Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe) Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM

12 Gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/724/16                                                                                     Lublin, dnia 12 grudnia 2016 roku

Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe: 1 gr. w Lublinie i 1 gr. w Lubartowie).

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E”, dla 24 uczestników w ramach 2 grup szkoleniowych (1 gr. x 12 osób w Lublinie i 1 gr. x 12 osób w Lubartowie).

– Prawo jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne 20 godzin dydaktycznych/na każdą grupę, zajęcia praktyczne 30 godzin zegarowych/osobę).

– Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy – do kategorii C, C+E (zajęcia teoretyczne 130 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę, zajęcia praktyczne 10 godzin zegarowych/osobę).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w zależności od przebiegu procesu realizacji projektu.

 

Wykonawca dopuszcza możliwość zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom, ale tylko Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich podwykonawców.

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

 1. Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń grupowych wyrażone w przeprowadzeniu pełnych szkoleń nauki jazdy dla min. 2 grup, po min. 8 osób każda na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

 1. Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy wyrażone w statystyce WORD, w liczbie osób które podeszły do egzaminu: min. 50 osób na prawo jazdy kat. C oraz min. 30 osób na kwalifikację wstępną przyspieszoną w 2015 roku.

 

Program szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E”, powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

Prawo jazdy kat. C:

 1. część teoretyczna w tym pierwsza pomoc (20 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę),
 2. część praktyczna (30 godzin zegarowych/ osobę).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

 1. część teoretyczna (130 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę),
 2. część praktyczna (10 godzin zegarowych/ osobę).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E, w tym:

 1. wynajem sali szkoleniowej,
 2. wynajem placu manewrowego,
 3. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 4. zapewnienie min. 2 instruktorów do części praktycznej,
 5. eksploatację samochodów, np. zużycia paliwa, oleju i inne,
 6. zajęcia z pierwszej pomocy lekarskiej,
 7. badania lekarskie i psychologiczne dla każdej osoby,
 8. zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem szkolenia tj. podręczników, testów, zeszytów, długopisów,
 9. egzamin wewnętrzny dla każdej osoby,
 10. jeden egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD dla każdej osoby,
 11. zapewnienie odpowiedniego sprzętu do praktycznej nauki zawodu,
 12. wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania dotyczące wykładowców/ instruktorów:

 1. Zapewnienia kadry wykwalifikowanych Instruktorów/Wykładowców posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia Instruktorów/Wykładowców, którzy przeprowadzili min.200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką  przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji Wykonawcy oraz jego kadry wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej).
 3. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań Uczestników Projektu i/lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się max. 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku (w uzasadnionych przypadkach Zmawiający może wyrazić zgodę na realizację zajęć także w soboty), w godzinach 9.00-17.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Zajęcia praktyczne dostosowywane będą indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 2. Jedna godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, natomiast zajęć praktycznych 60 minut.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Lublinie (1 grupa) i Lubartowie (1 grupa).
 4. Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w pomieszczeniach oraz na placu manewrowym wyposażonych w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki konieczne do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia (tj. co najmniej dwie sale szkoleniowe, minimum trzy samochody ciężarowe do prawa jazdy kat. C), właściwe warunki BHP, z dostępem do estetycznego i funkcjonalnego zaplecza socjalnego, w tym WC zaopatrzonego w środki higieny. Wymagania szczegółowe określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. (poz. 1005)). Zajęcia muszą odbywać się w warunkach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (w przypadku ich udziału).
 5. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
  wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie.
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez zamawiającego oraz oznakowania materiałów szkoleniowych, sal i budynków, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego.
 8. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające odbiór zaświadczeń, protokoły z egzaminów z wynikami testów.
 9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestników oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 12. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wydaje zaświadczenia oraz przekazuje Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń oraz kopię zaświadczeń.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie grudzień 2016 r. – luty 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, opisanych w przedmiocie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń)              Liczba  szkoleń oferty  z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazdów Załącznik nr 5,
 7. oświadczenie o możliwości zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom Załącznika nr 6,
 8. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 19.12.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 19.12.2016 r. do godz. 16.00 – decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

