Drukuj Drukuj

Wszyscy na START

06 maj 2014


11.12.2014

Skorygowana lista wstępnych wyników oceny wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START”

W związku z błędnie podaną średnią arytmetyczną przyznanej liczby punktów w 2 ocenianych wnioskach o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, przedstawiamy skorygowane wstępne wyniki oceny po Komisji Oceny Wniosków, która odbyła się w dniu 24.11.2014 (przed procedurą odwoławczą!) w ramach projektu „Wszyscy na START”.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 


26.11.2014

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START”. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.11.2014) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START” po posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków, które odbyły się w dniu 24.11.2014 roku.

W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych 29 wniosków znajduje się na wstępnej liście rankingowej, a 19 wniosków na liście rezerwowej, natomiast 1 wniosek nie został zarekomendowany do otrzymania dofinansowania. W 4 wnioskach Komisja dokonała obniżenia wnioskowanej kwoty.

W przypadku wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w 1 z nich dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty. Zarekomendowano do otrzymania wsparcia 35 wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, jednak warunkiem otrzymania wsparcia pomostowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 4, ust. 6, pkt. 15-17 oraz § 8, ust 8, pkt. 15-19 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu przysługuje prawo złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołu ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Wstępna lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wstępna lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego


18.11.2014 

Informujemy, że w związku z przedłużającą się oceną merytoryczną posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostały przełożone na 24 listopada br.

O wynikach pracy KOW zostaną Państwo poinformowani nie wcześniej niż w dniu 25.11.2014, prosimy zatem o cierpliwość.


24.10.2014

Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START”  

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Wszyscy na START” – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA! 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 4 i 5 kwietnia 2014 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START”. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera odpowiednio w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu w Chełmie oraz w Krasnymstawie w godzinach od 8.00 do 12.00.

Przypominamy, iż:

Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych, który określa szczegółowe zasady i warunki udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  należy złożyć zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania środków finansowych, który określa szczegółowe zasady i warunki udzielania podstawowego wsparcia pomostowego.

Uczestniczka/Uczestnik Projektu składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Uczestniczka/Uczestnik Projektu zobowiązana/ny jest złożyć 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem odpowiedniego biura projektu oraz dopiskiem Wniosek w ramach projektu „Wszyscy na START” – środki finansowe, a także 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem odpowiedniego biura projektu oraz dopiskiem Wniosek w ramach projektu „Wszyscy na START” – wsparcie pomostowe podstawowe.

Wymagania wobec wniosków:

  •     wniosek jest wypełniony w formie elektronicznej w języku polskim za pomocą komputera,
  •     oryginał wniosku powinien być wypełniony w formie elektronicznej, wydrukowany, a następnie podpisany przez Wnioskodawczynię oraz parafowany i numerowany kolejno na każdej zapisanej stronie (niebieskim kolorem długopisu),
  •     zszyty w jedną całość (np. wpięty w skoroszyt),
  •     wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione,
  •     nie powinien zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne), 

W przypadku Uczestniczek/Uczestników Projektu, które/którzy wnioskują o jednorazową dotację inwestycyjną załączniki od 1) do  8) – nie są wymagane.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez ponumerowanie i parafowanie wszystkich stron dokumentu oraz umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie kompletu dokumentów „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, wraz z własnoręcznym podpisem Uczestniczki/Uczestnika Projektu oraz aktualną datą.

Pliki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.nst-chelm.pl oraz www.fundacja.lublin.pl lub w Biurze Projektu w Chełmie i Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie


15.10.2014  

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestników projektu Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w projekcie „Wszyscy na START” wraz z załącznikami zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie.


22.08.2014 

Wyniki oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Wszyscy na START” 

W załączniku zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowe i listy osób, które się nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Chełmie oraz Krasnymstawie 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie „(…)Dokonana ocena, po zatwierdzeniu przez Prezesa NST Sp. z o. o. lub Prokurenta NST Sp. z o. o. jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.”.


07.08.2014 

Wstępne wyniki oceny Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Wszyscy na START” 

W załączniku zamieszczamy wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowe i listy osób, które się nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Chełmie oraz Krasnymstawie


16.07.2014 

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Wszyscy na START” 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.07.2014 r. zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej w zakresie oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu. 

Plik z wynikami oceny do pobrania tutaj. 

