  ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia,
 9. wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych,
 10. na zakończenie kursu Wykonawca wydaje zaświadczenia oraz przekazuje Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń oraz kopię zaświadczeń,

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy,

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie wrzesień – listopad 2016 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń)              Liczba  szkoleń oferty  z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanych pojazdów Załącznik nr 5
 7. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 18.07.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 18.07.2016 r. do godz. 16.00.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Jowita Sosińska – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 484, e-mail: j.sosinska@fundacja.lublin.pl

Magdalena Dąbek – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 516 283 460, e-mail: m.dabek@fundacja.lublin.pl

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty_Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym_Zalącznik nr 3
 4. Doświadczenie_Załącznik nr 4
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanych pojazdów
 6. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 7. ZAPYTANIE OFERTOWE