Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej – znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR

02 wrz 2014


Znak sprawy: FRL/6/2014/GOTANIA/RR Lublin, dnia 2 września 2014r.

Rozeznanie rynku – dotyczącej usługi cateringowej w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w ramach działania „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

CPV: 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Usługi wynikające z realizacji umowy będącej przedmiotem rozeznania będą współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74 A, I p.
20-094 Lublin (Sekretariat).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa cateringowa będzie obejmować przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. dwudaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników szkolenia specjalistycznego.

Przewidywana liczba szkoleń:

– szkolenie specjalistyczne – VI edycji, max. 120 posiłków, 240 przerw kawowych.

Ciepły posiłek powinien się składać z: zupy nie mniej niż 300 g oraz porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 120 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 770 g w tym 300 g zupy).
Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z zupy jarskiej 300 g oraz z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 750 g w tym 300 g zupy).
Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemnikach termoizolacyjnych, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
Minimalny zakres poczęstunku podczas przerw kawowych: woda mineralna, sok owocowy, herbata czarna, herbata owocowa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, cukier, śmietanka do kawy, ciastka ( min. trzy rodzaje w tym jedne czekoladowe )
Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
W cenie usługi zwiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zajęcia odbywać się będą w terminie 12 – 14 do 19 – 21 września 2014 roku

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i dołączyć wymagane załączniki.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – 100 % (100 pkt.)

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan z podpisem) na adres: hrubieszow@fundacja.lublin.pl, lub dostarczona osobiście na adres Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, 22-500 Hrubieszów, do dnia 9 września 2014 r. do godz. 14.00

VII. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego .

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Beata Kogut – pod numerem telefonu 84 696 54 77.