Kandydatki/Kandydaci, których Formularze przeszły ocenę formalną zostały przekazane na ocenę predyspozycji i motywacji (ocena odbywa się na bieżąco). Formularze Kandydatek/Kandydatów, które uzyskają minimum 10 punktów z tej oceny zostaną przekazane do Ekspertów Zewnętrznych na ocenę merytoryczną. 

Prosimy o cierpliwość, konieczność kompleksowej i rzetelnej oceny 110 Formularzy wymaga czasu, planujemy, że wstępne wyniki oceny powinny być dostępne ok. 29 lipca br.


10.07.2014  

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.07.2014 r.) zamieszczony został skorygowany Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie oraz skorygowana Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

Zmiany dotyczą wyłącznie kryteriów oceny merytorycznej, które omyłkowo zostały błędnie dostosowane do poszczególnych części Formularza Rekrutacyjnego. Zmieniono zapisy Regulaminu w §8 Ocena merytoryczna planowanego przedsięwzięcia ust.3, pkt. 1-6 oraz  zapisy Karty Oceny Formularza Rekrutacyjnego, w części dot. oceny merytorycznej (część  III). 

Korekta została zaakceptowana w dniu 08.07.2014 przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Formularz Rekrutacyjny nie uległ zmianie! Przepraszamy za zaistniałą sytuację.


08.07.2014 

Informujemy, że w wyniku naboru Kandydatek/Kandydatek do udziału w projekcie przeprowadzonego w dniach 23.06.2014 r. – 04.07.2014 r. wpłynęło 110 Formularzy Rekrutacyjnych, w tym 76 Formularzy w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Chełmie oraz 34 Formularze w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Krasnymstawie. 

Aktualnie trwa ocena formalna złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. 

Lista Kandydatek/Kandydatów, których Formularze Rekrutacyjne pozytywnie przejdą ocenę formalną będzie dostępna na stronie internetowej www.nst-chelm.pl oraz www.fundacja.lublin.pl z podaniem numeru Formularza Rekrutacyjnego w terminie 3 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej.


 08.07.2014  

Informujemy, że nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Wszyscy na START” został zakończony w dniu 04.07.2014!

Opis projektu

NST Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
zapraszają do udziału w projekcie „Wszyscy na START”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 


Cel projektu

Rozwój samozatrudnienia wśród niezatrudnionych osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla 50 osób, w tym 35 osób skorzysta ze wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego do 30 czerwca 2015 roku.


Okres realizacji projektu:

01.05.2014 r. – 30.06.2015 r.


Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:

  1. opracowanie Indywidualnych Planów Działania – 2 godz. na osobę,
  2. indywidualne wsparcie doradcze przedszkoleniowe – 2 godz. na osobę,
  3. cykliczne szkolenia grupowe w formie kursu:
   „Jak założyć własną firmę?” – 40 godz. na grupę (5 dni)
   „Jak prowadzić własną firmę?” – 40 godz. na grupę (5 dni)
   planowane są 2 grupy 15 osobowe w Chełmie i 2 grupy 10 osobowe w Krasnymstawie dla każdego ze szkoleń,
  4. indywidualne wsparcie doradcze poszkoleniowe m. in. pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami i biznesplanu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – 6 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja inwestycyjna w wysokości do 33 000 zł/osobę dla 35 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

  1. indywidualnego doradztwa specjalistycznego – indywidualne konsultacje z zakresu rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego udzielane przez 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej – średnio 14 godzin na osobę (przez okres 6 miesięcy),
  2. finansowego wsparcia pomostowego – wsparcie finansowe w wysokości 1 200 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 Uczestniczek/Uczestników projektu.

Dodatkowo Uczestniczkom/Uczestnikom zapewniamy:

  1. materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, notatnik, teczka, pendrive),
  2. wyżywienie podczas szkoleń,
  3. zwrot kosztów opieki nad dziećmi dla 10 Uczestniczek/Uczestników szkoleń grupowych.


Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 50 niezatrudnionych osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób, w tym:

  1. 25 mężczyzn i 25 kobiet (w tym wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),
  2. 40 osób bezrobotnych (w tym 20 kobiet) i 10 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 5 kobiet),
  3. co najmniej 25 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat.


Kontakt

Biuro Projektu w Chełmie: NST Sp. z. o. o. ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, tel. 82 565 44 44

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Chełmie: Filia FRL w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 560 20 20

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Krasnymstawie: Filia FRL w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, pok. 220, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 13 80


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.
Rekrutacja Kandydatek/Kandydatów do projektu planowana jest w okresie czerwiec – lipiec 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i udostępnione 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  www.nst-chelm.pl oraz www.fundacja.lublin.pl