Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofer na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia strategii działania i finansowania Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu (OWES) po zakończeniu realizacji projektu (320 godzin) Znak sprawy: FRL/2013/OWES_ZAM

05 maj 2015


Znak sprawy: FRL/2013/OWES_ZAM/48                                                                                              Lublin, dnia 02 grudnia 2014 roku

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regonie chełmsko-zamojskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługi doradcze w zakresie przygotowania do wdrożenia strategii działania i finansowania Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu (OWES) po zakończeniu realizacji projektu (320 godzin).

Oferent podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi (zawierającą także składki ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli dotyczy).

Zaoferowane ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach danego zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją danego zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta.

Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie przygotowania do wdrożenia strategii działania i finansowania Ośrodka wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu (OWES) rozumianych jako testowanie i przygotowywanie do wdrożenia rozwiązań, dzięki którym OWES będzie mógł pozyskać środki finansowe na kontynuowanie działalności w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu Projektu.

Usługi doradcze świadczone będą w formie doradztwa bezpośredniego, świadczonego osobiście przez doradcę pracownikom w siedzibie OWES Zamość lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu w godzinach pracy OWES Zamość (8.00-16.00). Czas trwania usługi doradczej wynosi 60 minut.

Termin świadczenia usług doradczych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości OWES Zamość.

Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia:

 • doradca zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego przekazywania dokumentacji związanej z prowadzonym doradztwem,
 • prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu i przekazywanie jej Zamawiającemu oraz prowadzenie ewidencji

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 – Usługi doradztwa

IV   Termin wykonania zamówienia:

Zapewnienia wsparcia doradczego w zakresie przygotowania do wdrożenia strategii działania i finansowania OWES Zamość (łącznie 320 godzin, średnio 80 godzin miesięcznie).

Termin realizacji usług: grudzień 2014 – kwiecień 2015 roku.

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. udzielenie częściowych zamówień mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 2. posiadają niezbędną wiedzę (posiadają wykształcenie wyższe, studia podyplomowe z zakresu zgodnego ze świadczonym  doradztwem),
 3. posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym min.2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych z zakresu zarządzania i/lub marketingu i/lub przygotowania i oceny biznes planów i/lub rachunkowości i finansów dla podmiotów ekonomii społecznej.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 1. CV doradcy.
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Wykonawcy (np. kopie świadectw, zaświadczeń)
 3. Wykaz podmiotów, dla których prowadzony były usługi doradcze z zakresu marketingu, przygotowania i oceny biznes planów, rachunkowości i finansów.

Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od dnia 02.04.2014 roku. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów.

VI Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

Cena – 70 % (70 pkt.)

Doświadczenie – 30% (30 pkt.)

Zasady oceny kryterium „cena” – K(c)

K (c) =C min / C danej oferty X 70 pkt.

gdzie:

K (C)

ilość punktów jakie otrzyma oceniana oferta za kryterium „cena”

Cmin

Liczba punktów dla oferty z najniższą ceną spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

C danej oferty

Cena oferty ocenianej

Zasady oceny kryterium „doświadczenie”

Doświadczenie w zakresie z zakresu zarządzania i/lub marketingu i/lub przygotowania i oceny biznes planów i/lub rachunkowości i finansów dla podmiotów ekonomii społecznej  – 30% (30 pkt.).

W przypadku kryterium „doświadczenie” porównywane będzie doświadczenie wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia. Dane dot. doświadczenia będą oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu oraz dokumentów potwierdzających.

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Dostawcy/ Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
3.
Do oferty należy dołączyć:

 1. Wykaz/opis doświadczenia z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie doradztwa z zakresu zarządzania i/lub marketingu i/lub przygotowania i oceny biznes planów i/lub rachunkowości i finansów dla podmiotów ekonomii społecznej  w ciągu ostatnich 3 lat (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 2. 2 jednobrzmiące egzemplarze życiorysu zawodowego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), zgodne z doświadczeniem wykazanym w zał. Nr 2.
 3. Deklarację uczestnictwa w projekcie stanowiącą Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
 5. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisane przez wykonawcę oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.

4. Oferta oraz załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.

5. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

6. Oferta Dostawcy/Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2014 r. godz. 16.00”

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p., 20-094 Lublin (Sekretariat).

Termin złożenia oferty dodnia: 18.12.2014 r., do godz. 16.00.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zaproszenia do składania ofert”.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.                                                               

 X  Osoby do kontaktów:

Jacek Krok  – Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitoringu
Tel.: + 81/ 710 19 04, e-mail: j.krok@fundacja.lublin.pl

Małgorzata Petrusewicz – Koordynator projektu
Tel.: + 81/ 710 19 12, e-mail: m.petrusewicz@fundacja.lublin.pl

Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zaproszenia do składania ofert – Personel projektu):

Formularz oferty Dostawcy/Wykonawcy
Wykaz/opis doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat
Życiorys zawodowy zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Wzór oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie/uprawnienia.
Ewentualne rekomendacje/referencje/kopie umów.