Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Tomaszowie LubelskimZnak sprawy: FRL/6/2017/SDM

12 Maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/528/17                                                                                           Lublin, dnia 12 maja 2017 roku

Znak sprawy: FRL/6/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Tomaszowie Lubelskim.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym” w wymiarze 200 godzin dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 12 uczestników projektu.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

Zajęcia teoretyczne (min.40 godzin)

 1. technologia
 2. maszynoznawstwo
 3. materiałoznawstwo
 4. rachunkowość zawodowa
 5. dokumentacja działalności gospodarczej
 6. rysunek zawodowy
 7. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 8. podstawowe zasady ochrony środowiska
 9. podstawowe przepisy prawa pracy
 10. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
 11. przechowywanie i magazynowanie żywności
 12. przygotowanie stanowiska pracy w kuchni
 13. zapoznanie się z narzędziami niezbędnymi przy pracy w kuchni
 14. czynności porządkowe w kuchni
 15. dobre praktyki GMP i GHP/HACCP

 

           Zajęcia praktyczne (min. 160h):

 • obsługa komputera ze znajomością zasad fakturowania
 • sporządzanie podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii
 • dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii
 • ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych małej gastronomii
 • sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii
 • przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii
 • dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii
 • podstawy dietetyki
 • zasady układania jadłospisów i przeliczania receptur
 • zasady żywienia
 • ciasta, desery i napoje technologia i wykonanie
 • zasady obsługi konsumenta w małej gastronomii i organizacja pracy
 • zasady porcjowania i dekorowania potraw

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację kursu, w tym:

 1. organizację kursu, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych,
 2. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 3. zapewnienie materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych,
 4. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu,
 5. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu,
 6. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,
 7. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego,

 

Wymagania dotyczące sali:

 1. Zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 12 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku.
 2. Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w sprzęt gastronomiczny oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę sprzętu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom/uczestniczkom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.
 3. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków dostarczanych przez firmę wskazaną przez Zamawiającego: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia.
 2. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji kursu:

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.
 2. Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Tomaszowie Lubelskim.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP.
 5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją kursu.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu.
 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem czeladniczym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej oraz otrzymaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa czeladniczego.
 8. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji kursu.: dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń i świadectw czeladniczych oraz dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń i świadectw.
 9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wymagania dotyczące egzaminów czeladniczych:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej po zakończonym szkoleniu i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 2. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu czeladniczego.
 3. Egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 4. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu państwowego najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie maj – październik 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń)              Liczba  szkoleń oferty  z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 7. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23 maja 2017 r. do

      godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga

Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

      „Zapytanie ofertowe FRL/6/2017/SDM”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin

złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na

w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za

przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Termin złożenia oferty do dnia: 23 maja 2017 r. do godz. 16.00 decyduje data i godzina wpływu

     do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XI  Osoby do kontaktów:

Andrzej Góreczny– Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail:

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

 

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego
 6. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

 

                                                

                                                  

                                             


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/528\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 12 maja 2017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/6\/2017\/SDM<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu \u201eKucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym\u201d w Tomaszowie Lubelskim.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eSzansa dla m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty <\/strong>w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu \u201eKucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym\u201d w Tomaszowie Lubelskim.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej na jednego uczestnika.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu \u201eKucharz ma\u0142ej gastronomii z egzaminem czeladniczym\u201d w wymiarze 200 godzin dla 1 grupy szkoleniowej licz\u0105cej 12\u00a0uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

 <\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Program kursu powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu:<\/u><\/strong><\/p>\n

Zaj\u0119cia teoretyczne (min.40 godzin)<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. technologia<\/li>\n
 2. maszynoznawstwo<\/li>\n
 3. materia\u0142oznawstwo<\/li>\n
 4. rachunkowo\u015b\u0107 zawodowa<\/li>\n
 5. dokumentacja dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej<\/li>\n
 6. rysunek zawodowy<\/li>\n
 7. zasady bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo\u017carowej<\/li>\n
 8. podstawowe zasady ochrony \u015brodowiska<\/li>\n
 9. podstawowe przepisy prawa pracy<\/li>\n
 10. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarz\u0105dzania przedsi\u0119biorstwem<\/li>\n
 11. przechowywanie i magazynowanie \u017cywno\u015bci<\/li>\n
 12. przygotowanie stanowiska pracy w kuchni<\/li>\n
 13. zapoznanie si\u0119 z narz\u0119dziami niezb\u0119dnymi przy pracy w kuchni<\/li>\n
 14. czynno\u015bci porz\u0105dkowe w kuchni<\/li>\n
 15. dobre praktyki GMP i GHP\/HACCP<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Zaj\u0119cia praktyczne (min. 160h):<\/strong><\/p>\n