     Agnieszka Domańska-Sienkiewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 408, e-mail:

Andrzej Góreczny  – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 516 283 460, e-mail:

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych.
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazdów.
 6. Oświadczenie o możliwości zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom.
 7. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

                                                

 

                                               


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/724\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 12 grudnia 2016 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/15\/2016\/CDM<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia Wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia pn. \u201ePrawo jazdy kategorii C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E\u201d (2 grupy szkoleniowe).<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eCzas dla m\u0142odych \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty <\/strong>w celu wy\u0142onienia Wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia \u201ePrawo jazdy kategorii C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E\u201d (2 grupy szkoleniowe: 1 gr. w Lublinie i 1 gr. w Lubartowie). <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej na jednego uczestnika.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia \u201ePrawo jazdy kategorii C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E\u201d, dla 24 uczestnik\u00f3w w ramach 2 grup szkoleniowych (1 gr. x 12 os\u00f3b w Lublinie i 1 gr. x 12 os\u00f3b w Lubartowie).<\/li>\n<\/ol>\n

  – Prawo jazdy kat. C (zaj\u0119cia teoretyczne 20 godzin dydaktycznych\/na ka\u017cd\u0105 grup\u0119, zaj\u0119cia praktyczne 30 godzin zegarowych\/osob\u0119).<\/p>\n

  – Kwalifikacja wst\u0119pna przyspieszona do przewozu rzeczy – do kategorii C, C+E (zaj\u0119cia teoretyczne 130 godzin dydaktycznych\/ na ka\u017cd\u0105 grup\u0119, zaj\u0119cia praktyczne 10 godzin zegarowych\/osob\u0119).<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu realizacji projektu.<\/p>\n

   <\/p>\n

  Wykonawca dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 zlecenia cz\u0119\u015bci zada\u0144 realizacji szkolenia podwykonawcom, ale tylko Wykonawca odpowiada przed Zamawiaj\u0105cym za dzia\u0142ania i zaniechania swoich podwykonawc\u00f3w.<\/p>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

  WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. Wymagane jest do\u015bwiadczenie Wykonawcy w organizowaniu i prowadzeniu szkole\u0144 grupowych wyra\u017cone w przeprowadzeniu pe\u0142nych szkole\u0144 nauki jazdy dla min. 2 grup, po min. 8 os\u00f3b ka\u017cda na prawo jazdy kat. C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 w ci\u0105gu ostatnich 3 lat przed z\u0142o\u017ceniem oferty, a je\u017celi okres prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci jest kr\u00f3tszy \u2013 w tym okresie.<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    \n
   1. Wymagane jest do\u015bwiadczenie Wykonawcy wyra\u017cone w statystyce WORD, w liczbie os\u00f3b kt\u00f3re podesz\u0142y do egzaminu: min. 50 os\u00f3b na prawo jazdy kat. C oraz min. 30 os\u00f3b na kwalifikacj\u0119 wst\u0119pn\u0105 przyspieszon\u0105 w 2015 roku.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Program szkolenia \u201ePrawo jazdy kategorii C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E\u201d, powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu:<\/strong><\/p>\n

    Prawo jazdy kat. C:<\/p>\n

     \n
    1. cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna w tym pierwsza pomoc (20 godzin dydaktycznych\/ na ka\u017cd\u0105 grup\u0119),<\/li>\n
    2. cz\u0119\u015b\u0107 praktyczna (30 godzin zegarowych\/ osob\u0119).<\/li>\n<\/ol>\n

     Kwalifikacja wst\u0119pna przyspieszona:<\/p>\n

      \n
     1. cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna (130 godzin dydaktycznych\/ na ka\u017cd\u0105 grup\u0119),<\/li>\n
     2. cz\u0119\u015b\u0107 praktyczna (10 godzin zegarowych\/ osob\u0119).<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

      Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 szkolenia na prawo jazdy kat. C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E, w tym:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. wynajem sali szkoleniowej,<\/li>\n
      2. wynajem placu manewrowego,<\/li>\n
      3. zapewnienie wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w,<\/li>\n
      4. zapewnienie min. 2 instruktor\u00f3w do cz\u0119\u015bci praktycznej,<\/li>\n
      5. eksploatacj\u0119 samochod\u00f3w, np. zu\u017cycia paliwa, oleju i inne,<\/li>\n
      6. zaj\u0119cia z pierwszej pomocy lekarskiej,<\/li>\n
      7. badania lekarskie i psychologiczne dla ka\u017cdej osoby,<\/li>\n
      8. zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia niezb\u0119dnych materia\u0142\u00f3w szkoleniowych i dydaktycznych zwi\u0105zanych z przeprowadzeniem szkolenia tj. podr\u0119cznik\u00f3w, test\u00f3w, zeszyt\u00f3w, d\u0142ugopis\u00f3w,<\/li>\n
      9. egzamin wewn\u0119trzny dla ka\u017cdej osoby,<\/li>\n
      10. jeden egzamin pa\u0144stwowy na prawo jazdy w WORD dla ka\u017cdej osoby,<\/li>\n
      11. zapewnienie odpowiedniego sprz\u0119tu do praktycznej nauki zawodu,<\/li>\n
      12. wydanie za\u015bwiadcze\u0144 o uko\u0144czeniu szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

       Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w\/ instruktor\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. Zapewnienia kadry wykwalifikowanych Instruktor\u00f3w\/Wyk\u0142adowc\u00f3w posiadaj\u0105cych wykszta\u0142cenie umo\u017cliwiaj\u0105ce przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami okre\u015blonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kieruj\u0105cych pojazdami <\/em>(Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zam\u00f3wienia Instruktor\u00f3w\/Wyk\u0142adowc\u00f3w, kt\u00f3rzy przeprowadzili min.200 godzin szkoleniowych lub posiadaj\u0105 co najmniej 2 letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 \u00a0przedmiotu zam\u00f3wienia.<\/li>\n
       2. Zamawiaj\u0105cy ma prawo do ka\u017cdorazowej weryfikacji Wykonawcy oraz jego kadry wyk\u0142adowc\u00f3w pod k\u0105tem spe\u0142nienia wymaga\u0144, o kt\u00f3rych mowa powy\u017cej oraz wyra\u017cenia sprzeciwu, co do mo\u017cliwo\u015bci prowadzenia zaj\u0119\u0107 (w przypadku gdy Zamawiaj\u0105cy powe\u017amie w\u0105tpliwo\u015bci co do spe\u0142niania przez te osoby wymaga\u0144, o kt\u00f3rych mowa powy\u017cej).<\/li>\n
       3. W przypadku wyra\u017cenia sprzeciwu przez Zamawiaj\u0105cego, Wykonawca zobowi\u0105zany jest do niezw\u0142ocznego wskazania Zamawiaj\u0105cemu nowych (innych) os\u00f3b spe\u0142niaj\u0105cych wymagane kryteria. Do nowo wskazanych os\u00f3b stosuje si\u0119 tryb weryfikacji, o kt\u00f3rym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wyk\u0142adowc\u00f3w w toku realizacji zaj\u0119\u0107 nie b\u0119dzie spe\u0142nia\u0142a oczekiwa\u0144 Uczestnik\u00f3w Projektu i\/lub Zamawiaj\u0105cego, Wykonawca zobowi\u0105zany jest do niezw\u0142ocznego wskazania Zamawiaj\u0105cemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych os\u00f3b stosuje si\u0119 tryb weryfikacji, o kt\u00f3rym mowa w zdaniu pierwszym.<\/li>\n
       4. Koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkolenia:<\/strong><\/p>\n

         \n
        1. Zaj\u0119cia teoretyczne b\u0119d\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 max. 5 razy w tygodniu, od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku (w uzasadnionych przypadkach Zmawiaj\u0105cy mo\u017ce wyrazi\u0107 zgod\u0119 na realizacj\u0119 zaj\u0119\u0107 tak\u017ce w soboty), w godzinach 9.00-17.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Zaj\u0119cia praktyczne dostosowywane b\u0119d\u0105 indywidualnie do potrzeb Uczestnik\u00f3w.<\/li>\n
        2. Jedna godzina zaj\u0119\u0107 teoretycznych wynosi 45 minut, natomiast zaj\u0119\u0107 praktycznych 60 minut.<\/li>\n
        3. Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Lublinie (1 grupa) i Lubartowie (1 grupa).<\/li>\n
        4. Zamawiaj\u0105cy wymaga, aby zaj\u0119cia odbywa\u0142y si\u0119 w pomieszczeniach oraz na placu manewrowym wyposa\u017conych w niezb\u0119dny sprz\u0119t, akcesoria oraz inne \u015brodki konieczne do realizacji programu, gwarantuj\u0105ce wysoki poziom szkolenia (tj. co najmniej dwie sale szkoleniowe, minimum trzy samochody ci\u0119\u017carowe do prawa jazdy kat. C), w\u0142a\u015bciwe warunki BHP, z dost\u0119pem do estetycznego i funkcjonalnego zaplecza socjalnego, w tym WC zaopatrzonego w \u015brodki higieny. Wymagania szczeg\u00f3\u0142owe okre\u015blone s\u0105 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kieruj\u0105cych pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), rozporz\u0105dzeniu Ministra Infrastruktury i\u00a0 Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia os\u00f3b ubiegaj\u0105cych si\u0119 o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktor\u00f3w i wyk\u0142adowc\u00f3w (Dz.U.2016 poz. 280) oraz Rozporz\u0105dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowc\u00f3w wykonuj\u0105cych przew\u00f3z drogowy (Za\u0142\u0105cznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. (poz. 1005)). Zaj\u0119cia musz\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 w warunkach dost\u0119pnych architektonicznie dla os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych (w przypadku ich udzia\u0142u).<\/li>\n
        5. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym,
         \nwg\u00a0ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do wizytacji (zar\u00f3wno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawc\u0119, w kt\u00f3rych realizowane b\u0119dzie szkolenie.<\/li>\n
        6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane z realizacj\u0105 szkolenia.<\/li>\n
        7. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez zamawiaj\u0105cego oraz oznakowania materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, sal i budynk\u00f3w, w kt\u00f3rych b\u0119d\u0105 odbywa\u0142y si\u0119 zaj\u0119cia zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiaj\u0105cego.<\/li>\n
        8. Po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji m.in.: dzienniki zaj\u0119\u0107, listy obecno\u015bci, listy odbioru materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, za\u015bwiadczenia, dokumenty potwierdzaj\u0105ce odbi\u00f3r za\u015bwiadcze\u0144, protoko\u0142y z egzamin\u00f3w z wynikami test\u00f3w.<\/li>\n
        9. Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
        10. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestnik\u00f3w oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecno\u015bciach uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
        11. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzamin\u00f3w sprawdzaj\u0105cych zdobyte wiadomo\u015bci w zakresie zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych.<\/li>\n
        12. Na zako\u0144czenie szkolenia Wykonawca wydaje za\u015bwiadczenia oraz przekazuje Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentu potwierdzaj\u0105cego odbi\u00f3r za\u015bwiadcze\u0144 oraz kopi\u0119 za\u015bwiadcze\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

         80411100-9 Us\u0142ugi w zakresie egzamin\u00f3w na prawo jazdy<\/p>\n

         80411200-0 Us\u0142ugi szk\u00f3\u0142 nauki jazdy<\/p>\n

          <\/p>\n

         IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

         Us\u0142uga odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie grudzie\u0144 2016 r. \u2013 luty 2017 r.<\/p>\n

         Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

          <\/p>\n

         V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

         W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

          \n
         1. posiadaj\u0105 aktualne za\u015bwiadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadz\u0105cych o\u015brodek szkolenia kierowc\u00f3w (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
         2. s\u0105 uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         3. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
         4. posiadaj\u0105 min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, opisanych w przedmiocie zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2),<\/li>\n
         5. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2),<\/li>\n
         6. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

          Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

           \n
          1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
          2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
          3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
          4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

           Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/p>\n

           VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

           Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
           \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. Cena – 60% \u00a0(60 pkt.)<\/li>\n
           2. Do\u015bwiadczenie – 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

             C minimalna<\/p>\n

             Cena = ————————- x 60<\/p>\n

             C oferty badanej<\/p>\n

              <\/p>\n

             Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \n
             1. W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 40 za liczb\u0119 szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w ci\u0105gu ostatnich 3 lat<\/u>. Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w za\u0142. nr 4 do zapytania ofertowego.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              Liczba szkole\u0144 oferty ocenianej<\/p>\n

              Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 —————————————————-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 40<\/p>\n

              (liczba szkole\u0144)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Liczba\u00a0 szkole\u0144 oferty\u00a0 z najwi\u0119kszym do\u015bwiadczeniem<\/p>\n

               <\/p>\n

              Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiedni\u0105 ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
              \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

               <\/p>\n

              VII\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

               \n
              1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
              2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
              3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
              4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
              5. wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych stanowi\u0105cych Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/li>\n
              6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazd\u00f3w Za\u0142\u0105cznik nr 5,<\/u><\/li>\n
              7. o\u015bwiadczenie o mo\u017cliwo\u015bci zlecenia cz\u0119\u015bci zada\u0144 realizacji szkolenia podwykonawcom Za\u0142\u0105cznika nr 6,<\/u><\/li>\n
              8. orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em aktualnego za\u015bwiadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadz\u0105cych o\u015brodek szkolenia kierowc\u00f3w.<\/li>\n
              9. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
              10. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
              11. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
              12. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
              13. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
              14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               VII\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

               Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 19.12.2016 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

               \u00a0<\/strong><\/p>\n

               Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

                <\/p>\n

               Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 19.12.2016 r. do godz. 16.00 \u2013 decyduje data i godzina wp\u0142ywu do Fundacji. Oferty z\u0142o\u017cone po tym terminie nie b\u0119d\u0105 rozpatrywane.<\/p>\n

               IX Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

               Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

                \n
               1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
               2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
               3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                XI Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Agnieszka Doma\u0144ska-Sienkiewicz \u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

                Tel.: 516\u00a0283 408, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                Andrzej G\u00f3reczny \u00a0\u2013 Specjalista ds. organizacyjnych<\/p>\n

                Tel.: 516\u00a0283 460, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

                 <\/p>\n

                XI Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe<\/a>):<\/p>\n

                 \n
                1. Formularz oferty Wykonawcy.<\/a><\/li>\n
                2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/a><\/li>\n
                3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/a><\/li>\n
                4. Wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych.<\/a><\/li>\n
                5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazd\u00f3w.<\/a><\/li>\n
                6. O\u015bwiadczenie o mo\u017cliwo\u015bci zlecenia cz\u0119\u015bci zada\u0144 realizacji szkolenia podwykonawcom.<\/a><\/li>\n
                7. Orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em aktualnego za\u015bwiadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadz\u0105cych o\u015brodek szkolenia kierowc\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

                 \u00a0<\/em><\/p>\n

                 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n

                 \u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n

                 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n
                 \n
                 <\/i>
                 \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                 '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                 ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });