Drukuj Drukuj

Zaproszenie do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe) Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM

12 gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/724/16                                                                                     Lublin, dnia 12 grudnia 2016 roku

Znak sprawy: FRL/15/2016/CDM

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” (2 grupy szkoleniowe: 1 gr. w Lublinie i 1 gr. w Lubartowie).

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E”, dla 24 uczestników w ramach 2 grup szkoleniowych (1 gr. x 12 osób w Lublinie i 1 gr. x 12 osób w Lubartowie).

– Prawo jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne 20 godzin dydaktycznych/na każdą grupę, zajęcia praktyczne 30 godzin zegarowych/osobę).

– Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy – do kategorii C, C+E (zajęcia teoretyczne 130 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę, zajęcia praktyczne 10 godzin zegarowych/osobę).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w zależności od przebiegu procesu realizacji projektu.

 

Wykonawca dopuszcza możliwość zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom, ale tylko Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich podwykonawców.

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

 1. Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń grupowych wyrażone w przeprowadzeniu pełnych szkoleń nauki jazdy dla min. 2 grup, po min. 8 osób każda na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

 1. Wymagane jest doświadczenie Wykonawcy wyrażone w statystyce WORD, w liczbie osób które podeszły do egzaminu: min. 50 osób na prawo jazdy kat. C oraz min. 30 osób na kwalifikację wstępną przyspieszoną w 2015 roku.

 

Program szkolenia „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E”, powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

Prawo jazdy kat. C:

 1. część teoretyczna w tym pierwsza pomoc (20 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę),
 2. część praktyczna (30 godzin zegarowych/ osobę).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

 1. część teoretyczna (130 godzin dydaktycznych/ na każdą grupę),
 2. część praktyczna (10 godzin zegarowych/ osobę).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia na prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E, w tym:

 1. wynajem sali szkoleniowej,
 2. wynajem placu manewrowego,
 3. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 4. zapewnienie min. 2 instruktorów do części praktycznej,
 5. eksploatację samochodów, np. zużycia paliwa, oleju i inne,
 6. zajęcia z pierwszej pomocy lekarskiej,
 7. badania lekarskie i psychologiczne dla każdej osoby,
 8. zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem szkolenia tj. podręczników, testów, zeszytów, długopisów,
 9. egzamin wewnętrzny dla każdej osoby,
 10. jeden egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD dla każdej osoby,
 11. zapewnienie odpowiedniego sprzętu do praktycznej nauki zawodu,
 12. wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

Wymagania dotyczące wykładowców/ instruktorów:

 1. Zapewnienia kadry wykwalifikowanych Instruktorów/Wykładowców posiadających wykształcenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280). Dodatkowo Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia Instruktorów/Wykładowców, którzy przeprowadzili min.200 godzin szkoleniowych lub posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką  przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji Wykonawcy oraz jego kadry wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej).
 3. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań Uczestników Projektu i/lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się max. 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku (w uzasadnionych przypadkach Zmawiający może wyrazić zgodę na realizację zajęć także w soboty), w godzinach 9.00-17.00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Zajęcia praktyczne dostosowywane będą indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 2. Jedna godzina zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, natomiast zajęć praktycznych 60 minut.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Lublinie (1 grupa) i Lubartowie (1 grupa).
 4. Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się w pomieszczeniach oraz na placu manewrowym wyposażonych w niezbędny sprzęt, akcesoria oraz inne środki konieczne do realizacji programu, gwarantujące wysoki poziom szkolenia (tj. co najmniej dwie sale szkoleniowe, minimum trzy samochody ciężarowe do prawa jazdy kat. C), właściwe warunki BHP, z dostępem do estetycznego i funkcjonalnego zaplecza socjalnego, w tym WC zaopatrzonego w środki higieny. Wymagania szczegółowe określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016 poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. (poz. 1005)). Zajęcia muszą odbywać się w warunkach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (w przypadku ich udziału).
 5. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
  wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie.
 6. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez zamawiającego oraz oznakowania materiałów szkoleniowych, sal i budynków, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego.
 8. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające odbiór zaświadczeń, protokoły z egzaminów z wynikami testów.
 9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestników oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 12. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wydaje zaświadczenia oraz przekazuje Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń oraz kopię zaświadczeń.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie grudzień 2016 r. – luty 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, opisanych w przedmiocie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń)              Liczba  szkoleń oferty  z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazdów Załącznik nr 5,
 7. oświadczenie o możliwości zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom Załącznika nr 6,
 8. oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 19.12.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 19.12.2016 r. do godz. 16.00 – decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI Osoby do kontaktów:

     Agnieszka Domańska-Sienkiewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 408, e-mail: a.sienkiewicz@fundacja.lublin.pl

Andrzej Góreczny  – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych.
 5. Wykaz – opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanych pojazdów.
 6. Oświadczenie o możliwości zlecenia części zadań realizacji szkolenia podwykonawcom.
 7. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.