   \n
  • obs\u0142uga komputera ze znajomo\u015bci\u0105 zasad fakturowania<\/li>\n
  • sporz\u0105dzanie podstawowego asortymentu potraw i napoj\u00f3w w ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • dobieranie, obs\u0142ugiwanie maszyn, urz\u0105dze\u0144 i sprz\u0119tu w ma\u0142ej gastronomii porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • ocenianie jako\u015bciowe i ilo\u015bciowe wyrob\u00f3w gotowych ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • sporz\u0105dzanie r\u00f3\u017cnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napoj\u00f3w w ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • przygotowywanie p\u00f3\u0142produkt\u00f3w do dalszej obr\u00f3bki w ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • dokonywanie obr\u00f3bki termicznej surowc\u00f3w i p\u00f3\u0142produkt\u00f3w w ma\u0142ej gastronomii<\/li>\n
  • podstawy dietetyki<\/li>\n
  • zasady uk\u0142adania jad\u0142ospis\u00f3w i przeliczania receptur<\/li>\n
  • zasady \u017cywienia<\/li>\n
  • ciasta, desery i napoje technologia i wykonanie<\/li>\n
  • zasady obs\u0142ugi konsumenta w ma\u0142ej gastronomii i organizacja pracy<\/li>\n
  • zasady porcjowania i dekorowania potraw<\/li>\n<\/ul>\n

   \u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

   Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 kursu, w tym:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. organizacj\u0119 kursu, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
   2. zapewnienie wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w,<\/li>\n
   3. zapewnienie materia\u0142\u00f3w i produkt\u00f3w niezb\u0119dnych do prowadzenia zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
   4. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika kursu,<\/li>\n
   5. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu,<\/li>\n
   6. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprz\u0119tu na potrzeby zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
   7. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego,<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce sali:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Zaj\u0119cia teoretyczne powinny si\u0119 odbywa\u0107 w sali wyposa\u017conej w\u00a0odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i stolik\u00f3w dla co najmniej 12 os\u00f3b wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i\u00a0ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku.<\/li>\n
    2. Sala do zaj\u0119\u0107 praktycznych powinna by\u0107 wyposa\u017cona w sprz\u0119t gastronomiczny oraz spe\u0142nia\u0107 wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 liczb\u0119 sprz\u0119tu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom kursu. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia powinien mie\u0107 dost\u0119p do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowi\u0105zek wykaza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z uwzgl\u0119dnieniem liczby, jako\u015bci i typu sprz\u0119tu, kt\u00f3ry b\u0119dzie udost\u0119pniony uczestnikom\/uczestniczkom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.<\/li>\n
    3. Wykonawca musi zapewni\u0107 uczestnikom projektu bezpieczne i\u00a0higieniczne miejsce do spo\u017cywania posi\u0142k\u00f3w dostarczanych przez firm\u0119 wskazan\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego: pocz\u0119stunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiad\u00f3w. W sali lub jej bliskim s\u0105siedztwie powinien znajdowa\u0107 si\u0119 dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniaj\u0105ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania produkt\u00f3w spo\u017cywczych i naczy\u0144 jednorazowych dla uczestnik\u00f3w kursu bez dost\u0119pu dla os\u00f3b trzecich.<\/li>\n<\/ol>\n

     Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne powinny by\u0107 prowadzone przez uprawnionych wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych udokumentowane do\u015bwiadczenie dydaktyczne\/praktyczne zwi\u0105zane z przedmiotem zam\u00f3wienia.<\/li>\n
     2. Koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Wymagania dotycz\u0105ce realizacji kursu:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Zaj\u0119cia b\u0119d\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach 8:00-16:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.<\/li>\n
      2. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 kurs w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie.<\/li>\n
      3. Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Tomaszowie Lubelskim.<\/li>\n
      4. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do zapewnienia wymaganej odzie\u017cy\u00a0ochronnej podczas wykonywania zaj\u0119\u0107 praktycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP.<\/li>\n
      5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane z realizacj\u0105 kursu.<\/li>\n
      6. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji kursu.<\/li>\n
      7. Szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym oraz egzaminem czeladniczym przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej oraz otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu oraz \u015bwiadectwa czeladniczego.<\/li>\n
      8. Po zako\u0144czeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji kursu.: dziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, list obecno\u015bci, za\u015bwiadcze\u0144 i \u015bwiadectw czeladniczych oraz dokumentu potwierdzaj\u0105cego odbi\u00f3r za\u015bwiadcze\u0144 i \u015bwiadectw.<\/li>\n
      9. Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
      10. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przeprowadzenia egzamin\u00f3w ko\u0144cowych sprawdzaj\u0105cych zdobyte wiadomo\u015bci w zakresie zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych.<\/li>\n<\/ol>\n

       Wymagania dotycz\u0105ce egzamin\u00f3w czeladniczych:<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zorganizowania i op\u0142acenia egzaminu czeladniczego przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej po zako\u0144czonym szkoleniu i poinformowania Zamawiaj\u0105cego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.<\/li>\n
       2. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia ma przyst\u0105pi\u0107 do egzaminu czeladniczego.<\/li>\n
       3. Egzamin czeladniczy przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej <\/strong>powinien zosta\u0107 zorganizowany bezpo\u015brednio po zako\u0144czeniu szkolenia.<\/li>\n
       4. Szkolenie winno gwarantowa\u0107 100% zdawalno\u015b\u0107. W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej, Wykonawca zobowi\u0105\u017ce si\u0119 do koordynowania dzia\u0142a\u0144 dotycz\u0105cych ustalenia poprawkowego egzaminu pa\u0144stwowego najp\u00f3\u017aniej w ci\u0105gu 3 tygodni od uko\u0144czenia szkolenia<\/strong> oraz poinformowania uczestnik\u00f3w i Zamawiaj\u0105cego o terminie egzaminu\/-\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

        80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego.<\/p>\n

         <\/p>\n

        IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

        Us\u0142uga odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie maj \u2013 pa\u017adziernik 2017 r.<\/p>\n

        Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

         <\/p>\n

        V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

        W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

         \n
        1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej, \u00a0(ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
        2. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        3. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        4. posiadaj\u0105cy min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        5. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        6. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

         Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

          \n
         1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
         2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
         3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
         4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

          Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
          \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

           <\/p>\n

           \n
          1. Cena – 60% \u00a0(60 pkt.)<\/li>\n
          2. Do\u015bwiadczenie – 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

            C minimalna<\/p>\n

            Cena = ————————- x 60<\/p>\n

            C oferty badanej<\/p>\n

             <\/p>\n

            Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 40 za liczb\u0119 szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w ci\u0105gu ostatnich 2 lat<\/u>.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w za\u0142. nr 4 do zapytania ofertowego.<\/p>\n

              <\/p>\n

             Liczba szkole\u0144 oferty ocenianej<\/p>\n

             Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 —————————————————-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 40<\/p>\n

             (liczba szkole\u0144)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Liczba\u00a0 szkole\u0144 oferty\u00a0 z najwi\u0119kszym do\u015bwiadczeniem<\/p>\n

              <\/p>\n

             Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiedni\u0105 ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

              <\/p>\n

             Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
             \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

              <\/p>\n

             Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

              <\/p>\n

             VII\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

             \u00a0<\/strong><\/p>\n

             W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

              \n
             1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
             2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
             3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
             4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
             5. wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych stanowi\u0105cych Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/li>\n
             6. wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprz\u0119tu i zaplecza technicznego Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/li>\n
             7. Orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej.<\/li>\n
             8. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
             9. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
             10. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
             11. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
             12. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
             13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

              Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona (osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105) do dnia 23 maja 2017 r. do <\/strong><\/p>\n

              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 godziny 16.00 w<\/strong> formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga<\/p>\n

              M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem: <\/strong><\/p>\n

              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201eZapytanie ofertowe FRL\/6\/2017\/SDM\u201d.<\/strong><\/p>\n

               <\/p>\n

              W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin<\/p>\n

              z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do sekretariatu Zamawiaj\u0105cego na<\/p>\n

              w\/w adres.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego<\/p>\n

              oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za<\/p>\n

              przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 23 maja 2017 r. do godz. 16.00 decyduje data i godzina wp\u0142ywu<\/strong><\/p>\n

              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 do Fundacji. Oferty z\u0142o\u017cone po tym terminie nie b\u0119d\u0105 rozpatrywane.<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              IX\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

               \n
              1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
              2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
              3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               X\u00a0 Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w: <\/strong><\/p>\n

                \n
               1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/li>\n
               2. Wszelki informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.<\/li>\n
               3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.<\/li>\n
               4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 fundacja.lublin.pl<\/a> – zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                XI\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                Andrzej G\u00f3reczny\u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

                Tel.: 516\u00a0283 460, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                Sylwia Parafiniuk \u2013 Specjalista ds. organizacyjnych<\/p>\n

                Tel.: 84\u00a0627 18 32, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                 <\/p>\n

                XII Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe<\/a>):<\/p>\n

                 \n
                1. Formularz oferty <\/a><\/li>\n
                2. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/a><\/li>\n
                3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/a><\/li>\n
                4. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych<\/a><\/li>\n
                5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprz\u0119tu i zaplecza technicznego<\/a><\/li>\n
                6. Orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej.<\/li>\n<\/ol>\n

                  <\/p>\n

                 \u00a0<\/em><\/p>\n

                 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n

                 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n

                 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n
                 \n
                 <\/i>
                 \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                 '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                 ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });