Drukuj Drukuj

Wyjaśnienie do Zapytania Ofertowego z dnia 14.10.2016r Znak sprawy: FRL/12/2016/CDM

21 paź 2016


Wyjaśnienie do Zapytania Ofertowego z dnia 14.10.2016r

Znak sprawy: FRL/12/2016/CDM

 

WYJAŚNIENIE

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  w nawiązaniu do zapytań dotyczących egzaminu czeladniczego na uprawnienia montera instalacji wodno-kanalizacyjnej i przygotowania oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” dla 1 grupy 12 osobowej w Zamościu i 1 grupy 12 osobowej w Lubartowie uprzejmie wyjaśnia, że uprawnienia czeladnicze odnoszą się tylko i wyłącznie do kwalifikacji montera instalacji wodno-kanalizacyjnych natomiast do montowania instalacji solarnych wymagane są uprawnienia/certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydanych przez producenta kolektorów słonecznych.